Toán lớp 5 Bài 13. Ôn tập về hình học - SGK Bình Minh

Tính diện tích hình tam giác ABC trong mỗi hình dưới đây: Quan sát hình bên rồi tìm số đo thích hợp thay cho ? Số? Một sợi dây cua-roa nối hai bánh xe hình tròn có bán kính 0,35 m (như hình dưới). Số? Cho hình tròn tâm O, đường kính AB = 12 dm. Số? Cho I là trung điểm của đoạn thẳng AO, O là trung điểm của đoạn thẳng AB và các đường tròn tâm I, tâm O như hình dưới. Biết AI = 10 cm.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Trả lời câu hỏi 1 trang 113 SGK Toán 5 Bình Minh

Tính diện tích hình tam giác ABC trong mỗi hình dưới đây:

Phương pháp giải:

Muốn tính diện tích hình tam giác ta lấy độ dài đáy nhân với chiều cao (cùng một đơn vị đo) rồi chia cho 2.

Lời giải chi tiết:

Bài giải

a) Diện tích hình tam giác ABC là:

\(\frac{{16 \times 15}}{2} = 120\)(cm2)

b) Diện tích hình tam giác ABC là:

\(\frac{{11 \times 12}}{2} = 66\)(cm2)

c) Diện tích hình tam giác ABC là:

\(\frac{{8 \times 15}}{2} = 60\)(cm2)

Đáp số: a) 120 cm2

b) 66 cm2

c) 60 cm2.

Câu 2

Trả lời câu hỏi 2 trang 113 SGK Toán 5 Bình Minh

Quan sát hình bên rồi tìm số đo thích hợp thay cho ?

Phương pháp giải:

Cách 1:

- Tìm diện tích phần trồng hoa cúc = đáy × chiều cao : 2

- Tìm diện tích hình chữ nhật = chiều dài × chiều rộng

- Tìm diện tích phần trồng hoa hồng = diện tích hình chữ nhật - diện tích phần trồng hoa cúc

Cách 2: Diện tích phần trồng hoa hồng là diện tích hình thang

Tính độ dài đáy bé hình thang = Đáy lớn – 25 m

Tính diện tích phần trồng hoa hồng = tổng độ dài hai đáy nhân với chiều cao (cùng một đơn vị đo) rồi chia cho 2.

Lời giải chi tiết:

Bài giải

Cách 1: Diện tích phần trồng hoa cúc là:

\(\frac{{120 \times 25}}{2} = 1500\)(m2)

Diện tích hình chữ nhật là:

$$80 × 120 = 9600 (m2)

Diện tích phần trồng hoa hồng là:

9600 – 1500 = 8100 (m2)

Vậy diện tích phần trồng hoa hồng là 8100 m2.

Cách 2: Diện tích phần trồng hoa cúc là:

Độ dài đáy bé của hình thang là:

80 – 25 = 55 (m)

Diện tích phần trồng hoa hồng là:

\(\frac{{(80 + 55) \times 120}}{2} = 8100\)(m2)

Vậy diện tích phần trồng hoa hồng là 8100 m2.

Câu 3

Trả lời câu hỏi 3 trang 113 SGK Toán 5 Bình Minh

Số?

Một sợi dây cua-roa nối hai bánh xe hình tròn có bán kính 0,35 m (như hình dưới).

Phương pháp giải:

- 2 nửa hình tròn chính là hình tròn bán kính 0,35 m

- Tính chiều dài sợi dây cu-roa = 2,5 × 2 + chu vi hình tròn bán kính 0,35 m

Lời giải chi tiết:

Bài giải

Đường kính hình tròn là:

0,35 × 2 = 0,7 (m)

Chu vi hình tròn là:

0,7 × 3,14 = 2,198 (m)

Chiều dài sợi dây cu-roa là:

2,5 × 2 + 2,198 = 7,198 (m)

Vậy chiều dài sợi dây cu-roa đó là 7,198 m.

Câu 4

Trả lời câu hỏi 4 trang 114 SGK Toán 5 Bình Minh

Số?

Cho hình tròn tâm O, đường kính AB = 12 dm.

Phương pháp giải:

- Bán kính hình tròn tâm O chính là đường kính của hình tròn bé

- Diện tích phần tô màu xanh = diện tích hình tròn tâm O – diện tích hình tròn bé.

Lời giải chi tiết:

Bài giải

Đổi: 12 dm = 1,2 m

Bán kính hình tròn tâm O là:

1,2 : 2 = 0,6 (m)

Bán kính hình tròn bé là:

0,6 : 2 = 0,3 (m)

Diện tích hình tròn bé là:

0,3 × 0,3 × 3,14 = 0,2826 (m2)

Diện tích hình tròn tâm O là:

0,6 × 0,6 × 3,14 = 1,1304 (m2)

Diện tích phần tô màu xanh là:

1,1304 – 0,2826 = 0,8478 (m2)

Vậy diện tích phần tô màu xanh trong hình bên là 0,8478 m2.

Câu 5

Trả lời câu hỏi 5 trang 114 SGK Toán 5 Bình Minh

Số?

Cho I là trung điểm của đoạn thẳng AO, O là trung điểm của đoạn thẳng AB và các đường tròn tâm I, tâm O như hình dưới. Biết AI = 10 cm.

Phương pháp giải:

Dựa vào hình để trả lời câu hỏi.

Cách 1: Dựa vào mối quan hệ giữa bán kính, đường kính của hình tròn.

Cách 2: Tính rồi so sánh

Lời giải chi tiết:

Cách 1:

a) Vì I là trung điểm của đoạn thẳng AO nên AO = AI × 2

Vậy bán kính hình tròn tâm O gấp 2 lần bán kính hình tròn tâm I.

b) Vì bán kính hình tròn tâm O gấp 2 lần bán kính hình tròn tâm I.

Nên đường kính hình tròn tâm O gấp 2 lần đường kính hình tròn tâm I.

Nên chu vi hình tròn tâm O gấp 2 lần chu vi hình tròn tâm I.

c) Vì bán kính hình tròn tâm O gấp 2 lần bán kính hình tròn tâm I

Mà diện tích hình tròn tâm I = AI × AI × 3,14

Diện tích hình tròn tâm O = AO × AO × 3,14 = AI × 2 × AI × 2 × 3,14 = 4 × AI × AI × 3,14 = 4 × diện tích hình tròn tâm I.

Vậy diện tích hình tròn tâm O gấp 4 lần diện tích hình tròn tâm I.

Cách 2:

a) AO = AI + IO = 10 + 10 = 20 cm

Nên bán kính hình tròn tâm O gấp 2 lần bán kính hình tròn tâm I.

b) Chu vi hình tròn tâm O là: 20 × 2 × 3,14 = 125,6 cm

Chu vi hình tròn tâm O là: 10 × 2 × 3,14 = 62,8 cm

Ta có: 125,6 : 62,8 = 2

Nên chu vi hình tròn tâm O gấp 2 lần chu vi hình tròn tâm I.

c)

Mà diện tích hình tròn tâm O là: 20 × 20 × 3,14 = 1256 cm2  

Diện tích hình tròn tâm I là: 10 × 10 × 3,14 = 314 cm2 

Ta có: 1256 : 314 = 4

Vậy diện tích hình tròn tâm O gấp 4 lần diện tích hình tròn tâm I.

 • Toán lớp 5 Bài 87. Ôn tập về các phép tính với số thập phân (tiếp theo) - SGK Bình Minh

  Đặt tính rồi tính: a) 2,48 × 0,35 Chọn giá trị đúng cho mỗi biểu thức: Tính bằng cách thuận tiện: <, >, = ? Biết rằng 5,5 l dầu hỏa cân nặng 4,18 kg. Hỏi 100 l dầu hỏa cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

 • Toán lớp 5 Bài 86. Ôn tập về các phép tính với số thập phân - SGK Bình Minh

  Đặt tính rồi tính: a) 247,19 + 403,6 Tìm số thập phân thích hợp thay cho ? a) ? + 8,34 = 16,07 Đ – S ? a) Giá trị của biểu thức 28,74 + 4,89 + 7,26 là: b) Giá trị của biểu thức 65,58 – 32,54 – 17,46 là: <, >, = ? Đội công nhân làm đoạn đường dài 12 km. Ngày thứ nhất làm được 4,25 km, ngày thứ hai làm được ít hơn ngày thứ nhất 0,5 km. Hỏi đội công nhân còn phải làm bao nhiêu ki-lô-mét đường để hoàn thành công việc?

 • Toán lớp 5 Bài 85. Ôn tập về so sánh số thập phân - SGK Bình Minh

  <, >, =? a) 78,29 .?. 78,3 b) 6,94 tấn .?. 6,938 tấn a) Tìm số bé nhất trong các số sau: 27,95; 28,3; 27,8; 28,024 Số ? a) Làm tròn số 301,28: Tìm chữ số thích hợp thay cho ? Dựa vào bảng số liệu dưới đây, trả lời các câu hỏi sau:

 • Toán lớp 5 Bài 84. Ôn tập về số thập phân - SGK Bình Minh

  Hoàn thành bảng (theo mẫu): Viết các phân số thập phân sau đây dưới dạng số thập phân a) Mỗi chữ số trong số thập phân 41,908 thuộc hàng nào? b) - Viết số gồm: tám đơn vị, năm phần mười, ba phần trăm. Tìm số thập phân thích hợp thay cho ? a) 3 km 250 m = ? km Vườn thú nuôi 4 con sư tử. Trung bình mỗi ngày một con sư tử ăn hết 9 kg thịt. Hỏi 4 con sư tử đó ăn trong 30 ngày thì hết bao nhiêu tấn thịt?

 • Toán lớp 5 Bài 83. Ôn tập về phân số - SGK Bình Minh

  <, >, =? Chọn giá trị đúng cho mỗi biểu thức a) Viết các phân số thập phân sau thành hỗn số: Trong kho của nhà máy sản xuất hàng điện tử có 1/3 số sản phẩm là rô-bốt lau nhà, 2/5 số sản phẩm là rô-bốt bán hàng. Số sản phẩm còn lại là rô-bốt chuyển hàng. a) Số sản phẩm rô-bốt chuyển hàng bằng bao nhiêu phần số sản phẩm trong kho hàng? b) Số sản phẩm rô-bốt loại nào nhiều nhất?

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close