Trắc nghiệm Lý thuyết trình bày ý kiến về hiện tượng đời sống được gợi ra từ cuốn sách Văn 6 Kết nối tri thức

Đề bài

Câu 1 :

Đâu là định nghĩa đúng về trình bày ý kiến về một vấn đề đời sống được gợi ra từ cuốn sách?

 • A

  Dùng giấy bút để trình bày ý kiến của mình về một vấn đề được gợi ra từ cuốn sách hay tác phẩm nào đó.

 • B

  Dùng ngôn ngữ nói để trình bày ý kiến của mình về một vấn đề được gợi ra từ cuốn sách hay tác phẩm nào đó.

 • C

  Dùng ngôn ngữ nói để trình bày ý kiến của mình về một vấn đề trong đời sống.

 • D

  Dùng ngôn ngữ viết để trình bày ý kiến của mình về một vấn đề trong đời sống.

Câu 2 : Con hãy kéo đổi vị trí các từ/cụm từ để được đáp án đúng

Sắp xếp các bước dưới đây để đúng với trình tự của bài trình bày ý kiến về một vấn đề đời sống được gợi ra từ cuốn sách?

Tìm ý, lập dàn ý

Trao đổi và đánh giá

Xác định đề tài, thời gian và không gian nói

Luyện tập và trình bày

Câu 3 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Khi trình bày ý kiến được gợi ra từ cuốn sách, ta nên chọn một vấn đề mà mình có nhiều ý kiến muốn chia sẻ nhất, đúng hay sai?

Đúng
Sai
Câu 4 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Việc trình bày ý kiến về một vấn đề gợi ra từ cuốn sách đem lại lợi ích gì cho chúng ta?

Giúp chúng ta học đều tất cả các môn học

Giúp chúng ta được bày tỏ, thể hiện quan điểm của mình

Giúp các bạn yêu quý chúng ta hơn

Câu 5 : Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Để trình bày ý kiến về hiện tượng gợi ra từ cuốn sách, các em cần xác định?

Vấn đề đời sống được gợi ra từ cuốn sách là gì?

Chi tiết, sự việc nào trong cuốn sách cho thấy rõ vấn đề ấy?

Ý kiến của em về vấn đề đó: Em đồng ý hay không đồng ý? Vì sao?

Thái độ của người nghe ra sao

Câu 6 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Khi trình bày ý kiến về một vấn đề gợi ra từ cuốn sách, không cần tìm tư liệu liên quan đến bài nói

Đúng
Sai
Câu 7 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Khi trình bày ý kiến gợi ra từ cuốn sách, chúng ta không cần nhắc tên sách và tên tác giả vì đây là thông tin không cần thiết, đúng hay sai?

Đúng
Sai
Câu 8 :

Đâu là cách thức chuẩn khi trình bày ý kiến về một vấn đề?

 • A

  Cầm bài viết đã chuẩn bị để đọc trước lớp

 • B

  Không được cầm theo bất cứ thứ gì

 • C

  Trình bày miệng, tránh viết thành văn để đọc; sử dụng điệu bộ, cử chi và các phương tiện hỗ trợ phù hợp.

 • D

  Phải đứng bên cạnh thầy cô giáo

Câu 9 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Khi trình bày ý kiến về một vấn đề gợi ra từ cuốn sách, có cần bộc lộ cảm xúc và thái độ bản thân không?

Không

Câu 10 :

Khi trình bày bài nói, chúng ta không nên làm gì?

 • A

  Dựa vào phần tóm tắt ý đã chuẩn bị từ trước

 • B

  Trình bày từ khái quát đến cụ thể

 • C

  Nhìn tập trung vào một điểm trong lớp học để nhớ lại nội dung nói

 • D

  Kết nối các tư liệu trực quan (hình ảnh, đoạn phim, sơ đồ, bảng biểu,...) với bài nói.

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Đâu là định nghĩa đúng về trình bày ý kiến về một vấn đề đời sống được gợi ra từ cuốn sách?

 • A

  Dùng giấy bút để trình bày ý kiến của mình về một vấn đề được gợi ra từ cuốn sách hay tác phẩm nào đó.

 • B

  Dùng ngôn ngữ nói để trình bày ý kiến của mình về một vấn đề được gợi ra từ cuốn sách hay tác phẩm nào đó.

 • C

  Dùng ngôn ngữ nói để trình bày ý kiến của mình về một vấn đề trong đời sống.

 • D

  Dùng ngôn ngữ viết để trình bày ý kiến của mình về một vấn đề trong đời sống.

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Trình bày ý kiến về một vấn đề đời sống được gợi ra từ cuốn sách đã học là dùng ngôn ngữ nói để trình bày ý kiến của mình về một vấn đề được gợi ra từ cuốn sách hay tác phẩm nào đó.

Câu 2 : Con hãy kéo đổi vị trí các từ/cụm từ để được đáp án đúng

Sắp xếp các bước dưới đây để đúng với trình tự của bài trình bày ý kiến về một vấn đề đời sống được gợi ra từ cuốn sách?

Tìm ý, lập dàn ý

Trao đổi và đánh giá

Xác định đề tài, thời gian và không gian nói

Luyện tập và trình bày

Đáp án

Xác định đề tài, thời gian và không gian nói

Tìm ý, lập dàn ý

Luyện tập và trình bày

Trao đổi và đánh giá

Lời giải chi tiết :

Trình tự đúng:

- Xác định đề tài, thời gian và không gian nói

- Tìm ý, lập dàn ý

- Luyện tập và trình bày

- Trao đổi và đánh giá

Câu 3 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Khi trình bày ý kiến được gợi ra từ cuốn sách, ta nên chọn một vấn đề mà mình có nhiều ý kiến muốn chia sẻ nhất, đúng hay sai?

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

- Lựa chọn vấn đề: Trong các vấn đề đời sống mà cuốn sách đã gợi lên, em hãy chọn một vấn đề mà mình có nhiều ý kiến muốn chia sẻ nhất để chuẩn bị bài nói.

Câu 4 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Việc trình bày ý kiến về một vấn đề gợi ra từ cuốn sách đem lại lợi ích gì cho chúng ta?

Giúp chúng ta học đều tất cả các môn học

Giúp chúng ta được bày tỏ, thể hiện quan điểm của mình

Giúp các bạn yêu quý chúng ta hơn

Đáp án

Giúp chúng ta được bày tỏ, thể hiện quan điểm của mình

Lời giải chi tiết :

Việc trình bày ý kiến về một vấn đề gợi ra từ cuốn sách giúp chúng ta được bày tỏ, thể hiện quan điểm của mình.

Câu 5 : Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Để trình bày ý kiến về hiện tượng gợi ra từ cuốn sách, các em cần xác định?

Vấn đề đời sống được gợi ra từ cuốn sách là gì?

Chi tiết, sự việc nào trong cuốn sách cho thấy rõ vấn đề ấy?

Ý kiến của em về vấn đề đó: Em đồng ý hay không đồng ý? Vì sao?

Thái độ của người nghe ra sao

Đáp án

Vấn đề đời sống được gợi ra từ cuốn sách là gì?

Chi tiết, sự việc nào trong cuốn sách cho thấy rõ vấn đề ấy?

Ý kiến của em về vấn đề đó: Em đồng ý hay không đồng ý? Vì sao?

Lời giải chi tiết :

Để tìm ý cho bài nói, cần tự đặt ra và trả lời các câu hỏi như:

+ Vấn đề đời sống được gợi ra từ cuốn sách là gì?

+ Chi tiết, sự việc nào trong cuốn sách cho thấy rõ vấn đề ấy?

+ Ý kiến của em về vấn đề đó: Em đồng ý hay không đồng ý? Vì sao?

+ Hành động của em trước vấn đề cuốn sách đặt ra?

+ Em muốn trao đổi gì với người nghe, với tác giả và những người đọc khác?

Câu 6 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Khi trình bày ý kiến về một vấn đề gợi ra từ cuốn sách, không cần tìm tư liệu liên quan đến bài nói

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

Tìm tư liệu liên quan đến bài nói sẽ trình bày (tranh, ảnh, sách, báo,... về hoạt động tham quan, du lịch).

Câu 7 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Khi trình bày ý kiến gợi ra từ cuốn sách, chúng ta không cần nhắc tên sách và tên tác giả vì đây là thông tin không cần thiết, đúng hay sai?

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

Việc nhắc tên sách và tác giả là điều cần thiết.

Câu 8 :

Đâu là cách thức chuẩn khi trình bày ý kiến về một vấn đề?

 • A

  Cầm bài viết đã chuẩn bị để đọc trước lớp

 • B

  Không được cầm theo bất cứ thứ gì

 • C

  Trình bày miệng, tránh viết thành văn để đọc; sử dụng điệu bộ, cử chi và các phương tiện hỗ trợ phù hợp.

 • D

  Phải đứng bên cạnh thầy cô giáo

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

- Lưu ý: trình bày miệng, tránh viết thành văn để đọc; sử dụng điệu bộ, cử chi và các phương tiện hỗ trợ phù hợp.

Câu 9 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Khi trình bày ý kiến về một vấn đề gợi ra từ cuốn sách, có cần bộc lộ cảm xúc và thái độ bản thân không?

Không

Đáp án

Không

Lời giải chi tiết :

Việc bộc lộ cảm xúc và thái độ bản thân sẽ giúp quá trình nói tự nhiên và thành công hơn.

Câu 10 :

Khi trình bày bài nói, chúng ta không nên làm gì?

 • A

  Dựa vào phần tóm tắt ý đã chuẩn bị từ trước

 • B

  Trình bày từ khái quát đến cụ thể

 • C

  Nhìn tập trung vào một điểm trong lớp học để nhớ lại nội dung nói

 • D

  Kết nối các tư liệu trực quan (hình ảnh, đoạn phim, sơ đồ, bảng biểu,...) với bài nói.

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Nhìn tập trung vào một điểm trong lớp học là một việc không nên, sẽ khiến chúng ta trông mất tự tin khi thực hiện bài nói.

close