Trắc nghiệm Kĩ năng đọc Unit 7 Tiếng Anh 11 mới

Làm bài tập
Câu hỏi 1 :

Fill in each numbered blank with one suitable word or phrase.

In the USA, futher education generally refers to education undertaken by adults of all ages after leaving full time study. It doesn’t include degree courses (1) ______ at college or university directly after leaving high school, which come under (2)______ education.

Futher education includes everything from basic reading and writing skills for illiterate to full – time professional and doctorate degrees at university. On many university (3) ______, more students are enrolled in futher education courses than in (4)______ degree programmes.

Often adult education students don’t need to be high school or college graduates or take any tests or interviews, and they’re generally (5)______ on a first – come, first – served basis. A high school diploma is (6)______ for some courses, although General Educational Development (GED) tests allow students to (7) ______ a high school equivalency diploma.

Adult education courses may be full-time or part-time and are provided by two and four- year colleges, universities, community colleges, (8) ______ schools, and elementary and high schools. Courses are also provided by private community organizations, government (9) ______ , and job training centres. More and more adult education programmes are becoming (10) ______ on the Internet, including courses which offer university or continuing education credits for completion.

Câu 1.1

It doesn’t include degree courses (1) ______ at college or university directly after leaving high school…

 • A

  gone

 • B

  brought

 • C

  taken

 • D

  set  

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

gone (v): đi                                                                

brought (v): mang đi              

taken (v): cầm, lấy                                                     

set (v): đặt

Lời giải chi tiết :

gone (v): đi                                                                

brought (v): mang đi              

taken (v): cầm, lấy                                                     

set (v): đặt

Cụm từ: take the course (tham gia khóa học)                  

=> It doesn’t include degree courses taken at college or university directly after leaving high school…

Tạm dịch: Nó không bao gồm các khóa học lấy bằng cấp tại trường đại học hoặc đại học trực tiếp sau khi rời trường trung học phổ thông…

Câu 1.2

after leaving high school, which come under (2)______ education.

 • A

  higher

 • B

  futher

 • C

  high

 • D

  secondary

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

higher (adj): cao hơn                                                 

futher (adj): xa hơn                

high (adj): cao                                                            

secondary (adj): trung học

Lời giải chi tiết :

higher (adj): cao hơn                                                 

futher (adj): xa hơn                

high (adj): cao                                                            

secondary (adj): trung học

=>after leaving high school, which come under higher education.

Tạm dịch: sau khi rời trường trung học phổ thông, theo học cao học.

Câu 1.3

On many university (3) ______, more students are enrolled in …

 • A

  areas

 • B

  grounds

 • C

  yards

 • D

  campuses

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

areas (n): khu vực                                                      

grounds (n): mặt đất               

yards (n): sân trường                                                  

campuses (n): khuôn viên

Lời giải chi tiết :

areas (n): khu vực                                                      

grounds (n): mặt đất               

yards (n): sân trường                                                  

campuses (n): khuôn viên

=> On many university campuses, more students are enrolled in …

Tạm dịch: Trên nhiều trường đại học, nhiều học sinh được đăng ký …

Câu 1.4

futher education courses than in (4)______ degree programmes.

 • A

  frequent

 • B

  regular

 • C

  usual

 • D

  permanent  

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

frequent (adj): thường xuyên                                     

regular (adj): đều đặn             

usual (adj): thông thường                                          

permanent (adj): vĩnh cửu

Lời giải chi tiết :

frequent (adj): thường xuyên                                     

regular (adj): đều đặn             

usual (adj): thông thường                                          

permanent (adj): vĩnh cửu

=> futher education courses than in regular degree programmes.

Cụm từ: regular degree programmes (chương trình cấp bằng thông thường)

Tạm dịch: các khóa học giáo dục bổ túc so với các chương trình cấp bằng thông thường.

Câu 1.5

Often adult education students don’t need to be high school or college graduates or take any tests or interviews, and they’re generally (5)______ on a first – come, first – served basis.

 • A

  accepted

 • B

  agreed

 • C

  admitted

 • D

  received

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Từ vựng

Lời giải chi tiết :

accepted (v): chấp nhận                                             

agreed (v): đồng ý                  

admitted (v): thừa nhận                                             

received (v): nhận

=> Often adult education students don’t need to be high school or college graduates or take any tests or interviews, and they’re generally admitted on a first – come, first – served basis.

Tạm dịch: Thường thì học sinh giáo dục người lớn không cần phải là học sinh tốt nghiệp trung học hoặc đại học hoặc tham gia bất kỳ bài kiểm tra hoặc phỏng vấn nào, và họ thường được chấp nhận trên cơ sở ai đến trước được phục vụ trước.

Câu 1.6

A high school diploma is (6)______ for some courses,…

 • A

  permitted

 • B

  brought

 • C

  requested

 • D

  required

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

permitted (v): cho phép                                             

brought (v): mang                  

requested (v): đề nghị                                                            

required (v): yêu cầu

Lời giải chi tiết :

permitted (v): cho phép                                             

brought (v): mang                  

requested (v): đề nghị                                                            

required (v): yêu cầu

=> A high school diploma is required for some courses,…

Tạm dịch: Một bằng tốt nghiệp trung học là bắt buộc đối với một số khóa học,…

Câu 1.7

although General Educational Development (GED) tests allow students to (7) ______ a high school equivalency diploma.

 • A

  earn

 • B

  show

 • C

  manage

 • D

  make  

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

earn (v): kiếm                                                

show (v): chỉ dẫn                   

manage (v): xoay sở                                      

make (v): tạo ra

Lời giải chi tiết :

earn (v): kiếm                                                

show (v): chỉ dẫn                   

manage (v): xoay sở                                      

make (v): tạo ra

=> although General Educational Development (GED) tests allow students to earn a high school equivalency diploma.

Tạm dịch: mặc dù các bài kiểm tra Phát triển giáo dục chung (GED) cho phép sinh viên có bằng tốt nghiệp trung học tương đương.

Câu 1.8

Adult education courses may be full-time or part-time and are provided by two and four – year  colleges, universities, community colleges, (8) ______ schools, and elementary and high schools.

 • A

  technique

 • B

  technology

 • C

  technician

 • D

  technical

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

technique (n): kỹ thuật                                   

technology (n): công nghệ                 

technician (n): kỹ thuật viên                          

technical (adj): thuộc về kỹ thuật

Lời giải chi tiết :

 

=> Adult education courses may be full-time or part-time and are provided by two and four – year  colleges, universities, community colleges, technical schools, and elementary and high schools.

Chỗ cần điền đứng trước danh từ nên cần 1 tính từ.

Tạm dịch: Các khóa học giáo dục dành cho người lớn có thể là toàn thời gian hoặc bán thời gian và được cung cấp bởi các trường cao đẳng, đại học, cao đẳng cộng đồng, trường kỹ thuật và trường tiểu học và trung học hai và bốn năm.

technique (n): kỹ thuật                                   

technology (n): công nghệ                 

technician (n): kỹ thuật viên                          

technical (adj): thuộc về kỹ thuật

=> Adult education courses may be full-time or part-time and are provided by two and four – year  colleges, universities, community colleges, technical schools, and elementary and high schools.

Chỗ cần điền đứng trước danh từ nên cần 1 tính từ.

Tạm dịch: Các khóa học giáo dục dành cho người lớn có thể là toàn thời gian hoặc bán thời gian và được cung cấp bởi các trường cao đẳng, đại học, cao đẳng cộng đồng, trường kỹ thuật và trường tiểu học và trung học hai và bốn năm.

Câu 1.9

Courses are also provided by private community organizations, government (9) ______ , and job training centres

 • A

  businesses

 • B

  organizations

 • C

  agencies

 • D

  companies

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

businesses (n): doanh nghiệp                         

organizations   (n): tổ chức

agencies (n): cơ quan                                     

companies (n): công ty

Lời giải chi tiết :

businesses (n): doanh nghiệp                         

organizations   (n): tổ chức

agencies (n): cơ quan                                     

companies (n): công ty

=> Courses are also provided by private community organizations, government agencies , and job training centres

Tạm dịch: Các khóa học cũng được cung cấp bởi các tổ chức cộng đồng tư nhân, các cơ quan chính phủ và các trung tâm đào tạo nghề.

Câu 1.10

More and more adult education programmes are becoming (10) ______ on the Internet, including courses which offer university or continuing education credits for completion.

 • A

  capable

 • B

  available

 • C

  visible

 • D

  possible  

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

capable (adj): khả năng                                  

available (adj): sẵn sàng                    

visible (adj): có thể nhìn được                       

possible (adj): có thể

Lời giải chi tiết :

capable (adj): khả năng                                  

available (adj): sẵn sàng                    

visible (adj): có thể nhìn được                       

possible (adj): có thể

=> More and more adult education programmes are becoming available on the Internet, including courses which offer university or continuing education credits for completion.

Tạm dịch: Ngày càng có nhiều chương trình giáo dục dành cho người lớn đang có sẵn trên Internet, bao gồm các khóa học cung cấp tín chỉ đại học hoặc tín chỉ giáo dục liên tục để hoàn thành.

          Ở Mỹ, giáo dục bổ túc có nghĩa là giáo dục được thực hiện bởi người lớn ở mọi lứa tuổi sau khi rời khỏi toàn thời gian học. Nó không bao gồm các khóa học lấy bằng cấp tại trường đại học hoặc đại học trực tiếp sau khi rời trường trung học, theo học cao hơn.

         Giáo dục bổ túc bao gồm tất cả mọi thứ từ kỹ năng đọc và viết cơ bản cho mù chữ đến bằng cấp chuyên nghiệp và tiến sĩ tại trường đại học. Trên nhiều trường đại học, nhiều sinh viên được ghi danh vào các khóa học giáo dục hơn so với các chương trình cấp bằng thông thường.

         Thường thì học sinh giáo dục người lớn không cần phải là học sinh tốt nghiệp trung học hoặc đại học hoặc tham gia bất kỳ bài kiểm tra hoặc phỏng vấn nào, và họ thường được chấp nhận trên cơ sở ai đến trước được phục vụ trước. Một bằng tốt nghiệp trung học là bắt buộc đối với một số khóa học, mặc dù các bài kiểm tra Phát triển giáo dục chung (GED) cho phép sinh viên có bằng tốt nghiệp trung học tương đương.

        Các khóa học giáo dục dành cho người lớn có thể là toàn thời gian hoặc bán thời gian và được cung cấp bởi các trường cao đẳng, đại học, cao đẳng cộng đồng, trường kỹ thuật và trường tiểu học và trung học hai và bốn năm. Các khóa học cũng được cung cấp bởi các tổ chức cộng đồng tư nhân, các cơ quan chính phủ và các trung tâm đào tạo nghề. Ngày càng có nhiều chương trình giáo dục dành cho người lớn đang có sẵn trên Internet, bao gồm các khóa học cung cấp tín chỉ đại học hoặc tín chỉ giáo dục liên tục để hoàn thành.

Câu hỏi 2 :

Read the passage carefully and choose the correct answer.

If you want to go to a university, you usually apply during your last year at school, when you are 17-18. You can apply to study at any university in Britain and most people choose a university that is not in their own town. So, university students usually live away from home. Students get a grant from the government to study. At the beginning of your last year at school, you receive an application form. On this form you choose up to five universities that you would like to go to. The form is sent to those universities with information from your school about you and your academic record. If the universities are interested in your application, they will ask you to attend an interview. If they are still interested after the interview, they will offer you a place.

Any offer, however, is only conditional at this stage. Applications and interviews take place several months before students do their A-level examinations. These are the exams that you do at the end of your time at school. So, when a university makes an offer, it will tell you the minimum grades that you will have to get when you do your A-level exams. If you don’t obtain those grades then, you will not be able to get the place. It will be offered to someone else and you must apply again to another university. You don’t have to accept your place immediately. Some students don’t want to go straight from school to university. So, after they have taken their A-level, they take a year out to work or travel.

Câu 2.1

The main idea of the passage is ______.

 • A

  how to be accepted to a university    

 • B

  how to take an A-level examination

 • C

  studying at a university

 • D

  what to do after leaving school

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Đọc hiểu

Lời giải chi tiết :

Ý tưởng chính của đoạn văn là ______.

A. làm thế nào để được nhận vào một trường đại học

B. làm thế nào để tham dự một kỳ thi A-level

C. học tại một trường đại học

D. phải làm gì sau khi rời trường

Câu 2.2

The maximum number of universities that a student can apply for is           _______.

 • A

  two

 • B

  three

 • C

  four

 • D

  five

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Thông tin: On this form you choose up to five universities that you would like to go to.

Lời giải chi tiết :

Số lượng trường đại học tối đa mà sinh viên có thể đăng ký là _______.

A. hai

B. ba

C. bốn                        

D. năm

Thông tin: On this form you choose up to five universities that you would like to go to.

Tạm dịch: Trên mẫu đơn này, bạn chọn tối đa năm trường đại học mà bạn muốn đến.

Câu 2.3

If the university is interested in the application, _____.

 • A

  the student will be offered a place

 • B

  the student will have to attend an interview

 • C

  the student will go straight to the university

 • D

  the student will take an A-level examination

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Thông tin: If the universities are interested in your application, they will ask you to attend an interview.

Lời giải chi tiết :

Nếu trường đại học quan tâm đến việc ứng tuyển, ______.

A. học sinh sẽ được cung cấp một địa điểm

B. học sinh sẽ phải tham dự một cuộc phỏng vấn

C. sinh viên sẽ đi thẳng đến trường đại học

D. học sinh sẽ tham dự kỳ thi trình độ A

Thông tin: If the universities are interested in your application, they will ask you to attend an interview.

Tạm dịch: Nếu các trường đại học quan tâm đến đơn của bạn, họ sẽ yêu cầu bạn tham dự một cuộc phỏng vấn.

Câu 2.4

Students do their A-level examination _______.

 • A

  at the beginning of their last year at school

 • B

  before they send the application forms to the universities

 • C

  at the end of their time at school

 • D

  right after they receive an application for

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Thông tin: These are the exams that you do at the end of your time at school.

Lời giải chi tiết :

Học sinh làm bài kiểm tra trình độ A _______.

A. vào đầu năm ngoái của họ ở trường

B. trước khi họ gửi mẫu đơn ứng tuyển đến các trường đại học

C. vào cuối thời gian của họ ở trường

D. ngay sau khi họ nhận được đơn đăng ký

Thông tin: These are the exams that you do at the end of your time at school.

Tạm dịch: Đây là những kỳ thi mà bạn tham dự vào cuối thời gian của bạn ở trường.

Câu 2.5

If the student’s score is below the minimum grades announced by the university, ______.

 • A

  the place will be offered to someone else     

 • B

  he must take a year out

 • C

  he mustn’t apply to any other university       

 • D

  he will be able to get the place

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Thông tin: If you don’t obtain those grades then, you will not be able to get the place. It will be offered to someone else and you must apply again to another university.

Lời giải chi tiết :

Nếu điểm của học sinh thấp hơn điểm tối thiểu được công bố bởi trường đại học, ______.

A. vị trí sẽ được cung cấp cho người khác

B. anh ta phải mất một năm

C. anh ta không được phép nộp đơn cho bất kỳ trường đại học khác

D. anh ta sẽ có thể có được 1 vị trí

Thông tin: If you don’t obtain those grades then, you will not be able to get the place. It will be offered to someone else and you must apply again to another university.

Tạm dịch: Nếu bạn không đạt được điểm số đó thì bạn sẽ không thể có được vị trí đó. Nó sẽ được cung cấp cho người khác và bạn phải nộp đơn lại cho một trường đại học khác.

         Nếu bạn muốn đến một trường đại học, bạn thường nộp đơn trong năm cuối cùng ở trường, khi bạn 17-18 tuổi. Bạn có thể nộp đơn xin học tại bất kỳ trường đại học nào ở Anh và hầu hết mọi người chọn một trường đại học không có trong thành phố của họ. Vì vậy, sinh viên đại học thường sống xa nhà. Học sinh nhận được một khoản trợ cấp từ chính phủ để nghiên cứu. Vào đầu năm cuối của bạn ở trường, bạn sẽ nhận được một mẫu đơn. Trên mẫu đơn này, bạn chọn tối đa năm trường đại học mà bạn muốn đến. Mẫu đơn này được gửi đến các trường đại học đó với thông tin từ trường của bạn về bạn và hồ sơ học tập của bạn. Nếu các trường đại học quan tâm đến đơn của bạn, họ sẽ yêu cầu bạn tham dự một cuộc phỏng vấn. Nếu họ vẫn còn quan tâm sau cuộc phỏng vấn, họ sẽ cung cấp cho bạn mộtvị trí.

           Bất kỳ đề nghị nào, tuy nhiên, chỉ có điều kiện ở giai đoạn này. Các ứng dụng và phỏng vấn diễn ra vài tháng trước khi sinh viên thực hiện các kỳ thi trình độ A. Đây là những kỳ thi mà bạn làm vào cuối thời gian của bạn ở trường. Vì vậy, khi một trường đại học đưa ra một đề nghị, nó sẽ cho bạn biết điểm tối thiểu mà bạn sẽ phải đạt được khi bạn làm bài kiểm tra trình độ A. Nếu bạn không đạt được điểm số đó thì bạn sẽ không thể có được chỗ đó. Nó sẽ được cung cấp cho người khác và bạn phải áp dụng lại cho một trường đại học khác. Bạn không phải chấp nhận địa điểm của bạn ngay lập tức. Một số sinh viên không muốn học thẳng từ trường học đến đại học. Vì vậy, sau khi họ đã lấy bằng trình độ A của họ, họ mất một năm để làm việc hoặc đi du lịch.

close