Trắc nghiệm Tìm hiểu chung về đoạn trích Thúy Kiều báo ân báo oán Văn 9

Đề bài

Câu 1 :

Văn bản Kiều báo ân báo oán được trích từ tác phẩm nào?

 • A

  Kim Vân Kiều truyện

 • B

  Lục Vân Tiên

 • C

  Truyện Kiều

 • D

  Chuyện người con gái Nam Xương

Câu 2 :

Đoạn trích viết bằng thể thơ gì?

 • A

  Song thất lục bát

 • B

  Lục bát

 • C

  Thất ngôn bát cú

 • D

  Ngũ ngôn

Câu 3 :

Đoạn trích Kiều báo ân báo oán nằm ở phần nào của truyện Kiều?

 • A

  Gặp gỡ và đính ước

 • B

  Gia biến và lưu lạc

 • C

  Đoàn tụ

 • D

  Chưa xác định được

Câu 4 :

Phương thức biểu đạt chính của văn bản là?

 • A

  Tự sự

 • B

  Miêu tả

 • C

  Biểu cảm

 • D

  Thuyết minh

Câu 5 :

Văn bản nói về nội dung gì?

 • A

  Cảnh Kiều gặp gia đình

 • B

  Cảnh Kiều báo đáp gia đình

 • C

  Cảnh Kiều đền ơn đáp nghĩa đối với mọi người

 • D

  Cảnh Kiều bị bán vào lầu Ngưng Bích

Câu 6 :

Đoạn trích thể hiện khát vọng gì của nhân dân?

 • A

  Ước mơ cuộc sống giàu sang

 • B

  Khát vọng công lý

 • C

  Mong ước hòa bình

 • D

  Tất cả các phương án trên

Câu 7 : Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Tích vào các đáp án đúng.

Đâu là giá trị nghệ thuật của văn bản?

Khắc họa nhân vật bằng đối thoại

Sử dụng thành công phép lập luận 

Sử dụng ngòi bút đậm chất hội họa

Sử dụng điển tích, điển cố

Ước lệ tượng trưng

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Văn bản Kiều báo ân báo oán được trích từ tác phẩm nào?

 • A

  Kim Vân Kiều truyện

 • B

  Lục Vân Tiên

 • C

  Truyện Kiều

 • D

  Chuyện người con gái Nam Xương

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Văn bản Kiều ở lầu Ngưng Bích được trích từ tác phẩm Truyện Kiều

Câu 2 :

Đoạn trích viết bằng thể thơ gì?

 • A

  Song thất lục bát

 • B

  Lục bát

 • C

  Thất ngôn bát cú

 • D

  Ngũ ngôn

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Nhớ lại phần thể loại

Lời giải chi tiết :

Tác phẩm thuộc thể lục bát

Câu 3 :

Đoạn trích Kiều báo ân báo oán nằm ở phần nào của truyện Kiều?

 • A

  Gặp gỡ và đính ước

 • B

  Gia biến và lưu lạc

 • C

  Đoàn tụ

 • D

  Chưa xác định được

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Nằm ở phần thứ hai “Gia biến và lưu lạc”. 

Câu 4 :

Phương thức biểu đạt chính của văn bản là?

 • A

  Tự sự

 • B

  Miêu tả

 • C

  Biểu cảm

 • D

  Thuyết minh

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Nhớ lại các phương thức biểu đạt

Lời giải chi tiết :

Phương thức biểu đạt của văn bản là tự sự

Câu 5 :

Văn bản nói về nội dung gì?

 • A

  Cảnh Kiều gặp gia đình

 • B

  Cảnh Kiều báo đáp gia đình

 • C

  Cảnh Kiều đền ơn đáp nghĩa đối với mọi người

 • D

  Cảnh Kiều bị bán vào lầu Ngưng Bích

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Đoạn trích thuật lại cảnh Kiều đền ơn đáp nghĩa đối với mọi người

Câu 6 :

Đoạn trích thể hiện khát vọng gì của nhân dân?

 • A

  Ước mơ cuộc sống giàu sang

 • B

  Khát vọng công lý

 • C

  Mong ước hòa bình

 • D

  Tất cả các phương án trên

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Đoạn trích thể hiện khát vọng công lý của nhân dân

 

Câu 7 : Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Tích vào các đáp án đúng.

Đâu là giá trị nghệ thuật của văn bản?

Khắc họa nhân vật bằng đối thoại

Sử dụng thành công phép lập luận 

Sử dụng ngòi bút đậm chất hội họa

Sử dụng điển tích, điển cố

Ước lệ tượng trưng

Đáp án

Khắc họa nhân vật bằng đối thoại

Sử dụng thành công phép lập luận 

Lời giải chi tiết :

Nghệ thuật khắc họa nhân vật, sử dụng thành công phép lập luận

close