Trắc nghiệm Phân tích chi tiết tác phẩm Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em Văn 9

Đề bài

Câu 1 :

Phần mở bài văn bản cần nêu ra nội dung gì?

 • A

  Giới thiệu về tác giả của văn bản

 • B

  Giới thiệu về thể loại của văn bản

 • C

  Giới thiệu sơ lược về trẻ em và nội dung văn bản đề cập

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Câu 2 :

Ở phần “Sự thách thức”, bản Tuyên bố nêu lên thực tế của trẻ em trên thế giới ra sao?

 • A

  Bị trở thành nạn nhân chiến tranh, bạo lực, của sự phân biệt chủng tộc, sự xâm lược, chiếm đóng, thôn tính của nước ngoài

 • B

  Chịu đựng những thảm họa của đói nghèo, khủng hoảng kinh tế, của tình trạng vô gia cư, dịch bệnh, mù chữ, môi trường xuống cấp

 • C

  Nhiều trẻ em chết mỗi ngày do suy dinh dưỡng, bệnh tật

 • D

  Cả 3 đáp án trên

Câu 3 :

Ở phần “Nhiệm vụ” bản tuyên bố nêu nhiều điểm mà quốc gia, cộng đồng quốc tế phải nỗ lực phối hợp hành động?

 • A

  Tăng cường sức khỏe, chế độ dinh dưỡng cho trẻ em tàn tật và có hoàn cảnh khó
  khăn

 • B

  Tăng cường vai trò của phụ nữ, đảm bảo quyền bình đẳng giữa nam và nữ vì lợi ích của trẻ em toàn cầu

 • C

  Để trẻ nhận thức được nguồn gốc, giá trị của bản thân trong môi trường mà các em cảm thấy là nơi nương tựa an toàn

 • D

  Cả 3 đáp án trên

Câu 4 :

Ở phần “Cơ hội”, em nhận thấy có điều gì thuận lợi trong sự bảo vệ, chăm sóc trẻ em trong bối cảnh hiện nay?

 • A

  Sự liên kết về phương tiện, kiến thức giữa các quốc gia về công ước, quyền trẻ em

 • B

  Sự hợp tác, đoàn kết quốc tế mở ra khả năng giải quyết vấn đề phát triển kinh tế

 • C

  Ngăn chặn dịch bệnh, giải trừ quân bị, tăng cường phúc lợi trẻ em

 • D

  Cả 3 đáp án trên

Câu 5 :

Đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi:
Tất cả trẻ em trên thế giới đều trong trắng, dễ bị tổn thương và còn phụ thuộc. Đồng thời chúng hiểu biết, ham hoạt động và đầy ước vọng. Tuổi của chúng phải được sống trong vui tươi, thanh bình, được chơi, được học và phát triển. Tương lai của chúng phải được hình thành trong sự hòa hợp và tương trợ. Chúng phải được trưởng thành khi mở rộng tầm nhìn, thu nhận thêm những kinh nghiệm mới.
Phần in đậm trong đoạn văn nói về nội dung gì?

 • A

  Quyền của mọi công dân

 • B

  Nghĩa vụ của trẻ em

 • C

  Nghĩa vụ của người lớn đối với trẻ em

 • D

  Quyền của trẻ em

Câu 6 :

Đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi:
Tất cả trẻ em trên thế giới đều trong trắng, dễ bị tổn thương và còn phụ thuộc. Đồng thời chúng hiểu biết, ham hoạt động và đầy ước vọng. Tuổi của chúng phải được sống trong vui tươi, thanh bình, được chơi, được học và phát triển. Tương lai của chúng phải được hình thành trong sự hòa hợp và tương trợ. Chúng phải được trưởng thành khi mở rộng tầm nhìn, thu nhận thêm những kinh nghiệm mới.

Việc nhắc lại nhiều lần từ “phải” và “được” trong đoạn văn trên có tác dụng gì?

 • A

  Nhấn mạnh những việc người lớn cần làm cho trẻ em

 • B

  Nhấn mạnh những quyền lợi mà trẻ em được hưởng

 • C

  Nhấn mạnh những việc mà trẻ em cần làm

 • D

  Nhấn mạnh những điều trẻ em cần tránh

Câu 7 :

Nhận định nào sau đây không phải là nhiệm vụ được đưa ra trong bản Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em?

 • A

  Tăng cường sức khỏe và chế độ dinh dưỡng cho trẻ.

 • B

  Quan tâm hơn nữa đến trẻ em tàn tật và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

 • C

  Viết nhiều bài báo về những hoàn cảnh khó khăn của trẻ em để kêu gọi sự ủng hộ.

 • D

  Nhấn mạnh trách nhiệm và kế hoạch hóa gia đình.

Câu 8 :

Nhận định nói đúng nhất những thuận lợi đối với nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc trẻ em hiện nay được trình bày trong phần “cơ hội”?

 • A

  Khoa học, kĩ thuật ngày càng phát triển

 • B

  Nền kinh tế thế giới đã có sự tăng trưởng đáng kể

 • C

  Sự kết hợp giữa các quốc gia trên thế giới được củng cố, mở rộng

 • D

  Cả ba ý kiến trên đều đúng

Câu 9 :

Để thực hiện được nhiệm vụ, bản Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em đề cách thức hoạt động như thế nào?

 • A

  Các nước phát triển sẽ chi viện tài chính cho các nước chưa phát triển để xóa đói giảm nghèo

 • B

  Tất cả các nước phải nỗ lực liên tục và có sự phối hợp với nhau trong hoạt động của từng nước cũng như trong hợp tác quốc tế

 • C

  Tự bản thân mỗi quốc gia sẽ đề ra cách thức hoạt động của mình để bảo vệ và chăm sóc trẻ em

 • D

  Các nước phát triển cần cắt giảm bớt chi phí cho lĩnh vực quân sự, xóa bỏ nạn phân biệt chủng tộc

Câu 10 :

Các nhiệm vụ đưa ra trong bản Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em được xác định trên những cơ sở nào?

 • A

  Tình trạng thực tế của trẻ em trên thế giới hiện nay.

 • B

  Những thuận lợi đối với nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc trẻ em hiện nay.

 • C

  Cả A và B đều đúng.

 • D

  Cả A và B đều sai.

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Phần mở bài văn bản cần nêu ra nội dung gì?

 • A

  Giới thiệu về tác giả của văn bản

 • B

  Giới thiệu về thể loại của văn bản

 • C

  Giới thiệu sơ lược về trẻ em và nội dung văn bản đề cập

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Văn bản không có tác giả nên không cần giới thiệu phần này, chỉ giới thiệu về nội dung chính mà văn bản đề cập.

Câu 2 :

Ở phần “Sự thách thức”, bản Tuyên bố nêu lên thực tế của trẻ em trên thế giới ra sao?

 • A

  Bị trở thành nạn nhân chiến tranh, bạo lực, của sự phân biệt chủng tộc, sự xâm lược, chiếm đóng, thôn tính của nước ngoài

 • B

  Chịu đựng những thảm họa của đói nghèo, khủng hoảng kinh tế, của tình trạng vô gia cư, dịch bệnh, mù chữ, môi trường xuống cấp

 • C

  Nhiều trẻ em chết mỗi ngày do suy dinh dưỡng, bệnh tật

 • D

  Cả 3 đáp án trên

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

- Những thách thức cho sự phát triển của nhiều trẻ em trên thế giới:
+ Trở thành những nạn nhân của chiến tranh và bạo lực, của sự phân biệt chủng tộc, sự xâm
lược, chiếm đóng và thôn tính của nước ngoài

+ Phải sống trong thảm họa đói nghèo, khủng hoảng kinh tế
+ Tình trạng vô gia cư, dịch bệnh, môi trường xuống cấp...
+ Rất nhiều trẻ em phải bỏ mạng mỗi ngày do suy dinh dưỡng và bệnh tật.

Câu 3 :

Ở phần “Nhiệm vụ” bản tuyên bố nêu nhiều điểm mà quốc gia, cộng đồng quốc tế phải nỗ lực phối hợp hành động?

 • A

  Tăng cường sức khỏe, chế độ dinh dưỡng cho trẻ em tàn tật và có hoàn cảnh khó
  khăn

 • B

  Tăng cường vai trò của phụ nữ, đảm bảo quyền bình đẳng giữa nam và nữ vì lợi ích của trẻ em toàn cầu

 • C

  Để trẻ nhận thức được nguồn gốc, giá trị của bản thân trong môi trường mà các em cảm thấy là nơi nương tựa an toàn

 • D

  Cả 3 đáp án trên

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Tuyên bố đã đưa ra những nhiệm vụ cấp thiết cho cộng đồng quốc tế và từng quốc gia:
+ Tăng cường sức khỏe và chế độ dinh dưỡng của trẻ em
+ Chăm sóc nhiều hơn đối với trẻ em bị tàn tật và có hoàn cảnh sống đặc biệt khó khăn
+ Tăng cường vai trò phụ nữ và bình đẳng nam nữ
+ Bảo đảm sự phát triển giáo dục cho trẻ em
+ Bảo đảm an toàn cho phụ nữ mang thai
+ Tạo môi trường sống tốt đẹp cho trẻ em
+ Khôi phục sự phát triển kinh tế

Câu 4 :

Ở phần “Cơ hội”, em nhận thấy có điều gì thuận lợi trong sự bảo vệ, chăm sóc trẻ em trong bối cảnh hiện nay?

 • A

  Sự liên kết về phương tiện, kiến thức giữa các quốc gia về công ước, quyền trẻ em

 • B

  Sự hợp tác, đoàn kết quốc tế mở ra khả năng giải quyết vấn đề phát triển kinh tế

 • C

  Ngăn chặn dịch bệnh, giải trừ quân bị, tăng cường phúc lợi trẻ em

 • D

  Cả 3 đáp án trên

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Bối cảnh hiện nay khá nhiều thuận lợi
+ Sự liên kết giữa các nước và “công ước về quyền trẻ em” đã tạo ra những quyền và phúc lợi
mới cho trẻ em, chúng sẽ “được sự tôn trọng” ở khắp nơi trên thế giới.
+ Bầu không khí chính trị quốc tế đang được cải thiện, cụ thể cuộc chiến tranh lạnh đã chấm dứt,
sự hợp tác liên kết quốc tế được tăng cường, phong trào giả trừ quân bị được đẩy mạnh...

Câu 5 :

Đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi:
Tất cả trẻ em trên thế giới đều trong trắng, dễ bị tổn thương và còn phụ thuộc. Đồng thời chúng hiểu biết, ham hoạt động và đầy ước vọng. Tuổi của chúng phải được sống trong vui tươi, thanh bình, được chơi, được học và phát triển. Tương lai của chúng phải được hình thành trong sự hòa hợp và tương trợ. Chúng phải được trưởng thành khi mở rộng tầm nhìn, thu nhận thêm những kinh nghiệm mới.
Phần in đậm trong đoạn văn nói về nội dung gì?

 • A

  Quyền của mọi công dân

 • B

  Nghĩa vụ của trẻ em

 • C

  Nghĩa vụ của người lớn đối với trẻ em

 • D

  Quyền của trẻ em

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Đọc kĩ phần in đậm và rút ra nội dung

Lời giải chi tiết :

Phần in đậm trong đoạn văn nói về quyền của trẻ em

Câu 6 :

Đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi:
Tất cả trẻ em trên thế giới đều trong trắng, dễ bị tổn thương và còn phụ thuộc. Đồng thời chúng hiểu biết, ham hoạt động và đầy ước vọng. Tuổi của chúng phải được sống trong vui tươi, thanh bình, được chơi, được học và phát triển. Tương lai của chúng phải được hình thành trong sự hòa hợp và tương trợ. Chúng phải được trưởng thành khi mở rộng tầm nhìn, thu nhận thêm những kinh nghiệm mới.

Việc nhắc lại nhiều lần từ “phải” và “được” trong đoạn văn trên có tác dụng gì?

 • A

  Nhấn mạnh những việc người lớn cần làm cho trẻ em

 • B

  Nhấn mạnh những quyền lợi mà trẻ em được hưởng

 • C

  Nhấn mạnh những việc mà trẻ em cần làm

 • D

  Nhấn mạnh những điều trẻ em cần tránh

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Đọc kĩ và dựa vào câu trên đưa ra đáp án đúng

Lời giải chi tiết :

Việc nhắc lại nhiều lần từ “phải” và “được” trong đoạn văn trên có tác dụng nhấn mạnh những quyền lợi mà trẻ em được hưởng

Câu 7 :

Nhận định nào sau đây không phải là nhiệm vụ được đưa ra trong bản Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em?

 • A

  Tăng cường sức khỏe và chế độ dinh dưỡng cho trẻ.

 • B

  Quan tâm hơn nữa đến trẻ em tàn tật và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

 • C

  Viết nhiều bài báo về những hoàn cảnh khó khăn của trẻ em để kêu gọi sự ủng hộ.

 • D

  Nhấn mạnh trách nhiệm và kế hoạch hóa gia đình.

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Dựa vào nội dung văn bản phần Nhiệm vụ và chọn đáp án đúng

Lời giải chi tiết :

Viết nhiều bài báo về những hoàn cảnh khó khăn của trẻ em để kêu gọi sự ủng hộ không phải là nhiệm vụ được đề ra.

Câu 8 :

Nhận định nói đúng nhất những thuận lợi đối với nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc trẻ em hiện nay được trình bày trong phần “cơ hội”?

 • A

  Khoa học, kĩ thuật ngày càng phát triển

 • B

  Nền kinh tế thế giới đã có sự tăng trưởng đáng kể

 • C

  Sự kết hợp giữa các quốc gia trên thế giới được củng cố, mở rộng

 • D

  Cả ba ý kiến trên đều đúng

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Nhiệm vụ chăm sóc trẻ em hiện nay có khá nhiều thuận lợi.

Câu 9 :

Để thực hiện được nhiệm vụ, bản Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em đề cách thức hoạt động như thế nào?

 • A

  Các nước phát triển sẽ chi viện tài chính cho các nước chưa phát triển để xóa đói giảm nghèo

 • B

  Tất cả các nước phải nỗ lực liên tục và có sự phối hợp với nhau trong hoạt động của từng nước cũng như trong hợp tác quốc tế

 • C

  Tự bản thân mỗi quốc gia sẽ đề ra cách thức hoạt động của mình để bảo vệ và chăm sóc trẻ em

 • D

  Các nước phát triển cần cắt giảm bớt chi phí cho lĩnh vực quân sự, xóa bỏ nạn phân biệt chủng tộc

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Tất cả các nước phải nỗ lực liên tục và có sự phối hợp với nhau trong hoạt động của từng nước cũng như trong hợp tác quốc tế

Câu 10 :

Các nhiệm vụ đưa ra trong bản Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em được xác định trên những cơ sở nào?

 • A

  Tình trạng thực tế của trẻ em trên thế giới hiện nay.

 • B

  Những thuận lợi đối với nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc trẻ em hiện nay.

 • C

  Cả A và B đều đúng.

 • D

  Cả A và B đều sai.

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Dựa vào toàn văn bản và chọn câu trả lời đúng nhất.

Lời giải chi tiết :

Các nhiệm vụ đưa ra trong bản tuyên bố được xác định trên những cơ sở
- Tình trạng thực tế của trẻ em trên thế giới hiện nay.
- Những thuận lợi đối với nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc trẻ em hiện nay.

close