Trắc nghiệm Phân tích chi tiết tác phẩm Ôn dịch thuốc lá Văn 8

Đề bài

Câu 1 :

Trong bài, tác giả đã so sánh tác hại của thuốc lá với việc gì?

 • A

  Với việc tằm ăn dâu

 • B

  Với việc lan truyền nhanh của các loại ôn dịch

 • C

  Với việc bị giặc ngoại xâm đánh phá

 • D

  Với việc sử dụng bao bì ni lông

Câu 2 :

Trong cụm từ “tằm ăn dâu”, “dâu” được ví với cái gì?

 • A

  Sức khỏe con người

 • B

  Thuốc lá

 • C

  Khói thuốc lá

 • D

  Giặc ngoại xâm

Câu 3 :

Trọng cụm từ “tằm ăn dâu”, “tằm” được ví với cái gì?

 • A

  Thuốc lá

 • B

  Con người

 • C

  Khói thuốc lá

 • D

  Bác sĩ

Câu 4 :

Vấn đề mà tác giả muốn làm nổi bật trong câu “Hẳn rằng người hút thuốc lá không lăn đùng ra chết, không say bê bết như người uống rượu” là gì?

 • A

  Tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe con người là không đáng kể

 • B

  Rượu gây tác hại đối với sức khỏe con người mạnh hơn thuốc lá

 • C

  Người hút thuốc lá không bị say cũng không bị chết

 • D

  Tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe con người chậm hơn các chất kích thích khác nhưng rất rõ ràng

Câu 5 :

Theo em, câu văn “nếu giặc đánh như vũ bão thì không đáng sợ, đáng sợ là giặc gặm nhấm như tằm ăn dâu” sử dụng biện pháp nghệ thuật nào?

 • A

  Nhân hóa

 • B

  So sánh

 • C

  Liệt kê

 • D

  Tương phản

Câu 6 :

Đoạn “Có người bảo ... nêu gương xấu” nói lên tác hại của thuốc lá về phương diện nào?

 • A

  Kinh tế

 • B

  Xã hội

 • C

  Chính trị

 • D

  Giáo dục

Câu 7 :

Nhận định nào nói lên quan điểm của tác giả về việc hút thuốc lá và tác hại của thuốc lá trên phương diện xã hội?

 • A

  Là “một tội ác”

 • B

  Là “quyền của anh”

 • C

  Là “một cử chỉ cho biểu tượng quý trọng”

 • D

  Là một loại “ôn dịch”

Câu 8 :

Vấn đề chính mà tác giả muốn đề cập trong đoạn văn sau là gì?

Tỉ lệ thanh thiếu niên hút thuốc lá ở các thành phố lớn nước ta ngang với tỉ lệ các thành phố Âu – Mĩ. Chỉ có khác là một thanh niên Mĩ, 1 đô la mua một bao thuốc lá là một khoản tiền nhỏ, còn đối với một thiếu niên Việt Nam, muốn có 15 000 đồng mua một bao 555 – vì đã hút là phải hút thuốc sang – chỉ có một cách là trộm cắp. Trộm một lần, quen tay. Từ điếu thuốc sang cốc bia rồi đến ma túy, con đường phạm pháp thực ra đã mở đầu với điếu thuốc.

(Ôn dịch, thuốc lá)

 • A

  Trộm cắp – cách kiếm tiền để mua thuốc lá của thanh niên Việt Nam

 • B

  Nguyên nhân dẫn đến nạn trộm cắp ở nước ta là nghiện thuốc lá

 • C

  Thuốc lá ở Việt Nam đắt hơn ở các nước Âu – Mĩ

 • D

  So sánh tình hình hút thuốc lá ở nước ta với các nước Âu – Mĩ

Câu 9 :

Tỉ lệ thanh thiếu niên hút thuốc lá ở các thành phố lớn nước ta ngang với tỉ lệ các thành phố Âu – Mĩ. Chỉ có khác là một thanh niên Mĩ, 1 đô la mua một bao thuốc lá là một khoản tiền nhỏ, còn đối với một thiếu niên Việt Nam, muốn có 15 000 đồng mua một bao 555 – vì đã hút là phải hút thuốc sang – chỉ có một cách là trộm cắp. Trộm một lần, quen tay. Từ điếu thuốc sang cốc bia rồi đến ma túy, con đường phạm pháp thực ra đã mở đầu với điếu thuốc.

(Ôn dịch, thuốc lá)

Câu nào nói lên chủ đề của đoạn văn trên?

 • A

  Tỉ lệ thanh thiếu niên hút thuốc lá ở các thành phố lớn nước ta ngang với tỉ lệ các thành phố Âu – Mĩ

 • B

  Đối với một thiếu niên Việt Nam, muốn có 15 000 đồng mua một bao thuốc lá 555 - vì đã hút là phải hút thuốc sang – chỉ có một cách là trộm cắp

 • C

  Trộm một lần, quen tay

 • D

  Từ điếu thuốc sang cốc bia rồi đến ma túy, con đường phạm pháp thực ra đã mở đầu với điếu thuốc .

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Trong bài, tác giả đã so sánh tác hại của thuốc lá với việc gì?

 • A

  Với việc tằm ăn dâu

 • B

  Với việc lan truyền nhanh của các loại ôn dịch

 • C

  Với việc bị giặc ngoại xâm đánh phá

 • D

  Với việc sử dụng bao bì ni lông

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Trong bài, tác giả đã so sánh tác hại của thuốc lá với việc tằm ăn dâu.

Câu 2 :

Trong cụm từ “tằm ăn dâu”, “dâu” được ví với cái gì?

 • A

  Sức khỏe con người

 • B

  Thuốc lá

 • C

  Khói thuốc lá

 • D

  Giặc ngoại xâm

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Em đọc kĩ câu này để chú ý hàm ý của nó

Lời giải chi tiết :

Trong cụm từ “tằm ăn dâu”, “dâu” được ví với sức khỏe con người.

Câu 3 :

Trọng cụm từ “tằm ăn dâu”, “tằm” được ví với cái gì?

 • A

  Thuốc lá

 • B

  Con người

 • C

  Khói thuốc lá

 • D

  Bác sĩ

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Em đọc kĩ câu này để chú ý hàm ý của nó

Lời giải chi tiết :

Trọng cụm từ “tằm ăn dâu”, “tằm” được ví với thuốc lá

Câu 4 :

Vấn đề mà tác giả muốn làm nổi bật trong câu “Hẳn rằng người hút thuốc lá không lăn đùng ra chết, không say bê bết như người uống rượu” là gì?

 • A

  Tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe con người là không đáng kể

 • B

  Rượu gây tác hại đối với sức khỏe con người mạnh hơn thuốc lá

 • C

  Người hút thuốc lá không bị say cũng không bị chết

 • D

  Tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe con người chậm hơn các chất kích thích khác nhưng rất rõ ràng

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Em đọc kĩ câu này để chú ý hàm ý của nó

Lời giải chi tiết :

Câu nói trên khẳng định tác hại của thuốc lá đáng sợ hơn những chất kích thích khác.

Câu 5 :

Theo em, câu văn “nếu giặc đánh như vũ bão thì không đáng sợ, đáng sợ là giặc gặm nhấm như tằm ăn dâu” sử dụng biện pháp nghệ thuật nào?

 • A

  Nhân hóa

 • B

  So sánh

 • C

  Liệt kê

 • D

  Tương phản

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Nhớ lại các biện pháp tu từ đã học

Lời giải chi tiết :

Câu văn trên sử dụng biện pháp so sánh

Câu 6 :

Đoạn “Có người bảo ... nêu gương xấu” nói lên tác hại của thuốc lá về phương diện nào?

 • A

  Kinh tế

 • B

  Xã hội

 • C

  Chính trị

 • D

  Giáo dục

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Đoạn văn trên nói lên tác hại của thuốc lá về phương diện xã hội

Câu 7 :

Nhận định nào nói lên quan điểm của tác giả về việc hút thuốc lá và tác hại của thuốc lá trên phương diện xã hội?

 • A

  Là “một tội ác”

 • B

  Là “quyền của anh”

 • C

  Là “một cử chỉ cho biểu tượng quý trọng”

 • D

  Là một loại “ôn dịch”

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Em đọc kĩ các đáp án đã cho và xét xem đâu là nhận định về thuốc lá

Lời giải chi tiết :

Nhận định thuốc lá “một tội ác” thể hiện quan điểm của tác giả về thuốc lá.

Câu 8 :

Vấn đề chính mà tác giả muốn đề cập trong đoạn văn sau là gì?

Tỉ lệ thanh thiếu niên hút thuốc lá ở các thành phố lớn nước ta ngang với tỉ lệ các thành phố Âu – Mĩ. Chỉ có khác là một thanh niên Mĩ, 1 đô la mua một bao thuốc lá là một khoản tiền nhỏ, còn đối với một thiếu niên Việt Nam, muốn có 15 000 đồng mua một bao 555 – vì đã hút là phải hút thuốc sang – chỉ có một cách là trộm cắp. Trộm một lần, quen tay. Từ điếu thuốc sang cốc bia rồi đến ma túy, con đường phạm pháp thực ra đã mở đầu với điếu thuốc.

(Ôn dịch, thuốc lá)

 • A

  Trộm cắp – cách kiếm tiền để mua thuốc lá của thanh niên Việt Nam

 • B

  Nguyên nhân dẫn đến nạn trộm cắp ở nước ta là nghiện thuốc lá

 • C

  Thuốc lá ở Việt Nam đắt hơn ở các nước Âu – Mĩ

 • D

  So sánh tình hình hút thuốc lá ở nước ta với các nước Âu – Mĩ

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Em đọc kĩ đoạn văn và chọn đáp án thích hợp.

Lời giải chi tiết :

Đoạn văn trên so sánh tình hình hút thuốc lá ở nước ta với các nước Âu – Mĩ

Câu 9 :

Tỉ lệ thanh thiếu niên hút thuốc lá ở các thành phố lớn nước ta ngang với tỉ lệ các thành phố Âu – Mĩ. Chỉ có khác là một thanh niên Mĩ, 1 đô la mua một bao thuốc lá là một khoản tiền nhỏ, còn đối với một thiếu niên Việt Nam, muốn có 15 000 đồng mua một bao 555 – vì đã hút là phải hút thuốc sang – chỉ có một cách là trộm cắp. Trộm một lần, quen tay. Từ điếu thuốc sang cốc bia rồi đến ma túy, con đường phạm pháp thực ra đã mở đầu với điếu thuốc.

(Ôn dịch, thuốc lá)

Câu nào nói lên chủ đề của đoạn văn trên?

 • A

  Tỉ lệ thanh thiếu niên hút thuốc lá ở các thành phố lớn nước ta ngang với tỉ lệ các thành phố Âu – Mĩ

 • B

  Đối với một thiếu niên Việt Nam, muốn có 15 000 đồng mua một bao thuốc lá 555 - vì đã hút là phải hút thuốc sang – chỉ có một cách là trộm cắp

 • C

  Trộm một lần, quen tay

 • D

  Từ điếu thuốc sang cốc bia rồi đến ma túy, con đường phạm pháp thực ra đã mở đầu với điếu thuốc .

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Em dựa vào nội dung chính và chọn câu chủ đề của đoạn

Lời giải chi tiết :

Câu đầu đoạn chính là câu chủ đề

close