Trắc nghiệm Lý thuyết về Liên kết câu và liên kết đoạn văn Văn 9

Làm bài tập
Câu hỏi 1 :

Các đoạn văn trong một văn bản, cũng như các câu văn trong một đoạn văn phải liên kết chặt chẽ với nhau về?

 • A

  Nội dung.

 • B

  Hình thức.

 • C

  2 đáp án trên đều đúng.

 • D

  2 đáp án trên đều sai.

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Lời giải chi tiết :

Các đoạn văn trong một văn bản cũng như các câu văn trong một đoạn văn phải liên kết chặt chẽ với nhau về nội dung và hình thức.

Câu hỏi 2 :

Tính liên kết về mặt nội dung trong đoạn văn là gì?

 • A

  Các đoạn văn phải phục vụ chủ đề chung của văn bản, các câu phải phục vụ chủ đề của đoạn văn (liên kết chủ đề).
     

 • B

  Các đoạn văn phải được sắp xếp theo một trình tự hợp lí (liên kết logic).
     

 • C

  Cả A và B đúng.
    

 • D

  Cả A và B sai.

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Lời giải chi tiết :

- Về nội dung:
+ Các đoạn văn phải phục vụ chủ đề chung của văn bản, các câu phải phục vụ chủ đề của đoạn văn (liên kết chủ đề);
+ Các đoạn văn và các câu phải được sắp xếp theo một trình tự hợp lí (liên kết lô-gíc).

Câu hỏi 3 :

Các phép liên kết chủ yếu được học là?

 • A

  Phép nối, phép lặp
     

 • B

  Phép liên tưởng, trái nghĩa
     

 • C

  Phép thế
     

 • D

  Cả 3 đáp án trên

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Lời giải chi tiết :

- Về hình thức, các câu và các đoạn văn có thể được liên kết với nhau bằng một số biện pháp chính như sau:
+ Lặp lại ở câu đứng sau từ ngữ đã có ở câu trước (phép lặp từ ngữ);
+ Sử dụng ở câu đứng sau các từ ngữ đồng nghĩa, trái nghĩa hoặc cùng trường liên tưởng với từ ngữ đã có ở câu trước (phép đồng nghĩa, trái nghĩa và liên tưởng);
+ Sử dụng ở câu đứng sau các từ ngữ có tác dụng thay thế từ ngữ đã có ở câu trước (phép thế);
+ Sử dụng ở câu đứng sau các từ ngữ biểu thị quan hệ với câu trước (phép nối).

Câu hỏi 4 :

Hai câu “Nghệ thuật nói nhiều với tư tưởng nữa, nghệ thuật không thể nào thiếu tư tưởng. Không tư tưởng, con người có thể nào còn là con người.” liên kết với nhau bằng phép liên kết chính nào?

 • A

  Phép lặp từ ngữ
    

 • B

  Phép trái nghĩa
     

 • C

  Phép đồng nghĩa
     

 • D

  Phép thế

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Lời giải chi tiết :

Hai câu “Nghệ thuật nói nhiều với tư tưởng nữa, nghệ thuật không thể nào thiếu tư tưởng. Không tư tưởng, con người có thể nào còn là con người.” liên kết với nhau bằng phép liên kết lặp từ ngữ.

Câu hỏi 5 :

Đại từ “nó” trong câu “Cái im lặng lúc đó mới thật dễ sợ: nó như bị chặt ra từng khúc, mà gió thì giống như nhát chổi lớn muốn quét đi tất cả, ném vứt lung tung…” thay thế cho cụm từ nào?

 • A

  Cái im lặng
     

 • B

  Lúc đó
     

 • C

  Thật dễ sợ
     

 • D

  Cái im lặng lúc đó

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Lời giải chi tiết :

Cái im lặng lúc đó mới thật dễ sợ: nó như bị chặt ra từng khúc, mà gió thì giống như nhát chổi lớn muốn quét đi tất cả, ném vứt lung tung…”


=> Đại từ “nó” trong câu trên thế cho cụm từ “Cái im lặng lúc đó”.

Câu hỏi 6 :
Con hãy ghép đáp án ở cột A với đáp án tương ứng ở cột B

Hãy nối từ ngữ cột A với cột B cho phù hợp

1. Phép lặp lại

2. Phép đồng nghĩa, trái nghĩa, liên tưởng

3. Phép thế

4. Phép nối

A. Sử dụng ở câu đứng sau các từ ngữ có tác dụng thay thế từ ngữ đã có các câu trước

B. Sử dụng ở câu đứng sau các từ ngữ biểu thị quan hệ với câu trước

C. Lặp lại ở câu đứng sau các từ ngữ đã có ở câu trước

D. Sử dụng ở câu đứng sau các từ ngữ đồng nghĩa, trái nghĩa hoặc cùng trường liên tưởng với các từ ngữ đã có ở câu trước.

Đáp án của giáo viên lời giải hay

1. Phép lặp lại

C. Lặp lại ở câu đứng sau các từ ngữ đã có ở câu trước

2. Phép đồng nghĩa, trái nghĩa, liên tưởng

D. Sử dụng ở câu đứng sau các từ ngữ đồng nghĩa, trái nghĩa hoặc cùng trường liên tưởng với các từ ngữ đã có ở câu trước.

3. Phép thế

A. Sử dụng ở câu đứng sau các từ ngữ có tác dụng thay thế từ ngữ đã có các câu trước

4. Phép nối

B. Sử dụng ở câu đứng sau các từ ngữ biểu thị quan hệ với câu trước

Lời giải chi tiết :

- Về hình thức, các câu và các đoạn văn có thể được liên kết với nhau bằng một số biện pháp chính như sau:
+ Lặp lại ở câu đứng sau từ ngữ đã có ở câu trước (phép lặp từ ngữ);
+ Sử dụng ở câu đứng sau các từ ngữ đồng nghĩa, trái nghĩa hoặc cùng trường liên tưởng với từ ngữ đã có ở câu trước (phép đồng nghĩa, trái nghĩa và liên tưởng);
+ Sử dụng ở câu đứng sau các từ ngữ có tác dụng thay thế từ ngữ đã có ở câu trước (phép thế);
+ Sử dụng ở câu đứng sau các từ ngữ biểu thị quan hệ với câu trước (phép nối).
Đáp án: 1 – C; 2 – D; 3 – A; 4 – B.

Câu hỏi 7 :

Nhận định nào sau đây chưa chính xác?

 • A

  Các câu văn trong đoạn văn hoặc trong văn bản phải có sự liên kết chặt chẽ về nội dung và hình thức
     

 • B

  Các đoạn văn phải phục vụ chủ đề chung của văn bản, các câu văn phải phục vụ chủ đề của đoạn văn
     

 • C

  Các đoạn văn và câu văn phải được sắp xếp theo một trình tự hợp lí
     

 • D

  Việc sử dụng ở câu đứng các từ ngữ đồng nghĩa với từ ngữ đã có ở câu trước được gọi là phép liên kết liên tưởng

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Lời giải chi tiết :

Các đoạn văn trong một văn bản cũng như các câu văn trong một đoạn văn phải liên kết chặt chẽ với nhau về nội dung và hình thức.
- Về nội dung:
+ Các đoạn văn phải phục vụ chủ đề chung của văn bản, các câu phải phục vụ chủ đề của đoạn văn (liên kết chủ đề);
+ Các đoạn văn và các câu phải được sắp xếp theo một trình tự hợp lí (liên kết lô-gíc).
- Về hình thức, các câu và các đoạn văn có thể được liên kết với nhau bằng một số biện pháp chính như sau:
+ Lặp lại ở câu đứng sau từ ngữ đã có ở câu trước (phép lặp từ ngữ);
+ Sử dụng ở câu đứng sau các từ ngữ đồng nghĩa, trái nghĩa hoặc cùng trường liên tưởng với từ ngữ đã có ở câu trước (phép đồng nghĩa, trái nghĩa và liên tưởng);
+ Sử dụng ở câu đứng sau các từ ngữ có tác dụng thay thế từ ngữ đã có ở câu trước (phép thế);
+ Sử dụng ở câu đứng sau các từ ngữ biểu thị quan hệ với câu trước (phép nối).
=> Việc sử dụng ở câu đứng các từ ngữ đồng nghĩa với từ ngữ đã có ở câu trước được gọi là phép liên kết đồng nghĩa.

Câu hỏi 8 :

Các từ được sử dụng trong phép thế?

 • A

  Đây, đó, kia, thế, vậy…
     

 • B

  Cái này, việc ấy, vì vậy, tóm lại…
     

 • C

  Và, rồi, nhưng, vì, để, nếu…
     

 • D

  Nhìn chung, tuy nhiên, dù thế, nếu vậy…

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Lời giải chi tiết :

Phép thế là phép sử dụng ở câu đứng sau các từ ngữ có tác dụng thay thế từ ngữ đã có ở câu trước.

=> Những từ ngữ đi cùng sẽ là các từ “đây, đó, kia, thế, vậy”.

Câu hỏi 9 :

Dòng nào sau đây không chứa những từ ngữ thường dùng trong phép nối?

 • A

  Và, rồi, nhưng, mà, còn, vì, nếu, tuy, để…
     

 • B

  Vì vậy, nếu thế, thế thì, vậy nên…
     

 • C

  Nhìn chung, tóm lại, hơn nữa, vả lại, với lại…
     

 • D

  Cái này, điều ấy, việc đó,…hắn, họ, nó…

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Lời giải chi tiết :

Cái này, điều ấy, việc đó,…hắn, họ, nó… là những từ ngữ được sử dụng trong phép thế.

Câu hỏi 10 :

Hai câu văn sau sử dụng phép liên kết gì?

“Bản chất trời phú ấy rất có ích trong xã hội ngày mai mà sự sáng tạo là một yêu cầu hàng đầu. Nhưng bên cạnh cái mạnh đó cũng còn tồn tại không ít cái yếu”.

 • A

  Phép lặp.

 • B

  Phép thế.

 • C

  Phép nối.

 • D

  Phép đồng nghĩa, liên tưởng.

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Lời giải chi tiết :

“Bản chất trời phú ấy rất có ích trong xã hội ngày mai mà sự sáng tạo là một yêu cầu hàng đầu. Nhưng bên cạnh cái mạnh đó cũng còn tồn tại không ít cái yếu”.
=> “Nhưng” là từ ngữ sử dụng cho phép nối với câu trên.

close