Trắc nghiệm Tìm hiểu chung về tác phẩm Hịch tướng sĩ Văn 8

Đề bài

Câu 1 :

Trần Quốc Tuấn sáng tác Hịch tướng sĩ khi nào?

 • A

  Trước khi quân Mông-Nguyên xâm lược nước ta lần thứ nhất (1257).

 • B

  Trước khi quân Mông-Nguyên xâm lược nước ta lần thứ hai (1285).

 • C

  Trước khi quân Mông-Nguyên xâm lược nước ta lần thứ ba (1287).

 • D

  Sau khi chiến thắng quân Mông- Nguyên lần thứ hai.

Câu 2 :

Hịch tướng sĩ thuộc thể loại gì?

 • A

  Chiếu

 • B

  Cáo

 • C

  Hịch

 • D

  Tấu

Câu 3 :

Hịch tướng sĩ được viết theo thể văn gì?

 • A

  Văn xuôi.

 • B

  Văn vần.

 • C

  Văn biền ngẫu.

 • D

  Cả A, B, C đều sai.

Câu 4 :

Người ta thường viết hịch khi nào?

 • A

  Khi đất nước có giặc ngoại xâm.

 • B

  Khi đất nước thanh bình.

 • C

  Khi đất nước phồn vinh.

 • D

  Khi đất nước vừa kết thúc chiến tranh.

Câu 5 :

Phương thức biểu đạt chính trong Hịch tướng sĩ là gì?

 • A

  Miêu tả

 • B

  Tự sự

 • C

  Nghị luận

 • D

  Hành chính – công vụ

Câu 6 :

Ý nào nói đúng nhất các chức năng của thể hịch ?

 • A

  Dùng để ban bố mệnh lệnh của nhà vua.

 • B

  Dùng để công bố kết quả một sự nghiệp.

 • C

  Dùng để trình bày với nhà vua sự việc, ý kiến hoặc đề nghị.

 • D

  Dùng để, cổ động, thuyết phục hoặc kêu gọi đấu tranh chống thù trong, giặc ngoài.

Câu 7 :

Văn bản Hịch tướng sĩ gồm mấy phần?

 • A

  Hai phần.

 • B

  Ba phần.

 • C

  Bốn phần.

 • D

  Năm phần.

Câu 8 :

Hịch tướng sĩ của Trần Quốc Tuấn phản ánh điều gì?

 • A

  Tinh thần yêu nước nồng nàn của dân tộc ta trong cuộc chiến chống ngoại xâm

 • B

   Lòng căm thù giặc

 • C

  Ý chí chiến thắng kẻ thù

 • D

  Tất cả các phương án trên

Câu 9 :
Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Chọn các đáp án đúng

Đâu là nghệ thuật của Hịch tướng sĩ?

Lập luận chặt chẽ, lĩ lẽ rõ ràng

Giọng điệu thiết tha, trìu mến

Kết hợp hài hoà giữa lí trí và tình cảm

Xây dựng tình huống truyện đặc sắc

Lời văn giàu hình ảnh nhạc điệu

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Trần Quốc Tuấn sáng tác Hịch tướng sĩ khi nào?

 • A

  Trước khi quân Mông-Nguyên xâm lược nước ta lần thứ nhất (1257).

 • B

  Trước khi quân Mông-Nguyên xâm lược nước ta lần thứ hai (1285).

 • C

  Trước khi quân Mông-Nguyên xâm lược nước ta lần thứ ba (1287).

 • D

  Sau khi chiến thắng quân Mông- Nguyên lần thứ hai.

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Được viết vào khoảng thời gian trước cuộc kháng chiến chống quân Nguyên – Mông lần thứ hai (1285)

Câu 2 :

Hịch tướng sĩ thuộc thể loại gì?

 • A

  Chiếu

 • B

  Cáo

 • C

  Hịch

 • D

  Tấu

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Hịch tướng sĩ thuộc thể loại hịch

Câu 3 :

Hịch tướng sĩ được viết theo thể văn gì?

 • A

  Văn xuôi.

 • B

  Văn vần.

 • C

  Văn biền ngẫu.

 • D

  Cả A, B, C đều sai.

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Hịch tướng sĩ được viết theo thể văn biền ngẫu

Câu 4 :

Người ta thường viết hịch khi nào?

 • A

  Khi đất nước có giặc ngoại xâm.

 • B

  Khi đất nước thanh bình.

 • C

  Khi đất nước phồn vinh.

 • D

  Khi đất nước vừa kết thúc chiến tranh.

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Người ta thường viết hịch khi đất nước có giặc ngoại xâm.

Câu 5 :

Phương thức biểu đạt chính trong Hịch tướng sĩ là gì?

 • A

  Miêu tả

 • B

  Tự sự

 • C

  Nghị luận

 • D

  Hành chính – công vụ

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Nhớ lại các phương thức biểu đạt đã học

Lời giải chi tiết :

Phương thức biểu đạt chính trong Hịch tướng sĩ là nghị luận

Câu 6 :

Ý nào nói đúng nhất các chức năng của thể hịch ?

 • A

  Dùng để ban bố mệnh lệnh của nhà vua.

 • B

  Dùng để công bố kết quả một sự nghiệp.

 • C

  Dùng để trình bày với nhà vua sự việc, ý kiến hoặc đề nghị.

 • D

  Dùng để, cổ động, thuyết phục hoặc kêu gọi đấu tranh chống thù trong, giặc ngoài.

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Dùng để, cổ động, thuyết phục hoặc kêu gọi đấu tranh chống thù trong, giặc ngoài.

Câu 7 :

Văn bản Hịch tướng sĩ gồm mấy phần?

 • A

  Hai phần.

 • B

  Ba phần.

 • C

  Bốn phần.

 • D

  Năm phần.

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Văn bản gồm 4 phần

Câu 8 :

Hịch tướng sĩ của Trần Quốc Tuấn phản ánh điều gì?

 • A

  Tinh thần yêu nước nồng nàn của dân tộc ta trong cuộc chiến chống ngoại xâm

 • B

   Lòng căm thù giặc

 • C

  Ý chí chiến thắng kẻ thù

 • D

  Tất cả các phương án trên

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Hịch tướng sĩ của Trần Quốc Tuấn phản ánh tinh thần yêu nước nồng nàn của dân tộc ta trong cuộc chiến chống ngoại xâm, thể hiện lòng căm thù giặc, ý chí quyết chiến, quyết thắng kẻ thù xâm lược.

Câu 9 :
Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Chọn các đáp án đúng

Đâu là nghệ thuật của Hịch tướng sĩ?

Lập luận chặt chẽ, lĩ lẽ rõ ràng

Giọng điệu thiết tha, trìu mến

Kết hợp hài hoà giữa lí trí và tình cảm

Xây dựng tình huống truyện đặc sắc

Lời văn giàu hình ảnh nhạc điệu

Đáp án

Lập luận chặt chẽ, lĩ lẽ rõ ràng

Kết hợp hài hoà giữa lí trí và tình cảm

Lời văn giàu hình ảnh nhạc điệu

Lời giải chi tiết :

Nghệ thuật

- Hịch tướng sĩ là một áng văn chính luận xuất sắc

- Lập luận chặt chẽ, lĩ lẽ rõ ràng, giàu hình ảnh, có sức thuyết phục cao

- Kết hợp hài hoà giữa lí trí và tình cảm

- Lời văn giàu hình ảnh nhạc điệu

 

close