Trắc nghiệm Từ vựng Unit 6 Tiếng Anh 11 mới

Làm bài tập
Câu hỏi 1 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer.

A strong greenhouse effect will warm the oceans and partially melt glaciers, increasing ______.

temperature

water

sea level

pollution

Đáp án của giáo viên lời giải hay

sea level

Phương pháp giải :

temperature (n): nhiệt độ                   

water (n): nước          

sea level (n): mực nước biển              

pollution (n): sự ô nhiễm

Lời giải chi tiết :

temperature (n): nhiệt độ                   

water (n): nước          

sea level (n): mực nước biển              

pollution (n): sự ô nhiễm

=> A strong greenhouse effect will warm the oceans and partially melt glaciers, increasing sea level.

Tạm dịch: Hiệu ứng nhà kính mạnh sẽ làm các đại dương nóng lên và làm tan chảy một phần sông băng, khiến cho mực nước biển tăng. 

Câu hỏi 2 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer.

Ocean water also will expand if it warms, _______further to sea level rise.

getting

making

leading

contributing

Đáp án của giáo viên lời giải hay

contributing

Phương pháp giải :

Dấu hiệu:  giới từ "to" 

Lời giải chi tiết :

get (v): có                                    

make(v): tạo ra      

lead to (v): dẫn đến...( "lead" phải đi liền với "to", không có tính từ so sánh ở giữa)                         

contributing (further) to (v): đóng góp nhiều hơn vào...

=> Ocean water also will expand if it warms, contributing further to sea level rise.

Tạm dịch: Nước biển cũng sẽ dâng lên nếu trái đất nóng lên, góp phần làm tăng mực nước biển.

Câu hỏi 3 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer.

The clearing of land for agriculture, industry, and other human activities have increased ______ of greenhouse gases.

concentrations

attention

loss

collections

Đáp án của giáo viên lời giải hay

concentrations

Lời giải chi tiết :

concentration (n): nồng độ                        

attention (n): chú ý                 

loss (n): sự mất đi                                          

collection (n): thu thập

=> The clearing of land for agriculture, industry, and other human activities have increased concentrations of greenhouse gases.

Tạm dịch: Việc khai hoang đất để phục vụ nông nghiệp, công nghiệp và các hoạt động khác của con người đã làm gia tăng nồng độ khí nhà kính.

Câu hỏi 4 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer.

Conjunctivitis caused by the common cold is very                  and can spread rapidly between people.

polluted

heat-related

hot

infectious

Đáp án của giáo viên lời giải hay

infectious

Phương pháp giải :

polluted (adj): ô nhiễm          

heat-related (adj): liên quan đến nhiệt                       

hot (adj): nóng

infectious (adj): truyền nhiễm

Lời giải chi tiết :

polluted (adj): ô nhiễm          

heat-related (adj): liên quan đến nhiệt                       

hot (adj): nóng

infectious (adj): truyền nhiễm

=> Conjunctivitis caused by the common cold is very infectious and can spread rapidly between people.

Tạm dịch: Viêm kết mạc do cảm lạnh thông thường rất dễ lây và có thể lây lan nhanh chóng giữa mọi người.

Câu hỏi 5 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the word or phrase that is CLOSEST in meaning to the underlined part in the following questions.

Environmental groups want a substantial reduction in the emission of greenhouse gases.

release

import

export

charge

Đáp án của giáo viên lời giải hay

release

Phương pháp giải :

release (n): sự thải ra 

import (n): sự nhập khẩu                   

export (n): sự xuất khẩu

charge (n): sự cáo buộc

Lời giải chi tiết :

emission (n): sự phát thải 

release (n): sự thải ra 

import (n): sự nhập khẩu                   

export (n): sự xuất khẩu

charge (n): sự cáo buộc

=> release = emission

Tạm dịch: Các tổ chức về môi trường muốn giảm đáng kể lượng phát thải khí nhà kính.

Câu hỏi 6 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the word or phrase that is CLOSEST in meaning to the underlined part in the following questions.

Coming on top of the previous years of extreme scarcity of food, however, the longer term economic implications were profound.

drought

famine

flood

earthquake

Đáp án của giáo viên lời giải hay

famine

Phương pháp giải :

drought (n): hạn hán   

famine (n): nạn đói                

flood (n): lũ lụt

earthquake (n): động đất

Lời giải chi tiết :

extreme scarcity of food: sự khan hiếm thức ăn trầm trọng

drought (n): hạn hán   

famine (n): nạn đói                

flood (n): lũ lụt

earthquake (n): động đất

=> famine = extreme scarcity of food

Tạm dịch: Vấn đề hàng đầu trong nhưng năm trước là nạn đói, tuy nhiên, hậu quả của nó lên nền kinh tế còn sâu sắc hơn. 

Câu hỏi 7 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer.

                is the gradual warming of the earth because of heat trapped by carbon dioxide and other gases in the atmosphere.

Atmosphere

Ecosystem

Greenhouse effect

Diversity

Đáp án của giáo viên lời giải hay

Greenhouse effect

Phương pháp giải :

Atmosphere (n): Bầu khí quyển 

Ecosystem (n): Hệ sinh thái

Greenhouse effect (n): Hiệu ứng nhà kính

Diversity (n): Sự đa dạng

Lời giải chi tiết :

Atmosphere (n): Bầu khí quyển 

Ecosystem (n): Hệ sinh thái

Greenhouse effect (n): Hiệu ứng nhà kính

Diversity (n): Sự đa dạng

=> Greenhouse effect is the gradual warming of the earth because of heat trapped by carbon dioxide and other gases in the atmosphere.

Tạm dịch: nóng lên toàn cầu là sự nóng lên dần dần của trái đất vì nhiệt bị giữ lại bởi khí CO2 và các khí khác trong khí quyển.

 

Câu hỏi 8 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer.

In cold climates, houses need to have walls that will                  heat.

remove

get

take

absorb

Đáp án của giáo viên lời giải hay

absorb

Lời giải chi tiết :

remove (v): di dời đi chỗ khác                      

get (v): lấy                              

take (v): lấy                            

absorb (v): hấp thụ 

=> In cold climates, houses need to have walls that will absorb heat.

Tạm dịch: Ở vùng khí hậu lạnh, những ngôi nhà cần có những bức tường để hấp thụ nhiệt.

Câu hỏi 9 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer.

Greenpeace works to promote public                of the dangers that threaten our planet today.

information

awareness

knowledge

idea

Đáp án của giáo viên lời giải hay

awareness

Phương pháp giải :

information (n): thông tin

awareness (n): nhận thức                   

knowledge (n): hiểu biết                                

idea (n): ý kiến

Lời giải chi tiết :

information (n): thông tin

awareness (n): nhận thức                   

knowledge (n): hiểu biết                                

idea (n): ý kiến

promote public awareness: nâng cao nhận thức cộng đồng

Tạm dịch: Dự án Greenpeace hoạt động để nâng cao nhận thức của cộng đồng về những mối nguy hiểm đe dọa hành tinh của chúng ta ngày nay.

Câu hỏi 10 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the word or phrase that is CLOSEST in meaning to the underlined part in the following questions.

The law bans the import of ivory into the country.

prohibits

encourages

calls for

stimulates

Đáp án của giáo viên lời giải hay

prohibits

Phương pháp giải :

prohibit (v): cấm

encourage (v): khuyến khích

call (v) + for: cần

stimulate (v): kích thích

Lời giải chi tiết :

ban (v): cấm

prohibit (v): cấm

encourage (v): khuyến khích

call (v) + for: cần

stimulate (v): kích thích

=> prohibit = ban

Tạm dịch: Luật pháp cấm nhập khẩu ngà voi vào nước này.

Câu hỏi 11 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the word or phrase that is CLOSEST in meaning to the underlined part in the following questions.

Some hold the view that an increase in interspecies competition leads to local extinctions and a decrease in diversity.

number

environment

habitat

variety

Đáp án của giáo viên lời giải hay

variety

Phương pháp giải :

number (n): con số     

environment (n): môi trường 

habitat (n): môi trường sống              

variety (n): sự đa dạng

Lời giải chi tiết :

diversity (n): sự đa dạng

number (n): con số     

environment (n): môi trường 

habitat (n): môi trường sống              

variety (n): sự đa dạng

=> variety = diversity

Tạm dịch: Một số người có quan điểm rằng việc gia tăng sự cạnh tranh giữa các loài dẫn đến sự tuyệt chủng ở địa phương và giảm sự đa dạng loài.

Câu hỏi 12 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer.

The destruction of the rain forests is an               disaster.

ecology

ecological

ecologist

ecologically

Đáp án của giáo viên lời giải hay

ecological

Phương pháp giải :

Chỗ cần điền là một tính từ để bổ nghĩa cho danh từ "disaster"

Tính từ thường có các hậu tố như: -ous, -able, -ible, -al, -ent, -ive, -ish, -ful, -less,...

Lời giải chi tiết :

 Chỗ cần điền là một tính từ để bổ nghĩa cho danh từ "disaster"

ecology (n): sinh thái học                  

ecological (adj): liên quan đến sinh thái                    

ecologist (n): nhà sinh thái học          

ecologically (adv): liên quan đến sinh thái 

=> The destruction of the rain forests is an ecological disaster.

Tạm dịch: Việc phá hủy các khu rừng mưa là một thảm họa sinh thái.

Câu hỏi 13 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the word or phrase that is CLOSEST in meaning to the underlined part in the following questions.

Pollution can have disastrous effects on the delicately balanced ecosystem.

catastrophic

infectious

unimportant

minor

Đáp án của giáo viên lời giải hay

catastrophic

Lời giải chi tiết :

disastrous (adj): tai hại, thảm khốc    

catastrophic (adj): thảm khốc

infectious (adj): truyền nhiễm

unimportant (adj): không quan trọng 

minor (adj): nhỏ

=> catastrophic = disastrous

Tạm dịch: Ô nhiễm có thể có tác động tai hại đến cân bằng hệ sinh thái.

Câu hỏi 14 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer.

Over $100 million was allocated for the ______ of hazardous chemicals and radioactive waste.

break-up

tidy-up

clear-up

clean-up

Đáp án của giáo viên lời giải hay

clean-up

Lời giải chi tiết :

break-up (n): sự tan vỡ          

tidy something up (v.phr): dọn dẹp    

clear-up (n): sự dọn dẹp

clean-up (n): quá trình làm sách ô nhiễm

=> Over $100 million was allocated for the clean-up of hazardous chemicals and radioactive waste.

Tạm dịch: Hơn 100 triệu đô la đã được chi ra để làm sạch các hóa chất độc hại và chất thải phóng xạ.

Câu hỏi 15 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the word or phrase that is CLOSEST in meaning to the underlined part in the following questions.

Coal-fired power stations must be retrofitted to capture carbon dioxide.

catch

absorb

keep

discharge

Đáp án của giáo viên lời giải hay

catch

Lời giải chi tiết :

capture (v): thu lại

catch (v): bắt  

absorb (v): hấp thụ                 

keep (v): giữ

discharge (v): phóng điện

=> catch = capture

Tạm dịch: Các nhà máy điện đốt than phải được trang bị thêm để thu giữ carbon dioxide.

close