Trắc nghiệm Từ vựng Unit 5 Tiếng Anh 11 mới

Làm bài tập
Câu hỏi 1 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer.

The ASEAN Vision 2020 agrees on a shared vision of ASEAN, living in peace_______, and prosperity.

stability

regularity

firmness

strength

Đáp án của giáo viên lời giải hay

stability

Lời giải chi tiết :

stability (n): sự ổn định                      

regularity (n): tính quy tắc                 

firmness (n): sự kiên quyết                

strength (n): sức mạnh

Tạm dịch: Tầm nhìn ASEAN 2020 đồng ý về tầm nhìn chung của ASEAN, sống trong sự ổn định hòa bình,

và thịnh vượng.

Câu hỏi 2 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer.

The right of every nation is to lead its national existence free from external_______.

involvement

prevention

interference

interruption

Đáp án của giáo viên lời giải hay

interference

Lời giải chi tiết :

involvement (n): sự liên quan            

prevention (n): sự ngăn chặn             

interference (n): sự can thiệp             

interruption (n): gián đoạn

Tạm dịch: Quyền của mỗi quốc gia là để lãnh đạo sự tồn tại quốc gia của nó miễn phí từ sự can thiệp bên ngoài.

Câu hỏi 3 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Viet Nam and other ASEAN members always desire that other countries, particularly the major powers, support the ASEAN Community’s ______, its principle of consensus and unity. (Former Prime Minister Nguyen Tan Dung)

role model

central function

central role     

middle role

Đáp án của giáo viên lời giải hay

central role     

Lời giải chi tiết :

role model (n): người tiêu biểu          

central function (n): chức năng trung tâm     

central role (n): vai trò trọng tâm      

middle role (n): vai trò trung gian

Tạm dịch: Việt Nam và các thành viên ASEAN khác luôn mong muốn các nước khác, đặc biệt là các cường quốc lớn, hỗ trợ vai trò trọng tâm của Cộng đồng ASEAN, nguyên tắc đồng thuận và thống nhất của nó. (Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng)

Câu hỏi 4 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer.

A deeply connected  ________ will surely bring member countries and the region more practical benefits.

bloc

block

group

team

Đáp án của giáo viên lời giải hay

bloc

Lời giải chi tiết :

bloc (n): khối (chính trị)                    

block (n): khối, tảng              

group (n): nhóm                                 

team (n): đội

Tạm dịch: Một khối kết nối sâu sắc chắc chắn sẽ mang lại cho các nước thành viên và khu vực lợi ích thiết thực hơn.

Câu hỏi 5 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

The ASEAN Schools Games focus on promoting ASEAN _______ in the youth through school sports

solidity

support

solidarity

agreement

Đáp án của giáo viên lời giải hay

solidarity

Lời giải chi tiết :

solidity (n): sự vững chắc                  

support (n): hỗ trợ                  

solidarity (n): đoàn kết                       

agreement (n): thỏa thuận

Tạm dịch: Các trường học ASEAN Games tập trung vào việc thúc đẩy sự đoàn kết ASEAN  trong giới trẻ thông qua các môn thể thao của trường.

Câu hỏi 6 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer.

The collective will of the nations of Southeast Asia will bind themselves together in friendship and _______.

A. willingness

B. friendliness

C. relationship

D. cooperation

Đáp án của giáo viên lời giải hay

D. cooperation

Lời giải chi tiết :

willingness (n): sự sẵn sàng  

friendlines (n): sự thân thiện

relationship (n): mối quan hệ 

cooperation (n): sự hợp tác

=> The collective will of the nations of Southeast Asia will bind themselves together in friendship and cooperation .

Tạm dịch: Ý chí tập thể của các quốc gia Đông Nam Á sẽ liên kết với nhau trong tình bạn và hợp tác.

Câu hỏi 7 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer.

She is looking for a personal              with good organizational skills.

assist

assistance

assistant

assisting

Đáp án của giáo viên lời giải hay

assistant

Lời giải chi tiết :

assist (v): giúp đỡ, hỗ trợ                   

assistance (n): sự giúp đỡ

assistant (n): trợ lý                 

Tạm dịch: Cô đang tìm kiếm một trợ lý cá nhân với kỹ năng tổ chức tốt.

Câu hỏi 8 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer.

On Wall Street today, the Dow Jones rose 55 points following good _____ figures.

economy

economic

economical

economics

Đáp án của giáo viên lời giải hay

economic

Lời giải chi tiết :

economy (n): nền kinh tế                   

economic (adj): (liên quan đến) kinh tế

economical (n): tiết kiệm

economics (n): kinh tế học      

Tạm dịch: Trên phố Wall ngày hôm nay, chỉ số Dow Jones tăng 55 điểm nhờ những con số kinh tế tốt.

Câu hỏi 9 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer.

The discovery of oil brought many benefits to the town.

advantages

weaknesses  

shortcomings

mottos

Đáp án của giáo viên lời giải hay

advantages

Lời giải chi tiết :

benefit (n): lợi ích

advantage (n): lợi ích

weakness (n): điểm yếu

shortcoming (n): sự thiếu sót

motto (n): châm ngôn

=> advantages = benefits

Tạm dịch: Việc khám phá ra dầu mang lại nhiều lợi ích cho thị trấn.

Câu hỏi 10 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer.

She loved the beauty and fruitfulness of the autumn, when the whole countryside was ablaze with rich golden colours.

behaviour

principle  

charter

charm

Đáp án của giáo viên lời giải hay

charm

Lời giải chi tiết :

behaviour (n): hành vi

principle  (n): nguyên tắc

charter (n): điều lệ      

charm (n): vẻ quyến rũ

=> charm = beauty

Tạm dịch: Cô yêu thích vẻ đẹp và sự phong phú của mùa thu, khi cả vùng nông thôn rực lên những màu vàng trù phú.

Câu hỏi 11 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer.

The minister has announced that there will be no change in                  policy.

govern

governing  

governance

government

Đáp án của giáo viên lời giải hay

government

Lời giải chi tiết :

govern (v): quản lý                

governance (n): sự cai trị

government (n): chính phủ    

government policy: chính sách của chính phủ

Tạm dịch: Bộ trưởng đã thông báo rằng sẽ không có thay đổi trong chính sách của chính phủ.

Câu hỏi 12 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer.

The recent free elections mark the next step in the country's                 towards democracy.

progress

brochure  

constitution  

principle

Đáp án của giáo viên lời giải hay

progress

Lời giải chi tiết :

progress (n): phát triển           

brochure  (n): quyển sách nhỏ chứa thông tin về sản phẩm/ dịch vụ

constitution  (n): hiến pháp                

principle (n): nguyên tắc

Tạm dịch: Các cuộc bầu cử tự do gần đây đánh dấu bước tiếp theo trong tiến trình của đất nước lên chế độ dân chủ.

Câu hỏi 13 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer.

ASEAN stands for                   of Southeast Asian Nations.

Assistance

Association

Assonance  

Academy

Đáp án của giáo viên lời giải hay

Association

Lời giải chi tiết :

Assistance (n): Hỗ trợ           

Association (n): Hiệp hội

Assonance  (n): Sự trùng âm             

Academy (n): Học viện

Tạm dịch: ASEAN là viết tắt của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á.

Câu hỏi 14 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer.

This medicine is for                    use only and should not be taken internally.

inner

infectious

graceful

external

Đáp án của giáo viên lời giải hay

external

Lời giải chi tiết :

inner (adj): bên trong

infectious (adj): truyền nhiễm

graceful (adj): duyên dáng

external (adj): bên ngoài

Tạm dịch: Thuốc này chỉ dùng cho bên ngoài và không nên dùng bên trong.

Câu hỏi 15 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer.

The proposed change in the law would make abortion               except for strictly defined medical reasons.

legal

legally

illegal

illegally

Đáp án của giáo viên lời giải hay

legal

Lời giải chi tiết :

legal (adj): hợp pháp  

legally (adv): hợp pháp          

illegal (adj): bất hợp pháp                  

illegally (adj): bất hợp pháp                           

Tạm dịch: Thay đổi được đề xuất trong luật sẽ khiến phá thai hợp pháp ngoại trừ các lý do y tế được xác định nghiêm ngặt.

close