Trắc nghiệm Phân tích chi tiết Hịch tướng sĩ Văn 8

Đề bài

Câu 1 :

Tác giả đã sử dụng biện pháp gì khi nêu gương các bậc trung thần nghĩa sĩ ở phần mở đầu?

 • A

  So sánh.

 • B

  Liệt kê.

 • C

  Cường điệu.

 • D

  Nhân hoá.

Quảng cáo
decumar
Câu 2 :

Lí do nào khiến tác giả nêu gương đời trước và đương thời?

 • A

  Để tăng sức thuyết phục đối với các tì tướng.

 • B

  Để cho dẫn chứng nêu ra được đầy đủ.v

 • C

  Để buộc các tì tướng phải xem xét lại mình.

 • D

  Để chứng tỏ mình là người thông hiểu văn chương, sử sách.

Câu 3 :

Hình ảnh nào không xuất hiện trong đoạn văn miêu tả sự ngang ngược và tội ác của giặc?

 • A

  Cú diều.

 • B

  Dê chó

 • C

  Trâu ngựa

 • D

  Hổ đói

Câu 4 :

Dụng ý của tác giả thể hiện qua câu : "Huống chi ta cùng các ngươi sinh phải thời loạn lạc, lớn gặp buổi gian nan”?

 • A

  Thể hiện sự thông cảm với các tướng sĩ.

 • B

  Kêu gọi tinh thần đấu tranh của các tướng sĩ.

 • C

  Miêu tả hoàn cảnh sinh sống của mình cũng như của các tướng sĩ.

 • D

  Khẳng định mình và các tướng sĩ là những người cùng cảnh ngộ.

Câu 5 :

Đoạn văn nào thể hiện rõ nhất lòng yêu nước, căm thù giặc của Trần Quốc Tuấn?

 • A

  Ta thường tới bữa quên ăn, nửa đêm vỗ gối; ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa; chỉ căm tức chưa xả thịt lột da, nuốt gan uống máu quân thù. Dẫu cho trăm thân ta phơi ngoài nội cỏ, nghìn xác ta gói trong da ngựa, ta cũng vui lòng.

 • B

  Giặc với ta là kẻ thù không đội trời chung, các ngươi cứ điềm nhiên không biết rửa nhục, không lo trừ hung, không dậy quân sĩ; chẳng khác nào quay mũi giáo mà chịu đầu hàng, giơ tay không mà chịu thua giặc...

 • C

  Chẳng những thái ấp của ta không còn, mà bổng lộc các ngươi cũng mất; chẳng những gia quyến của ta bị tan, mà vợ con các ngươi cũng khốn; chẳng những xã tắc tổ tông ta bị giày xéo, mà phần mộ cha mẹ các ngươi cũng bị quật lên…

 • D

  Từ xưa các bậc trung thần nghĩa sĩ bỏ mạng vì nước, đời nào không có? Giả sử các bậc đó cứ khư khư theo thói nữ nhi thường tình, thì cũng chết già ở xó cửa, sao có thể lưu danh sử sách, cùng trời đất muôn đời bất hủ được.

Câu 6 :

Tình hình đất nước hiện tại được tác giả khắc họa như thế nào trong bài "Hịch tướng sĩ"?

 • A

  Hòa bình     

 • B

  Đau khổ, lầm than     

 • C

  Vua quan sa đọa

 • D

  Đất nước phồn thịnh

Câu 7 :

Trần Quốc Tuấn yêu cầu các tướng lĩnh phải thực hiện điều gì ?

 • A

  Hành động đề cao bài học cảnh giác.

 • B

  Chăm chỉ huấn luyện cho quân sĩ, tập dượt cung tên.

 • C

  Tích cực tìm hiểu cuốn sách: “Binh thư yếu lược”.

 • D

  Gồm cả A, B và C.

Câu 8 :

Từ nào có thể thay thế từ “vui lòng” trong câu “Dẫu cho trăm thân này phơi ngoài nội cỏ, nghìn xác này gói trong da ngựa, ta cũng vui lòng” ?

 • A

  Cam chịu  

 • B

  Bình thường

 • C

  Cam lòng

 • D

  Mặc kệ

Câu 9 :

Trần Quốc Tuấn đã sử dụng biện pháp tu từ nào để lột tả sự ngang nhiên, láo xược và tàn ác của quân giặc xâm lược ?

 • A

  Vật hoá  

 • B

  Nhân hoá  

 • C

  So sánh

 • D

  ẩn dụ

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Tác giả đã sử dụng biện pháp gì khi nêu gương các bậc trung thần nghĩa sĩ ở phần mở đầu?

 • A

  So sánh.

 • B

  Liệt kê.

 • C

  Cường điệu.

 • D

  Nhân hoá.

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Nhớ lại các biện pháp tu từ đã học

Lời giải chi tiết :

Tác giả đã liệt kê các bậc trung thần nghĩa sĩ ở phần mở đầu

Câu 2 :

Lí do nào khiến tác giả nêu gương đời trước và đương thời?

 • A

  Để tăng sức thuyết phục đối với các tì tướng.

 • B

  Để cho dẫn chứng nêu ra được đầy đủ.v

 • C

  Để buộc các tì tướng phải xem xét lại mình.

 • D

  Để chứng tỏ mình là người thông hiểu văn chương, sử sách.

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Xem luận điểm đầu phần thân bài

Lời giải chi tiết :

Nêu gương đời trước nhằm tăng sức thuyết phục đối với các tì tướng.

Câu 3 :

Hình ảnh nào không xuất hiện trong đoạn văn miêu tả sự ngang ngược và tội ác của giặc?

 • A

  Cú diều.

 • B

  Dê chó

 • C

  Trâu ngựa

 • D

  Hổ đói

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Đọc lại đoạn văn nói về giặc

Lời giải chi tiết :

Hình ảnh trâu ngựa không được nhắc tới

Câu 4 :

Dụng ý của tác giả thể hiện qua câu : "Huống chi ta cùng các ngươi sinh phải thời loạn lạc, lớn gặp buổi gian nan”?

 • A

  Thể hiện sự thông cảm với các tướng sĩ.

 • B

  Kêu gọi tinh thần đấu tranh của các tướng sĩ.

 • C

  Miêu tả hoàn cảnh sinh sống của mình cũng như của các tướng sĩ.

 • D

  Khẳng định mình và các tướng sĩ là những người cùng cảnh ngộ.

Đáp án : D

Phương pháp giải :

 Đọc kĩ đề bài

Lời giải chi tiết :

Câu nói trên khẳng định mình và các tướng sĩ là những người cùng cảnh ngộ.

Câu 5 :

Đoạn văn nào thể hiện rõ nhất lòng yêu nước, căm thù giặc của Trần Quốc Tuấn?

 • A

  Ta thường tới bữa quên ăn, nửa đêm vỗ gối; ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa; chỉ căm tức chưa xả thịt lột da, nuốt gan uống máu quân thù. Dẫu cho trăm thân ta phơi ngoài nội cỏ, nghìn xác ta gói trong da ngựa, ta cũng vui lòng.

 • B

  Giặc với ta là kẻ thù không đội trời chung, các ngươi cứ điềm nhiên không biết rửa nhục, không lo trừ hung, không dậy quân sĩ; chẳng khác nào quay mũi giáo mà chịu đầu hàng, giơ tay không mà chịu thua giặc...

 • C

  Chẳng những thái ấp của ta không còn, mà bổng lộc các ngươi cũng mất; chẳng những gia quyến của ta bị tan, mà vợ con các ngươi cũng khốn; chẳng những xã tắc tổ tông ta bị giày xéo, mà phần mộ cha mẹ các ngươi cũng bị quật lên…

 • D

  Từ xưa các bậc trung thần nghĩa sĩ bỏ mạng vì nước, đời nào không có? Giả sử các bậc đó cứ khư khư theo thói nữ nhi thường tình, thì cũng chết già ở xó cửa, sao có thể lưu danh sử sách, cùng trời đất muôn đời bất hủ được.

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Đọc kĩ các đoạn văn đã cho

Lời giải chi tiết :

Đoạn văn đầu là đoạn văn thể hiện rõ nhất lòng yêu nước, căm thù giặc của Trần Quốc Tuấn.

Câu 6 :

Tình hình đất nước hiện tại được tác giả khắc họa như thế nào trong bài "Hịch tướng sĩ"?

 • A

  Hòa bình     

 • B

  Đau khổ, lầm than     

 • C

  Vua quan sa đọa

 • D

  Đất nước phồn thịnh

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Đất nước lầm than khổ đau do tội ác tày trời của quân giặc

Câu 7 :

Trần Quốc Tuấn yêu cầu các tướng lĩnh phải thực hiện điều gì ?

 • A

  Hành động đề cao bài học cảnh giác.

 • B

  Chăm chỉ huấn luyện cho quân sĩ, tập dượt cung tên.

 • C

  Tích cực tìm hiểu cuốn sách: “Binh thư yếu lược”.

 • D

  Gồm cả A, B và C.

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Tất cả những ý trên đều là yêu cầu của Trần Quốc Tuấn

Câu 8 :

Từ nào có thể thay thế từ “vui lòng” trong câu “Dẫu cho trăm thân này phơi ngoài nội cỏ, nghìn xác này gói trong da ngựa, ta cũng vui lòng” ?

 • A

  Cam chịu  

 • B

  Bình thường

 • C

  Cam lòng

 • D

  Mặc kệ

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Thử thay từng từ và chọn đáp án phù hợp nhất

Lời giải chi tiết :

Có thể thay bằng từ đồng nghĩa ”cam lòng”

Câu 9 :

Trần Quốc Tuấn đã sử dụng biện pháp tu từ nào để lột tả sự ngang nhiên, láo xược và tàn ác của quân giặc xâm lược ?

 • A

  Vật hoá  

 • B

  Nhân hoá  

 • C

  So sánh

 • D

  ẩn dụ

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Nhớ lại các biện pháp tu từ đã học

Lời giải chi tiết :

Biện pháp ẩn dụ thể hiện qua các hình ảnh cú diều, dê chó… khi nói về quan giặc.

close