Trắc nghiệm Grammar V-ing và động từ trạng thái dạng tiếp diễn Tiếng Anh 11 mới

Đề bài

Câu 1 :

Choose the best answer.

She cannot admit ______ this as it is not her fault.

 • A

  do

 • B

  doing

 • C

  to do

 • D

  done

Câu 2 :

Choose the best answer.

Tom cannot delay _____the contract.

 • A

  sign

 • B

  being signing

 • C

  to sign

 • D

  signing

Câu 3 :

Choose the best answer.

Linda cannot postpone ____ this work as it does not depend on her.

 • A

  doing

 • B

  done

 • C

  to do

 • D

  having done

Câu 4 :

Choose the best answer.

He suggested _______ together for safety, since the area was so dangerous.

 • A

  travelling

 • B

  to travel

 • C

  travel

 • D

  traveled

Câu 5 :

Choose the best answer.

It’s no use ______ me to go to hospital.

 • A

  persuaded

 • B

  persuade

 • C

  persuading

 • D

  to persuade

Câu 6 :

Choose the best answer.

Would you mind _____ the window?

 • A

  to opening

 • B

  to open

 • C

  open

 • D

  opening

Câu 7 :

Choose the best answer.

My father is busy ________ my bike.  

 • A

  to fix

 • B

  fix

 • C

  fixing

 • D

  fixed

Câu 8 :

Choose the best answer.

I remember _______  you somewhere last year.

 • A

  meeting

 • B

  to meet

 • C

  having met

 • D

  met

Câu 9 :

Choose the best answer.

Don't forget _____  me a book when you go out tonight.

 • A

  buy

 • B

  bought

 • C

  to buy

 • D

  buying

Câu 10 :

Choose the best answer.

I regret ______ him money because he hasn’t given it back yet.

 • A

  having lent

 • B

  lending

 • C

  to lend

 • D

  lend

Câu 11 :

Choose the best answer.

I regret ______  you that you failed your final exam.

 • A

  to telling

 • B

  tell

 • C

  telling

 • D

  to tell

Câu 12 :

Choose the best answer.

I hate Jack, so I try ______ meeting him.

 • A

  x

 • B

  to avoid

 • C

  avoiding

 • D

  x

Câu 13 :

Choose the best answer.

I’m sorry, I don’t mean _____ on your foot.

 • A

  to step

 • B

  stepping

 • C

  to stepping

 • D

  step

Câu 14 :

Choose the best answer.

I can hear a cat __________ at the window.

 • A

  scratches

 • B

  to scratch

 • C

  scratching

 • D

  was scratching

Câu 15 :

Choose the best answer.

The police never found the money ______ in the robbery.

 • A

  stealing

 • B

  be stolen

 • C

  steal

 • D

  stolen

Câu 16 :

Choose the best answer.

Last night we saw a meteor _____ through the sky.

 • A

  streaked

 • B

  to streak

 • C

  streak

 • D

  to have streak

Câu 17 :

Choose the best answer.

I always hear you ______ with your sister. What’s wrong between you?

 • A

  argue

 • B

  to argue

 • C

  argued

 • D

  arguing

Câu 18 :

Choose the best answer.

Students stopped _____ noise when the teacher came in.

 • A

  make

 • B

  making

 • C

  to make

 • D

  made

Câu 19 :

Choose the best answer.

I really regret _____ your feeling when I asked you such a silly question.

 • A

  hurt

 • B

  to hurt

 • C

  hurting

 • D

  hurts

Câu 20 :

Choose the best answer.

The soil needs _______  immediately.

 • A

  fertilize

 • B

  to fertilize

 • C

  fertilizing

 • D

  fertilized

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Choose the best answer.

She cannot admit ______ this as it is not her fault.

 • A

  do

 • B

  doing

 • C

  to do

 • D

  done

Đáp án : B

Phương pháp giải :

admit+ V-ing: thừa nhận đã làm gì

Lời giải chi tiết :

admit + V-ing : thừa nhận đã làm gì

=> She cannot admit doing this as it is not her fault.

Tạm dịch: Cô ấy không thể thừa nhận mình đã làm điều đó bởi vì đó không phải là lỗi của cô.

Câu 2 :

Choose the best answer.

Tom cannot delay _____the contract.

 • A

  sign

 • B

  being signing

 • C

  to sign

 • D

  signing

Đáp án : D

Phương pháp giải :

delay doing something: trì hoãn làm điều gì đó

Lời giải chi tiết :

delay doing something: trì hoãn làm điều gì đó

Giải thích: delay doing something: trì hoãn làm điều gì đó

=> Tom cannot delay signing the contract.

Tạm dịch: Tom không thể trì hoãn việc ký hợp đồng này.

Câu 3 :

Choose the best answer.

Linda cannot postpone ____ this work as it does not depend on her.

 • A

  doing

 • B

  done

 • C

  to do

 • D

  having done

Đáp án : A

Phương pháp giải :

postpone doing something: trì hoãn làm việc gì đó

Lời giải chi tiết :

postpone doing something: trì hoãn làm việc gì đó

=> Linda cannot postpone doing this work as it does not depend on her.

Tạm dịch: Linda không thể trì hoãn làm việc này vì nó không phụ thuộc vào cô ấy.

Câu 4 :

Choose the best answer.

He suggested _______ together for safety, since the area was so dangerous.

 • A

  travelling

 • B

  to travel

 • C

  travel

 • D

  traveled

Đáp án : A

Phương pháp giải :

suggest doing something: đề nghị làm gì đó, nhưng không nói cụ thể ai sẽ làm 

Lời giải chi tiết :

suggest doing something: đề nghị làm gì đó, nhưng không nói cụ thể ai sẽ làm 

=> He suggested travelling together for safety, since the area was so dangerous.

Tạm dịch: Anh ấy đề xuất nên đi du lịch cùng nhau cho an toàn vì khu vực đó rất nguy hiểm

Câu 5 :

Choose the best answer.

It’s no use ______ me to go to hospital.

 • A

  persuaded

 • B

  persuade

 • C

  persuading

 • D

  to persuade

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Cấu trúc: It's no useIt's no good + V-ing: vô ích khi làm gì đó.

Lời giải chi tiết :

Cấu trúc: It's no useIt's no good + V-ing: vô ích khi làm gì đó.

=> It's no use persuading me to go to hospital.

Tạm dịch: Thuyết phục tôi đi bệnh viện cũng chẳng ích gì.

Câu 6 :

Choose the best answer.

Would you mind _____ the window?

 • A

  to opening

 • B

  to open

 • C

  open

 • D

  opening

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Để yêu cầu/ đề nghị ai làm việc gì đó một cách lịch sự, ta thường dùng cấu trúc:

Would you mind + V-ing...?

Hoặc: Do you mind + V-ing...?

Lời giải chi tiết :

Để yêu cầu/ đề nghị ai làm việc gì đó một cách lịch sự, ta thường dùng cấu trúc:

Would you mind + V-ing...?

Hoặc: Do you mind + V-ing...?

=> Would you mind opening the window?

Tạm dịch: Phiền bạn mở giùm mình cửa sổ được không?

Câu 7 :

Choose the best answer.

My father is busy ________ my bike.  

 • A

  to fix

 • B

  fix

 • C

  fixing

 • D

  fixed

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Cấu trúc: tobe busy doing something: bận rộn làm việc gì

Lời giải chi tiết :

Cấu trúc: tobe busy doing something: bận rộn làm việc gì

=> My father is busy fixing my bike.

Tạm dịch: Cha tôi đang bận rộn sửa chiếc xe đạp của tôi.

Câu 8 :

Choose the best answer.

I remember _______  you somewhere last year.

 • A

  meeting

 • B

  to meet

 • C

  having met

 • D

  met

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Remember + to V: nhớ sẽ phải làm gì (như một bổn phận, nhiệm vụ)

Remember + V-ing: nhớ đã làm điều gì trong quá khứ

Lời giải chi tiết :

Remember + to V: nhớ sẽ phải làm gì (như một bổn phận, nhiệm vụ)

Remember + V-ing: nhớ đã làm điều gì trong quá khứ

=> I remember meeting you somewhere last year.

Tạm dịch: Tôi nhớ đã gặp bạn ở đâu đó năm ngoái rồi.

Câu 9 :

Choose the best answer.

Don't forget _____  me a book when you go out tonight.

 • A

  buy

 • B

  bought

 • C

  to buy

 • D

  buying

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Forget + to V: quên làm điều gì (chưa làm hoặc sắp làm)

Forget + V-ing: quên đã làm điều gì

Lời giải chi tiết :

Forget + to V: quên làm điều gì (chưa làm hoặc sắp làm)

Forget + V-ing: quên đã làm điều gì

=> Don't forget to buy me a book when you go out tonight.

Tạm dịch: Đừng quên mua cho mình một cuốn sách khi bạn ra ngoài tối nay nhé!

Câu 10 :

Choose the best answer.

I regret ______ him money because he hasn’t given it back yet.

 • A

  having lent

 • B

  lending

 • C

  to lend

 • D

  lend

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Regret + to V: tiếc khi phải làm gì (thường dùng khi thông báo, nói với ai điều không may/ lời từ chối)

Regret + V-ing: tiếc đã làm điều gì

Lời giải chi tiết :

Regret + to V: tiếc khi phải làm gì (thường dùng khi thông báo, nói với ai điều không may/ lời từ chối)

Regret + V-ing: tiếc đã làm điều gì

=> I regret lending him money because he hasn’t given it back yet.

Tạm dịch: Tôi hối hận đã cho anh ấy mượn tiền bởi vì anh ấy vẫn chưa trả lại cho tôi nữa.

Câu 11 :

Choose the best answer.

I regret ______  you that you failed your final exam.

 • A

  to telling

 • B

  tell

 • C

  telling

 • D

  to tell

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Regret + to V: tiếc khi phải làm gì (thường dùng khi thông báo, nói với ai điều không may/ lời từ chối)

Regret + V-ing: tiếc đã làm điều gì

Lời giải chi tiết :

Regret + to V: tiếc khi phải làm gì (thường dùng khi thông báo, nói với ai điều không may/ lời từ chối)

Regret + V-ing: tiếc đã làm điều gì

=> I regret to tell you that you failed your final exam.

Tạm dịch: Cô rất tiếc phải báo với em rằng em đã trượt bài thi học kỳ.

Câu 12 :

Choose the best answer.

I hate Jack, so I try ______ meeting him.

 • A

  x

 • B

  to avoid

 • C

  avoiding

 • D

  x

Đáp án : B

Phương pháp giải :

try + to V: cố gắng/ cố làm điều gì 

try + V-ing: thử làm điều gì 

Lời giải chi tiết :

try + to V: cố gắng/ cố làm điều gì 

try + V-ing: thử làm điều gì 

=> I try to avoid meeting him.

Tạm dịch: Tôi ghét Jack, nên tôi cố tránh gặp mặt anh ấy.

Câu 13 :

Choose the best answer.

I’m sorry, I don’t mean _____ on your foot.

 • A

  to step

 • B

  stepping

 • C

  to stepping

 • D

  step

Đáp án : A

Phương pháp giải :

mean + to V: có ý/ ngụ ý làm gì

mean + V-ing: có nghĩa là gì; đưa đến hậu quả gì

Lời giải chi tiết :

mean + to V: có ý/ ngụ ý làm gì

mean + V-ing: có nghĩa là gì; đưa đến hậu quả gì

=> I'm sorry, I don't mean to step on your foot.

Tạm dịch: Tôi xin lỗi, tôi không cố ý dẫm lên chân bạn đâu.

Câu 14 :

Choose the best answer.

I can hear a cat __________ at the window.

 • A

  scratches

 • B

  to scratch

 • C

  scratching

 • D

  was scratching

Đáp án : C

Phương pháp giải :

hear + O + V: nghe thấy toàn bộ hành động, toàn bộ sự việc diễn ra từ đầu đến cuối

hear + O + V-ing: nghe thấy việc gì đang diễn ra rồi chứ không rõ cả quá trình 

Lời giải chi tiết :

hear + O + V: nghe thấy toàn bộ hành động, toàn bộ sự việc diễn ra từ đầu đến cuối

hear + O + V-ing: nghe thấy việc gì đang diễn ra rồi chứ không rõ cả quá trình 

=> I can hear a cat scratching at the window.

Tạm dịch: Tôi có thể nghe thấy tiếng mèo cào ngoài cửa sổ.

Câu 15 :

Choose the best answer.

The police never found the money ______ in the robbery.

 • A

  stealing

 • B

  be stolen

 • C

  steal

 • D

  stolen

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Khi rút gọn mệnh đề quan hệ, lược bỏ đại từ quan hệ, động từ tobe (nếu có), chuyển động từ chính về dạng:

- V-ing nếu mệnh đề ở thể chủ động

- Ved/V3 nếu mệnh đề ở thể bị động

Lời giải chi tiết :

Khi rút gọn mệnh đề quan hệ, lược bỏ đại từ quan hệ, động từ tobe (nếu có), chuyển động từ chính về dạng:

- V-ing nếu mệnh đề ở thể chủ động

- Ved/V3 nếu mệnh đề ở thể bị động

Câu đầy đủ là: The police never found the money which was stolen in the robbery.

Dạng bị động nên rút gọn thành:

=> The police never found the money stolen in the robbery.

Tạm dịch: Cảnh sát không bao giờ tìm thấy số tiền bị đánh cắp trong vụ cướp.

Câu 16 :

Choose the best answer.

Last night we saw a meteor _____ through the sky.

 • A

  streaked

 • B

  to streak

 • C

  streak

 • D

  to have streak

Đáp án : C

Phương pháp giải :

see + O + V: nhìn thấy toàn bộ hành động, chứng kiến toàn bộ sự việc diễn ra từ đầu đến cuối

see + O + V-ing: nhìn thấy việc gì đang diễn ra rồi chứ không rõ cả quá trình

Lời giải chi tiết :

see + O + V: nhìn thấy toàn bộ hành động, chứng kiến toàn bộ sự việc diễn ra từ đầu đến cuối

see + O + V-ing: nhìn thấy việc gì đang diễn ra rồi chứ không rõ cả quá trình

=> Last night we saw a meteor streak through the sky.

Tạm dịch: Đêm qua chúng tôi đã nhìn thấy một vệt sao băng lướt qua bầu trời.

Câu 17 :

Choose the best answer.

I always hear you ______ with your sister. What’s wrong between you?

 • A

  argue

 • B

  to argue

 • C

  argued

 • D

  arguing

Đáp án : A

Phương pháp giải :

hear + O + V: nghe thấy toàn bộ hành động, toàn bộ sự việc diễn ra từ đầu đến cuối

hear + O + V-ing: nghe thấy việc gì đang diễn ra rồi chứ không rõ cả quá trình 

Lời giải chi tiết :

hear + O + V: nghe thấy toàn bộ hành động, toàn bộ sự việc diễn ra từ đầu đến cuối

hear + O + V-ing: nghe thấy việc gì đang diễn ra rồi chứ không rõ cả quá trình 

=> I always hear you argue with your sister. What’s wrong between you?

Tạm dịch: Tôi luôn nghe thấy bạn cãi nhau với chị mình. Có vấn đề gì giữa hai người vậy?

Câu 18 :

Choose the best answer.

Students stopped _____ noise when the teacher came in.

 • A

  make

 • B

  making

 • C

  to make

 • D

  made

Đáp án : B

Phương pháp giải :

stop + to V: dừng lại để làm việc gì khác

stop + V-ing: dừng làm việc đang làm

Lời giải chi tiết :

stop + to V: dừng lại để làm việc gì khác

stop + V-ing: dừng làm việc đang làm

=> Students stopped making noise when the teacher came in.

Tạm dịch: Học sinh đã ngưng làm ồn khi giáo viên bước vào lớp.

Câu 19 :

Choose the best answer.

I really regret _____ your feeling when I asked you such a silly question.

 • A

  hurt

 • B

  to hurt

 • C

  hurting

 • D

  hurts

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Regret + to V: tiếc khi phải làm gì (thường dùng khi thông báo, nói với ai điều không may)

Regret + V-ing: tiếc đã làm điều gì

Lời giải chi tiết :

Regret + to V: tiếc khi phải làm gì (thường dùng khi thông báo, nói với ai điều không may)

Regret + V-ing: tiếc đã làm điều gì

=> I really regret hurting your feeling when I asked you such a silly question.

Tạm dịch: Tôi thực sự hối hận vì làm tổn thương cảm xúc của bạn khi tôi đã hỏi bạn một câu hỏi ngớ ngẩn như vậy.

Câu 20 :

Choose the best answer.

The soil needs _______  immediately.

 • A

  fertilize

 • B

  to fertilize

 • C

  fertilizing

 • D

  fertilized

Đáp án : C

Phương pháp giải :

need + to V: cần làm gì (chủ động)

need + V-ing = need + to be Ved/V3: cần được làm gì (bị động)

Lời giải chi tiết :

need + to V: cần làm gì (chủ động)

need + V-ing = need + to be Ved/V3: cần được làm gì (bị động)

Chủ ngữ "the soil" không phải là tác nhân gây ra hành động "fertilize" => câu này mang nghĩa bị động

=> The soil needs fertilizing immediately.

(hoặc The soil needs to be fertilized immediately.

Tạm dịch: Đất cần được bón phân ngay lập tức.

close