Toán lớp 5 Bài 125. Luyện tập chung - SGK Bình Minh

Tính theo mẫu: Các chú thợ quét sơn trần nhà và các tường bên trong một hội trường có chiều dài 12 m, chiều rộng 8 m và cao 4 m. Chú thợ được giao làm 100 cái hộp đựng hàng bằng tôn hình lập phương không nắp, có cạnh bằng 2 dm. Hỏi chú cần bao nhiêu mét vuông tôn để làm số hộp đó, biết rằng diện tích các mép hàn không đáng kể. Một bể cá cảnh hình hộp chữ nhật có chiều dài 1,8 m, rộng 0,6 m và cao 0,8 m. Sau khi thả hòn non bộ vào thì mực nước dâng cao thêm 25 cm. Tính thể tích hòn non bộ.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Trả lời câu hỏi 1 trang 53 SGK Toán 5 Bình Minh

Tính theo mẫu:

Phương pháp giải:

- Muốn tính diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật ta lấy chu vi mặt đáy nhân với chiều cao (cùng một đơn vị đo).

- Muốn tính thể tích hình hộp chữ nhật ta lấy chiều dài nhân với chiều rộng rồi nhân với chiều cao (cùng một đơn vị đo). $V = a \times b \times c$

Lời giải chi tiết:

Câu 2

Trả lời câu hỏi 2 trang 53 SGK Toán 5 Bình Minh

Các chú thợ quét sơn trần nhà và các tường bên trong một hội trường có chiều dài 12 m, chiều rộng 8 m và cao 4 m. Tính diện tích phần quét sơn, biết rằng hội trường có hai cửa ra vào rộng 1,6 m, cao 2,2 m và 4 cửa sổ dài 1,6 m, cao 1,2 m.

Phương pháp giải:

- Tính diện tích phần quét sơn = diện tích trần nhà + diên tích các tường bên trong – diện tích 2 cửa ra vào – diện tích 4 cửa sổ

- Tính diện tích trần nhà = chiều dài x chiều rộng

- Tính diện tích các tường bên trong = chu vi đáy x chiều cao

- Tính diện tích 2 cửa ra vào = chiều rộng x chiều cao x 2

- Tính diện tích 4 cửa sổ = chiều dài x chiều cao x 4

Lời giải chi tiết:

Diện tích trần nhà là:

12 × 8 = 96 (m2)

Diện tích các tường bên trong là:

(12 + 8) × 2 × 4 = 160 (m2)

Diện tích 2 cửa ra vào là:

$1,6 \times 2,2 \times 2 = 7,04$(m2)

Diện tích 4 cửa sổ là:

$1,6 \times 1,2 \times 4 = 7,68$(m2)

Diện tích phần quét sơn là:

96 + 160 – 7,04 – 7,68 = 241,28 (m2)

Đáp số: 241,28 m2.

Câu 3

Trả lời câu hỏi 3 trang 53 SGK Toán 5 Bình Minh

Chú thợ được giao làm 100 cái hộp đựng hàng bằng tôn hình lập phương không nắp, có cạnh bằng 2 dm. Hỏi chú cần bao nhiêu mét vuông tôn để làm số hộp đó, biết rằng diện tích các mép hàn không đáng kể.

Phương pháp giải:

- Tính số mét vuông tôn để làm 100 cái hộp = diện tích 1 cái hộp x 100

- Tính diện tích 1 cái hộp = diện tích xung quanh + diện tích 1 đáy

Lời giải chi tiết:

Diện tích 1 cái hộp đựng hàng là:

$2 \times 2 \times 4 + 2 \times 2 = 20$(dm2)

Số mét vuông tôn để làm 100 cái hộp là:

$20 \times 100 = 2000$(dm2)

2 000 dm2 = 20 m2

Đáp số: 20 m2.

Câu 4

Trả lời câu hỏi 4 trang 53 SGK Toán 5 Bình Minh

Một bể cá cảnh hình hộp chữ nhật có chiều dài 1,8 m, rộng 0,6 m và cao 0,8 m. Sau khi thả hòn non bộ vào thì mực nước dâng cao thêm 25 cm. Tính thể tích hòn non bộ.

Phương pháp giải:

Thể tích của hòn non bộ bằng thể tích của phần nước dâng lên có chiều cao là 25 cm. 

Lời giải chi tiết:

Đổi: 25 cm = 0,25 m

Thể tích hòn non bộ là:

$1,8 \times 0,6 \times 0,25 = 0,27$(m3)

Đáp số: 0,27 m3.

Câu 5

Trả lời câu hỏi 5 trang 53 SGK Toán 5 Bình Minh

Số?

Các chú công nhân xếp các thùng hàng hình lập phương cạnh 30 cm lên thùng đựng hàng của một xe vận tải dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 3 m, chiều rộng 1,8 m và cao 90 cm.

Số thùng hàng xếp được lên xe đó là (?) thùng.

Phương pháp giải:

Số thùng xếp được = thể tích thùng đựng hàng xe tải : thể tích thùng hàng hình lập phương

Lời giải chi tiết:

Đổi: 90 cm = 0,9 m; 30 cm = 0,3 m

Thể tích thùng đựng hàng của xe vận tải là:

$3 \times 1,8 \times 0,9 = 4,86$(m3)

Thể tích thùng hàng hình lập phương là:

$0,3 \times 0,3 \times 0,3 = 0,027$(m3)

Số thùng hàng xếp được lên xe đó là:

4,86 : 0,027 = 180 (thùng)

Vậy Số thùng hàng xếp được lên xe đó là 180 thùng.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close