Trắc nghiệm Tìm hiểu chung về tác phẩm Nhớ rừng Văn 8

Đề bài

Câu 1 :

Bài thơ “Nhớ rừng” của tác giả nào?

 • A

  Thanh Tịnh

 • B

  Thế Lữ

 • C

  Tế Hanh

 • D

  Nam Cao

Câu 2 :

Bài thơ “Nhớ rừng” được sáng tác vào khoảng thời gian nào?

 • A

  Trước Cách mạng tháng 8 năm 1945.

 • B

  Trong kháng chiến chống thực dân Pháp.

 • C

  Trong kháng chiến chống đế quốc Mỹ.

 • D

  Trước năm 1930.

Câu 3 :

Nội dung bài thơ Nhớ rừng là:

 • A

  Niềm khao khát tự do mãnh liệt.

 • B

  Niềm căm phẫn trước cuộc sống tầm thường giả dối.

 • C

  Lòng yêu nước sâu sắc và kín đáo.

 • D

  Cả ba nội dung trên.

Câu 4 :

Bài thơ “Nhớ rừng” của Thế Lữ được sáng tác theo thể thơ gì?

 • A

  Thể thơ tự do

 • B

  Thể thơ 8 chữ

 • C

  Thể thơ thất ngôn bát cú

 • D

  Thể thơ tứ tuyệt

Câu 5 :

“Nhớ rừng” được trích từ?

 • A

  Đất rừng phương Nam

 • B

  Quê ngoại

 • C

  Mấy vần thơ

 • D

  Tuyển tập Thế Lữ

Câu 6 :

Đâu là hình tượng chính của bài thơ "Nhớ rừng"?

 • A

  Con báo

 • B

  Con cáo

 • C

  Con chồn

 • D

  Con hổ

Câu 7 :

Hình tượng con hổ ẩn dụ cho ai?

 • A

  Vua chúa oai nghi

 • B

  Thực dân độc ác

 • C

  Nhân dân Việt Nam

 • D

  Địa chủ cường quyền

Câu 8 :

Đâu là không phải là giá trị nghệ thuật của bài thơ?

 • A

  Cách kể chuyện theo ngôi thứ nhất tự nhiên, hấp dẫn.

 • B

  Hình ảnh mang tính chất biểu tượng

 • C

  Sử dụng thành công nhiều biện pháp tu từ

 • D

  Ngôn ngữ và nhạc điệu phong phú

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Bài thơ “Nhớ rừng” của tác giả nào?

 • A

  Thanh Tịnh

 • B

  Thế Lữ

 • C

  Tế Hanh

 • D

  Nam Cao

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Nhớ lại tác giả

Lời giải chi tiết :

Bài thơ “Nhớ rừng” của tác giả Thế Lữ

Câu 2 :

Bài thơ “Nhớ rừng” được sáng tác vào khoảng thời gian nào?

 • A

  Trước Cách mạng tháng 8 năm 1945.

 • B

  Trong kháng chiến chống thực dân Pháp.

 • C

  Trong kháng chiến chống đế quốc Mỹ.

 • D

  Trước năm 1930.

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Bài thơ được sáng tác vào năm 1934

Câu 3 :

Nội dung bài thơ Nhớ rừng là:

 • A

  Niềm khao khát tự do mãnh liệt.

 • B

  Niềm căm phẫn trước cuộc sống tầm thường giả dối.

 • C

  Lòng yêu nước sâu sắc và kín đáo.

 • D

  Cả ba nội dung trên.

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Bài thơ mượn lời con hổ nhớ rừng để thể hiện sự u uất của lớp những người thanh niên trí thức yêu nước, đồng thời thức tỉnh ý thức cá nhân. Hình tượng con hổ cảm thấy bất hòa sâu sắc với cảnh ngột ngạt tù túng, khao khát tự do cũng đồng thời là tâm trạng chung của người dân Việt Nam mất nước bấy giờ.

Câu 4 :

Bài thơ “Nhớ rừng” của Thế Lữ được sáng tác theo thể thơ gì?

 • A

  Thể thơ tự do

 • B

  Thể thơ 8 chữ

 • C

  Thể thơ thất ngôn bát cú

 • D

  Thể thơ tứ tuyệt

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Nhớ lại số câu của mỗi dòng thơ

Lời giải chi tiết :

Bài thơ “Nhớ rừng” của Thế Lữ được sáng tác theo thể thơ 8 chữ

Câu 5 :

“Nhớ rừng” được trích từ?

 • A

  Đất rừng phương Nam

 • B

  Quê ngoại

 • C

  Mấy vần thơ

 • D

  Tuyển tập Thế Lữ

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Bài thơ được sáng tác vào năm 1934, sau được in trong tập Mấy vần thơ- 1935

Câu 6 :

Đâu là hình tượng chính của bài thơ "Nhớ rừng"?

 • A

  Con báo

 • B

  Con cáo

 • C

  Con chồn

 • D

  Con hổ

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Nhớ lại nội dung văn bản

Lời giải chi tiết :

Con hổ là hình tượng chính của bài thơ

Câu 7 :

Hình tượng con hổ ẩn dụ cho ai?

 • A

  Vua chúa oai nghi

 • B

  Thực dân độc ác

 • C

  Nhân dân Việt Nam

 • D

  Địa chủ cường quyền

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Hình tượng con hổ ẩn dụ cho những người dân Việt Nam thời bấy giờ

Câu 8 :

Đâu là không phải là giá trị nghệ thuật của bài thơ?

 • A

  Cách kể chuyện theo ngôi thứ nhất tự nhiên, hấp dẫn.

 • B

  Hình ảnh mang tính chất biểu tượng

 • C

  Sử dụng thành công nhiều biện pháp tu từ

 • D

  Ngôn ngữ và nhạc điệu phong phú

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Văn bản là một bài thơ và không có ngôi kể chuyện

close