Toán lớp 5 Bài 15. Luyện tập - SGK Bình Minh

Tính: Rút gọn rồi tính: Chọn kết quả đúng cho mỗi phép tính sau: Tính bằng cách thuận tiện:

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Trả lời câu hỏi 1 trang 19 SGK Toán 5 Bình minh

Tính:

Phương pháp giải:

Muốn cộng hai phân số khác mẫu số, ta quy đồng mẫu số hai phân số rồi cộng hai phân số đã quy đồng.

Lời giải chi tiết:

a) $\frac{5}{8} + \frac{3}{5} = \frac{{25}}{{40}} + \frac{{24}}{{40}} = \frac{{49}}{{40}}$

b) $\frac{2}{5} + \frac{2}{7} = \frac{{14}}{{35}} + \frac{{10}}{{35}} = \frac{{24}}{{35}}$

c) $\frac{1}{5} + \frac{2}{3} = \frac{3}{{15}} + \frac{{10}}{{15}} = \frac{{13}}{{15}}$

Câu 2

Trả lời câu hỏi 2 trang 19 SGK Toán 5 Bình minh

Rút gọn rồi tính:

Phương pháp giải:

Khi rút gọn phân số ta có thể làm như sau:

- Xét xem tử số và mẫu số cùng chia hết cho số tự nhiên nào lớn hơn 1

- Chia cả tử số và mẫu số cho số đó

Cứ làm như thế cho đến khi nhận được phân số tối giản

Lời giải chi tiết:

a) $\frac{4}{8} + \frac{5}{7} = \frac{1}{2} + \frac{5}{7} = \frac{7}{{14}} + \frac{{10}}{{14}} = \frac{{17}}{{14}}$

b) $\frac{3}{4} + \frac{{15}}{{25}} = \frac{3}{4} + \frac{3}{5} = \frac{{15}}{{20}} + \frac{{12}}{{20}} = \frac{{27}}{{20}}$

c) $\frac{6}{8} + \frac{6}{{21}} = \frac{3}{4} + \frac{2}{7} = \frac{{21}}{{28}} + \frac{8}{{28}} = \frac{{29}}{{28}}$

Câu 3

Trả lời câu hỏi 3 trang 19 SGK Toán 5 Bình minh

Chọn kết quả đúng cho mỗi phép tính sau:

Phương pháp giải:

Tính kết quả của mỗi phép tính rồi nối với kết quả đúng.

Lời giải chi tiết:

Câu 4

Trả lời câu hỏi 4 trang 19 SGK Toán 5 Bình minh

Tính bằng cách thuận tiện:

a) $\frac{3}{4} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4}$

b) $\frac{4}{7} + \frac{3}{2} + \frac{3}{7}$

Phương pháp giải:

Áp dụng tính chất giao hoán và kết hợp của phân số để tính.

Lời giải chi tiết:

a) $\frac{3}{4} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} = \left( {\frac{3}{4} + \frac{1}{4}} \right) + \frac{1}{3} = 1 + \frac{1}{3} = \frac{3}{3} + \frac{1}{3} = \frac{4}{3}$

b) $\frac{4}{7} + \frac{3}{2} + \frac{3}{7} = \left( {\frac{4}{7} + \frac{3}{7}} \right) + \frac{3}{2} = 1 + \frac{3}{2} = \frac{2}{2} + \frac{3}{2} = \frac{5}{2}$

Câu 5

Trả lời câu hỏi 5 trang 19 SGK Toán 5 Bình minh

Chọn đáp án đúng:

Có ba bình đựng nước kích thước như nhau, bình thứ nhất và bình thứ hai có chứa nước và bình thứ ba chưa có chứa nước (hình bên). Hỏi nếu đổ hết nước cả hai bình đầu vào bình thứ ba, thì mực nước ở bình thứ ba sẽ chạm tới vạch chia nào?

A. Vạch 1

B. Vạch 2

C. Vạch 3

D. Vạch 4

Phương pháp giải:

Xác định số phần lượng nước ổ bình thứ nhất và bình thứ hai so với số phần bình thứ ba.

Lời giải chi tiết:

Ta thấy: Các bình đựng nước có kích thước như nhau

Bình thứ nhất: Lượng nước = $\frac{1}{2}$ bình

Bình thứ hai: Lượng nước = $\frac{2}{5}$ bình

Vậy nếu đổ hết nước cả hai bình đầu vào bình thứ 3 thì lượng nước chiếm số phần của bình là:

$\frac{1}{2}$ + $\frac{2}{5}$= $\frac{9}{{10}}$ (bình)

Các vạch chia bình thứ ba thành 10 phần bằng nhau.

Vậy mực nước ở bình thứ ba sẽ chạm tới vạch 1.

Chọn A.

 • Toán lớp 5 Bài 15. Phép trừ phân số - SGK Bình Minh

  Tính: Tìm phân số thích hợp thay cho dấu ?: a) $.?. + frac{1}{2} = frac{8}{{11}}$ b) $frac{7}{5} - .?. = frac{5}{7}$ Vườn nhà bác Triệu Minh trồng ba loại cây táo, lê và mận. Bác dành $frac{2}{5}$diện tích của mảnh vườn để trồng táo, $frac{1}{3}$ diện tích của mảnh vườn để trồng lê. Hỏi phần đất trồng mận bằng bao nhiêu phần diện tích của mảnh vườn?

 • Toán lớp 5 Bài 16. Luyện tập - SGK Bình Minh

  Tính: a) $frac{7}{9} - frac{2}{5}$ Chọn kết quả đúng cho mỗi phép tính sau: <, >, = ? a) $frac{6}{5}m - frac{3}{4}m{rm{ }}.?.{rm{ }}1m$ Quan sát hình bên rồi tìm phân số thích hợp thay cho .?.: Diện tích hình màu vàng lớn hơn diện tích hình màu xanh .?. m2

 • Toán lớp 5 Bài 17. Làm quen với tỉ số - SGK Bình Minh

  Viết tỉ số của m và n: a) m = 5 và n = 8 b) m = 6 và n = 9 c) m = 9 và n = 6 Trong hộp có 9 viên bi màu xanh và 13 viên bi màu vàng. a) Viết tỉ số của số viên bi màu xanh và số viên bi màu vàng. b) Viết tỉ số của số viên bi màu xanh và số viên bi có ở trong hộp. Quan sát hình dưới đây rồi cho biết tỉ số giữa chiều dài băng giấy màu xanh và chiều dài băng giấy màu vàng

 • Toán lớp 5 Bài 18. Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó - SGK Bình Minh

  Số ? Tổng của hai số là 161. Tỉ số của hai số đó là $frac{3}{4}$. Hai số đó là .?. và .?. Số ? Khánh và bảo có tất c ả 21 siêu nhân. Số siêu nhân của Khánh bằng một nửa số siêu nhân của Bảo. Vây, bạn Khánh có .?. siêu nhân, bạn Bảo có .?. siêu nhân. Bác Mai bán 360 kg đỗ xanh và đỗ đen, trong đó số ki-lô-gam đỗ xanh bằng $frac{7}{5}$số ki-lô-gam đỗ đen. Hỏi bác Mai bán được bao nhiêu ki-lô-gam đỗ mỗi loại?

 • Toán lớp 5 Bài 19. Luyện tập - SGK Bình Minh

  Số ? Bác Hoa thu hoạch được 33 tạ thóc nếp và thóc tẻ, trong đó số thóc nếp bằng$frac{2}{9}$ số thóc tẻ. Tính số thóc bác Hoa thu hoạch được mỗi loại. a) Nêu bài toán theo tóm tắt sau: b) Nêu kết quả tìm đươc ở câu a thay cho .?. Số trứng vịt là .?. quả. Số trứng gà là .?. quả. Chú Huy dùng hết 240 cm nẹp nhôm để viền sát bức tranh Đông Hồ hình chữ nhật có chiều rộng bằng $frac{3}{5}$ chiều dài. Tính diện tích bức tranh đó.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close