Trắc nghiệm Ngữ âm Unit 1 Tiếng Anh 11 mới

Đề bài

Câu 1 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

Câu 1.1
 • A.

  machine                

 • B.

  change                    

 • C.

  teacher                  

 • D.

  choose

Câu 1.2
 • A.

  condition              

 • B.

  option                    

 • C.

  question

 • D.

  relation

Câu 1.3
 • A.

  believe                

 • B.

  readily                    

 • C.

  friend                      

 • D.

  pleasure

Câu 1.4
 • A.

  Good

 • B.

  Gossip                    

 • C.

  Game                      

 • D.

  Geometry

Câu 1.5
 • A.

  trust                      

 • B.

  mutual                    

 • C.

  number                  

 • D.

  uncertain

Câu 1.6
 • A.

  change

 • B.

  children

 • C.

  machine

 • D.

  church

Câu 1.7
 • A.

  mutual

 • B.

  residential

 • C.

  natural

 • D.

  culture

Câu 1.8
 • A.

  guitarist

 • B.

  passenger

 • C.

  generous

 • D.

  village

Câu 1.9
 • A.

  certain

 • B.

  perfect

 • C.

  person

 • D.

  starter

Câu 1.10
 • A.

  other

 • B.

  long

 • C.

  possible

 • D.

  constancy

Câu 2 :

Choose the word that has main stress placed differently from the others.

Câu 2.1
 • A.

  generous                

 • B.

  suspicious      

 • C.

  constancy      

 • D.

  sympathy

Câu 2.2
 • A.

  sorrow                    

 • B.

  mutual              

 • C.

  pursuit     

 • D.

  influence

Câu 2.3
 • A.

  acquaintance          

 • B.

  unselfish        

 • C.

  attraction          

 • D.

  humorous

Câu 2.4
 • A.

  intelligent              

 • B.

  interesting      

 • C.

  hospitable            

 • D.

  newspaper

Câu 2.5
 • A.

  loyalty                    

 • B.

  success         

 • C.

  incapable             

 • D.

  sincere

Câu 2.6
 • A.

  number          

 • B.

  friendship         

 • C.

  special           

 • D.

  affair

Câu 2.7
 • A.

  feeling           

 • B.

  believe             

 • C.

  ready             

 • D.

  easy

Câu 2.8
 • A.

  acquaintance  

 • B.

  interest             

 • C.

  capable          

 • D.

  sympathy

Câu 2.9
 • A.

  mutual           

 • B.

  impossible        

 • C.

  discussion      

 • D.

  sincerely

Câu 2.10
 • A.

  patient           

 • B.

  eager               

 • C.

  admire           

 • D.

  honest

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

Câu 1.1
 • A.

  machine                

 • B.

  change                    

 • C.

  teacher                  

 • D.

  choose

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

machine /məˈʃiːn/ 

change /tʃeɪndʒ/

teacher /ˈtiːtʃə(r)/

choose /tʃuːz/

Câu A “ch” được phát âm thành /ʃ/, còn lại được phát âm thành /tʃ/

Câu 1.2
 • A.

  condition              

 • B.

  option                    

 • C.

  question

 • D.

  relation

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

condition /kənˈdɪʃ.ən/

option /ˈɒp.ʃən/

question /ˈkwes.tʃən/

relation /rɪˈleɪ.ʃən/

Câu C “-tion” được phát âm thành /tʃən/, còn lại được phát âm thành /ʃən/

Câu 1.3
 • A.

  believe                

 • B.

  readily                    

 • C.

  friend                      

 • D.

  pleasure

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

believe /bɪˈliːv/                                    

readily /ˈredɪli/

friend /frend/                                      

pleasure /ˈpleʒə(r)/

Câu A “-ea” được phát âm thành /ɪ/, còn lại được phát âm thành /e/

Câu 1.4
 • A.

  Good

 • B.

  Gossip                    

 • C.

  Game                      

 • D.

  Geometry

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

good /ɡʊd/                                         

gossip /ˈɡɒsɪp/

game /ɡeɪm/                                       

geometry /dʒiˈɒmətri/

Câu D “g” được phát âm thành /dʒ/, còn lại được phát âm thành /ɡ/

Câu 1.5
 • A.

  trust                      

 • B.

  mutual                    

 • C.

  number                  

 • D.

  uncertain

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

trust /trʌst/                                          

mutual /ˈmjuːtʃuəl/

number /ˈnʌmbə(r)/                             

uncertain /ʌnˈsɜːtn/

Câu B “-u” được phát âm thành /juː/, còn lại được phát âm thành /ʌ/

Câu 1.6
 • A.

  change

 • B.

  children

 • C.

  machine

 • D.

  church

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

change /tʃeɪndʒ/                                  

children /ˈtʃɪldrən/

machine /məˈʃiːn/                               

church /tʃɜːtʃ/

Câu C “ch-” được phát âm thành /ʃ/, còn lại được phát âm thành /tʃ/

Câu 1.7
 • A.

  mutual

 • B.

  residential

 • C.

  natural

 • D.

  culture

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

mutual /ˈmjuːtʃuəl/                              

residential /ˌrezɪˈdenʃl/

natural  /ˈnætʃrəl/                                

culture /ˈkʌltʃə(r)/

Câu B “-t” được phát âm thành /ʃ/, còn lại được phát âm thành /tʃ/

Câu 1.8
 • A.

  guitarist

 • B.

  passenger

 • C.

  generous

 • D.

  village

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

guitarist  /ɡɪˈtɑːrɪst/ 

passenger /ˈpæsɪndʒə(r)/

generous /ˈdʒenərəs/

village /ˈvɪlɪdʒ/

Câu A “-g” được phát âm thành /g/, còn lại được phát âm thành /dʒ/

Câu 1.9
 • A.

  certain

 • B.

  perfect

 • C.

  person

 • D.

  starter

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

certain  /ˈsɜːtn/ 

perfect /ˈpɜː.fekt/

person  /ˈpɜːsn/ 

starter /ˈstɑː.tə/

Câu D “-er” được phát âm thành /ə/, còn lại được phát âm thành /ɜː/

Câu 1.10
 • A.

  other

 • B.

  long

 • C.

  possible

 • D.

  constancy

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

other /ˈʌðə(r)/                                                 

long /lɒŋ/

possible /ˈpɒsəbl/                                            

constancy /ˈkɒnstənsi/

Câu A “-o” được phát âm thành /ʌ/, còn lại được phát âm thành /ɒ/

Câu 2 :

Choose the word that has main stress placed differently from the others.

Câu 2.1
 • A.

  generous                

 • B.

  suspicious      

 • C.

  constancy      

 • D.

  sympathy

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Trọng âm của từ có 3 âm tiết

Lời giải chi tiết :

generous /ˈdʒenərəs/

suspicious /səˈspɪʃəs/

constancy /ˈkɒnstənsi/

sympathy /ˈsɪmpəθi/

Câu B trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai, còn lại rơi vào âm tiết thứ nhất

Câu 2.2
 • A.

  sorrow                    

 • B.

  mutual              

 • C.

  pursuit     

 • D.

  influence

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Trọng âm của từ có 2 âm tiết và 3 âm tiết

Lời giải chi tiết :

sorrow /ˈsɒrəʊ/                                                

mutual /ˈmjuːtʃuəl/

pursuit /pəˈsjuːt/                                             

influence /ˈɪnfluəns/

Câu C trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai, còn lại rơi vào âm tiết thứ nhất

Câu 2.3
 • A.

  acquaintance          

 • B.

  unselfish        

 • C.

  attraction          

 • D.

  humorous

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Trọng âm của từ có 3 âm tiết

Lời giải chi tiết :

acquaintance  /əˈkweɪntəns/ 

unselfish /ʌnˈselfɪʃ/

attraction /əˈtrækʃn/

humorous /ˈhjuːmərəs/

Câu D trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất, còn lại rơi vào âm tiết thứ 2

Câu 2.4
 • A.

  intelligent              

 • B.

  interesting      

 • C.

  hospitable            

 • D.

  newspaper

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Trọng âm của từ có từ 3 âm tiết trở lên

Lời giải chi tiết :

intelligent /ɪnˈtelɪdʒənt/                                  

interesting /ˈɪntrəstɪŋ/

hospitable /ˈhɒspɪtəbl/                                  

newspaper /ˈnjuːzpeɪpə(r)/

Câu A trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2, còn lại rơi vào âm tiết thứ nhất

Câu 2.5
 • A.

  loyalty                    

 • B.

  success         

 • C.

  incapable             

 • D.

  sincere

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Trọng âm của từ có 2 âm tiết và từ 3 âm tiết trở lên

Lời giải chi tiết :

loyalty /ˈlɔɪəlti/                                                

success /səkˈses/

incapable /ɪnˈkeɪpəbl/

sincere /sɪnˈsɪə(r)/

Câu A trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất, còn lại rơi vào âm tiết thứ 2

Câu 2.6
 • A.

  number          

 • B.

  friendship         

 • C.

  special           

 • D.

  affair

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Trọng âm của từ có 2 âm tiết

Lời giải chi tiết :

number /ˈnʌmbə(r)/                                         

friendship /ˈfrendʃɪp/

special /ˈspeʃl/                                                  

affair /əˈfeə(r)/

Câu D trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2, còn lại rơi vào âm tiết thứ nhất

Câu 2.7
 • A.

  feeling           

 • B.

  believe             

 • C.

  ready             

 • D.

  easy

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Trọng âm của từ có 2 âm tiết

Lời giải chi tiết :

feeling /ˈfiːlɪŋ/                                                 

believe /bɪˈliːv/

ready /ˈredi/                                                     

easy /ˈiːzi/

Câu B trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2, còn lại rơi vào âm tiết thứ nhất

Câu 2.8
 • A.

  acquaintance  

 • B.

  interest             

 • C.

  capable          

 • D.

  sympathy

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Trọng âm của từ có 3 âm tiết

Lời giải chi tiết :

acquaintance /əˈkweɪntəns/                            

interest /ˈɪntrəst/

capable /ˈkeɪpəbl/

sympathy /ˈsɪmpəθi/

Câu A trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2, còn lại rơi vào âm tiết thứ nhất

Câu 2.9
 • A.

  mutual           

 • B.

  impossible        

 • C.

  discussion      

 • D.

  sincerely

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Trọng âm của từ có 2 âm tiết và từ 3 âm tiết trở lên

Lời giải chi tiết :

mutual /ˈmjuːtʃuəl/                                           

impossible /ɪmˈpɒsəbl/

discussion /dɪˈskʌʃn/                                       

sincerely /sɪnˈsɪəli/

Câu A trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất, còn lại rơi vào âm tiết thứ 2

Câu 2.10
 • A.

  patient           

 • B.

  eager               

 • C.

  admire           

 • D.

  honest

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Trọng âm của từ có 2 âm tiết

Lời giải chi tiết :

patient /ˈpeɪʃnt/

eager /ˈiːɡə(r)/

admire /ədˈmaɪə(r)/ 

honest /ˈɒnɪst/

Câu C trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2, còn lại rơi vào âm tiết thứ nhất

close