Trắc nghiệm Tìm hiểu chung về Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới Văn 9

Đề bài

Câu 1 :

Phương thức biểu đạt chính của văn bản Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới là gì?

 • A

  Tự sự
    

 • B

   Miêu tả
     

 • C

  Nghị luận
     

 • D

  Biểu cảm

Câu 2 :

Văn bản Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới được đăng trên tạp chí nào?

 • A

  Tia chớp

 • B

  Tia sấm

 • C

  Tia sét

 • D

  Tia sáng

Câu 3 :

Văn bản Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới sáng tác năm bao nhiêu?

 • A

  2001

 • B

  2002

 • C

  2003

 • D

  2004

Câu 4 :

“Thế kỉ mới” trong "Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới" là thế kỉ bao nhiêu?

 • A

  XIX

 • B

  XX

 • C

  XXI

 • D

  XXII

Câu 5 :

Văn bản trên không đề cập tới nội dung gì?

 • A

  Sự chuẩn bị bản thân con người là sự chuẩn bị quan trọng nhất trong hành trang bước vào thế kỉ mới.

 • B

  Tình hình thế giới và những nhiệm vụ của đất nước.

 • C

  Những điểm manh, điểm yếu của con người Việt Nam và nhiệm vụ của con người khi bước vào thế kỉ mới.

 • D

  Nền công nghiệp thế giới đang phát triển như vũ bão.

Câu 6 :

Theo tác giả, sự chuẩn bị nào là quan trọng nhất đối với sự phát triển của đất nước?

 • A

  Kinh tế

 • B

  Quốc phòng

 • C

  Con người

 • D

  Giáo dục

Câu 7 :

Chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống cho phù hợp

Tác phẩm đã nêu ra bình luận cụ thể về những điểm mạnh, (…) trong tính cách và thói quen của người Việt Nam, từ đó, đưa ra những yêu cầu, đòi hỏi con người Việt Nam phải khắc phục (…) để bước vào thế kỉ mới.

 • A

  Ưu điểm

 • B

  Điểm yếu

 • C

  Nhược điểm

 • D

  Hạn chế

Câu 8 :

Ý nào sau đây nói đúng mục đích chính mà "Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới" muốn gửi tới người đọc?

 • A

  Để chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới thì quan trọng nhất là sự chuẩn bị về con người

     

 • B

  Những mặt mạnh, mặt yếu của con người Việt Nam
     

 • C

  Bối cảnh thế giới hiện nay đang đặt ra nhiệm vụ nặng nề cho đất nướ.

 • D

  Lớp trẻ Việt Nam cần nhận ra những mặt mạnh, mặt yếu của con người Việt Nam để rèn luyện những thói quen tốt khi bước vào nền kinh tế mới

Câu 9 :

Văn bản Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới thành công với nghệ thuật gì?

 • A

  Lập luận chặt chẽ

 • B

  Ngôn ngữ báo chí gắn với ngôn ngữ sinh hoạt

 • C

  Sử dụng nhiều thành ngữ, tục ngữ sinh động

 • D

  Tất cả các phương án trên

Câu 10 :

Vì sao chúng ta phải chuẩn bị hành trang để bước vào thế kỉ mới?

 • A

  Vì chúng ta muốn trở thành quốc gia hùng mạnh nhất thế giới trong thế kỉ XXI.

 • B

  Vì khoa học và công nghệ thế giới phát triển như huyền thoại, chúng ta không phát triển sẽ bị thụt lùi.

   

 • C

  Vì chúng ta muốn các quốc gia trên thế giới phải nhớ mặt đặt tên mình.

 • D

  Tất cả các đáp án trên đều sai.

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Phương thức biểu đạt chính của văn bản Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới là gì?

 • A

  Tự sự
    

 • B

   Miêu tả
     

 • C

  Nghị luận
     

 • D

  Biểu cảm

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới viết theo phương thức nghị luận.

Câu 2 :

Văn bản Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới được đăng trên tạp chí nào?

 • A

  Tia chớp

 • B

  Tia sấm

 • C

  Tia sét

 • D

  Tia sáng

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

- Bài viết này đăng trên tạp chí Tia sáng năm 2001, in trong tập Một góc nhìn của trí thức, NXB Trẻ, Thành phố HCM, 2002.

Câu 3 :

Văn bản Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới sáng tác năm bao nhiêu?

 • A

  2001

 • B

  2002

 • C

  2003

 • D

  2004

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

- Bài viết này đăng trên tạp chí Tia sáng năm 2001, in trong tập Một góc nhìn của trí thức, NXB Trẻ, Thành phố HCM, 2002.

Câu 4 :

“Thế kỉ mới” trong "Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới" là thế kỉ bao nhiêu?

 • A

  XIX

 • B

  XX

 • C

  XXI

 • D

  XXII

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

- Bài viết này đăng trên tạp chí Tia sáng năm 2001, đây là năm đầu tiên của thế kỉ XXI.

Câu 5 :

Văn bản trên không đề cập tới nội dung gì?

 • A

  Sự chuẩn bị bản thân con người là sự chuẩn bị quan trọng nhất trong hành trang bước vào thế kỉ mới.

 • B

  Tình hình thế giới và những nhiệm vụ của đất nước.

 • C

  Những điểm manh, điểm yếu của con người Việt Nam và nhiệm vụ của con người khi bước vào thế kỉ mới.

 • D

  Nền công nghiệp thế giới đang phát triển như vũ bão.

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Văn bản trên không đề cập tới nội dung “Nền công nghiệp thế giới đang phát triển như vũ bão”.

Câu 6 :

Theo tác giả, sự chuẩn bị nào là quan trọng nhất đối với sự phát triển của đất nước?

 • A

  Kinh tế

 • B

  Quốc phòng

 • C

  Con người

 • D

  Giáo dục

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Sự chuẩn bị bản thân con người là sự chuẩn bị quan trọng nhất trong hành trang bước vào thế kỉ mới.

Câu 7 :

Chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống cho phù hợp

Tác phẩm đã nêu ra bình luận cụ thể về những điểm mạnh, (…) trong tính cách và thói quen của người Việt Nam, từ đó, đưa ra những yêu cầu, đòi hỏi con người Việt Nam phải khắc phục (…) để bước vào thế kỉ mới.

 • A

  Ưu điểm

 • B

  Điểm yếu

 • C

  Nhược điểm

 • D

  Hạn chế

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Xem lại nội dung của tác phẩm.

Lời giải chi tiết :

Tác phẩm đã nêu ra bình luận cụ thể về những điểm mạnh, điểm yếu trong tính cách và thói quen của người Việt Nam, từ đó, đưa ra những yêu cầu, đòi hỏi con người Việt Nam phải khắc phục điểm yếu để bước vào thế kỉ mới.

Câu 8 :

Ý nào sau đây nói đúng mục đích chính mà "Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới" muốn gửi tới người đọc?

 • A

  Để chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới thì quan trọng nhất là sự chuẩn bị về con người

     

 • B

  Những mặt mạnh, mặt yếu của con người Việt Nam
     

 • C

  Bối cảnh thế giới hiện nay đang đặt ra nhiệm vụ nặng nề cho đất nướ.

 • D

  Lớp trẻ Việt Nam cần nhận ra những mặt mạnh, mặt yếu của con người Việt Nam để rèn luyện những thói quen tốt khi bước vào nền kinh tế mới

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Xem lại nội dung của tác phẩm.

Lời giải chi tiết :

Tác phẩm đã nêu ra bình luận cụ thể về những điểm mạnh, điểm yếu trong tính cách và thói quen của người Việt Nam, từ đó, đưa ra những yêu cầu, đòi hỏi con người Việt Nam phải khắc phục điểm yếu để bước vào thế kỉ mới.

Câu 9 :

Văn bản Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới thành công với nghệ thuật gì?

 • A

  Lập luận chặt chẽ

 • B

  Ngôn ngữ báo chí gắn với ngôn ngữ sinh hoạt

 • C

  Sử dụng nhiều thành ngữ, tục ngữ sinh động

 • D

  Tất cả các phương án trên

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Giá trị nghệ thuật:


Bài viết đặt ra vấn đề nóng hổi, cấp thiết với cách nhìn nhận khách quan kết hợp với lí lẽ lập luận giản dị, chặt chẽ và thái độ tôn trọng đối tượng, tinh thần trách nhiệm của tác giả. Việc sử dụng ngôn ngữ báo chí gắn với ngôn ngữ sinh hoạt đời thường, cách nói giản dị, dễ hiểu, sử dụng nhiều thành ngữ, tục ngữ sinh động, cụ thể và hàm súc cũng là nhữngnét tiêu biểu về nghệ thuật của tác phẩm.

Câu 10 :

Vì sao chúng ta phải chuẩn bị hành trang để bước vào thế kỉ mới?

 • A

  Vì chúng ta muốn trở thành quốc gia hùng mạnh nhất thế giới trong thế kỉ XXI.

 • B

  Vì khoa học và công nghệ thế giới phát triển như huyền thoại, chúng ta không phát triển sẽ bị thụt lùi.

   

 • C

  Vì chúng ta muốn các quốc gia trên thế giới phải nhớ mặt đặt tên mình.

 • D

  Tất cả các đáp án trên đều sai.

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Xem lại văn bản (Phần 2: Tình hình thế giới và những nhiệm vụ của đất nước).

Lời giải chi tiết :

“Cần chuẩn bị những cái cần thiết trong hành trang mang vào thế kỉ mới, trong khi chúng ta đã chứng kiến sự phát triển như huyền thoại của khoa học và công nghệ, làm  cho tỉ trọng trí tuệ trong một sản phẩm ngày càng lớn”.

close