Trắc nghiệm Ngữ âm Review 4 Tiếng Anh 11 mới

Đề bài

Câu 1 :

Choose the correct option (A, B, C, or D) to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in the following question.

 • A

  islet

 • B

  island

 • C

  aisle

 • D

  system

Câu 2 :

Choose the correct option (A, B, C, or D) to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in the following question.

 • A

  dome

 • B

  dosage

 • C

  ecosystem

 • D

  tomb

Câu 3 :

Choose the correct option (A, B, C, or D) to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in the following question.

 • A

  peasant 

 • B

  decrease

 • C

  leaves

 • D

  peaceful

Câu 4 :

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in the following question.

 • A

  familiar

 • B

  generate

 • C

  assignment

 • D

  pollutant

Câu 5 :

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in the following question.

 • A

  overcrowded

 • B

  inhabitant

 • C

  geography

 • D

  convenient

Câu 6 :

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in the following question.

 • A

  prevent

 • B

  injure

 • C

  sugar

 • D

  fitness

Câu 7 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest

 • A

  prepare

 • B

  preparation

 • C

  settle

 • D

  effect

Câu 8 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest

 • A

  critical 

 • B

  academic

 • C

  university

 • D

  excited

Câu 9 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest

 • A

  cuisine

 • B

  shine

 • C

  pine

 • D

  underline

Câu 10 :

Choose the word which is stressed differently from the rest.

 • A

  supply

 • B

  tourist

 • C

  emerge

 • D

  superb

Câu 11 :

Choose the word which is stressed differently from the rest.

 • A

  environment

 • B

  responsible

 • C

  environmental

 • D

  response

Câu 12 :

Choose the word whose underlined part is pronounced differently.

 • A

  stayed

 • B

  borrowed

 • C

  kissed

 • D

  enjoyed

Câu 13 :

Choose the word whose underlined part is pronounced differently.

 • A

  illness

 • B

  climate

 • C

  impact

 • D

  distance

Câu 14 :

Choose the word whose stress is placed in different position from that of the rest.

 • A

  disappearance

 • B

  increasingly

 • C

  situation

 • D

  economic

Câu 15 :

Choose the word whose stress is placed in different position from that of the rest.

 • A

  scholarship

 • B

  practical

 • C

  emission

 • D

  flexible

Câu 16 :

Choose the word which has the different stress.

 • A

  academic

 • B

  geological

 • C

  secondary

 • D

  undergraduate

Câu 17 :

Choose the word which has the different stress.

 • A

  intact

 • B

  relic

 • C

  island

 • D

  major

Câu 18 :

Choose the word which has the different pronunciation.

 • A

  doctorate

 • B

  undergraduate

 • C

  appreciate

 • D

  Baccalaureate

Câu 19 :

Choose the word which has the different pronunciation.

 • A

  flood

 • B

  footprint

 • C

  look

 • D

  wood

Câu 20 :

Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.

 • A

  exercise

 • B

  remedy

 • C

  medicine

 • D

  obesity

Câu 21 :

Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.

 • A

  vitamin

 • B

  mineral

 • C

  fitness

 • D

  diet

Câu 22 :

Choose the word which has a different stress pattern from that of the others.

 • A

  college

 • B

  degree

 • C

  language

 • D

  subject

Câu 23 :

Choose the word which has a different stress pattern from that of the others.

 • A

  infectious

 • B

  essential

 • C

  precaution

 • D

  properly

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Choose the correct option (A, B, C, or D) to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in the following question.

 • A

  islet

 • B

  island

 • C

  aisle

 • D

  system

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Kiến thức: Phát âm “s”

Lời giải chi tiết :

islet /ˈaɪlət/                                                                 

island /ˈaɪlənd/

aisle /aɪl/                                                                     

system /ˈsɪstəm/

Phần được gạch chân ở câu D phát âm là /s/, còn lại là âm câm.

Câu 2 :

Choose the correct option (A, B, C, or D) to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in the following question.

 • A

  dome

 • B

  dosage

 • C

  ecosystem

 • D

  tomb

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Kiến thức: Phát âm “o”

Lời giải chi tiết :

dome /dəʊm/                                                              

dosage /ˈdəʊsɪdʒ/

ecosystem /ˈiːkəʊsɪstəm/                                            

tomb /tuːm/

Phần được gạch chân ở câu D phát âm là /uː/, còn lại phát âm là /əʊ/.

Câu 3 :

Choose the correct option (A, B, C, or D) to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in the following question.

 • A

  peasant 

 • B

  decrease

 • C

  leaves

 • D

  peaceful

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Kiến thức: Phát âm “ea”

Lời giải chi tiết :

peasant /ˈpeznt/                                                          

decrease /dɪˈkriːs/

leaves /liːvz/                                                               

peaceful /ˈpiːsfl/

Phần được gạch chân ở câu A phát âm là /e/, còn lại phát âm là /iː/.

Câu 4 :

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in the following question.

 • A

  familiar

 • B

  generate

 • C

  assignment

 • D

  pollutant

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: Trọng âm có có ba, bốn âm tiết

Lời giải chi tiết :

familiar /fəˈmɪliə(r)/                                                   

generate /ˈdʒenəreɪt/

assignment /əˈsaɪnmənt/                                             

pollutant /pəˈluːtənt/

Trọng âm của câu B rơi vào âm thứ nhất, còn lại rơi vào âm thứ hai.

Câu 5 :

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in the following question.

 • A

  overcrowded

 • B

  inhabitant

 • C

  geography

 • D

  convenient

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Kiến thức: Trọng âm có có ba, bốn âm tiết

Lời giải chi tiết :

overcrowded /ˌəʊvəˈkraʊdɪd/                                    

inhabitant /ɪnˈhæbɪtənt/

geography /dʒiˈɒɡrəfi/                                                           

convenient /kənˈviːniənt/

Trọng âm của câu A rơi vào âm thứ ba, còn lại rơi vào âm thứ hai.

Câu 6 :

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in the following question.

 • A

  prevent

 • B

  injure

 • C

  sugar

 • D

  fitness

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Kiến thức: Trọng âm có có hai âm tiết

Lời giải chi tiết :

prevent /prɪˈvent/                                                        

injure /ˈɪndʒə(r)/

sugar /ˈʃʊɡə(r)/                                                                       

fitness /ˈfɪtnəs/

Trọng âm của câu A rơi vào âm thứ hai, còn lại rơi vào âm thứ nhất.

Câu 7 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest

 • A

  prepare

 • B

  preparation

 • C

  settle

 • D

  effect

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Kiến thức: Phát âm “e”

Lời giải chi tiết :

prepare /prɪˈpeə(r)/

preparation /ˌprepəˈreɪʃn/

settle /ˈsetl/

effect /ɪˈfekt/

Phần gạch chân đáp án A phát âm là /ɪ/, còn lại là /e/.

Câu 8 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest

 • A

  critical 

 • B

  academic

 • C

  university

 • D

  excited

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Kiến thức: Phát âm “i”

Lời giải chi tiết :

critical /ˈkrɪtɪkl/

academic /ˌækəˈdemɪk/

university /ˌjuːnɪˈvɜːsəti/            

excited /ɪkˈsaɪtɪd/

Phần gạch chân đáp án D phát âm là /aɪ/, còn lại là /ɪ/.

Câu 9 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest

 • A

  cuisine

 • B

  shine

 • C

  pine

 • D

  underline

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Kiến thức: Phát âm “ine”

Lời giải chi tiết :

cuisine /kwɪˈziːn/

shine /ʃaɪn/

pine /paɪn/

underline /ˌʌndəˈlaɪn/

Phần gạch chân đáp án A phát âm là /i:n/, còn lại là /aɪn/.

Câu 10 :

Choose the word which is stressed differently from the rest.

 • A

  supply

 • B

  tourist

 • C

  emerge

 • D

  superb

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: Trọng âm từ có 2 âm tiết

Lời giải chi tiết :

supply /səˈplaɪ/

tourist /ˈtʊərɪst/

emerge /iˈmɜːdʒ/

superb /suːˈpɜːb/

Trọng âm đáp án B vào âm tiết thứ nhất, còn lại vào âm tiết thứ hai.

Câu 11 :

Choose the word which is stressed differently from the rest.

 • A

  environment

 • B

  responsible

 • C

  environmental

 • D

  response

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Kiến thức: Trọng âm từ có 2,4,5 âm tiết

Lời giải chi tiết :

environment /ɪnˈvaɪrənmənt/

responsible /rɪˈspɒnsəbl/

environmental /ɪnˌvaɪrənˈmentl/

response /rɪˈspɒns/

Trọng âm đáp án C vào âm tiết thứ tư, còn lại vào âm tiết thứ hai.

Câu 12 :

Choose the word whose underlined part is pronounced differently.

 • A

  stayed

 • B

  borrowed

 • C

  kissed

 • D

  enjoyed

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Kiến thức: Phát âm đuôi “ed”

Lời giải chi tiết :

Quy tắc phát âm “ed”:

- Phát âm là /ɪd/ với các động từ kết thúc bằng âm /t/ hoặc /d/ (theo phiên âm).

- Phát âm là /t/ với các động từ kết thúc bằng âm vô thanh như là /k/, /p/, /s/, /f/, /tʃ/, /ʃ/.

- Phát âm là /d/ với các động từ kết thúc bằng các âm còn lại.

stayed /steɪd/                                                              

borrowed /ˈbɒrəʊd/

kissed /kɪst/                                                                

enjoyed /ɪnˈdʒɔɪd/      

Phần được gạch chân ở câu C phá âm là /t/, còn lại phát âm là /d/.

Câu 13 :

Choose the word whose underlined part is pronounced differently.

 • A

  illness

 • B

  climate

 • C

  impact

 • D

  distance

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: Phát âm “i”

Lời giải chi tiết :

illness /ˈɪlnəs/                                                             

climate /ˈklaɪmət/

impact /ˈɪmpækt/                                                        

distance /ˈdɪstəns/          

Phần được gạch chân ở câu B phá âm là /aɪ/, còn lại phát âm là /ɪ/.

Câu 14 :

Choose the word whose stress is placed in different position from that of the rest.

 • A

  disappearance

 • B

  increasingly

 • C

  situation

 • D

  economic

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: Trọng âm của từ có 4 âm tiết

Lời giải chi tiết :

disappearance /ˌdɪsəˈpɪərəns/                                     

increasingly /ɪnˈkriːsɪŋli/

situation /ˌsɪtʃuˈeɪʃn/                                                    

economic /ˌiːkəˈnɒmɪk/

Trọng âm của câu B rơi vào âm thứ hai, còn lại rơi vào âm thứ ba.

Câu 15 :

Choose the word whose stress is placed in different position from that of the rest.

 • A

  scholarship

 • B

  practical

 • C

  emission

 • D

  flexible

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Kiến thức: Trọng âm của từ có 3 âm tiết

Lời giải chi tiết :

scholarship /ˈskɒləʃɪp/                                                

practical /ˈpræktɪkl/

emission /iˈmɪʃn/                                                         

flexible /ˈfleksəbl/

Trọng âm của câu C rơi vào âm thứ hai, còn lại rơi vào âm thứ nhất.

Câu 16 :

Choose the word which has the different stress.

 • A

  academic

 • B

  geological

 • C

  secondary

 • D

  undergraduate

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Kiến thức: Trọng âm từ có 4,5 âm tiết

Lời giải chi tiết :

Quy tắc:

- Trong các từ có các hậu tố dưới đây, trọng âm được đặt ở âm tiết ngay trước hậu tố: -ian- id-ible-ish-ive-ous-ial-ic-ity.

- Những hậu tố sau đây không làm thay đổi cách đánh trọng âm từ gốc: -es, -ist, -ship, -dom, -hood, -y, -ly,

-less, -ous, -ious, -al, -ish, -like, -en, -ment, -ance, -er, -or, -ar, -age, -ing, -son, -able, -ible, -ness.

- Nếu từ có cấu tạo là: giới từ + động từ, thì trọng âm rơi vào động từ gốc (ví dụ: outdo, overdo, underline, understand,…).

academic /ˌækəˈdemɪk/

geological /ˌdʒiːəˈlɒdʒɪkl/

secondary /ˈsekəndri/

undergraduate /ˌʌndəˈɡrædʒuət/

Phương án C trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất, các phương án còn lại trọng âm rơi vào âm tiết thứ 3.

 

Câu 17 :

Choose the word which has the different stress.

 • A

  intact

 • B

  relic

 • C

  island

 • D

  major

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Kiến thức: Trọng âm từ có 2 âm tiết

Lời giải chi tiết :

Quy tắc:

- Danh từ hoặc tính từ có 2 âm tiết thì trọng âm thường rơi vào âm tiết thứ nhất, tuy nhiên cũng có vài trường hợp ngoại lệ.

intact /ɪnˈtækt/

relic /ˈrelɪk/

island /ˈaɪlənd/

major /ˈmeɪdʒə(r)/

Phương án A trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2, các phương án còn lại trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất.

 

Câu 18 :

Choose the word which has the different pronunciation.

 • A

  doctorate

 • B

  undergraduate

 • C

  appreciate

 • D

  Baccalaureate

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Kiến thức: Phát âm “ate”

Lời giải chi tiết :

Quy tắc:

- Nếu một động từ kết thúc bằng đuôi -ate, phát âm đuôi -ate này thành /eɪt/.

- Nếu một từ là danh từ hay tính từ kết thúc bằng đuôi -ate, phát âm đuôi -ate này thành /ət/ hoặc /ɪt/.

doctorate/ˈdɒktərət/

undergraduate /ˌʌndəˈɡrædʒuət/

appreciate /əˈpriːʃieɪt/

Baccalaureate /ˌbækəˈlɔːriət/

Phần gạch chân đáp án C phát âm là /eɪt/, các phương án còn lại phát âm là /ət/.

Câu 19 :

Choose the word which has the different pronunciation.

 • A

  flood

 • B

  footprint

 • C

  look

 • D

  wood

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Kiến thức: Phát âm “oo”

Lời giải chi tiết :

flood /flʌd/

footprint /ˈfʊtprɪnt/

look /lʊk/

wood /wʊd/

Phần gạch chân đáp án A phát âm là /ʌ/, các phương án còn lại phát âm là /ʊ/.

Câu 20 :

Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.

 • A

  exercise

 • B

  remedy

 • C

  medicine

 • D

  obesity

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Kiến thức: Phát âm “-e”

Lời giải chi tiết :

exercise /ˈeksəsaɪz/

remedy /ˈremədi/

medicine/ˈmedsn/

obesity /əʊˈbiːsəti/

Phần gạch chân đáp án D phát âm là /i:/, còn lại là /e/

Câu 21 :

Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.

 • A

  vitamin

 • B

  mineral

 • C

  fitness

 • D

  diet

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Kiến thức: Phát âm “-i”

Lời giải chi tiết :

vitamin /ˈvɪtəmɪn/

mineral /ˈmɪnərəl/

fitness /ˈfɪtnəs/

diet /ˈdaɪət/

Phần gạch chân đáp án D phát âm là /aɪ/, còn lại là /ɪ/

Câu 22 :

Choose the word which has a different stress pattern from that of the others.

 • A

  college

 • B

  degree

 • C

  language

 • D

  subject

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: Trọng âm từ có 2 âm tiết

Lời giải chi tiết :

college /ˈkɒlɪdʒ/

degree /dɪˈɡriː/

language /ˈlæŋɡwɪdʒ/

subject /ˈsʌbdʒekt/

Quy tắc:

- Những động từ có 2 âm tiết thường có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai.

- Những danh từ, tính từ có 2 âm tiết thường có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất.

- Những từ có tận cùng là đuôi “-ee” thường có trọng âm rơi vào chính nó.

Trọng âm đáp án B rơi vào âm tiết thứ hai, còn lại là âm thứ nhất

Câu 23 :

Choose the word which has a different stress pattern from that of the others.

 • A

  infectious

 • B

  essential

 • C

  precaution

 • D

  properly

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Kiến thức: Trọng âm từ có 3 âm tiết

Lời giải chi tiết :

infectious /ɪnˈfekʃəs/

essential /ɪˈsenʃl/

precaution /prɪˈkɔːʃn/                                    

properly /ˈprɒpəli/

Quy tắc: Những từ có tận cùng là đuôi “-ion”, “-ious”, “-ial” có trọng âm rơi vào âm đứng ngay trước nó

Trọng âm đáp án D rơi vào âm tiết thứ nhất, còn lại là âm thứ hai

close