Toán lớp 5 Bài 85. Ôn tập về so sánh số thập phân - SGK Bình Minh

<, >, =? a) 78,29 .?. 78,3 b) 6,94 tấn .?. 6,938 tấn a) Tìm số bé nhất trong các số sau: 27,95; 28,3; 27,8; 28,024 Số ? a) Làm tròn số 301,28: Tìm chữ số thích hợp thay cho ? Dựa vào bảng số liệu dưới đây, trả lời các câu hỏi sau:

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Trả lời câu hỏi 1 trang 110 SGK Toán 5 Bình Minh

<, >, = ?

a) 78,29 .?. 78,3

b) 6,94 tấn .?. 6,938 tấn

c) 80,5 l .?. 79,5 l

d) 124,6 m2 .?. 124,600 m2

Phương pháp giải:

- So sánh các số theo quy tắc:

 + So sánh các phần nguyên của hai số đó như so sánh hai số tự nhiên, số thập phân nào có phần nguyên lớn hơn thì số đó lớn hơn.

+ Nếu phần nguyên của hai số đó bằng nhau thì ta so sánh phần thập phân, lần lượt từ hàng phần mười, hàng phần trăm, hàng phần nghìn ... đến cùng một hàng nào đó, số thập phân nào có chữ số ở hàng tương ứng lớn hơn thì số đó lớn hơn.

+ Nếu phần nguyên và phần thập phân của hai số đó bằng nhau thì hai số đó bằng nhau.

- Nếu viết thêm chữ số 0 vào bên phải phần thập phân của một số thập phân thì được một số thập phân bằng nó.

Lời giải chi tiết:

a) 78,29 < 78,3

b) 6,94 tấn > 6,938 tấn

c) 80,5 l > 79,5 l

d) 124,6 m2 = 124,600 m2

Câu 2

Trả lời câu hỏi 2 trang 110 SGK Toán 5 Bình Minh

a) Tìm số bé nhất trong các số sau: 27,95;  28,3;  27,8;  28,024

b) Viết các số sau theo thứ tự từ lớn đến bé: 0,6;  0,564;  0,65;  0,569

Phương pháp giải:

So sánh các số đã cho rồi sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn.

Lời giải chi tiết:

a) So sánh các số đã cho ta có: 27,8 < 27,95 < 28,024 < 28,3.

Vậy số bé nhất trong các số là: 27,8.

b) So sánh các số đã cho ta có: 0,564 < 0,569 < 0,6 < 0,65.

Vậy các số được sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn là:  0,564;  0,569;  0,6;  0,65.

Câu 3

Trả lời câu hỏi 3 trang 110 SGK Toán 5 Bình Minh

Số ?

a) Làm tròn số 301,28:

- Đến số tự nhiên gần nhất ta được số .?.

- Đến hàng phần mười ta được số .?.

b) Làm tròn số 0,7365:

- Đến hàng phần mười ta được số .?.

- Đến hàng phần trăm ta được số .?.

Phương pháp giải:

- Nếu chữ số hàng phần mười từ 5 trở lên thì khi làm tròn ta thêm 1 vào chữ số hàng đơn vị.

- Nếu chữ số hàng phần mười từ 4 trở xuống thì khi làm tròn ta giữ nguyên chữ số hàng đơn vị.

- Nếu chữ số hàng phần trăm từ 5 trở lên thì khi làm tròn ta thêm 1 vào chữ số hàng phần mười.

- Nếu chữ số hàng phần trăm từ 4 trở xuống thì khi làm tròn ta giữ nguyên chữ số hàng phần mười.

- Nếu chữ số hàng phần nghìn từ 5 trở lên thì khi làm tròn ta thêm 1 vào chữ số hàng phần trăm.

- Nếu chữ số hàng phần nghìn từ 4 trở xuống thì khi làm tròn ta giữ nguyên chữ số hàng phần trăm.

Lời giải chi tiết:

a) Làm tròn số 301,28:

- Đến số tự nhiên gần nhất ta được số 301

- Đến hàng phần mười ta được số 301,3

b) Làm tròn số 0,7365:

- Đến hàng phần mười ta được số 0,7

- Đến hàng phần trăm ta được số 0,74

Câu 4

Trả lời câu hỏi 4 trang 110 SGK Toán 5 Bình Minh

Tìm chữ số thích hợp thay cho ?

 a) 7,4?8 < 7,413

b) 53,?19 và 53,869

Phương pháp giải:

Áp dụng quy tắc so sánh hai số thập phân: Nếu phần nguyên của hai số đó bằng nhau thì ta so sánh phần thập phân, lần lượt từ hàng phần mười, hàng phần trăm, hàng phần nghìn ... đến cùng một hàng nào đó, số thập phân nào có chữ số ở hàng tương ứng lớn hơn thì số đó lớn hơn.

Lời giải chi tiết:

a) Hai số 7,4?8 và 7,413 có cùng phần nguyên là 7, hàng phần mười là 4.

Lại có: 7,4?8 < 7,413

Do đó: ?8 < 13, suy ra ? = 0.

Thử lại: 7,408 < 7,413

Vậy chữ số thích hợp thay cho chỗ trống là 0.

b) Hai số 53,?19 và 53,869 có cùng phần nguyên là 53.

Lại có: 53,?19 > 53,869

Do đó: ?19 > 869, suy ra ? = 9.

Thử lại: 53,919 > 53,869

Vậy chữ số thích hợp thay cho chỗ trống là 9.

Câu 5

Trả lời câu hỏi 5 trang 110 SGK Toán 5 Bình Minh

Dựa vào bảng số liệu dưới đây, trả lời các câu hỏi sau:

a) Nêu tên các ngọn núi theo thứ tự độ cao tăng dần.

b) Trong bốn ngọn núi trên, ngọn núi cao nhất cao hơn ngọn núi thấp nhất bao nhiêu ki-lô-mét?

Phương pháp giải:

Áp dụng quy tắc so sánh hai số thập phân: Nếu phần nguyên của hai số đó bằng nhau thì ta so sánh phần thập phân, lần lượt từ hàng phần mười, hàng phần trăm, hàng phần nghìn ... đến cùng một hàng nào đó, số thập phân nào có chữ số ở hàng tương ứng lớn hơn thì số đó lớn hơn.

Lời giải chi tiết:

a) So sánh các số đã cho ta có: 1 444 < 1 597 < 2 428 < 3 143.

Vậy tên các ngọn núi theo thứ tự độ cao tăng dần là: Bạch Mã; Tam Đảo; Tây Côn Lĩnh; Phan-xi-păng.

b) Trong bốn ngọn núi trên, ngọn núi cao nhất là ngọn núi Phan-xi-păng.

Trong bốn ngọn núi trên, ngọn núi thấp nhất là ngọn núi Bạch Mã.

Ta có: 3 143 – 1 444 = 1 699 (m) = 1,699 (km)

Vậy trong bốn ngọn núi trên, ngọn núi cao nhất cao hơn ngọn núi thấp nhất 1,699 km.

 • Toán lớp 5 Bài 86. Ôn tập về các phép tính với số thập phân - SGK Bình Minh

  Đặt tính rồi tính: a) 247,19 + 403,6 Tìm số thập phân thích hợp thay cho ? a) ? + 8,34 = 16,07 Đ – S ? a) Giá trị của biểu thức 28,74 + 4,89 + 7,26 là: b) Giá trị của biểu thức 65,58 – 32,54 – 17,46 là: <, >, = ? Đội công nhân làm đoạn đường dài 12 km. Ngày thứ nhất làm được 4,25 km, ngày thứ hai làm được ít hơn ngày thứ nhất 0,5 km. Hỏi đội công nhân còn phải làm bao nhiêu ki-lô-mét đường để hoàn thành công việc?

 • Toán lớp 5 Bài 87. Ôn tập về các phép tính với số thập phân (tiếp theo) - SGK Bình Minh

  Đặt tính rồi tính: a) 2,48 × 0,35 Chọn giá trị đúng cho mỗi biểu thức: Tính bằng cách thuận tiện: <, >, = ? Biết rằng 5,5 l dầu hỏa cân nặng 4,18 kg. Hỏi 100 l dầu hỏa cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

 • Toán lớp 5 Bài 13. Ôn tập về hình học - SGK Bình Minh

  Tính diện tích hình tam giác ABC trong mỗi hình dưới đây: Quan sát hình bên rồi tìm số đo thích hợp thay cho ? Số? Một sợi dây cua-roa nối hai bánh xe hình tròn có bán kính 0,35 m (như hình dưới). Số? Cho hình tròn tâm O, đường kính AB = 12 dm. Số? Cho I là trung điểm của đoạn thẳng AO, O là trung điểm của đoạn thẳng AB và các đường tròn tâm I, tâm O như hình dưới. Biết AI = 10 cm.

 • Toán lớp 5 Bài 84. Ôn tập về số thập phân - SGK Bình Minh

  Hoàn thành bảng (theo mẫu): Viết các phân số thập phân sau đây dưới dạng số thập phân a) Mỗi chữ số trong số thập phân 41,908 thuộc hàng nào? b) - Viết số gồm: tám đơn vị, năm phần mười, ba phần trăm. Tìm số thập phân thích hợp thay cho ? a) 3 km 250 m = ? km Vườn thú nuôi 4 con sư tử. Trung bình mỗi ngày một con sư tử ăn hết 9 kg thịt. Hỏi 4 con sư tử đó ăn trong 30 ngày thì hết bao nhiêu tấn thịt?

 • Toán lớp 5 Bài 83. Ôn tập về phân số - SGK Bình Minh

  <, >, =? Chọn giá trị đúng cho mỗi biểu thức a) Viết các phân số thập phân sau thành hỗn số: Trong kho của nhà máy sản xuất hàng điện tử có 1/3 số sản phẩm là rô-bốt lau nhà, 2/5 số sản phẩm là rô-bốt bán hàng. Số sản phẩm còn lại là rô-bốt chuyển hàng. a) Số sản phẩm rô-bốt chuyển hàng bằng bao nhiêu phần số sản phẩm trong kho hàng? b) Số sản phẩm rô-bốt loại nào nhiều nhất?

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close