Toán lớp 5 Bài 11. Quy đồng mẫu số các phân số - SGK Bình Minh

Quy đồng mẫu số các phân số sau: Trong kho của công ty sản xuất đồ chơi điện tử công nghệ cao có $frac{2}{3}$số sản phẩm là đĩa bay tô-sy, $frac{2}{7}$số sản phẩm là rô-bốt. Hỏi số sản phẩm loại nào nhiều hơn?

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Trả lời câu hỏi 1 trang 16 SGK Toán 5 Bình minh

Quy đồng mẫu số các phân số sau:

Phương pháp giải:

Khi quy đồng mẫu số của hai phân số mà mẫu số này không chia hết cho mẫu số kia, ta làm như sau:

- Chọn mẫu số chung là tích của hai mẫu số đã cho;

- Nhân cả tử số và mẫu số của phân số thứ nhất với mẫu số của phân số thứ hai;

- Nhân cả tử số và mẫu số của phân số thứ hai với mẫu số của phân số thứ nhất;

Ta nhận được hai phân số có cùng mẫu số.

Lời giải chi tiết:

a) Mẫu số chung là 2 x 5 = 10

$\frac{1}{2} = \frac{{1 \times 5}}{{2 \times 5}} = \frac{5}{{10}}$; $\frac{3}{5} = \frac{{3 \times 2}}{{5 \times 2}} = \frac{6}{{10}}$

Quy đồng mẫu số hai phân số $\frac{1}{2}$và $\frac{3}{5}$ ta được $\frac{5}{{10}}$và $\frac{6}{{10}}$

b) Mẫu số chung là 12 x 7 = 84

$\frac{5}{{12}} = \frac{{5 \times 7}}{{12 \times 7}} = \frac{{35}}{{84}}$; $\frac{8}{7} = \frac{{8 \times 12}}{{7 \times 12}} = \frac{{96}}{{84}}$

Quy đồng mẫu số hai phân số $\frac{5}{{12}}$ và$\frac{8}{7}$ ta được $\frac{{35}}{{84}}$ và $\frac{{96}}{{84}}$

c) Mẫu số chung là 4 x 9 = 36

$\frac{5}{4} = \frac{{5 \times 9}}{{4 \times 9}} = \frac{{45}}{{36}}$;$\frac{2}{9} = \frac{{2 \times 4}}{{9 \times 4}} = \frac{8}{{36}}$

Quy đồng mẫu số các phân số $\frac{5}{4}$và $\frac{2}{9}$ ta được $\frac{{45}}{{36}}$và $\frac{8}{{36}}$

Câu 2

Trả lời câu hỏi 2 trang 16 SGK Toán 5 Bình minh

Quy đồng mẫu số hai phân số sau:

Mẫu: $\frac{1}{6}$ và $\frac{4}{9}$

Ta nhận xét 6 và 9 cùng chia hết cho 3.

Mẫu số chung: (6 : 3) × 9 = 18

Quy đồng hai phân số đã cho, ta được: $\frac{3}{{18}}$ và $\frac{8}{{18}}$.

a) $\frac{3}{8}$và$\frac{5}{6}$

b) $\frac{3}{{14}}$và$\frac{5}{{21}}$

Phương pháp giải:

Quy đồng mẫu số hai phân số theo mẫu.

Lời giải chi tiết:

a) $\frac{3}{8}$và$\frac{5}{6}$

Ta nhận xét: 8 và 6 cùng chia hết cho 2.

Mẫu số chung: (8 : 2) × 6 = 24

Quy đồng hai phân số đã cho, ta được: $\frac{9}{{24}}$và$\frac{{20}}{{24}}$.

b) $\frac{3}{{14}}$và$\frac{5}{{21}}$

Ta nhận xét: 14 và 21 cùng chia hết cho 7.

Mẫu số chung: (14 : 7) × 21 = 42

Quy đồng hai phân số đã cho, ta được: $\frac{9}{{42}}$và$\frac{{10}}{{42}}$

Câu 3

Trả lời câu hỏi 3 trang 16 SGK Toán 5 Bình minh

Trong kho của công ty sản xuất đồ chơi điện tử công nghệ cao có $\frac{2}{3}$số sản phẩm là đĩa bay tô-sy, $\frac{2}{7}$số sản phẩm là rô-bốt. Hỏi số sản phẩm loại nào nhiều hơn?

Phương pháp giải:

- Quy đồng mẫu số các phân số.

- So sánh các phân số để trả lời câu hỏi.

Lời giải chi tiết:

Ta có: $\frac{2}{3} = \frac{{2 \times 7}}{{3 \times 7}} = \frac{{14}}{{21}}$;$\frac{2}{7} = \frac{{2 \times 3}}{{7 \times 3}} = \frac{6}{{21}}$

Mà $\frac{{14}}{{21}} > \frac{6}{{21}}$

Vậy số sản phẩm là đĩa bay tô-sy nhiều hơn.

 • Toán lớp 5 Bài 12. Luyện tập - SGK Bình Minh

  Quy đồng mẫu số các phân số sau: <, >, = ? Sắp xếp các phân số sau theo thứ tự từ bé đến lớn: Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Vừ A Dính có $frac{3}{{10}}$số học sinh là người dân tộc H’Mông, $frac{1}{2}$ số học sinh là người dân tộc Thái và $frac{1}{5}$ số học sinh là người dân tộc Dao.

 • Toán lớp 5 Bài 13. Phép cộng phân số - SGK Bình Minh

  Tính: <, >, = ? Một ô tô chạy từ A đến B, giờ đầu chạy được $frac{3}{7}$quãng đường, giờ thứ hai chạy được $frac{1}{2}$quãng đường. Hỏi sau hai giờ, ô tô chạy được bao nhiêu phần của quãng đường?

 • Toán lớp 5 Bài 15. Luyện tập - SGK Bình Minh

  Tính: Rút gọn rồi tính: Chọn kết quả đúng cho mỗi phép tính sau: Tính bằng cách thuận tiện:

 • Toán lớp 5 Bài 15. Phép trừ phân số - SGK Bình Minh

  Tính: Tìm phân số thích hợp thay cho dấu ?: a) $.?. + frac{1}{2} = frac{8}{{11}}$ b) $frac{7}{5} - .?. = frac{5}{7}$ Vườn nhà bác Triệu Minh trồng ba loại cây táo, lê và mận. Bác dành $frac{2}{5}$diện tích của mảnh vườn để trồng táo, $frac{1}{3}$ diện tích của mảnh vườn để trồng lê. Hỏi phần đất trồng mận bằng bao nhiêu phần diện tích của mảnh vườn?

 • Toán lớp 5 Bài 16. Luyện tập - SGK Bình Minh

  Tính: a) $frac{7}{9} - frac{2}{5}$ Chọn kết quả đúng cho mỗi phép tính sau: <, >, = ? a) $frac{6}{5}m - frac{3}{4}m{rm{ }}.?.{rm{ }}1m$ Quan sát hình bên rồi tìm phân số thích hợp thay cho .?.: Diện tích hình màu vàng lớn hơn diện tích hình màu xanh .?. m2

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close