Trắc nghiệm Từ vựng Unit 5 Tiếng Anh 11 mới

Đề bài

Câu 1 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer.

The ASEAN Vision 2020 agrees on a shared vision of ASEAN, living in peace_______, and prosperity.

stability

regularity

firmness

strength

Câu 2 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer.

The collective will of the nations of Southeast Asia will bind themselves together in friendship and _______.

A. willingness

B. friendliness

C. relationship

D. cooperation

Câu 3 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer.

She is looking for a personal              with good organizational skills.

assist

assistance

assistant

assisting

Lời giải và đáp án

Câu 1 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer.

The ASEAN Vision 2020 agrees on a shared vision of ASEAN, living in peace_______, and prosperity.

stability

regularity

firmness

strength

Đáp án

stability

Lời giải chi tiết :

stability (n): sự ổn định                      

regularity (n): tính quy tắc                 

firmness (n): sự kiên quyết                

strength (n): sức mạnh

Tạm dịch: Tầm nhìn ASEAN 2020 đồng ý về tầm nhìn chung của ASEAN, sống trong sự ổn định hòa bình,

và thịnh vượng.

Câu 2 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer.

The collective will of the nations of Southeast Asia will bind themselves together in friendship and _______.

A. willingness

B. friendliness

C. relationship

D. cooperation

Đáp án

D. cooperation

Lời giải chi tiết :

willingness (n): sự sẵn sàng  

friendlines (n): sự thân thiện

relationship (n): mối quan hệ 

cooperation (n): sự hợp tác

=> The collective will of the nations of Southeast Asia will bind themselves together in friendship and cooperation .

Tạm dịch: Ý chí tập thể của các quốc gia Đông Nam Á sẽ liên kết với nhau trong tình bạn và hợp tác.

Câu 3 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer.

She is looking for a personal              with good organizational skills.

assist

assistance

assistant

assisting

Đáp án

assistant

Lời giải chi tiết :

assist (v): giúp đỡ, hỗ trợ                   

assistance (n): sự giúp đỡ

assistant (n): trợ lý                 

Tạm dịch: Cô đang tìm kiếm một trợ lý cá nhân với kỹ năng tổ chức tốt.

close