Trắc nghiệm Tác giả Phan Châu Trinh Văn 9

Làm bài tập
Câu hỏi 1 :
Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Phan Châu Trinh cùng quê với Phan Bội Châu, đúng hay sai?

Đúng
Sai
Đáp án của giáo viên lời giải hay
Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

Phan Châu Trinh sinh ra ở Quảng Nam.

Câu hỏi 2 :
Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Phan Châu Trinh sống cùng thời với Phan Bội Châu, đúng hay sai

Đúng
Sai
Đáp án của giáo viên lời giải hay
Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

Phan Châu Trinh sống cùng thời với Phan Bội Châu. 

Câu hỏi 3 :
Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Phan Châu Trinh là nhà yêu nước và cách mạng lớn của Việt Nam đầu thế kỉ XX, đúng hay sai?

Đúng
Sai
Đáp án của giáo viên lời giải hay
Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

Phan Châu Trinh là nhà yêu nước và cách mạng lớn của Việt Nam đầu thế kỉ XX

Câu hỏi 4 :

Phan Châu Trinh bị tù đày ở Côn Đảo bao nhiêu năm?

 • A

  1 năm

 • B

  2 năm

 • C

  3 năm

 • D

   4 năm

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Lời giải chi tiết :

Năm 1908, ông bị bắt tù đày ở Côn Đảo 3 năm.

Câu hỏi 5 :

Phan Châu Trinh mất khi nào?

 • A

  Khi đất nước đã được độc lập

 • B

  Khi con đường giải phóng dân tộc của ông chưa hoàn thành

   

   

 • C

  Khi ông đã theo đuổi thành công sự nghiệp giải phóng dân tộc

 • D

  Đáp án A và C

   

   

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Lời giải chi tiết :

24/3/1926, mất do ốm nặng (ông mất khi con đường giải phóng dân tộc mà ông theo đuổi vẫn còn chưa hoàn thành).

Câu hỏi 6 :

Phan Châu Trinh sống trong thời đại như thế nào?

 • A

  Đất nước phát triển văn hóa

 • B

  Đất nước phát triển phồn thịnh

 • C

  Đất nước biến động, khủng hoảng

 • D

  Đất nước thay đổi về chính trị

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Lời giải chi tiết :

Phan Châu Trinh sống trong thời đại đất nước biến động, khủng hoảng

Câu hỏi 7 :

Phan Châu Trinh sáng tác văn chương bằng ngôn ngữ nào?

 • A

  Chữ Nôm

 • B

  Chữ Hán

 • C

  Chữ Quốc ngữ

 • D

  Tất cả các ngôn ngữ trên

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Lời giải chi tiết :

Sáng tác cả văn xuôi chính luận và thơ trữ tình yêu nước cách mạng bằng chữ Nôm, chữ Hán và chữ Quốc ngữ.

Câu hỏi 8 :

Đâu không phải là sáng tác của Phan Châu Trinh?

 • A

  Đầu Pháp chính phủ thư 

 • B

  Thất điều trần 

   

   

 • C

  Hải ngoại huyết thư

 • D

  Đạo đức và luân lí Đông Tây 

   

   

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Lời giải chi tiết :

Hải ngoại huyết thư là sáng tác của Phan Châu Trinh.

Câu hỏi 9 :

Đâu không phải là phong cách sáng tác của Phan Châu Trinh?

 • A

  Lập luận đanh thép

 • B

  Văn chính luận hùng biện

 • C

  Thoát ly hiện thực

 • D

  Thấm nhuần tư tưởng yêu nước

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Lời giải chi tiết :

Thoát ly hiện thực không có trong sáng tác của ông.

close