Trắc nghiệm Lý thuyết về cụm động từ Văn 6 Kết nối tri thức

Đề bài

Câu 1 :

Nhận định không đúng về cụm động từ?

 • A

  Hoạt động trong câu như một động từ

 • B

  Hoạt động trong câu không như động từ

 • C

  Do một động từ và một số từ ngữ phụ thuộc nó tạo thành

 • D

  Có ý nghĩa đầy đủ hơn và cấu trúc phức tạp hơn động từ

Câu 2 :

Cụm động từ có cấu tạo gồm mấy phần?

 • A

  Gồm 2 phần

 • B

  Gồm 3 phần

 • C

  Có thể gồm 2 phần hoặc 3 phần

 • D

  Trên 4 phần

Câu 3 : Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Chọn các đáp án đúng.

Các phụ ngữ ở phần trước bổ sung ý nghĩa nào cho động từ?

Quan hệ thời gian

Sự tiếp diễn tương tự

Chỉ hướng

Khẳng định hoặc phủ định

Địa điểm, thời gian

Chỉ nguyên nhân, kết quả

Câu 4 :

Trong cụm động từ, các phụ ngữ ở phần phụ trước không có tác dụng bổ sung cho động từ các ý nghĩa nào?

 • A

  Quan hệ thời gian

 • B

   Sự tiếp diễn tương tự

 • C

  Sự khẳng định hoặc phủ định hành động

 • D

  Chỉ cách thức hành động

Câu 5 :

Phần phụ sau cụm động từ bổ sung ý nghĩa nào cho động từ?

 • A

  Chỉ nguyên nhân, mục đích

 • B

  Chỉ không gian

 • C

  Chỉ thời gian, địa điểm

 • D

  Cả 3 đáp án trên

Câu 6 :

Thành phần trung tâm của cụm động từ “còn đang nô đùa trên bãi biển” là gì?

 • A

  Còn đang

 • B

  Nô đùa

 • C

  Trên

 • D

  Bãi biển

Câu 7 :

Xác định cụm động từ trong câu sau “Chúng em đã làm xong bài tập”?

 • A

  Chúng em

 • B

  đã làm 

 • C

   xong bài tập

 • D

  đã làm xong bài tập

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Nhận định không đúng về cụm động từ?

 • A

  Hoạt động trong câu như một động từ

 • B

  Hoạt động trong câu không như động từ

 • C

  Do một động từ và một số từ ngữ phụ thuộc nó tạo thành

 • D

  Có ý nghĩa đầy đủ hơn và cấu trúc phức tạp hơn động từ

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Cụm động từ có ý nghĩa đầy đủ hơn và có cấu tạo phức tạp hơn một mình động từ, nhưng hoạt động trong câu giống như một động từ.

Câu 2 :

Cụm động từ có cấu tạo gồm mấy phần?

 • A

  Gồm 2 phần

 • B

  Gồm 3 phần

 • C

  Có thể gồm 2 phần hoặc 3 phần

 • D

  Trên 4 phần

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Cụm động từ có thể có 2 phần hoặc 3 phần. Cụm động từ gồm 3 phần: phụ trước, trung tâm, phụ sau. Có thể lược bỏ phần phụ trước, hoặc phụ sau.

Câu 3 : Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Chọn các đáp án đúng.

Các phụ ngữ ở phần trước bổ sung ý nghĩa nào cho động từ?

Quan hệ thời gian

Sự tiếp diễn tương tự

Chỉ hướng

Khẳng định hoặc phủ định

Địa điểm, thời gian

Chỉ nguyên nhân, kết quả

Đáp án

Quan hệ thời gian

Sự tiếp diễn tương tự

Khẳng định hoặc phủ định

Lời giải chi tiết :

Các phụ ngữ ở phần trước bổ sung cho động từ các ý nghĩa: quan hệ thời gian; sự tiếp diễn tương tự; sự khuyến khích hoặc ngăn cản hành động; sự khẳng định hoặc phủ định hoạt động.

Câu 4 :

Trong cụm động từ, các phụ ngữ ở phần phụ trước không có tác dụng bổ sung cho động từ các ý nghĩa nào?

 • A

  Quan hệ thời gian

 • B

   Sự tiếp diễn tương tự

 • C

  Sự khẳng định hoặc phủ định hành động

 • D

  Chỉ cách thức hành động

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Chỉ cách thức hành động là tác dụng của phần phụ sau.

Câu 5 :

Phần phụ sau cụm động từ bổ sung ý nghĩa nào cho động từ?

 • A

  Chỉ nguyên nhân, mục đích

 • B

  Chỉ không gian

 • C

  Chỉ thời gian, địa điểm

 • D

  Cả 3 đáp án trên

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Các phụ ngữ ở phần sau bổ sung cho động từ các chi tiết về đối tượng, hướng, địa điểm, thời gian, mục đích, nguyên nhân, phương tiện và cách thức hoạt động.

Câu 6 :

Thành phần trung tâm của cụm động từ “còn đang nô đùa trên bãi biển” là gì?

 • A

  Còn đang

 • B

  Nô đùa

 • C

  Trên

 • D

  Bãi biển

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Xét xem động từ nào là chính trong phần trung tâm.

Lời giải chi tiết :

Phần phụ sau bổ sung ý nghĩa cho động từ trung tâm về địa điểm, nguyên nhân, mục đích, nguyên nhân, phương tiện, cách thức

Câu 7 :

Xác định cụm động từ trong câu sau “Chúng em đã làm xong bài tập”?

 • A

  Chúng em

 • B

  đã làm 

 • C

   xong bài tập

 • D

  đã làm xong bài tập

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Nhớ lại lý thuyết và chọn đáp án thích hợp.

Lời giải chi tiết :

Chúng em đã làm xong bài tập có cụm động từ đã làm xong bài tập

close