Toán lớp 5 Bài 16. Luyện tập - SGK Bình Minh

Tính: a) $frac{7}{9} - frac{2}{5}$ Chọn kết quả đúng cho mỗi phép tính sau: <, >, = ? a) $frac{6}{5}m - frac{3}{4}m{rm{ }}.?.{rm{ }}1m$ Quan sát hình bên rồi tìm phân số thích hợp thay cho .?.: Diện tích hình màu vàng lớn hơn diện tích hình màu xanh .?. m2

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Trả lời câu hỏi 1 trang 21 SGK Toán 5 Bình minh

Tính:

a) $\frac{7}{9} - \frac{2}{5}$

b) \(\frac{5}{6} - \frac{6}{8}\)

c) $\frac{8}{5} - \frac{1}{2}$

Phương pháp giải:

Muốn trừ hai phân số khác mẫu số, ta quy đồng mẫu số hai phân số đó rồi trừ hai phân số đã quy đồng.

Lời giải chi tiết:

a) $\frac{7}{9} - \frac{2}{5} = \frac{{35}}{{45}} - \frac{{18}}{{45}} = \frac{{17}}{{45}}$

b) \(\frac{5}{6} - \frac{6}{8} = \frac{{20}}{{24}} - \frac{{18}}{{24}} = \frac{2}{{24}}\)

c) $\frac{8}{5} - \frac{1}{2} = \frac{{16}}{{10}} - \frac{5}{{10}} = \frac{{11}}{{10}}$

Câu 2

Trả lời câu hỏi 2 trang 21 SGK Toán 5 Bình minh

Chọn kết quả đúng cho mỗi phép tính sau:

Phương pháp giải:

Tính kết quả của mỗi phép tính rồi nối với kết quả đúng.

Lời giải chi tiết:

Câu 3

Trả lời câu hỏi 3 trang 21 SGK Toán 5 Bình minh

<, >, = ?

a) $\frac{6}{5}m - \frac{3}{4}m{\rm{ }}.?.{\rm{ }}1m$

b)  $\frac{{10}}{8}kg - \frac{1}{3}kg{\rm{ }}.?.{\rm{ }}\frac{{11}}{{12}}kg$

c)  $\frac{6}{7}l - \frac{1}{2}l{\rm{ }}.?.{\rm{ }}\frac{3}{{14}}l$

Phương pháp giải:

Tính giá trị của biểu thức rồi so sánh hai vế với nhau.

Lời giải chi tiết:

a) Ta có: $\frac{6}{5} - \frac{3}{4} = \frac{{24}}{{20}} - \frac{{15}}{{20}} = \frac{9}{{20}}$. Mà $\frac{9}{{20}}m < 1m$

Vậy $\frac{6}{5}m - \frac{3}{4}m < 1m$

b) Ta có: $\frac{{10}}{8} - \frac{1}{3} = \frac{5}{4} - \frac{1}{3} = \frac{{15}}{{12}} - \frac{4}{{12}} = \frac{{11}}{{12}}$. Mà $\frac{{11}}{{12}}kg = \frac{{11}}{{12}}kg$

Vậy $\frac{{10}}{8}kg - \frac{1}{3}kg = \frac{{11}}{{12}}kg$

c) Ta có: $\frac{6}{7} - \frac{1}{2} = \frac{{12}}{{14}} - \frac{7}{{14}} = \frac{5}{{14}}$. Mà $\frac{5}{{14}}l > \frac{3}{{14}}l$

Vậy $\frac{6}{7}l - \frac{1}{2}l > \frac{3}{{14}}l$

Câu 4

Trả lời câu hỏi 4 trang 21 SGK Toán 5 Bình minh

Quan sát hình bên rồi tìm phân số thích hợp thay cho .?.:

Diện tích hình màu vàng lớn hơn diện tích hình màu xanh .?. m2

Phương pháp giải:

Xác định diện tích hình màu vàng và số phần diện tích hình màu xanh so với diện tích hình vuông.

Tìm hiệu của diện tích hình màu vàng và diện tích hình màu xanh

Lời giải chi tiết:

Diện tích hình vuông là:

$1 \times 1 = 1({m^2})$

Ta thấy: Diện tích hình màu vàng bằng $\frac{2}{5}$diện tích hình vuông.

Diện tích hình màu xanh bằng $\frac{1}{4}$diện tích hình vuông.

Diện tích hình màu vàng là:

$1 \times \frac{2}{5} = \frac{2}{5}({m^2})$

Diện tích hình màu xanh là:

$1 \times \frac{1}{4} = \frac{1}{4}({m^2})$

Diện tích hình màu vàng lớn hơn diện tích hình màu xanh là:

$\frac{2}{5} - \frac{1}{4} = \frac{3}{{20}}({m^2})$

Vậy phân số thích hợp thay cho .?. là $\frac{3}{{20}}$

 • Toán lớp 5 Bài 17. Làm quen với tỉ số - SGK Bình Minh

  Viết tỉ số của m và n: a) m = 5 và n = 8 b) m = 6 và n = 9 c) m = 9 và n = 6 Trong hộp có 9 viên bi màu xanh và 13 viên bi màu vàng. a) Viết tỉ số của số viên bi màu xanh và số viên bi màu vàng. b) Viết tỉ số của số viên bi màu xanh và số viên bi có ở trong hộp. Quan sát hình dưới đây rồi cho biết tỉ số giữa chiều dài băng giấy màu xanh và chiều dài băng giấy màu vàng

 • Toán lớp 5 Bài 18. Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó - SGK Bình Minh

  Số ? Tổng của hai số là 161. Tỉ số của hai số đó là $frac{3}{4}$. Hai số đó là .?. và .?. Số ? Khánh và bảo có tất c ả 21 siêu nhân. Số siêu nhân của Khánh bằng một nửa số siêu nhân của Bảo. Vây, bạn Khánh có .?. siêu nhân, bạn Bảo có .?. siêu nhân. Bác Mai bán 360 kg đỗ xanh và đỗ đen, trong đó số ki-lô-gam đỗ xanh bằng $frac{7}{5}$số ki-lô-gam đỗ đen. Hỏi bác Mai bán được bao nhiêu ki-lô-gam đỗ mỗi loại?

 • Toán lớp 5 Bài 19. Luyện tập - SGK Bình Minh

  Số ? Bác Hoa thu hoạch được 33 tạ thóc nếp và thóc tẻ, trong đó số thóc nếp bằng$frac{2}{9}$ số thóc tẻ. Tính số thóc bác Hoa thu hoạch được mỗi loại. a) Nêu bài toán theo tóm tắt sau: b) Nêu kết quả tìm đươc ở câu a thay cho .?. Số trứng vịt là .?. quả. Số trứng gà là .?. quả. Chú Huy dùng hết 240 cm nẹp nhôm để viền sát bức tranh Đông Hồ hình chữ nhật có chiều rộng bằng $frac{3}{5}$ chiều dài. Tính diện tích bức tranh đó.

 • Toán lớp 5 Bài 20. Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó - SGK Bình Minh

  Hiệu của hai số là 72. Tỉ số của hai số đó là $frac{4}{7}$. Tìm hai số đó. Sóc Vàng và Sóc Nâu cùng đi nhặt hạt dẻ. Số hạt dẻ Sóc Vàng nhặt được gấp 3 lần số hạt dẻ Sóc Nâu nhặt được và nhiều hơn Sóc Nâu 18 hạt dẻ. Hỏi mỗi con sóc nhặt được bao nhiêu hạt dẻ? Chọn câu trả lời đúng: Gia đình bác Mạnh thu hoạch cà phê và hạt tiêu. Khối lượng cà phê thu hoạch được bằng $frac{7}{3}$ khối lượng hạt tiêu và nhiều hơn hạt tiêu là 20 tạ. Vậy lượng cà phê và hạt tiêu gia đình bác Mạnh thu hoạch được

 • Toán lớp 5 Bài 21. Luyện tập - SGK Bình Minh

  Số ? Mẹ sinh con năm mẹ 24 tuổi. Hiện nay tuổi của mẹ gấp 4 lần tuổi của con. Tính tuổi mỗi người hiện nay. a) Nêu bài toán theo tóm tắt dưới đây: b) Nêu kết quả tìm đươc ở câu a thay cho .?. Diện tích trồng hoa là .?. m2. Diện tích trồng rau là .?. m2. Chọn câu trả lời đúng: Chú Tuấn mua lưới để rào xung quanh khu đất hình chữ nhật, chiều rộng bằng $frac{7}{9}$ chiều dài và ngắn hơn chiều dài 8 m. Chú để lại lối ra vào rộng 2 m.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close