Trắc nghiệm Tổng hợp đề đọc hiểu văn bản Hoàng Lê nhất thống chí Văn 9

Đề bài

Câu 1 :

Đọc đoạn trích sau và trả lời 5 câu hỏi dưới đây:

     “(...) Từ đời Hán đến nay chúng đã mấy phen cướp bóc nước ta, giết hại nhân dân, vơ vét của cải, người mình không thể chịu nổi, ai cũng muốn đuổi chúng đi. Đời Hán có Trưng Nữ Vương, đời Minh có Lê Thái Tổ, các ngài không nỡ ngồi nhìn chúng làm điều tàn bạo, nên đã thuận lòng người, dấy nghĩa quân, đều chỉ đánh một trận là thắng và đuổi được chúng về phương Bắc” (...)

(SGK Ngữ văn 9, tập một)

Câu 1.1

Đoạn trích trên được trích trong văn bản nào?

 • A.
  Phong cách Hồ Chí Minh
 • B.
  Chuyện người con gái Nam Xương
 • C.
  Chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh
 • D.
  Hoàng Lê nhất thống chí
Câu 1.2

Đoạn trích trên là lời của ai nói với ai?

 • A.
  Tướng Trần Hưng Đạo nói với binh lính
 • B.
  Vua Quang Trung nói với binh lính
 • C.
  Vua Lê nói với các cận thần
 • D.
  Các vị quan địa phương kêu gọi dân chúng
Câu 1.3

Phương Bắc được nhắc tới trong đoạn trích trên chỉ nước nào?

 • A.
  Nhật Bản
 • B.
  Hàn Quốc
 • C.
  Trung Quốc
 • D.
  Mỹ
Câu 1.4

Câu văn “Từ đời Hán đến nay chúng đã mấy phen cướp bóc nước ta, giết hại nhân dân, vơ vét của cải, người mình không thể chịu nổi, ai cũng muốn đuổi chúng đi.” sử dụng biện pháp tu từ gì?

 • A.
  Điệp từ
 • B.
  So sánh
 • C.
  Liệt kê
 • D.
  Nhân hóa
Câu 1.5

Một văn bản đã được học trong chương trình THCS cũng có lời phủ dụ giống đoạn trích trên?

 • A.
  Chiếu dời đô
 • B.
  Hịch tướng sĩ
 • C.
  Chuyện người con gái Nam Xương
 • D.
  Chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh
Câu 2 :

Đọc đoạn trích sau và trả lời 5 câu hỏi dưới đây:

     “Lần này ta ra, thân hành cầm quân, phương lược tiến đánh đã có tính sẵn. Chẳng qua mươi ngày có thể đuổi được người Thanh. Nhưng nghĩ chúng là nước lớn gấp mười nước mình, sau khi bị thua một trận, ắt lấy làm thẹn mà lo mưu báo thù. Như thế thì việc binh đao không bao giờ dứt, không phải là phúc cho dân, nỡ nào mà làm như vậy. Đến lúc ấy chỉ có người khéo lời lẽ mới dẹp nỗi việc binh đao, không phải Ngô Thì Nhậm thì không ai làm được. Chờ mười năm nữa, cho ta được yên ổn mà nuôi dưỡng lực lượng, bấy giờ nước giàu quân mạnh, thì ta có sợ gì chúng?”

(“Hoàng Lê nhất thống chí” - Ngô gia văn phái)

Câu 2.1

Ai là tác giả văn bản chứa đoạn trích trên?

 • A.
  Nguyễn Dữ
 • B.
  Nguyễn Du
 • C.
  Phạm Đình Hổ
 • D.
  Ngô gia văn phái
Câu 2.2

Đoạn trích trên được nói trong hoàn cảnh nào?

 • A.
  Nhân dân ta bị bóc lột dưới sự cai quản của chúa Trịnh Sâm
 • B.
  Nhân dân ta đứng trước sự xâm lược của quân Thanh
 • C.
  Quân Minh tiến đánh nước ta
 • D.
  Đáp án B và C
Câu 2.3

Trong câu “Lần này ta ra, thân hành cầm quân, phương lược tiến đánh đã có tính sẵn”, nhân vật “ta” đã thực hiện kiểu hành động nói nào?

 • A.
  Trình bày
 • B.
  Hỏi
 • C.
  Hứa hẹn
 • D.
  Bộc lộ cảm xúc
Câu 2.4

Đoạn trích trên cho thấy nhân vật “ta” là người?

 • A.
  Nhân ái, bao dung độ lượng
 • B.
  Giàu sang, phóng khoáng
 • C.
  Anh minh, yêu dân như con
 • D.
  Tài trí, mưu lược, biết nhìn xa trông rộng
Câu 2.5

Lời nói: “...không phải là phúc cho dân, nỡ nào mà làm như vậy” gợi em nhớ tới 2 câu thơ nào trong đoạn trích “Nước Đại Việt ta” (Bình Ngô đại cáo - Nguyễn Trãi)?

 • A.
  Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân/ Quân điếu phạt trước lo trừ bạo
 • B.

  Như nước Đại Việt ta từ trước/ Vốn xưng nền văn hiến đã lâu

 • C.

  Núi sông bờ cõi đã chia,/ Phong tục Bắc Nam cũng khác.

 • D.

  Tuy mạnh yếu từng lúc khác nhau,/ Song hào kiệt đời nào củng có.

Câu 3 :

Đọc đoạn trích sau và trả lời 5 câu hỏi dưới đây:

     “Quân Thanh sang xâm lược nước ta, hiện ở Thăng Long, các người đã biết chưa? Trong khoảng vũ trụ, đất nào sao ấy, đều đã phân biệt rõ ràng, phương Nam, phương Bắc chia nhau mà cai trị (...) Các ngươi đều là những kẻ có lương tri, lương năng, hãy nên cùng ta đồng hiệp lực, để dựng nên công lớn.”

(Hoàng Lê nhất thống chí, SGK Ngữ văn 9, tập một)

Câu 3.1

Nhân vật “ta” trong đoạn trích trên là ai?

 • A.
  Trần Quốc Tuấn
 • B.
  Lê Chiêu Thống
 • C.
  Quang Trung
 • D.
  Tôn Sỹ Nghị
Câu 3.2

Đoạn trích trên nói về nội dung gì?

 • A.
  Khẳng định chủ quyền mỗi dân tộc và kêu gọi chiến đấu
 • B.
  Ngợi ca vẻ đẹp của non sông, gấm vóc
 • C.
  Kêu gọi toàn dân chiến đấu, bảo vệ đất nước
 • D.
  Nêu cao những tấm gương của các anh hùng dân tộc
Câu 3.3

“Phương Nam”, “phương Bắc” trong văn bản ý chỉ điều gì?

 • A.
  Việt Nam và Trung Quốc
 • B.
  Miền Nam và miền Bắc Việt Nam
 • C.
  Các nước Châu Á và Châu Âu
 • D.
  Những nước giàu và nước nghèo
Câu 3.4

Nhà vua nói “đất nào sao ấy, đều đã phân biệt rõ ràng, phương Nam, phương Bắc chia nhau mà cai trị” nhằm khẳng định điều gì?

 • A.
  Đất nước ta sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc
 • B.
  Dân ta vô cùng thông minh và hùng mạnh
 • C.
  Người Việt Nam là những người nhân hậu và mạnh mẽ
 • D.
  Khẳng định chủ quyền dân tộc và khẳng định dân tộc ta ngang hàng với Trung Quốc
Câu 3.5

Các câu thơ nào dưới đây có cùng nội dung với câu văn “Trong khoảng vũ trụ, đất nào sao ấy, đều đã phân biệt rõ ràng, phương Nam, phương Bắc chia nhau mà cai trị”?

 • A.
  Cớ sao lũ giặc sang xâm lược/ Chúng bay sẽ bị đánh tơi bời(Sông núi nước Nam)
 • B.
  Núi sông bờ cõi đã chia/ Phong tục Bắc Nam cũng khác (Nước Đại Việt ta)
 • C.
  Bước tới đèo Ngang bóng xế tà/ Cỏ cây chen đá, lá chen hoa (Qua đèo Ngang)
 • D.

  Thái bình nên gắng sức/ Non nước ấy nghìn thu (Phò giá về Kinh)

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Đọc đoạn trích sau và trả lời 5 câu hỏi dưới đây:

     “(...) Từ đời Hán đến nay chúng đã mấy phen cướp bóc nước ta, giết hại nhân dân, vơ vét của cải, người mình không thể chịu nổi, ai cũng muốn đuổi chúng đi. Đời Hán có Trưng Nữ Vương, đời Minh có Lê Thái Tổ, các ngài không nỡ ngồi nhìn chúng làm điều tàn bạo, nên đã thuận lòng người, dấy nghĩa quân, đều chỉ đánh một trận là thắng và đuổi được chúng về phương Bắc” (...)

(SGK Ngữ văn 9, tập một)

Câu 1.1

Đoạn trích trên được trích trong văn bản nào?

 • A.
  Phong cách Hồ Chí Minh
 • B.
  Chuyện người con gái Nam Xương
 • C.
  Chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh
 • D.
  Hoàng Lê nhất thống chí

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Đoạn trích trên trích trong văn bản Hoàng Lê nhất thống chí.

Câu 1.2

Đoạn trích trên là lời của ai nói với ai?

 • A.
  Tướng Trần Hưng Đạo nói với binh lính
 • B.
  Vua Quang Trung nói với binh lính
 • C.
  Vua Lê nói với các cận thần
 • D.
  Các vị quan địa phương kêu gọi dân chúng

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Đoạn trích trên là lời của vua Quang Trung nói với binh lính.

Câu 1.3

Phương Bắc được nhắc tới trong đoạn trích trên chỉ nước nào?

 • A.
  Nhật Bản
 • B.
  Hàn Quốc
 • C.
  Trung Quốc
 • D.
  Mỹ

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Phương Bắc được nhắc tới trong đoạn trích trên chỉ Trung Quốc.

Câu 1.4

Câu văn “Từ đời Hán đến nay chúng đã mấy phen cướp bóc nước ta, giết hại nhân dân, vơ vét của cải, người mình không thể chịu nổi, ai cũng muốn đuổi chúng đi.” sử dụng biện pháp tu từ gì?

 • A.
  Điệp từ
 • B.
  So sánh
 • C.
  Liệt kê
 • D.
  Nhân hóa

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Câu văn trên sử dụng biện pháp liệt kê: cướp bóc nước ta, giết hại nhân dân, vơ vét của cải.

Câu 1.5

Một văn bản đã được học trong chương trình THCS cũng có lời phủ dụ giống đoạn trích trên?

 • A.
  Chiếu dời đô
 • B.
  Hịch tướng sĩ
 • C.
  Chuyện người con gái Nam Xương
 • D.
  Chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Hịch tướng sĩ là văn bản có lời phủ dụ giống đoạn trích trên.

Câu 2 :

Đọc đoạn trích sau và trả lời 5 câu hỏi dưới đây:

     “Lần này ta ra, thân hành cầm quân, phương lược tiến đánh đã có tính sẵn. Chẳng qua mươi ngày có thể đuổi được người Thanh. Nhưng nghĩ chúng là nước lớn gấp mười nước mình, sau khi bị thua một trận, ắt lấy làm thẹn mà lo mưu báo thù. Như thế thì việc binh đao không bao giờ dứt, không phải là phúc cho dân, nỡ nào mà làm như vậy. Đến lúc ấy chỉ có người khéo lời lẽ mới dẹp nỗi việc binh đao, không phải Ngô Thì Nhậm thì không ai làm được. Chờ mười năm nữa, cho ta được yên ổn mà nuôi dưỡng lực lượng, bấy giờ nước giàu quân mạnh, thì ta có sợ gì chúng?”

(“Hoàng Lê nhất thống chí” - Ngô gia văn phái)

Câu 2.1

Ai là tác giả văn bản chứa đoạn trích trên?

 • A.
  Nguyễn Dữ
 • B.
  Nguyễn Du
 • C.
  Phạm Đình Hổ
 • D.
  Ngô gia văn phái

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Ngô gia văn phái là tác giả văn bản chứa đoạn trích trên.

Câu 2.2

Đoạn trích trên được nói trong hoàn cảnh nào?

 • A.
  Nhân dân ta bị bóc lột dưới sự cai quản của chúa Trịnh Sâm
 • B.
  Nhân dân ta đứng trước sự xâm lược của quân Thanh
 • C.
  Quân Minh tiến đánh nước ta
 • D.
  Đáp án B và C

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Đoạn trích trên được nói trong hoàn cảnh nhà Thanh tiến đánh nước ta.

Câu 2.3

Trong câu “Lần này ta ra, thân hành cầm quân, phương lược tiến đánh đã có tính sẵn”, nhân vật “ta” đã thực hiện kiểu hành động nói nào?

 • A.
  Trình bày
 • B.
  Hỏi
 • C.
  Hứa hẹn
 • D.
  Bộc lộ cảm xúc

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Câu trên thực hiện kiểu hành động nói trình bày.

Câu 2.4

Đoạn trích trên cho thấy nhân vật “ta” là người?

 • A.
  Nhân ái, bao dung độ lượng
 • B.
  Giàu sang, phóng khoáng
 • C.
  Anh minh, yêu dân như con
 • D.
  Tài trí, mưu lược, biết nhìn xa trông rộng

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Đoạn trích thể hiện nhân vật “ta” là người tài trí, mưu lược, biết nhìn xa trông rộng.

Câu 2.5

Lời nói: “...không phải là phúc cho dân, nỡ nào mà làm như vậy” gợi em nhớ tới 2 câu thơ nào trong đoạn trích “Nước Đại Việt ta” (Bình Ngô đại cáo - Nguyễn Trãi)?

 • A.
  Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân/ Quân điếu phạt trước lo trừ bạo
 • B.

  Như nước Đại Việt ta từ trước/ Vốn xưng nền văn hiến đã lâu

 • C.

  Núi sông bờ cõi đã chia,/ Phong tục Bắc Nam cũng khác.

 • D.

  Tuy mạnh yếu từng lúc khác nhau,/ Song hào kiệt đời nào củng có.

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Câu thơ Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân/ Quân điếu phạt trước lo trừ bạo cùng tư tưởng với câu văn của vua Quang Trung (đều hướng về nhân dân).

Câu 3 :

Đọc đoạn trích sau và trả lời 5 câu hỏi dưới đây:

     “Quân Thanh sang xâm lược nước ta, hiện ở Thăng Long, các người đã biết chưa? Trong khoảng vũ trụ, đất nào sao ấy, đều đã phân biệt rõ ràng, phương Nam, phương Bắc chia nhau mà cai trị (...) Các ngươi đều là những kẻ có lương tri, lương năng, hãy nên cùng ta đồng hiệp lực, để dựng nên công lớn.”

(Hoàng Lê nhất thống chí, SGK Ngữ văn 9, tập một)

Câu 3.1

Nhân vật “ta” trong đoạn trích trên là ai?

 • A.
  Trần Quốc Tuấn
 • B.
  Lê Chiêu Thống
 • C.
  Quang Trung
 • D.
  Tôn Sỹ Nghị

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Nhân vật “ta” trong đoạn trích trên là Quang Trung.

Câu 3.2

Đoạn trích trên nói về nội dung gì?

 • A.
  Khẳng định chủ quyền mỗi dân tộc và kêu gọi chiến đấu
 • B.
  Ngợi ca vẻ đẹp của non sông, gấm vóc
 • C.
  Kêu gọi toàn dân chiến đấu, bảo vệ đất nước
 • D.
  Nêu cao những tấm gương của các anh hùng dân tộc

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Đoạn trích trên khẳng định chủ quyền mỗi dân tộc và kêu gọi chiến đấu.

Câu 3.3

“Phương Nam”, “phương Bắc” trong văn bản ý chỉ điều gì?

 • A.
  Việt Nam và Trung Quốc
 • B.
  Miền Nam và miền Bắc Việt Nam
 • C.
  Các nước Châu Á và Châu Âu
 • D.
  Những nước giàu và nước nghèo

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

“Phương Nam”, “phương Bắc” trong văn bản ý chỉ Việt Nam và Trung Quốc.

Câu 3.4

Nhà vua nói “đất nào sao ấy, đều đã phân biệt rõ ràng, phương Nam, phương Bắc chia nhau mà cai trị” nhằm khẳng định điều gì?

 • A.
  Đất nước ta sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc
 • B.
  Dân ta vô cùng thông minh và hùng mạnh
 • C.
  Người Việt Nam là những người nhân hậu và mạnh mẽ
 • D.
  Khẳng định chủ quyền dân tộc và khẳng định dân tộc ta ngang hàng với Trung Quốc

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Nhà vua nói “đất nào sao ấy, đều đã phân biệt rõ ràng, phương Nam, phương Bắc chia nhau mà cai trị” nhằm khẳng định chủ quyền dân tộc và khẳng định dân tộc ta ngang hàng với Trung Quốc.

Câu 3.5

Các câu thơ nào dưới đây có cùng nội dung với câu văn “Trong khoảng vũ trụ, đất nào sao ấy, đều đã phân biệt rõ ràng, phương Nam, phương Bắc chia nhau mà cai trị”?

 • A.
  Cớ sao lũ giặc sang xâm lược/ Chúng bay sẽ bị đánh tơi bời(Sông núi nước Nam)
 • B.
  Núi sông bờ cõi đã chia/ Phong tục Bắc Nam cũng khác (Nước Đại Việt ta)
 • C.
  Bước tới đèo Ngang bóng xế tà/ Cỏ cây chen đá, lá chen hoa (Qua đèo Ngang)
 • D.

  Thái bình nên gắng sức/ Non nước ấy nghìn thu (Phò giá về Kinh)

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Hai câu thơ Núi sông bờ cõi đã chia/ Phong tục Bắc Nam cũng khác có cùng nội dung với câu văn “Trong khoảng vũ trụ, đất nào sao ấy, đều đã phân biệt rõ ràng, phương Nam, phương Bắc chia nhau mà cai trị”.

close