Toán lớp 5 Bài 116. Ôn tập về các đơn vị đo thể tích - SGK Bình Minh

Nêu số đo thích hợp thay cho [?] a) Mét khối là thể tích hình lập phương có cạnh dài [?] Số? Tính: a) 173 cm3 + 827 cm3 a) Hãy ghép các hình lập phương nhỏ thành một hình lập phương lớn như hình vẽ bên. Nêu đơn vị đo cm3, dm3, m3 thích hợp thay cho ? a) Thể tích của bể cá cảnh là 800 [?].

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Trả lời câu hỏi 1 trang 41 SGK Toán 5 Bình Minh

Nêu số đo thích hợp thay cho [?]

a) Mét khối là thể tích hình lập phương có cạnh dài [?]

b) Đề-xi-mét khối là thể tích hình lập phương có cạnh dài [?]

c) Xăng-ti-mét khối là thể tích hình lập phương có cạnh dài [?]

Phương pháp giải:

Nêu số đo thích hợp.

Lời giải chi tiết:

a) Mét khối là thể tích hình lập phương có cạnh dài 1 m.

b) Đề-xi-mét khối là thể tích hình lập phương có cạnh dài 1 dm.

c) Xăng-ti-mét khối là thể tích hình lập phương có cạnh dài 1 cm.

Câu 2

Trả lời câu hỏi 2 trang 41 SGK Toán 5 Bình Minh

Số?

Phương pháp giải:

Dựa vào mối quan hệ giữa các đơn vị đo m3, dm3, cm3.

Lời giải chi tiết:

m3

dm3

cm3

1 m3 = 1 000 dm3

= 1 000 000 cm3

1 dm3 = 1 000 cm3

= $\frac{1}{{1000}}$ m3

1 cm3 = $\frac{1}{{1000}}$ dm3

Câu 3

Trả lời câu hỏi 3 trang 41 SGK Toán 5 Bình Minh

Tính:

a) 173 cm3 + 827 cm3

b) 240 dm3 – 214 dm3

c) 18 m3 × 100 000

d) 4 500 m3 : 15

Phương pháp giải:

Thực hiện phép tính như với số tư nhiên.

Lời giải chi tiết:

a) 173 cm3 + 827 cm3 = 1 000 cm3

b) 240 dm3 – 214 dm3 = 26 dm3

c) 18 m3 × 100 000 = 1 800 000 m3

d) 4 500 m3 : 15 = 300 m3

Câu 4

Trả lời câu hỏi 4 trang 41 SGK Toán 5 Bình Minh

a) Hãy ghép các hình lập phương nhỏ thành một hình lập phương lớn như hình vẽ bên.

b) Nếu thể tích của hình lập phương nhỏ là 8 cm3 thì thể tích hình lập phương lớn là bao nhiêu xăng-ti-mét khối?

Phương pháp giải:

- Thể tích hình lập phương lớn = thể tích của hình lập phương nhỏ × 8

Lời giải chi tiết:

a) Ghép như hình vẽ.

b) Hình lập phương lớn ghép bởi 8 hình lập phương nhỏ.

Thể tích hình lập phương lớn là:

8 × 8 = 64 (cm3)

Đáp số: 64 cm3.

Câu 5

Trả lời câu hỏi 5 trang 41 SGK Toán 5 Bình Minh

Nêu đơn vị đo cm3, dm3, m3 thích hợp thay cho ?

a) Thể tích của bể cá cảnh là 800 [?].

b) Thể tích của bể nước là 10 [?].

c) Thể tích của khối ru-bích (rubik) là 27 [?].

Phương pháp giải:

Nêu đơn vị đo cm3, dm3, m3 thích hợp.

Lời giải chi tiết:

a) Thể tích của bể cá cảnh là 800 dm3.

b) Thể tích của bể nước là 10 m3.

c) Thể tích của khối ru-bích (rubik) là 27 cm3.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close