Trắc nghiệm Kĩ năng nghe Unit 1 Tiếng Anh 11 mới

Đề bài

Câu 1 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Listen and fill in the blank with NO MORE THAN THREE WORDS.

What does family (1)

to you? In a perfect world, all families should be happy and everyone should (2)

together. I know (3)

families that have many problems. Brothers and sisters (4)

each other, parents who never talk to each other. I wonder why this is. How can you live so (5)

to your family members? There is a lot of talk in the (6)

about the breakdown of family life. (7)

is rising everywhere in the world. This means single parents have to spend (8)

with their children, which creates problems. Maybe the (9)

of modern life puts too much pressure on families. It (10)

as though family life was better a generation or two ago. Is this true for families in your country?

Câu 2 : Con hãy tích vào ô đúng hoặc sai cho mỗi câu (khẳng định) dưới đây.

Listen and state whether the following sentence is True or False.

 1. The speaker doesn’t know any person who has family problems.

Đúng
Sai

2.  There is an increasing number of divorces in every corner of the world.

Đúng
Sai

3. One possible reason for family problems is the stress of modern life.

Đúng
Sai

 4. The speaker believes that the family life today is a lot better than in the past.

Đúng
Sai

Lời giải và đáp án

Câu 1 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Listen and fill in the blank with NO MORE THAN THREE WORDS.

What does family (1)

to you? In a perfect world, all families should be happy and everyone should (2)

together. I know (3)

families that have many problems. Brothers and sisters (4)

each other, parents who never talk to each other. I wonder why this is. How can you live so (5)

to your family members? There is a lot of talk in the (6)

about the breakdown of family life. (7)

is rising everywhere in the world. This means single parents have to spend (8)

with their children, which creates problems. Maybe the (9)

of modern life puts too much pressure on families. It (10)

as though family life was better a generation or two ago. Is this true for families in your country?

Đáp án

What does family (1)

to you? In a perfect world, all families should be happy and everyone should (2)

together. I know (3)

families that have many problems. Brothers and sisters (4)

each other, parents who never talk to each other. I wonder why this is. How can you live so (5)

to your family members? There is a lot of talk in the (6)

about the breakdown of family life. (7)

is rising everywhere in the world. This means single parents have to spend (8)

with their children, which creates problems. Maybe the (9)

of modern life puts too much pressure on families. It (10)

as though family life was better a generation or two ago. Is this true for families in your country?

Phương pháp giải :

(1) Chỗ trống cần điền đã có chủ ngữ (family) và trợ động từ (do) => cần động từ nguyên thể

(2) Sau “should” cần động từ nguyên thể

(3) Chỗ trống cần điền đứng trước danh từ số nhiều (families) => cần lượng từ hoặc tính từ

(4) Trước chỗ cần điền đã có chủ ngữ (Brothers and sisters) => cần động từ

(5) Để bổ nghĩa cho động từ thường (live) cần trạng ngữ

(6) Sau mạo từ “the” cần danh từ

(7) Sau chỗ trống đã có động từ (is rising) => cần danh từ làm chủ ngữ

(8) Cấu trúc “spend time/ money...” => cần danh từ chỉ thời gian hoặc tiền bạc

(9) Sau mạo từ “the” cần danh từ

(10) Câu đã có chủ ngữ (It) => cần động từ

Lời giải chi tiết :

(1) Chỗ trống cần điền đã có chủ ngữ (family) và trợ động từ (do) => cần động từ nguyên thể

(2) Sau “should” cần động từ nguyên thể

(3) Chỗ trống cần điền đứng trước danh từ số nhiều (families) => cần lượng từ hoặc tính từ

(4) Trước chỗ cần điền đã có chủ ngữ (Brothers and sisters) => cần động từ

(5) Để bổ nghĩa cho động từ thường (live) cần trạng ngữ

(6) Sau mạo từ “the” cần danh từ

(7) Sau chỗ trống đã có động từ (is rising) => cần danh từ làm chủ ngữ

(8) Cấu trúc “spend time/ money...” => cần danh từ chỉ thời gian hoặc tiền bạc

(9) Sau mạo từ “the” cần danh từ

(10) Câu đã có chủ ngữ (It) => cần động từ

 

Gia đình có ý nghĩa gì đối với bạn? Trong một thế giới hoàn hảo, tất cả các gia đình nên hạnh phúc và mọi người nên hòa thuận với nhau. Tôi biết rất nhiều gia đình có nhiều vấn đề. Các anh chị em không thích nhau, cha mẹ không bao giờ nói chuyện với nhau. Tôi tự hỏi tại sao lại vậy. Làm thế nào bạn có thể sống gần gũi với các thành viên gia đình của bạn? Có rất nhiều cuộc nói chuyện trong các tin tức về sự cố của cuộc sống gia đình. Ly hôn đang gia tăng ở khắp mọi nơi trên thế giới. Điều này có nghĩa là cha mẹ đơn thân có ít thời gian hơn để dành cho con cái của họ, điều này gây ra vấn đề. Có lẽ sự căng thẳng của cuộc sống hiện đại đặt quá nhiều áp lực lên gia đình. Dường như cuộc sống gia đình tốt hơn một hoặc hai thế hệ trước. Điều này có đúng với các gia đình ở nước bạn không?
Câu 2 : Con hãy tích vào ô đúng hoặc sai cho mỗi câu (khẳng định) dưới đây.

Listen and state whether the following sentence is True or False.

 1. The speaker doesn’t know any person who has family problems.

Đúng
Sai

2.  There is an increasing number of divorces in every corner of the world.

Đúng
Sai

3. One possible reason for family problems is the stress of modern life.

Đúng
Sai

 4. The speaker believes that the family life today is a lot better than in the past.

Đúng
Sai
Đáp án

 1. The speaker doesn’t know any person who has family problems.

Đúng
Sai

2.  There is an increasing number of divorces in every corner of the world.

Đúng
Sai

3. One possible reason for family problems is the stress of modern life.

Đúng
Sai

 4. The speaker believes that the family life today is a lot better than in the past.

Đúng
Sai
Phương pháp giải :

1. Thông tin: I know a lot of families that have many problems.

2. Thông tin: Divorce is rising everywhere in the world.

3. Thông tin: Maybe the stress of modern life puts too much pressure on families.

4. Thông tin: It seems as though family life was better a generation or two ago.

Lời giải chi tiết :

1. The speaker doesn’t know any person who has family problems.

Tạm dịch: Tác giả không quen biết bất cứ ai có vấn đề gia đình.

Thông tin: I know a lot of families that have many problems.

(Tôi quen biết nhiều gia đình gặp phải nhiều vấn đề.)

=> False

2. There is an increasing number of divorces in every corner of the world.

Tạm dịch: Số lượng người ly hôn đang tăng lên trên khắp thế giới.

Thông tin: Divorce is rising everywhere in the world.

(Vấn đề ly hôn đang gia tăng trên khắp thế giới.)

=> True

3. One possible reason for family problems is the stress of modern life.

Tạm dịch: Một nguyên nhân của những vấn đề gia đình có thể là sự căng thẳng của cuộc sống hiện đại.

Thông tin: Maybe the stress of modern life puts too much pressure on families.

(Căng thẳng cuộc sống hiện đại có thể đã gây quá nhiều áp lực lên những gia đình.)

=> True

4. The speaker believes that the family life today is a lot better than in the past.

Tạm dịch: Tác giả tin rằng cuộc sống gia đình bây giờ thì tốt hơn nhiều so với trước đây.

Thông tin: It seems as though family life was better a generation or two ago.

(Có vẻ như là cuộc sống gia đình đã tốt hơn ở một hoặc hai thế hệ trở về trước.)

=> False

What does family  mean to you? In a perfect world, all families should be happy and everyone should get on well  together. I know a lot of families that have many problems. Brothers and sisters don’t like each other, parents who never talk to each other. I wonder why this is. How can you live so close to your family members? There is a lot of talk in the news  about the breakdown of family life. Divorce is rising everywhere in the world. This means single parents have to spend less time with their children, which creates problems. Maybe the stress of modern life puts too much pressure on families. It seems as though family life was better a generation or two ago. Is this true for families in your country?
Gia đình có ý nghĩa gì đối với bạn? Trong một thế giới hoàn hảo, tất cả các gia đình nên hạnh phúc và mọi người nên hòa thuận với nhau. Tôi biết rất nhiều gia đình có nhiều vấn đề. Các anh chị em không thích nhau, cha mẹ không bao giờ nói chuyện với nhau. Tôi tự hỏi tại sao lại vậy. Làm thế nào bạn có thể sống gần gũi với các thành viên gia đình của bạn? Có rất nhiều cuộc nói chuyện trong các tin tức về sự cố của cuộc sống gia đình. Ly hôn đang gia tăng ở khắp mọi nơi trên thế giới. Điều này có nghĩa là cha mẹ đơn thân có ít thời gian hơn để dành cho con cái của họ, điều này gây ra vấn đề. Có lẽ sự căng thẳng của cuộc sống hiện đại đặt quá nhiều áp lực lên gia đình. Dường như cuộc sống gia đình cách đây một hoặc hai thế hệ trước thì tốt hơn bây giờ. Điều này có đúng với các gia đình ở nước bạn không?
close