Trắc nghiệm Tìm hiểu chung Nếu cậu muốn có một người bạn Văn 6 Kết nối tri thức

Đề bài

Câu 1 :

Tác phẩm Nếu cậu muốn có một người bạn của tác giả nào?

 • A

  Phan Trọng Luận

 • B

  Lâm Thị Mỹ Dạ

 • C

  Bùi Mạnh Nhi

 • D

  Ê-xu-pe-ri

Câu 2 :

Tác phẩm Nếu cậu muốn có một người bạn trích từ tác phẩm nào của Ê-xu-pe-ri?

 • A

  Phi công thời chiến

 • B

  Thư gửi một con tin

 • C

  Hoàng tử bé

 • D

  Thời thơ ấu

Câu 3 :

Tác phẩm Nếu cậu muốn có một người bạn của Ê-xu-pe-ri thuộc thể loại nào?

 • A

  Tiểu thuyết

 • B

  Thơ

 • C

  Truyện ngắn

 • D

  Truyện đồng thoại

Câu 4 :

Phương thức biểu đạt chính của tác phẩm Nếu cậu muốn có một người bạn là phương thức nào?

 • A

  Tự sự

 • B

  Miêu tả

 • C

  Biểu cảm

 • D

  Nghị luận

Câu 5 :

Tác phẩm Hoàng tử bé của Ê-xu-pe-ri bao gồm bao nhiêu chương?

 • A

  24 chương

 • B

  25 chương

 • C

  26 chương

 • D

  27 chương

Câu 6 :

Tác phẩm Nếu cậu muốn có một người bạn trích từ chương nào của tiểu thuyết Hoàng tử bé?

 • A

  XIX

 • B

  XX

 • C

  XXI

 • D

  XXII

Câu 7 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Nhân vật chính của tác phẩm Nếu cậu muốn có một người bạn – Ê-xu-pe-ri?

Hoàng tử bé

Con cáo

Hoàng tử bé và con cáo

Câu 8 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Nhan đề Nếu cậu muốn có một người bạn do ai đặt?

Tác giả Ê-xu-pe-ri

Người biên soạn

Câu 9 :

Đoạn trích Nếu cậu muốn có một người bạn kể về cuộc gặp gỡ giữa hoàng tử bé và con cáo ở đâu?

 • A

  Trái Đất

 • B

  Mặt Trăng

 • C

  Bắc Cực

 • D

  Đại Dương

Câu 10 :

Giá trị nội dung của tác phẩm Nếu cậu muốn có một người bạn là gì?

 • A

  Ý nghĩa và cách thức chân chính để nhìn nhận một tình bạn.

 • B

  Bài học rút ra khi bắt nạt người khác.

 • C

  Cách để chung sống hòa bình giữa muôn loài.

 • D

  Bài học về sống tham lam sẽ nhận hậu quả thích đáng.

Câu 11 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Xây dựng nhân vật con cáo, tác giả đã sử dụng biện pháp nghệ thuật nào?

So sánh

Nhân hóa

Câu 12 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Đoạn trích Nếu cậu muốn có một người bạn kể theo ngôi thứ mấy?

Ngôi thứ nhất

Ngôi thứ hai

Ngôi thứ ba

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Tác phẩm Nếu cậu muốn có một người bạn của tác giả nào?

 • A

  Phan Trọng Luận

 • B

  Lâm Thị Mỹ Dạ

 • C

  Bùi Mạnh Nhi

 • D

  Ê-xu-pe-ri

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Em xem lại phần tìm hiểu chung

Lời giải chi tiết :

Nếu cậu muốn có một người bạnÊ-xu-pe-ri

Câu 2 :

Tác phẩm Nếu cậu muốn có một người bạn trích từ tác phẩm nào của Ê-xu-pe-ri?

 • A

  Phi công thời chiến

 • B

  Thư gửi một con tin

 • C

  Hoàng tử bé

 • D

  Thời thơ ấu

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Tác phẩm Nếu cậu muốn có một người bạn trích từ tác phẩm Hoàng tử bé.

Câu 3 :

Tác phẩm Nếu cậu muốn có một người bạn của Ê-xu-pe-ri thuộc thể loại nào?

 • A

  Tiểu thuyết

 • B

  Thơ

 • C

  Truyện ngắn

 • D

  Truyện đồng thoại

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Em xem lại phần tìm hiểu chung

Lời giải chi tiết :

Thể loại: truyện đồng thoại.

Câu 4 :

Phương thức biểu đạt chính của tác phẩm Nếu cậu muốn có một người bạn là phương thức nào?

 • A

  Tự sự

 • B

  Miêu tả

 • C

  Biểu cảm

 • D

  Nghị luận

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Em xem lại phần tìm hiểu chung

Lời giải chi tiết :

Phương thức biểu đạt chính: Tự sự

Câu 5 :

Tác phẩm Hoàng tử bé của Ê-xu-pe-ri bao gồm bao nhiêu chương?

 • A

  24 chương

 • B

  25 chương

 • C

  26 chương

 • D

  27 chương

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Em xem lại chú thích trang 21

Lời giải chi tiết :

Hoàng tử bé của Ê-xu-pe-ri gồm 27 chương.

Câu 6 :

Tác phẩm Nếu cậu muốn có một người bạn trích từ chương nào của tiểu thuyết Hoàng tử bé?

 • A

  XIX

 • B

  XX

 • C

  XXI

 • D

  XXII

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Em xem lại phần tìm hiểu chung

Lời giải chi tiết :

Tác phẩm Nếu cậu muốn có một người bạn trích từ chương  XXI của tiểu thuyết Hoàng tử bé.

Câu 7 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Nhân vật chính của tác phẩm Nếu cậu muốn có một người bạn – Ê-xu-pe-ri?

Hoàng tử bé

Con cáo

Hoàng tử bé và con cáo

Đáp án

Hoàng tử bé và con cáo

Phương pháp giải :

Em xem lại tác phẩm Nếu cậu muốn có một người bạn

Lời giải chi tiết :

Nhân vật chính: hoàng tử bé và con cáo.

Câu 8 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Nhan đề Nếu cậu muốn có một người bạn do ai đặt?

Tác giả Ê-xu-pe-ri

Người biên soạn

Đáp án

Tác giả Ê-xu-pe-ri

Người biên soạn

Phương pháp giải :

Em xem lại nhan đề tác phẩm Nếu cậu muốn có một người bạn

Lời giải chi tiết :

Nhan đề Nếu cậu muốn có một người bạn do người biên soạn đặt.

Câu 9 :

Đoạn trích Nếu cậu muốn có một người bạn kể về cuộc gặp gỡ giữa hoàng tử bé và con cáo ở đâu?

 • A

  Trái Đất

 • B

  Mặt Trăng

 • C

  Bắc Cực

 • D

  Đại Dương

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Em xem lại đoạn trích Nếu cậu muốn có một người bạn

Lời giải chi tiết :

Đoạn trích Nếu cậu muốn có một người bạn kể về cuộc gặp gỡ giữa hoàng tử bé và con cáo ở Trái Đất.

Câu 10 :

Giá trị nội dung của tác phẩm Nếu cậu muốn có một người bạn là gì?

 • A

  Ý nghĩa và cách thức chân chính để nhìn nhận một tình bạn.

 • B

  Bài học rút ra khi bắt nạt người khác.

 • C

  Cách để chung sống hòa bình giữa muôn loài.

 • D

  Bài học về sống tham lam sẽ nhận hậu quả thích đáng.

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Em xem lại nội dung

Lời giải chi tiết :

Nếu cậu muốn có một người bạn là đoạn trích nói lên ý nghĩa và cách thức chân chính để nhìn nhận một tình bạn. Câu chuyện xung quanh hoàng tử bé và con cáo cùng định nghĩa về “cảm hóa”. Từ đó nêu ra những bài học cuộc đời cho độc giả.

Câu 11 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Xây dựng nhân vật con cáo, tác giả đã sử dụng biện pháp nghệ thuật nào?

So sánh

Nhân hóa

Đáp án

So sánh

Nhân hóa

Phương pháp giải :

Em xem lại phần nội dung

Lời giải chi tiết :

Tác giả sử dụng biện pháp nghệ thuật nhân hóa để xây dựng nhân vật con cáo có thể trò chuyện, suy nghĩ như con người.

Câu 12 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Đoạn trích Nếu cậu muốn có một người bạn kể theo ngôi thứ mấy?

Ngôi thứ nhất

Ngôi thứ hai

Ngôi thứ ba

Đáp án

Ngôi thứ ba

Phương pháp giải :

Em xem lại văn bản Nếu cậu muốn có một người bạn

Lời giải chi tiết :

Đoạn trích Nếu cậu muốn có một người bạn kể theo ngôi thứ ba.

close