Trắc nghiệm Từ vựng Unit 4 Tiếng Anh 11 mới

Đề bài

Câu 1 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer.

She's been suffering                 cancer for two years.

in

at

on

from

Câu 2 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer.

Many experts believe that noise is the main cause of approximately half of all cases of ______ loss.

cognitive               

hearing                       

mental                     

visual

Câu 3 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer.

Teachers and councilors work with ______  students to find out specific need.

disable

disabled

disability

disabilities

Câu 4 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer.

Campus services are dedicated to finding the best ______ for each disabled student.

solutions

results

puzzles

processes

Lời giải và đáp án

Câu 1 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer.

She's been suffering                 cancer for two years.

in

at

on

from

Đáp án

from

Lời giải chi tiết :

suffer from: trải qua, chịu đựng

She's been suffering from cancer for two years.

Tạm dịch: Cô ấy bị mắc bệnh ung thư khoảng 2 năm.

Câu 2 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer.

Many experts believe that noise is the main cause of approximately half of all cases of ______ loss.

cognitive               

hearing                       

mental                     

visual

Đáp án

hearing                       

Lời giải chi tiết :

cognitive (adj): nhận thức                             

hearing  (adj): nghe                                  

mental (adj): thuộc về thần kinh                  

visual (adj): thuộc về thị giác             

=> Many experts believe that noise is the main cause of approximately half of all cases of hearing loss.

Tạm dịch: Nhiều chuyên gia tin rằng tiếng ồn là nguyên nhân chính của khoảng một nửa của tất cả các trường hợp mất thính giác.

Câu 3 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer.

Teachers and councilors work with ______  students to find out specific need.

disable

disabled

disability

disabilities

Đáp án

disabled

Lời giải chi tiết :

disable (v): làm cho không có khả năng        

disabled (adj): bị khuyết tật   

disability (n): không có khả năng                  

disabilities(n): không có khả năng

=> Teachers and councilors work with disabled  students to find out specific need.

Tạm dịch: Giáo viên và ủy viên hội đồng làm việc với học sinh bị khuyết tật để tìm ra nhu cầu cụ thể

Câu 4 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer.

Campus services are dedicated to finding the best ______ for each disabled student.

solutions

results

puzzles

processes

Đáp án

solutions

Lời giải chi tiết :

solutions (n): cách giải quyết                         

results  (n): kết quả     

puzzles (n): câu đố                                         

processes (n): quá trình

=> Campus services are dedicated to finding the best solutions for each disabled student.

Tạm dịch: Dịch vụ tại trường được dành riêng để tìm ra các giải pháp tốt nhất cho từng học sinh khuyết tật.

close