Trắc nghiệm Phân tích chi tiết Nước Đại Việt ta Văn 8

Đề bài

Câu 1 :

Tác phẩm đề cao tư tưởng gì?

 • A

  Trung quân

 • B

  Ái quốc

 • C

  Nhân nghĩa 

 • D

  Tất cả các phương án trên 

Câu 2 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Bình Ngô đại cáo được coi là áng hùng văn muôn thuở bậc nhất của văn học Việt Nam từ xưa đến nay. Đúng hay sai ?

Đúng
Sai
Câu 3 :

Mục đích của việc nhân nghĩa thể hiện trong Bình Ngô đại cáo?

 • A

  Nhân nghĩa là lối sống có đạo đức và giàu tình thương.

 • B

  Nhân nghĩa là để yên dân, làm cho dân được sống ấm no.

 • C

  Nhân nghĩa là trung quân, hết lòng phục vụ vua.

 • D

  Nhân nghĩa là duy trì mọi lễ giáo phong kiến.

Câu 4 :

Ý nào dưới đây thể hiện trình tự mà Nguyễn Trãi đưa ra để khẳng định tư cách độc lập của dân tộc ?

 • A

  Cương vực, lãnh thổ, nền văn minh, truyền thống lịch sử, chủ quyền, phong tục.

 • B

  Nền văn hiến, cương vực lãnh thổ, phong tục, truyền thống lịch sử, chủ quyền.

 • C

  Truyền thống lịch sử, nền văn hiến, chủ quyền, cương vực lãnh thổ, phong tục.

 • D

  Chủ quyền, truyền thống lịch sử, phong tục, nền văn hiến, cương vực lãnh thổ.

Câu 5 :

Tác phẩm nào trước đó cũng đã khẳng định chủ quyền của dân tộc ta ?

 • A

  Tụng giá hoàn kinh sư – Trần Quang Khải

 • B

  Hịch tướng sĩ – Trần Quốc Tuấn

 • C

  Nam quốc sơn hà - Lí Thường Kiệt

 • D

  Thuật hoài – Phạm Ngũ Lão

Câu 6 :

Tác giả Nguyễn Trãi so sánh các triều đại của ta với các triều đại phương Bắc trong "Nước Đại Việt ta" nhằm khẳng định điều gì?

 • A

  Xem thường người phương Bắc  

 • B

  Khẳng định đất nước ta cũng ngang hàng với họ     

 • C

  Khẳng định nước ta có nhiều hào kiệt

 • D

  Khiêu chiến với người phương Bắc

Câu 7 :

Câu nào giải thích chính xác nhất nghĩa của từ “hào kiệt” ?

 • A

  Người có tài năng, chí khí hơn hẳn người thường.

 • B

  Người có tinh thần cao thượng, hết lòng vì người khác.

 • C

  Người có ý chí mạnh mẽ, không tính toán thiệt hơn.

 • D

  Người có công trạng lớn lao đối với nhân dân, đất nước.

Câu 8 :

Việc tác giả đưa ra những thất bại của kẻ thù ở cuối đoạn thơ trong "Nước Đại Việt ta" nhằm khẳng định điêu gì?

 • A

  Công lý của cuộc đời

 • B

  Sức mạnh của nước Nam

 • C

  Tinh thần của dân tộc

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Tác phẩm đề cao tư tưởng gì?

 • A

  Trung quân

 • B

  Ái quốc

 • C

  Nhân nghĩa 

 • D

  Tất cả các phương án trên 

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Tác phẩm đề cao tư tưởng nhân nghĩa

Câu 2 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Bình Ngô đại cáo được coi là áng hùng văn muôn thuở bậc nhất của văn học Việt Nam từ xưa đến nay. Đúng hay sai ?

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

Nhận định trên hoàn toàn đúng

Câu 3 :

Mục đích của việc nhân nghĩa thể hiện trong Bình Ngô đại cáo?

 • A

  Nhân nghĩa là lối sống có đạo đức và giàu tình thương.

 • B

  Nhân nghĩa là để yên dân, làm cho dân được sống ấm no.

 • C

  Nhân nghĩa là trung quân, hết lòng phục vụ vua.

 • D

  Nhân nghĩa là duy trì mọi lễ giáo phong kiến.

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Nhân nghĩa là để yên dân, làm cho dân được sống ấm no.

Câu 4 :

Ý nào dưới đây thể hiện trình tự mà Nguyễn Trãi đưa ra để khẳng định tư cách độc lập của dân tộc ?

 • A

  Cương vực, lãnh thổ, nền văn minh, truyền thống lịch sử, chủ quyền, phong tục.

 • B

  Nền văn hiến, cương vực lãnh thổ, phong tục, truyền thống lịch sử, chủ quyền.

 • C

  Truyền thống lịch sử, nền văn hiến, chủ quyền, cương vực lãnh thổ, phong tục.

 • D

  Chủ quyền, truyền thống lịch sử, phong tục, nền văn hiến, cương vực lãnh thổ.

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Lời thơ khẳng định chân lí về sự độc lập của dân tộc thông qua việc chứng minh đất nước ta là một đất nước có:

- Có nền văn hiến riêng

- Có lãnh thổ riêng

- Có phong tục riêng

- Có lịch sử riêng

- Có chế độ, chủ quyền riêng

Câu 5 :

Tác phẩm nào trước đó cũng đã khẳng định chủ quyền của dân tộc ta ?

 • A

  Tụng giá hoàn kinh sư – Trần Quang Khải

 • B

  Hịch tướng sĩ – Trần Quốc Tuấn

 • C

  Nam quốc sơn hà - Lí Thường Kiệt

 • D

  Thuật hoài – Phạm Ngũ Lão

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Nhớ lại văn bản tuyên ngôn độc lập đầu tiên

Lời giải chi tiết :

Nam quốc sơn hà - Lí Thường Kiệt

Câu 6 :

Tác giả Nguyễn Trãi so sánh các triều đại của ta với các triều đại phương Bắc trong "Nước Đại Việt ta" nhằm khẳng định điều gì?

 • A

  Xem thường người phương Bắc  

 • B

  Khẳng định đất nước ta cũng ngang hàng với họ     

 • C

  Khẳng định nước ta có nhiều hào kiệt

 • D

  Khiêu chiến với người phương Bắc

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Nhớ lại các câu thơ này

Lời giải chi tiết :

Tác giả so sánh các triều đại của ta với các triều đại phương Bắc nhằm khẳng định đất nước ta cũng ngang hàng với họ

Câu 7 :

Câu nào giải thích chính xác nhất nghĩa của từ “hào kiệt” ?

 • A

  Người có tài năng, chí khí hơn hẳn người thường.

 • B

  Người có tinh thần cao thượng, hết lòng vì người khác.

 • C

  Người có ý chí mạnh mẽ, không tính toán thiệt hơn.

 • D

  Người có công trạng lớn lao đối với nhân dân, đất nước.

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Dựa vào kiến thức từ Hán Việt để giải thích

Lời giải chi tiết :

Hào kiệt là người có tài năng, chí khí hơn hẳn người thường.

Câu 8 :

Việc tác giả đưa ra những thất bại của kẻ thù ở cuối đoạn thơ trong "Nước Đại Việt ta" nhằm khẳng định điêu gì?

 • A

  Công lý của cuộc đời

 • B

  Sức mạnh của nước Nam

 • C

  Tinh thần của dân tộc

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Việc tác giả đưa ra những thất bại của kẻ thù ở cuối đoạn thơ nhằm khẳng định sức mạnh của nhân nghĩa, của độc lập dân tộc

close