Trắc nghiệm Lý thuyết về Câu nghi vấn (tiếp theo) Văn 8

Đề bài

Câu 1 :

Chức năng chính của câu nghi vấn dùng để làm gì?

 • A

  Để hỏi

 • B

  Để cầu khiến

 • C

  Để khẳng định hoặc phủ định

 • D

   Để bộc lộ cảm xúc

Câu 2 :

Ngoài chức năng chính là dùng để hỏi, câu nghi vấn còn dùng để làm gì?

 • A

  Để cầu khiến.

 • B

  Để khẳng định hoặc phủ định.

 • C

  Để biểu lộ tình cảm, cảm xúc.

 • D

  Cả A, B, C đều đúng.

Câu 3 :

Câu nghi vấn dùng để hỏi thường kết thúc bằng dấu gì?

 • A

  Dấu chấm hỏi

 • B

  Dấu chấm

 • C

  Dấu chấm than

 • D

  Dấu chấm lửng

Câu 4 :

Nếu không dùng để hỏi thì trong một số trường hợp, câu nghi vấn có thể được kết thúc bằng?

 • A

  Dấu chấm

 • B

  Dấu chấm than

 • C

  Dấu chấm lửng

 • D

  Cả A, B, C đều đúng

Câu 5 :

Câu nghi vấn dưới đây được dùng để làm gì? 

Cụ tưởng tôi sung sướng hơn chăng? (Nam Cao, Lão Hạc)

 • A

  Phủ định

 • B

  Đe doạ

 • C

  Hỏi

 • D

  Biểu lộ tình cảm, cảm xúc

Câu 6 :

Câu nghi vấn trong đoạn thơ dưới đây dùng để làm gì?

“Năm nay đào lại nở

Không thấy ông đồ xưa

Những người muôn năm cũ

Hồn ở đâu bây giờ?”

 • A

  Hỏi

 • B

  Bộc lộ tình cảm, cảm xúc

 • C

  Đe dọa

 • D

  Phủ định

Câu 7 :

Câu nghi vấn nào dưới đây có chức năng đe dọa?

 • A

  Trời ơi, sao tôi khổ thế này?

 • B

  Mày định nói cho cha mày nghe đấy à?

 • C

  Những khổ tâm của tôi làm sao anh biết được?

 • D

  Khi nào bố mới về ạ?

Câu 8 :

Câu nghi vấn sau dùng để làm gì?

“Cậu có thể giúp mình giải bài toán này được không?”

 • A

  Cầu khiến

 • B

  Bộc lộ tình cảm, cảm xúc

 • C

  Đe dọa

 • D

  Khẳng định

Câu 9 :

Trong giao tiếp, nhiều khi những câu nghi vấn như “Anh ăn cơm chưa?”, “Cậu đọc sách đấy à?”, “Em đi đâu đấy?” không nhằm để hỏi. Vậy trong những trường hợp đó, câu nghi vấn dùng để làm gì?

 • A

  Bộc lộ tình cảm, cảm xúc

 • B

  Dùng để chào

 • C

  Cầu khiến

 • D

  Đe dọa

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Chức năng chính của câu nghi vấn dùng để làm gì?

 • A

  Để hỏi

 • B

  Để cầu khiến

 • C

  Để khẳng định hoặc phủ định

 • D

   Để bộc lộ cảm xúc

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Chức năng chính của câu nghi vấn dùng để hỏi

Câu 2 :

Ngoài chức năng chính là dùng để hỏi, câu nghi vấn còn dùng để làm gì?

 • A

  Để cầu khiến.

 • B

  Để khẳng định hoặc phủ định.

 • C

  Để biểu lộ tình cảm, cảm xúc.

 • D

  Cả A, B, C đều đúng.

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Trong nhiều trường hợp, câu nghi vấn không dùng để hỏi mà dùng để cầu khiến, khẳng định, phủ định, đe dọa, bộc lộ tình cảm, cảm xúc,… và không yêu cầu người đối thoại trả lời.

Câu 3 :

Câu nghi vấn dùng để hỏi thường kết thúc bằng dấu gì?

 • A

  Dấu chấm hỏi

 • B

  Dấu chấm

 • C

  Dấu chấm than

 • D

  Dấu chấm lửng

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Câu nghi vấn dùng để hỏi thường kết thúc bằng dấu chấm hỏi

Câu 4 :

Nếu không dùng để hỏi thì trong một số trường hợp, câu nghi vấn có thể được kết thúc bằng?

 • A

  Dấu chấm

 • B

  Dấu chấm than

 • C

  Dấu chấm lửng

 • D

  Cả A, B, C đều đúng

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Nếu không dùng để hỏi thì trong một số trường hợp, câu nghi vấn có thể kết thúc bằng dấu chấm, dấu chấm than hoặc dấu chấm lửng.

Câu 5 :

Câu nghi vấn dưới đây được dùng để làm gì? 

Cụ tưởng tôi sung sướng hơn chăng? (Nam Cao, Lão Hạc)

 • A

  Phủ định

 • B

  Đe doạ

 • C

  Hỏi

 • D

  Biểu lộ tình cảm, cảm xúc

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Đọc kĩ ví dụ

Lời giải chi tiết :

Câu nghi vấn trên nhằm bộc lộ cảm xúc.

Câu 6 :

Câu nghi vấn trong đoạn thơ dưới đây dùng để làm gì?

“Năm nay đào lại nở

Không thấy ông đồ xưa

Những người muôn năm cũ

Hồn ở đâu bây giờ?”

 • A

  Hỏi

 • B

  Bộc lộ tình cảm, cảm xúc

 • C

  Đe dọa

 • D

  Phủ định

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Đọc kĩ đoạn thơ

Lời giải chi tiết :

Câu nghi vấn trong đoạn thơ trên bộc lộ cảm xúc tiếc nuối, thương cảm của tác giả

Câu 7 :

Câu nghi vấn nào dưới đây có chức năng đe dọa?

 • A

  Trời ơi, sao tôi khổ thế này?

 • B

  Mày định nói cho cha mày nghe đấy à?

 • C

  Những khổ tâm của tôi làm sao anh biết được?

 • D

  Khi nào bố mới về ạ?

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Đọc kĩ các đáp án

Lời giải chi tiết :

Mày định nói cho cha mày nghe đấy à? Là một câu đe dọa.

Câu 8 :

Câu nghi vấn sau dùng để làm gì?

“Cậu có thể giúp mình giải bài toán này được không?”

 • A

  Cầu khiến

 • B

  Bộc lộ tình cảm, cảm xúc

 • C

  Đe dọa

 • D

  Khẳng định

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Đọc kĩ các đáp án

Lời giải chi tiết :

Cầu khiến

Câu 9 :

Trong giao tiếp, nhiều khi những câu nghi vấn như “Anh ăn cơm chưa?”, “Cậu đọc sách đấy à?”, “Em đi đâu đấy?” không nhằm để hỏi. Vậy trong những trường hợp đó, câu nghi vấn dùng để làm gì?

 • A

  Bộc lộ tình cảm, cảm xúc

 • B

  Dùng để chào

 • C

  Cầu khiến

 • D

  Đe dọa

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Nhớ lại những trường hợp dùng những câu trên

Lời giải chi tiết :

Trong nhiều trường hợp, các câu trên dùng để chào hỏi, thể hiện phép lịch sự

close