Trắc nghiệm Tìm hiểu chung về tác phẩm Tiếng nói của văn nghệ Văn 9

Đề bài

Câu 1 :

Tác phẩm Tiếng nói của văn nghệ là của tác giả nào?

 • A

  Thạch Lam

 • B

  Nguyễn Duy

 • C

  Nguyễn Đình Thi

 • D

  Kim Lân

Câu 2 :

Tác phẩm Tiếng nói của văn nghệ được viết theo thể loại nào?

 • A

  Thơ tự do

 • B

  Truyện ngắn

 • C

  Tiểu thuyết

 • D

  Tiểu luận

Câu 3 :

Văn bản Tiếng nói của văn nghệ sử dụng phương thức biểu đạt giống với văn bản nào?

 • A

  Bàn về đọc sách
     

 • B

  Làng
     

 • C

  Bếp lửa
     

 • D

  Sơn tinh, thủy tinh

Câu 4 :

Văn bản Tiếng nói của văn nghệ được trích từ tiểu luận nào?

 • A

  Văn nghệ và đời sống

 • B

  Tiếng nói của văn nghệ

 • C

  Ý nghĩa của văn nghệ

 • D

  Văn nghệ với bạn đọc

Câu 5 :

Văn bản Tiếng nói của văn nghệ sáng tác năm bao nhiêu?

 • A

  1948

 • B

  1949

 • C

  1950

 • D

  1951

Câu 6 :

Văn bản "Tiếng nói của văn nghệ" không đề cập tới nội dung gì?

 • A

  Nội dung tiếng nói của văn nghệ

 • B

  Văn nghệ mang lại nhiều giá trị thiết thực

 • C

  Những hạn chế của văn nghệ

   

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Câu 7 :

Văn nghệ có ý nghĩa nào là quan trọng nhất đối với cuộc sống con người?

 • A

  Giúp con người được sống phong phú hơn và hoàn thiện nhân cách tâm hồn mình

 • B

  Giúp con người dạn dĩ hơn và mở rộng các mối quan hệ

 • C

  Giúp con người giỏi giang hơn vì biết được nhiều thứ

 • D

  Giúp con người tự tin hơn trong cuộc sống

Câu 8 :

Văn bản Tiếng nói của văn nghệ thành công với nghệ thuật gì?

 • A

  Bố cục chặt chẽ, hợp lí, dẫn dắt tự nhiên

 • B

  Lối viết giàu hình ảnh

 • C

  Sử dụng nhiều dẫn chứng thơ văn, dẫn chứng thực tế

 • D

  Tất cả các phương án trên

Câu 9 :

Nhận định nào sau đây nêu đầy đủ nhất về nội dung của văn bản Tiếng nói của văn nghệ?

 • A

  Văn bản nêu lên vị trí và sức mạnh riêng biệt của văn nghệ đối với đời sống tâm hồn con người
     

 • B

  Văn bản nêu vị trí và sức mạnh riêng biệt của văn nghệ đối với đời sống xã hội
     

 • C

  Văn bản phân tích những nội dung tạo nên tiếng nói của văn nghệ và cách thể hiện rất độc đáo của văn nghệ
     

 • D

  Văn bản phân tích nội dung phản ánh, thể hiện cũng như sự khẳng định cách nói độc đáo và sức mạnh to lớn của văn nghệ đối với đời sống tâm hồn con người.

Câu 10 :

Theo tác giả, tại sao con người cần tới tiếng nói của văn nghệ?

 • A

  Văn nghệ giúp chúng ta được sống đầy đủ, phong phú hơn cuộc sống của mình
     

 • B

  Văn nghệ góp phần làm tươi mát cuộc sống sinh hoạt khắc khổ hằng ngày, giúp con người vui lên, biết rung cảm và ước mơ
    

 • C

  Văn nghệ giúp chúng ta khám phá ra thế giới diệu kì ở ngay trong chính tâm hồn của mỗi người
     

 • D

  Gồm cả 3 ý A, B, C

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Tác phẩm Tiếng nói của văn nghệ là của tác giả nào?

 • A

  Thạch Lam

 • B

  Nguyễn Duy

 • C

  Nguyễn Đình Thi

 • D

  Kim Lân

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Tiếng nói của văn nghệ (Nguyễn Đình Thi)

Câu 2 :

Tác phẩm Tiếng nói của văn nghệ được viết theo thể loại nào?

 • A

  Thơ tự do

 • B

  Truyện ngắn

 • C

  Tiểu thuyết

 • D

  Tiểu luận

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Thể loại: bài tiểu luận

Câu 3 :

Văn bản Tiếng nói của văn nghệ sử dụng phương thức biểu đạt giống với văn bản nào?

 • A

  Bàn về đọc sách
     

 • B

  Làng
     

 • C

  Bếp lửa
     

 • D

  Sơn tinh, thủy tinh

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Xem lại nội dung văn bản

Lời giải chi tiết :

Phương thức biểu đạt: Nghị luận

Câu 4 :

Văn bản Tiếng nói của văn nghệ được trích từ tiểu luận nào?

 • A

  Văn nghệ và đời sống

 • B

  Tiếng nói của văn nghệ

 • C

  Ý nghĩa của văn nghệ

 • D

  Văn nghệ với bạn đọc

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Văn bản “Tiếng nói của văn nghệ” được trích trong bài tiểu luận cùng tên.

Câu 5 :

Văn bản Tiếng nói của văn nghệ sáng tác năm bao nhiêu?

 • A

  1948

 • B

  1949

 • C

  1950

 • D

  1951

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Tiểu luận “Tiếng nói của văn nghệ” được Nguyễn Đình Thi viết năm 1948, in trong cuốn “Mấy vấn đề văn học” (xuất bản năm 1956).

Câu 6 :

Văn bản "Tiếng nói của văn nghệ" không đề cập tới nội dung gì?

 • A

  Nội dung tiếng nói của văn nghệ

 • B

  Văn nghệ mang lại nhiều giá trị thiết thực

 • C

  Những hạn chế của văn nghệ

   

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Văn bản trên không đề cập tới nội dung “Những hạn chế của văn nghệ”.

Câu 7 :

Văn nghệ có ý nghĩa nào là quan trọng nhất đối với cuộc sống con người?

 • A

  Giúp con người được sống phong phú hơn và hoàn thiện nhân cách tâm hồn mình

 • B

  Giúp con người dạn dĩ hơn và mở rộng các mối quan hệ

 • C

  Giúp con người giỏi giang hơn vì biết được nhiều thứ

 • D

  Giúp con người tự tin hơn trong cuộc sống

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Bài tiểu luận bàn về nội dung của văn nghệ và sức mạnh kì diệu của nó đối với đời sống của con người, giúp con người được sống phong phú hơn và tự nhiên hoàn thiện nhân cách tâm hồn mình.

Câu 8 :

Văn bản Tiếng nói của văn nghệ thành công với nghệ thuật gì?

 • A

  Bố cục chặt chẽ, hợp lí, dẫn dắt tự nhiên

 • B

  Lối viết giàu hình ảnh

 • C

  Sử dụng nhiều dẫn chứng thơ văn, dẫn chứng thực tế

 • D

  Tất cả các phương án trên

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Giá trị nghệ thuật:
Bố cục chặt chẽ, hợp lí, dẫn dắt tự nhiên. Lối viết giàu hình ảnh, sử dụng nhiều dẫn chứng thơ văn, dẫn chứng thực tế, khẳng định các ý kiến, nhận xét, tăng sức hấp dẫn cho bài viết.

Câu 9 :

Nhận định nào sau đây nêu đầy đủ nhất về nội dung của văn bản Tiếng nói của văn nghệ?

 • A

  Văn bản nêu lên vị trí và sức mạnh riêng biệt của văn nghệ đối với đời sống tâm hồn con người
     

 • B

  Văn bản nêu vị trí và sức mạnh riêng biệt của văn nghệ đối với đời sống xã hội
     

 • C

  Văn bản phân tích những nội dung tạo nên tiếng nói của văn nghệ và cách thể hiện rất độc đáo của văn nghệ
     

 • D

  Văn bản phân tích nội dung phản ánh, thể hiện cũng như sự khẳng định cách nói độc đáo và sức mạnh to lớn của văn nghệ đối với đời sống tâm hồn con người.

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Giá trị nội dung:
Bài tiểu luận bàn về nội dung của văn nghệ và sức mạnh kì diệu của nó đối với đời sống của con người, giúp con người được sống phong phú hơn và tự nhiên hoàn thiện nhân cách tâm hồn mình.

Câu 10 :

Theo tác giả, tại sao con người cần tới tiếng nói của văn nghệ?

 • A

  Văn nghệ giúp chúng ta được sống đầy đủ, phong phú hơn cuộc sống của mình
     

 • B

  Văn nghệ góp phần làm tươi mát cuộc sống sinh hoạt khắc khổ hằng ngày, giúp con người vui lên, biết rung cảm và ước mơ
    

 • C

  Văn nghệ giúp chúng ta khám phá ra thế giới diệu kì ở ngay trong chính tâm hồn của mỗi người
     

 • D

  Gồm cả 3 ý A, B, C

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Giá trị nội dung:

Bài tiểu luận bàn về nội dung của văn nghệ và sức mạnh kì diệu của nó đối với đời sống của con người, giúp con người được sống phong phú hơn và tự nhiên hoàn thiện nhân cách tâm hồn mình.

close