Trắc nghiệm bài Nhìn về vốn văn hóa dân tộc - Tìm hiểu chung Văn 12

Đề bài

Câu 1 :

Đoạn trích Nhìn về vốn văn hóa dân tộc của tác giả nào?

 • A

  Nguyễn Đình Thi

 • B

  Nguyễn Thi

 • C

  Trần Đình Hượu

 • D

  Nguyễn Khoa Điềm

Quảng cáo
decumar
Câu 2 :

Đoạn trích Nhìn về vốn văn hóa dân tộc được trích từ bài tiểu luận nào của Trần Đình Hượu?

 • A

  Về vấn đề tìm đặc sắc văn hóa dân tộc

 • B

  Mấy vấn đề về văn học

 • C

  Công việc của người viết tiểu thuyết

 • D

  Đến hiện đại từ truyền thống

Câu 3 :

Bài tiểu luận Vấn đề tìm đặc sắc văn hóa dân tộc được in trong cuốn:

 • A

  Văn học Việt Nam giai đoạn giao thời 1900 – 1930

 • B

  Nho giáo và văn học Việt Nam trung cận đại

 • C

  Các bài giảng về tư tưởng phương Đông

 • D

  Đến hiện đại từ truyền thống

Câu 4 :

Nhìn về vốn văn hóa dân tộc được trích từ phần bao nhiêu của bài tiểu luận Vấn đề tìm đặc sắc văn hóa dân tộc:

 • A

  Phần I

 • B

  Phần II

 • C

  Phần III

 • D

  Phần IV

Câu 5 :
Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Nhan đề đoạn trích Nhìn về văn hóa dân tộc do người biên soạn đặt. Đúng hay sai?

Đúng
Sai
Câu 6 :

Nội dung chính của đoạn trích sau:

Trong lúc chờ đợi kết luận khoa học của các ngành chuyên môn, chúng tôi xin đưa ra một số nhận xét  về vài ba mặt của cái vốn văn hóa dân tộc; không phải cái hình thành vào thời kì định hình mà là cái ổn định dần, tồn tại cho đến trước thời cận – hiện đại. Chúng tôi không nghĩ đó là đặc sắc văn hóa dân tộc nhưng chắc chắn có liên quan gần gũi với nó.

 • A

  Một số nhận xét về vấn đề văn hóa của dân tộc

 • B

  Đặc điểm của văn hóa Việt Nam

 • C

  Con đường hình thành bản sắc văn hóa dân tộc

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Câu 7 :

Nội dung chính của đoạn trích sau:

Giữa các dân tộc, chúng ta không thể tự hào là nền văn hóa của ta đồ sộ, có những cống hiến lớn lao cho nhân loại, hay có những đặc sắc nổi bật. Ở một số dân tộc hoặc là một tôn giáo, hoặc là một trường phái triết học, một ngành khoa học, một nền âm nhạc, hội họa,…phát triển rất cao, ảnh hưởng phổ biến và lâu dài đến toàn bộ văn hóa, thành đặc sắc văn hóa của dân tộc đó, thành thiên hướng văn hóa của dân tộc. Ở ta, thần thoại không phong phú – hay là có nhưng một thời gian nào đó đã mất hứng thú lưu truyền? [...] Đạo giáo hình như không có nhiều ảnh hưởng trong văn hóa nhưng tư tưởng Lão – Trang thì lại ảnh hưởng nhiều đến lớp trí thức cao cấp, để lại dấu vết khá rõ trong văn học.”

 • A

  Một số nhận xét về vấn đề văn hóa của dân tộc

 • B

  Đặc điểm của văn hóa Việt Nam

 • C

  Con đường hình thành bản sắc văn hóa dân tộc

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Câu 8 :

Nội dung chính của đoạn trích sau:

Con đường hình thành bản sắc dân tộc của văn hóa không chỉ trông cậy vào sự tạo tác của chính dân tộc đó mà còn trông cậy vào khả năng chiếm lĩnh, khả năng đồng hóa những giá trị văn hóa bên ngoài. Về mặt đó, lịch sử chứng minh là dân tộc Việt Nam có bản lĩnh”

 • A

  Một số nhận xét về vấn đề văn hóa của dân tộc

 • B

  Đặc điểm của văn hóa Việt Nam

 • C

  Con đường hình thành bản sắc văn hóa dân tộc

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Câu 9 :

Đáp án nào không phải giá trị nghệ thuật của đoạn trích Nhìn về vốn văn hóa dân tộc?

 • A

  Văn phong khoa học, chính xác, mạch lạc

 • B

  Cách viết dung dị, lời văn có nhiều “khoảng trống”

 • C

  Bố cục rõ ràng, rành mạch

 • D

  Lập luận xác đáng, dẫn chứng xác thực, lí lẽ sắc bén

Câu 10 :

Qua đoạn trích Nhìn về vốn văn hóa dân tộc, tác giả bày tỏ quan điểm:

 • A

  Mỗi người cần ý thức được vai trò, trách nhiệm của bản thân trong việc giữ gìn và phát huy truyền thống, bản sắc văn hóa dân tộc

 • B

  Mỗi người cần có hành động đúng đắn và phù hợp văn hóa truyền thống dân tộc

 • C

  Cả hai đáp án trên đều đúng

 • D

  Cả hai đáp án trên đều sai

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Đoạn trích Nhìn về vốn văn hóa dân tộc của tác giả nào?

 • A

  Nguyễn Đình Thi

 • B

  Nguyễn Thi

 • C

  Trần Đình Hượu

 • D

  Nguyễn Khoa Điềm

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Xem lại văn bản

Lời giải chi tiết :

Nhìn về vốn văn hóa dân tộc – Trần Đình Hượu

Câu 2 :

Đoạn trích Nhìn về vốn văn hóa dân tộc được trích từ bài tiểu luận nào của Trần Đình Hượu?

 • A

  Về vấn đề tìm đặc sắc văn hóa dân tộc

 • B

  Mấy vấn đề về văn học

 • C

  Công việc của người viết tiểu thuyết

 • D

  Đến hiện đại từ truyền thống

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Nhìn về vốn văn hóa dân tộc được trích từ bài tiểu luận Về vấn đề tìm đặc sắc văn hóa dân tộc

Câu 3 :

Bài tiểu luận Vấn đề tìm đặc sắc văn hóa dân tộc được in trong cuốn:

 • A

  Văn học Việt Nam giai đoạn giao thời 1900 – 1930

 • B

  Nho giáo và văn học Việt Nam trung cận đại

 • C

  Các bài giảng về tư tưởng phương Đông

 • D

  Đến hiện đại từ truyền thống

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Bài tiểu luận “Vấn đề tìm đặc sắc văn hóa dân tộc”, in trong cuốn Đến hiện đại từ truyền thống.

Câu 4 :

Nhìn về vốn văn hóa dân tộc được trích từ phần bao nhiêu của bài tiểu luận Vấn đề tìm đặc sắc văn hóa dân tộc:

 • A

  Phần I

 • B

  Phần II

 • C

  Phần III

 • D

  Phần IV

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Nhìn về vốn văn hóa dân tộc trích từ phần II bài tiểu luận “Vấn đề tìm đặc sắc văn hóa dân tộc”, in trong cuốn Đến hiện đại từ truyền thống.

Câu 5 :
Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Nhan đề đoạn trích Nhìn về văn hóa dân tộc do người biên soạn đặt. Đúng hay sai?

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

- Đúng

- Nhan đề Nhìn về vốn văn hóa dân tộc do người biên soạn đặt

Câu 6 :

Nội dung chính của đoạn trích sau:

Trong lúc chờ đợi kết luận khoa học của các ngành chuyên môn, chúng tôi xin đưa ra một số nhận xét  về vài ba mặt của cái vốn văn hóa dân tộc; không phải cái hình thành vào thời kì định hình mà là cái ổn định dần, tồn tại cho đến trước thời cận – hiện đại. Chúng tôi không nghĩ đó là đặc sắc văn hóa dân tộc nhưng chắc chắn có liên quan gần gũi với nó.

 • A

  Một số nhận xét về vấn đề văn hóa của dân tộc

 • B

  Đặc điểm của văn hóa Việt Nam

 • C

  Con đường hình thành bản sắc văn hóa dân tộc

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Nội dung chính: Nêu một số nhận xét về vấn đề văn hóa của dân tộc

Câu 7 :

Nội dung chính của đoạn trích sau:

Giữa các dân tộc, chúng ta không thể tự hào là nền văn hóa của ta đồ sộ, có những cống hiến lớn lao cho nhân loại, hay có những đặc sắc nổi bật. Ở một số dân tộc hoặc là một tôn giáo, hoặc là một trường phái triết học, một ngành khoa học, một nền âm nhạc, hội họa,…phát triển rất cao, ảnh hưởng phổ biến và lâu dài đến toàn bộ văn hóa, thành đặc sắc văn hóa của dân tộc đó, thành thiên hướng văn hóa của dân tộc. Ở ta, thần thoại không phong phú – hay là có nhưng một thời gian nào đó đã mất hứng thú lưu truyền? [...] Đạo giáo hình như không có nhiều ảnh hưởng trong văn hóa nhưng tư tưởng Lão – Trang thì lại ảnh hưởng nhiều đến lớp trí thức cao cấp, để lại dấu vết khá rõ trong văn học.”

 • A

  Một số nhận xét về vấn đề văn hóa của dân tộc

 • B

  Đặc điểm của văn hóa Việt Nam

 • C

  Con đường hình thành bản sắc văn hóa dân tộc

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Nội dung chính: Đặc điểm của văn hóa Việt Nam

Câu 8 :

Nội dung chính của đoạn trích sau:

Con đường hình thành bản sắc dân tộc của văn hóa không chỉ trông cậy vào sự tạo tác của chính dân tộc đó mà còn trông cậy vào khả năng chiếm lĩnh, khả năng đồng hóa những giá trị văn hóa bên ngoài. Về mặt đó, lịch sử chứng minh là dân tộc Việt Nam có bản lĩnh”

 • A

  Một số nhận xét về vấn đề văn hóa của dân tộc

 • B

  Đặc điểm của văn hóa Việt Nam

 • C

  Con đường hình thành bản sắc văn hóa dân tộc

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Nội dung chính: Con đường hình thành bản sắc văn hóa dân tộc

Câu 9 :

Đáp án nào không phải giá trị nghệ thuật của đoạn trích Nhìn về vốn văn hóa dân tộc?

 • A

  Văn phong khoa học, chính xác, mạch lạc

 • B

  Cách viết dung dị, lời văn có nhiều “khoảng trống”

 • C

  Bố cục rõ ràng, rành mạch

 • D

  Lập luận xác đáng, dẫn chứng xác thực, lí lẽ sắc bén

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

* Giá trị nghệ thuật:

- Văn phong khoa học, chính xác, mạch lạc

- Bố cục rõ ràng, rành mạch

- Lập luận xác đáng, dẫn chứng xác thực, lí lẽ sắc bén

Câu 10 :

Qua đoạn trích Nhìn về vốn văn hóa dân tộc, tác giả bày tỏ quan điểm:

 • A

  Mỗi người cần ý thức được vai trò, trách nhiệm của bản thân trong việc giữ gìn và phát huy truyền thống, bản sắc văn hóa dân tộc

 • B

  Mỗi người cần có hành động đúng đắn và phù hợp văn hóa truyền thống dân tộc

 • C

  Cả hai đáp án trên đều đúng

 • D

  Cả hai đáp án trên đều sai

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Quan điểm tác giả: Mỗi người cần ý thức được vai trò, trách nhiệm của bản thân trong việc giữ gìn và phát huy truyền thống, bản sắc văn hóa dân tộc; cần có những hành động đúng đắn, phù hợp.

close