Trắc nghiệm Lý thuyết về Hoán dụ Văn 6 Kết nối tri thức

Đề bài

Câu 1 :

Hoán dụ là gì?

 • A

  Là gọi tên sự vật hiện tượng này bằng tên sự vật hiện tượng khác

 • B

  Là đối chiếu tên sự vật hiện tượng này với tên sự vật hiện tượng khác

 • C

  Là gọi tên sự vật, hiện tượng, khái niệm này bằng tên, sự vật, hiện tượng khác có quan hệ gần gũi với nó nhằm tăng sức gợi hình, gợi cảm cho sự diễn đạt

 • D

  Cả 3 đáp án trên

Câu 2 :

Có mấy kiểu hoán dụ cơ bản?

 • A

  Có bốn loại hoán dụ

 • B

  Có năm loại hoán dụ

 • C

  Có sáu loại hoán dụ

 • D

  Có bảy loại hoán dụ

Câu 3 :

 Câu “Vì lợi ích mười năm trồng cây / Vì lợi ích trăm năm trồng người” sử dụng phép hoán dụ nào?

 • A

  Phép hoán dụ lấy bộ phận gọi tên toàn thể

 • B

  Phép hoán dụ lấy vật chứa đựng để gọi vật bị chứa đựng

 • C

  Phép hoán dụ lấy dấu hiệu của sự vật để gọi tên sự vật

 • D

  Phép hoán dụ lấy cái cụ thể để gọi tên cái trừu tượng

Câu 4 :

Trong câu ca dao, từ “mồ hôi” hoán dụ cho sự vật gì:

                                  Mồ hôi mà đổ xuống đồng

                         Lúa mọc trùng trùng sáng cả đồi nương

 • A

  Chỉ người lao động

 • B

  Chỉ công việc lao động

 • C

  Chỉ quá trình lao động nặng nhọc, vất vả

 • D

  Chỉ kết quả con người thu được trong lao động

Câu 5 :

Trong những trường hợp sau, trường hợp nào không dùng phép hoán dụ?

 • A

  Bàn tay ta làm nên tất cả

  Có sức người sỏi đá cũng thành cơm

 • B

  Một cây làm chẳng nên non

  Ba cây chụm lại nên hòn núi cao

 • C

  Con ở miền Nam ra thăm lăng Bác

 • D

  Ngày Huế đổ máu

       Chú Hà Nội về

Câu 6 :

 Câu thơ sau sử dụng phép hoán dụ nào?

Một trái tim lớn lao đã giã từ cuộc đời

Một khối óc lớn đã ngừng sống

 • A

  Lấy bộ phận để chỉ toàn thể

 • B

  Lấy cụ thể để chỉ trừu tượng

 • C

  Lấy dấu hiệu để gọi đối tượng

 • D

  Lấy vật chứa đựng để gọi toàn thể

Câu 7 :

Câu thơ “Trời xanh quen thói má hồng đánh ghen” thuộc kiểu hoán dụ nào?

 • A

  Lấy bộ phận để gọi toàn thể

 • B

  Lấy vật chứa đựng để gọi vật bị chứa đựng

 • C

  Lấy dấu hiệu của sự vật để gọi sự vật

 • D

  Lấy cái cụ thể để gọi cái trừu tượng

Câu 8 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Hai câu thơ dưới đây thuộc kiểu hoán dụ lấy cái cụ thể để gọi cái trừu tượng, đúng hay sai?

                              Vì sao? Trái đất nặng ân tình

                              Nhắc mãi tên người Hồ Chí Minh

Đúng
Sai
Câu 9 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Trong câu thơ dưới đây, sử dụng biện pháp hoán dụ mượn bộ phận để nói cái toàn thể, đúng hay sai?

                                      Bàn tay ta làm nên tất cả

                              Có sức người sỏi đá cũng thành cơm

Đúng
Sai
Câu 10 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Trong câu “Nó là chân sút cừ của đội bóng” từ “chân sút cừ” sử dụng biện pháp ẩn dụ chuyển đổi cảm giác, đúng hay sai?

Đúng
Sai

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Hoán dụ là gì?

 • A

  Là gọi tên sự vật hiện tượng này bằng tên sự vật hiện tượng khác

 • B

  Là đối chiếu tên sự vật hiện tượng này với tên sự vật hiện tượng khác

 • C

  Là gọi tên sự vật, hiện tượng, khái niệm này bằng tên, sự vật, hiện tượng khác có quan hệ gần gũi với nó nhằm tăng sức gợi hình, gợi cảm cho sự diễn đạt

 • D

  Cả 3 đáp án trên

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Là gọi tên sự vật, hiện tượng, khái niệm này bằng tên, sự vật, hiện tượng khác có quan hệ gần gũi với nó nhằm tăng sức gợi hình, gợi cảm cho sự diễn đạt

Câu 2 :

Có mấy kiểu hoán dụ cơ bản?

 • A

  Có bốn loại hoán dụ

 • B

  Có năm loại hoán dụ

 • C

  Có sáu loại hoán dụ

 • D

  Có bảy loại hoán dụ

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

 Bốn kiểu hoán dụ thường gặp: lấy bộ phận để gọi toàn thể, lấy vật chứa đựng gọi vật bị chứa đựng, lấy dấu hiệu của sự vật để gọi sự vật, lấy cái cụ thể gọi cái trừu tượng

Câu 3 :

 Câu “Vì lợi ích mười năm trồng cây / Vì lợi ích trăm năm trồng người” sử dụng phép hoán dụ nào?

 • A

  Phép hoán dụ lấy bộ phận gọi tên toàn thể

 • B

  Phép hoán dụ lấy vật chứa đựng để gọi vật bị chứa đựng

 • C

  Phép hoán dụ lấy dấu hiệu của sự vật để gọi tên sự vật

 • D

  Phép hoán dụ lấy cái cụ thể để gọi tên cái trừu tượng

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Nhớ lại các kiểu hoán dụ đã học

Lời giải chi tiết :

Câu trên lấy cái cụ thể (trồng cây) để nói về cái trừu tượng (đào tạo giáo dục con người).

Câu 4 :

Trong câu ca dao, từ “mồ hôi” hoán dụ cho sự vật gì:

                                  Mồ hôi mà đổ xuống đồng

                         Lúa mọc trùng trùng sáng cả đồi nương

 • A

  Chỉ người lao động

 • B

  Chỉ công việc lao động

 • C

  Chỉ quá trình lao động nặng nhọc, vất vả

 • D

  Chỉ kết quả con người thu được trong lao động

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Đọc kĩ, hiểu được nghĩa của câu thơ

Lời giải chi tiết :

Từ “mồ hôi” hoán dụ cho quá trình lao động nặng nhọc, vất vả của con người.

Câu 5 :

Trong những trường hợp sau, trường hợp nào không dùng phép hoán dụ?

 • A

  Bàn tay ta làm nên tất cả

  Có sức người sỏi đá cũng thành cơm

 • B

  Một cây làm chẳng nên non

  Ba cây chụm lại nên hòn núi cao

 • C

  Con ở miền Nam ra thăm lăng Bác

 • D

  Ngày Huế đổ máu

       Chú Hà Nội về

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Đọc kĩ các câu thơ trên

Lời giải chi tiết :

Con ở miền Nam ra thăm lăng Bác là một câu thông báo, không sử dụng phép hoán dụ.

Câu 6 :

 Câu thơ sau sử dụng phép hoán dụ nào?

Một trái tim lớn lao đã giã từ cuộc đời

Một khối óc lớn đã ngừng sống

 • A

  Lấy bộ phận để chỉ toàn thể

 • B

  Lấy cụ thể để chỉ trừu tượng

 • C

  Lấy dấu hiệu để gọi đối tượng

 • D

  Lấy vật chứa đựng để gọi toàn thể

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Nhớ lại các kiểu hoán dụ

Lời giải chi tiết :

Câu thơ trên sử dụng phép hoán dụ lấy bộ phận (trái tim và khối óc) để chỉ toàn thể (con người).

Câu 7 :

Câu thơ “Trời xanh quen thói má hồng đánh ghen” thuộc kiểu hoán dụ nào?

 • A

  Lấy bộ phận để gọi toàn thể

 • B

  Lấy vật chứa đựng để gọi vật bị chứa đựng

 • C

  Lấy dấu hiệu của sự vật để gọi sự vật

 • D

  Lấy cái cụ thể để gọi cái trừu tượng

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Đọc kĩ câu thơ

Lời giải chi tiết :

Má hồng: chỉ người con gái trẻ đẹp 

Câu 8 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Hai câu thơ dưới đây thuộc kiểu hoán dụ lấy cái cụ thể để gọi cái trừu tượng, đúng hay sai?

                              Vì sao? Trái đất nặng ân tình

                              Nhắc mãi tên người Hồ Chí Minh

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Phương pháp giải :

Đọc kĩ hai câu thơ

Lời giải chi tiết :

Hai câu thơ dưới đây thuộc kiểu hoán dụ lấy vật chứa đựng (trái đất) chỉ vật bị chứa đựng (con người sống trong trái đất).

Câu 9 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Trong câu thơ dưới đây, sử dụng biện pháp hoán dụ mượn bộ phận để nói cái toàn thể, đúng hay sai?

                                      Bàn tay ta làm nên tất cả

                              Có sức người sỏi đá cũng thành cơm

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Phương pháp giải :

Đọc kĩ và xét tính xác đáng của câu hỏi

Lời giải chi tiết :

Mượn hình ảnh bàn tay để chỉ sức lao động của con người.

Câu 10 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Trong câu “Nó là chân sút cừ của đội bóng” từ “chân sút cừ” sử dụng biện pháp ẩn dụ chuyển đổi cảm giác, đúng hay sai?

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Phương pháp giải :

Nhớ lại kiến thức ẩn dụ và hoán dụ

Lời giải chi tiết :

 “Chân sút cừ” biện pháp hoán dụ, lấy bộ phận để chỉ toàn thể, lấy hình ảnh chân sút để chỉ cả một cá nhân.

close