Trắc nghiệm Phân tích chi tiết Các loài chung sống với nhau như thế nào? Văn 6 Kết nối tri thức

Đề bài

Câu 1 :

Trong văn bản Các loài chung sống với nhau như thế nào?, tác giả đã nhắc đến bộ phim nào?

 • A

  Đi tìm Nemo

 • B

  Vua Sư Tử

 • C

  Đô-rê-mon

 • D

  Cuộc Phiêu Lưu Đến Madagascar

Câu 2 :

Theo văn bản Các loài chung sống với nhau như thế nào?, hiện nay có bao nhiêu loài sinh vật trên Trái Đất?

 • A

  > 10 000 000.

 • B

  > 1 000 000

 • C

  > 3 000 000.

 • D

  > 4 000 000.

Câu 3 :

Trong văn bản Các loài chung sống với nhau như thế nào?, từ “quần xã” được hiểu là gì?

 • A

  Tập hợp tất cả muôn loài trên Trái Đất từ trước đến nay

 • B

  Tập hợp các sinh vật cùng sống trong một khu vực và thời gian nhất định

 • C

  Một xã hội phát triển

 • D

  Tập hợp muôn loài, trừ loài người

Câu 4 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Trong văn bản Các loài chung sống với nhau như thế nào?, tính đa dạng ở mỗi quần xã phụ thuộc vào điều gì?

Mối quan hệ cạnh tranh giữa các loài

Diện tích lãnh thổ sử dụng

Diện tích nước có trong lãnh thổ

Câu 5 :

Trong văn bản Các loài chung sống với nhau như thế nào?, khi nhắc tới các loài sinh vật, loài nào dưới đây không được đề cập?

 • A

  Loài ưu thế

 • B

  Loài ngẫu nhiên

 • C

  Loài ăn thịt

 • D

  Loài đặc trưng

Câu 6 :

Trong văn bản Các loài chung sống với nhau như thế nào?, cây thông trong quần xã rừng thông được xếp vào loài nào?

 • A

  Loài ưu thế

 • B

  Loài ngẫu nhiên

 • C

  Loài chủ chốt

 • D

  Loài đặc trưng

Câu 7 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Trong văn bản Các loài chung sống với nhau như thế nào?, các loài trong quần xã tồn tại mối quan hệ nào?

Đối kháng

Hỗ trợ

Hỗ trợ và đối kháng

Câu 8 :

Trong văn bản Các loài chung sống với nhau như thế nào?, loài nào có tác động mạnh mẽ nhất đến sự sống của muôn loài?

 • A

  Sư tử

 • B

  Hổ

 • C

  Khỉ

 • D

  Loài người

Câu 9 :

Câu nói dưới đây của nhân vật nào trong phim Vua Sư Tử?

“Tất cả chúng ta đều thuộc về vòng đời bất tận”.

 • A

  Vua sư tử Mu-pha-sa

 • B

  Xim-ba

 • C

  Scar

 • D

  Timon

Câu 10 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Câu nói “Tất cả chúng ta đều thuộc về vòng đời bất tận” của vua sư tử biểu thị ý nghĩa gì?

Tất cả chúng ta đều cùng sống trên địa cầu

Muôn loài trên địa cầu đều bình đẳng, vì vậy hãy sống hòa hợp cùng nhau

Tất cả chúng ta rồi cũng sẽ già đi

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Trong văn bản Các loài chung sống với nhau như thế nào?, tác giả đã nhắc đến bộ phim nào?

 • A

  Đi tìm Nemo

 • B

  Vua Sư Tử

 • C

  Đô-rê-mon

 • D

  Cuộc Phiêu Lưu Đến Madagascar

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Em đọc lại văn bản trong SGK.

Lời giải chi tiết :

Vua Sư Tử là bộ phim được nhắc tới trong văn bản.

Câu 2 :

Theo văn bản Các loài chung sống với nhau như thế nào?, hiện nay có bao nhiêu loài sinh vật trên Trái Đất?

 • A

  > 10 000 000.

 • B

  > 1 000 000

 • C

  > 3 000 000.

 • D

  > 4 000 000.

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Theo văn bản Các loài chung sống với nhau như thế nào?, hiện nay có khoảng hơn 10 000 000 loài sinh vật trên Trái Đất.

Câu 3 :

Trong văn bản Các loài chung sống với nhau như thế nào?, từ “quần xã” được hiểu là gì?

 • A

  Tập hợp tất cả muôn loài trên Trái Đất từ trước đến nay

 • B

  Tập hợp các sinh vật cùng sống trong một khu vực và thời gian nhất định

 • C

  Một xã hội phát triển

 • D

  Tập hợp muôn loài, trừ loài người

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Đọc lại văn bản

Lời giải chi tiết :

Quần xã là tập hợp các sinh vật cùng sống trong một khu vực và thời gian nhất định

Câu 4 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Trong văn bản Các loài chung sống với nhau như thế nào?, tính đa dạng ở mỗi quần xã phụ thuộc vào điều gì?

Mối quan hệ cạnh tranh giữa các loài

Diện tích lãnh thổ sử dụng

Diện tích nước có trong lãnh thổ

Đáp án

Mối quan hệ cạnh tranh giữa các loài

Lời giải chi tiết :

Tính đa dạng ở mỗi quần xã phụ thuộc vào sự cạnh tranh giữa các loài.

Câu 5 :

Trong văn bản Các loài chung sống với nhau như thế nào?, khi nhắc tới các loài sinh vật, loài nào dưới đây không được đề cập?

 • A

  Loài ưu thế

 • B

  Loài ngẫu nhiên

 • C

  Loài ăn thịt

 • D

  Loài đặc trưng

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Loài ăn thịt là tên không được nhắc đến.

Câu 6 :

Trong văn bản Các loài chung sống với nhau như thế nào?, cây thông trong quần xã rừng thông được xếp vào loài nào?

 • A

  Loài ưu thế

 • B

  Loài ngẫu nhiên

 • C

  Loài chủ chốt

 • D

  Loài đặc trưng

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Cây thông trong quần xã rừng thông được xếp vào loài ưu thế.

Câu 7 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Trong văn bản Các loài chung sống với nhau như thế nào?, các loài trong quần xã tồn tại mối quan hệ nào?

Đối kháng

Hỗ trợ

Hỗ trợ và đối kháng

Đáp án

Hỗ trợ và đối kháng

Lời giải chi tiết :

Các loài trong quần xã tồn tại mối quan hệ đối kháng và hỗ trợ.

Câu 8 :

Trong văn bản Các loài chung sống với nhau như thế nào?, loài nào có tác động mạnh mẽ nhất đến sự sống của muôn loài?

 • A

  Sư tử

 • B

  Hổ

 • C

  Khỉ

 • D

  Loài người

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Loài người có tác động mạnh mẽ nhất đến sự sống của muôn loài.

Câu 9 :

Câu nói dưới đây của nhân vật nào trong phim Vua Sư Tử?

“Tất cả chúng ta đều thuộc về vòng đời bất tận”.

 • A

  Vua sư tử Mu-pha-sa

 • B

  Xim-ba

 • C

  Scar

 • D

  Timon

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Đọc lại văn bản trong sách giáo khoa.

Lời giải chi tiết :

Câu nói trên của vua sư tử Mu-pha-sa

Câu 10 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Câu nói “Tất cả chúng ta đều thuộc về vòng đời bất tận” của vua sư tử biểu thị ý nghĩa gì?

Tất cả chúng ta đều cùng sống trên địa cầu

Muôn loài trên địa cầu đều bình đẳng, vì vậy hãy sống hòa hợp cùng nhau

Tất cả chúng ta rồi cũng sẽ già đi

Đáp án

Muôn loài trên địa cầu đều bình đẳng, vì vậy hãy sống hòa hợp cùng nhau

Phương pháp giải :

Đọc kĩ câu nói trên và chọn đáp án đúng nhất

Lời giải chi tiết :

Câu nói trên khẳng định muôn loài trên địa cầu đều bình đẳng, vì vậy hãy sống hòa hợp cùng nhau

close