Trắc nghiệm Đọc điền từ Review 4 Tiếng Anh 11 mới

Làm bài tập
Câu hỏi 1 :

Read the passage about tourism in Wales and circle the best option (A, B, C, or D) to fill in each numbered blank. 

It is estimated that in north Wales 30 per cent of all jobs can be directly attributed to tourism, but the fact that visitors spend their money in a variety of ways has a beneficial effect (1)____________ other things too. Many village shops would have to close if they were not supported by income from tourists, and the money spent on local souvenirs can (2)____________ local industries from going out of business.

Unfortunately, tourism also has disadvantages. (3)____________, many of the roads in the Snowdonia area are extremely narrow and tourist cars cause traffic jams. Some farmers and local merchants complain that they make it difficult for them (4)____________ their work as car parks full up during busy periods and many visitors cause obstructions by parking across gateways, etc. In addition, in the summer, thousands of people use the network of footpaths across Snowdon and its foothills. Often the grassy surface is (5)____________, leaving rough stone or mud. This makes the paths hard to see, and it can be dangerous to walk on.

Câu 1.1

but the fact that visitors spend their money in a variety of ways has a beneficial effect (1) _____other things too.

 • A

  to

 • B

  on

 • C

  in

 • D

  at

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: Giới từ

Lời giải chi tiết :

effect (on somebody/something): ảnh hưởng đến cái gì

but the fact that visitors spend their money in a variety of ways has a beneficial effect (1) on other things too.

Tạm dịch: nhưng thực tế là du khách chi tiền của họ theo nhiều cách khác nhau cũng có ảnh hưởng có lợi cho những thứ khác.

Câu 1.2

and the money spent on local souvenirs can (2) _______local industries from going out of business.

 • A

  prevent

 • B

  damage

 • C

  avoid

 • D

  hurt

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Kiến thức: Từ vựng

Lời giải chi tiết :

prevent somebody/something from doing something: ngăn cản ai làm việc gì

damage (v): phá hủy

avoid (v): tránh

hurt (v): làm bị thương

and the money spent on local souvenirs can (2) prevent local industries from going out of business.

Tạm dịch: và số tiền chi cho quà lưu niệm địa phương có thể ngăn chặn các ngành công nghiệp địa phương bị phá hủy.

Câu 1.3

Unfortunately, tourism also has disadvantages. (3) _______, many of the roads in the Snowdonia area are extremely narrow and tourist cars cause traffic jams.

 • A

  However

 • B

  Therefore

 • C

  For example

 • D

  Nevertheless

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Kiến thức: Liên từ

Lời giải chi tiết :

However: Tuy nhiên                                                  

Therefore: Vì vậy

For example: Ví dụ                                                    

Nevertheless: Mặc dù như vậy

Unfortunately, tourism also has disadvantages. (3) For example, many of the roads in the Snowdonia area are extremely narrow and tourist cars cause traffic jams.

Tạm dịch: Thật không may, du lịch cũng có những bất lợi. Ví dụ, nhiều con đường trong khu vực Snowdonia rất hẹp và xe du lịch gây ùn tắc giao thông.

Câu 1.4

Some farmers and local merchants complain that they make it difficult for them (4) ______ their work as car parks full up during busy periods and many visitors cause obstructions by parking across gateways, etc.

 • A

  doing

 • B

  to do

 • C

  do

 • D

  did

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: Cấu trúc với tính từ

Lời giải chi tiết :

Cấu trúc: make + it + adj + for O + to V: khiến việc gì trở nên như thế nào

Some farmers and local merchants complain that they make it difficult for them (4) to do their work as car parks full up during busy periods and many visitors cause obstructions by parking across gateways, etc.

Tạm dịch: Một số nông dân và thương nhân địa phương phàn nàn rằng chúng gây khó khăn cho họ khi làm việc bởi vì bãi đậu xe đầy ắp trong các giờ cao điểm và nhiều du khách gây ra chướng ngại vật bằng cách đỗ xe qua cổng, v.v.

Câu 1.5

Often the grassy surface is (5)______, leaving rough stone or mud.

 • A

  worn out

 • B

  worn off         

 • C

  worn down

 • D

  worn away

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Kiến thức: Cụm động từ

Lời giải chi tiết :

wear out: mòn (quần áo)

wear off: dần dần biến mất, mất tác dụng (thuốc)

wear down: nhỏ hoặc mịn dần vì sử dụng nhiều (lốp xe)

wear away: mỏng hoặc thưa thớt dần nhờ được bị mài

Often the grassy surface is (5) worn away, leaving rough stone or mud.

Tạm dịch: Thường thì bề mặt cỏ bị mòn, để lại đá thô hoặc bùn.

Câu hỏi 2 :

Read the text and choose the best option to fill in each blank numbered.

            Global warming is the rise in the average temperature of the earth (1) _____the increase of greenhouse gases. Climate scientists now believe that (2) ______ are mainly responsible for this. The burning of fossil fuels and the cutting down of large areas of forests have contributed to the (3) _______ of a large amount of harmful gases into the atmosphere in recent years. The thick layer of these gases traps more heat from the sun, which leads to the increase in the earth’s temperature.

            Global warming (4) _______climate change and catastrophic weather patterns such as heat waves, floods, droughts, and storms, which can affect human lives. Hundreds of millions of people may suffer (5) _____  famine, water shortages, and extreme weather conditions if we do not reduce the rate of global warming.

Câu 2.1

Global warming is the rise in the average temperature of the earth (1) ________ the increase of greenhouse gases.

 • A

  so that

 • B

  due to

 • C

  in spite of

 • D

  because

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: Liên từ

Lời giải chi tiết :

so that: vậy nên

due to: bởi vì (+ danh từ)

in spite of: mặc dù

because: bởi vì (+ mệnh đề)

Global warming is the rise in the average temperature of the earth (1) due to the increase of greenhouse gases.

Tạm dịch: Sự nóng lên toàn cầu là sự gia tăng nhiệt độ trung bình của trái đất do sự gia tăng của khí nhà kính.

Câu 2.2

Climate scientists now believe that (2) ______are mainly responsible for this.

 • A

  humans

 • B

  the old

 • C

  adults

 • D

  the young

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Kiến thức: Từ vựng

Lời giải chi tiết :

humans (n): con người

the old: người già

adults (n): người lớn

the young: người trẻ tuổi

Climate scientists now believe that (2) humans are mainly responsible for this.

Tạm dịch: Các nhà khoa học khí hậu hiện tin rằng con người chịu trách nhiệm chính cho việc này.

Câu 2.3

The burning of fossil fuels and the cutting down of large areas of forests have contributed to the (3) _________of a large amount of harmful gases into the atmosphere in recent years.

 • A

  emit

 • B

  emitting

 • C

  emission

 • D

  emitted

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Kiến thức: Từ loại

Lời giải chi tiết :

emit (v): thải

emitting (v-ing): thải

emission (n): sự thải ra

emitted (v-ed): thải ra

Sau mạo từ “the” ta dùng danh từ.

The burning of fossil fuels and the cutting down of large areas of forests have contributed to the (3) emission of a large amount of harmful gases into the atmosphere in recent years.

Tạm dịch: Việc đốt nhiên liệu hóa thạch và chặt phá các khu vực rộng lớn của rừng đã góp phần phát thải một lượng lớn khí độc hại vào khí quyển trong những năm gần đây.

Câu 2.4

Global warming (4) _________ climate change and catastrophic weather patterns such as heat waves, floods, droughts, and storms, which can affect human lives.

 • A

  brings down

 • B

  results from

 • C

  results in

 • D

  gives back

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Kiến thức: Phrasal verbs

Lời giải chi tiết :

bring down: làm ai ngã

result from: gây nên bởi

result in: gây ra

give back: đưa lại

Global warming (4) results in climate change and catastrophic weather patterns such as heat waves, floods, droughts, and storms, which can affect human lives.

Tạm dịch: Sự nóng lên toàn cầu gây nên biến đổi khí hậu và các kiểu thời tiết thảm khốc như sóng nhiệt, lũ lụt, hạn hán và bão có thể ảnh hưởng đến cuộc sống của con người.

Câu 2.5

Hundreds of millions of people may suffer (5) ________famine, water shortages, and extreme weather conditions if we do not reduce the rate of global warming.

 • A

  in

 • B

  from

 • C

  during

 • D

  at

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: Giới từ

Lời giải chi tiết :

suffer from (v): trải qua, chịu đựng

Hundreds of millions of people may suffer (5) from  famine, water shortages, and extreme weather conditions if we do not reduce the rate of global warming.

Tạm dịch: Hàng trăm triệu người có thể phải chịu nạn đói, thiếu nước và điều kiện thời tiết khắc nghiệt nếu chúng ta không giảm tốc độ nóng lên toàn cầu.

Câu hỏi 3 :

Fill in each numbered blank with one suitable word or phrase.

Like any other universities, the Open University can give you a degree. However, you don’t have to ___(1)___ working to study. It can also open up a whole variety of interest. If you have ___(2)___ studied before, you will enjoy the special, new pleasure of increasing your knowledge. You will make friends of all kinds. You may also find that your qualification provides new career opportunities.

You don’t actually ___(3)___ to the Open University for lectures, but study at home, using television, radio and computer software. You can ___(4)___ one class a month if you wish at an Open University center. Of course, there are exams to take, as in any universities. If you ___(5)___ like to know more, all you have to do is complete the form below. It could be the start of a wonderful new period in your life.

Câu 3.1

However, you don’t have to ___(1)___ working to study.

 • A

  stop

 • B

  end

 • C

  break

 • D

  leave

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Kiến thức: Từ vựng

Lời giải chi tiết :

stop (v): dừng lại                                                       

end (v): kết thúc

break (v): phá vỡ                                                       

leave (v): rời khỏi

However, you don’t have to stop working to study.

Tạm dịch: Tuy nhiên, bạn không phải ngừng làm việc để học.

Câu 3.2

If you have ___(2)___ studied before, you will enjoy the special, new pleasure of increasing your knowledge.

 • A

  ever

 • B

  never

 • C

  often

 • D

  always

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: Từ vựng

Lời giải chi tiết :

ever (adv): từng                                                         

never (adv): chưa bao giờ

often (adv): thỉnh thoảng                                           

always (adv): luôn luôn

Hai trạng từ thường được dùng trong thì hiện tại đơn: ever, never

If you have never studied before, you will enjoy the special, new pleasure of increasing your knowledge.

Tạm dịch: Nếu bạn chưa từng học trước đây, bạn sẽ tận hưởng niềm vui mới, đặc biệt để tăng kiến thức của bạn.

Câu 3.3

You don’t actually ___(3)___ to the Open University for lectures, but study at home, using television, radio and computer software.

 • A

  join

 • B

  enter

 • C

  arrive

 • D

  go

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Kiến thức: Từ vựng

Lời giải chi tiết :

join (something) (v): tham gia                                   

enter (something) (v): vào

arrive (at/in/on something) (v): đến                           

go (to something) (v): đi

You don’t actually go to the Open University for lectures, but study at home, using television, radio and computer software.

Tạm dịch: Bạn không thực sự đến Đại học Mở để nghe giảng, mà là học ở nhà, sử dụng truyền hình, radio và phần mềm máy tính.

Câu 3.4

You can ___(4)___ one class a month if you wish at an Open University center.

 • A

  give

 • B

  attend

 • C

  learn

 • D

  study

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: Từ vựng

Lời giải chi tiết :

give (v): tặng, cho                                                      

attend (v): tham gia

learn (v): học                                                              

study (v): học

You can attend one class a month if you wish at an Open University center.

Tạm dịch: Bạn có thể tham dự một lớp học trong vòng một tháng nếu bạn muốn tại một trung tâm Đại học Mở.

Câu 3.5

If you ___(5)___ like to know more, all you have to do is complete the form below.

 • A

  did

 • B

  will

 • C

  would

 • D

  can

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Kiến thức: Câu điều kiện loại 1

Lời giải chi tiết :

Câu điều kiện loại 0 diễn tả một hệ quả tất yếu sẽ xảy ra.

Cấu trúc: If + S + V(s,es), S + will + V(s,es)

would like + to V: muốn làm gì

If you would like to know more, all you have to do is complete the form below.

Tạm dịch: Nếu bạn muốn biết thêm, tất cả những gì bạn cần làm là hoàn thành mẫu dưới đây.

Câu hỏi 4 :

Read the passage and choose the best answer to fill in each gap.

THE KOREAN EDUCATION SYSTEM

The Korean education system basically consists of primary schools, (1) ............. schools, high schools, and

colleges or universities, with graduate courses leading to Ph.D degrees. Primary education is compulsory for

children aged six to eleven. The basic primary school curriculum is generally divided into eight (2) ............ : the Korean language, social studies, science, (3) ............., ethics, physical education, music and fine arts.

Students in secondary schools are required to take a number of additional subjects, such as English, and can

take elective, such as technical or vocational courses. Afterwards, students can (4) ............. between general education and vocational high schools. (5) ............. general, high school tends to be strict, as college and university admission is very competitive.

Câu 4.1

The Korean education system basically consists of primary schools, (1) ___________schools, high schools, and colleges or universities, with graduate courses leading to Ph.D degrees.

 • A

  second

 • B

  secondary

 • C

  among

 • D

  half

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: Từ vựng

Lời giải chi tiết :

second: (lần) thứ 2

secondary: cấp 2, trung học cơ sở

among: ở giữa

half: một nửa

The Korean education system basically consists of primary schools, (1) secondary schools, high schools, and colleges or universities, with graduate courses leading to Ph.D degrees.

Tạm dịch: Hệ thống giáo dục Hàn Quốc về cơ bản bao gồm các trường tiểu học, trường trung học cơ sở , trường trung học phổ thông, và cao đẳng hoặc đại học, với các khóa học cao học đến bằng tiến sĩ.

Câu 4.2

The basic primary school curriculum is generally divided into eight (2) __________: the Korean language, social studies, science,  [...] , ethics, physical education, music and fine arts.

 • A

  subjects

 • B

  courses

 • C

  topics

 • D

  titles

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Kiến thức: Từ vựng

Lời giải chi tiết :

subjects: các môn học

courses: các khóa học

topics: chủ đề

titles: tiêu đề

The basic primary school curriculum is generally divided into eight (2) subjects : the Korean language, social studies, science, ............., ethics, physical education, music and fine arts.

Tạm dịch: Chương trình tiểu học cơ bản thường được chia thành tám môn học: tiếng Hàn, nghiên cứu xã hội, khoa học, ............, đạo đức, giáo dục thể chất, âm nhạc và mỹ thuật.

Câu 4.3

The basic primary school curriculum is generally divided into eight subjects : the Korean language, social studies, science, (3) ________, ethics, physical education, music and fine arts.

 • A

  mathematician

 • B

  mathematics

 • C

  mathematically

 • D

  mathematical

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: Từ loại

Lời giải chi tiết :

mathematician (n): nhà toán học

mathematics (n): môn toán, toán học

mathematically (adv): về toán học

mathematical (adj): thuộc về toán học

Trước và sau chỗ trống liệt kê các danh từ chỉ môn học => cần danh từ chỉ môn học

The basic primary school curriculum is generally divided into eight subjects : the Korean language, social studies, science, (3) mathematics, ethics, physical education, music and fine arts.

Tạm dịch: Chương trình tiểu học cơ bản thường được chia thành tám môn học: tiếng Hàn, nghiên cứu xã hội, khoa học, toán học, đạo đức, giáo dục thể chất, âm nhạc và mỹ thuật.

Câu 4.4

Afterwards, students can (4) _________between general education and vocational high schools.

 • A

  choose

 • B

  test

 • C

  differ

 • D

  consist

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Kiến thức: Cụm động từ

Lời giải chi tiết :

choose between A and/or B: chọn A và/hoặc B

test (v): kiểm tra

differ (v): khác nhau

consist of (v): bao gồm

Afterwards, students can (4) choose between general education and vocational high schools.

Tạm dịch: Sau đó, học sinh có thể lựa chọn giữa giáo dục phổ thông và trung học dạy nghề.

Câu 4.5

(5) _________general, high school tends to be strict, as college and university admission is very competitive.

 • A

  On

 • B

  In

 • C

  Of

 • D

  For

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: Giới từ

Lời giải chi tiết :

In general = Generally: nhìn chung, nói chung

(5) In general, high school tends to be strict, as college and university admission is very competitive.

Tạm dịch: Nói chung, trường trung học có xu hướng nghiêm ngặt, vì tuyển sinh đại học và cao đẳng rất cạnh tranh.

Câu hỏi 5 :

Read the passage below and then choose the best answer (A, B, C or D) that fits best for the gap.

      Everyone knows that exercise is good for the body and the mind. We all want to keep fit and look good, but too many of us take  (1) ___________ the wrong sport and quickly lose interest. So now fitness experts are advising people to choose an activity that matches their character.

       For instance, those (2)______________ like to be with other people often enjoy golf or squash, or playing for a basketball, football or hockey team. (3) _____________, you may prefer to go jogging or swimming if you’re happier on your own.

       Do you like competition? Then try something like running, or a racket sport such as tennis.

If, on the other hand, (4) _____________isn’t important to you, then activities like dancing can be an enjoyable (5)______________ without the need to show you’re better than everyone else.

       Finally, think about whether you find it easy to make yourself do exercise. If so, sports like weight training at home and cycling are fine. If not, book a skiing holiday, Taekwondo lessons, or a tennis court. You’re much more likely to do something you’ve already paid for!

Câu 5.1

We all want to keep fit and look good, but too many of us take (1) _______the wrong sport and quickly lose interest.

 • A

  down

 • B

  out

 • C

  in

 • D

  up

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Kiến thức: Cụm động từ

Lời giải chi tiết :

take down: phá hủy                                                   

take out: tách cái gì đó ra

take in: mời ai vào nhà, hấp thụ, bao gồm                 

take up: bắt đầu một công việc, sở thích

We all want to keep fit and look good, but too many of us take (1) up the wrong sport and quickly lose interest.

Tạm dịch: Tất cả chúng ta đều muốn giữ dáng và trông ưu nhìn, nhưng quá nhiều người trong chúng ta tham gia môn thể thao một cách sai lầm và nhanh chóng mất hứng thú.

Câu 5.2

For instance, those (2) _______like to be with other people often enjoy golf or squash, or playing for a basketball, football or hockey team.

 • A

  who

 • B

  whose

 • C

  which

 • D

  what

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Kiến thức: Đại từ quan hệ

Lời giải chi tiết :

Trong mệnh đề quan hệ:

- which: thay cho danh từ chỉ vật; đóng vai trò chủ ngữ hoặc tân ngữ

- who: thay cho danh từ chỉ người; đóng vai trò chủ ngữ hoặc tân ngữ

- whose: thay cho một tính từ sở hữu

- what = the thing(s) that: những cái gì

For instance, those (2) who like to be with other people often enjoy golf or squash, or playing for a basketball, football or hockey team.

Tạm dịch:  Chẳng hạn, những người thích ở cùng người khác thường thích chơi gôn hoặc bóng quần, hoặc chơi cho một đội bóng rổ, bóng đá hoặc khúc côn cầu.

Câu 5.3

(3) ________, you may prefer to go jogging or swimming if you’re happier on your own.

 • A

  Therefore

 • B

  Thus

 • C

  However

 • D

  While

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Kiến thức: Liên từ

Lời giải chi tiết :

Therefore, S + V: vì vậy

Thus: do đó, vì thế

However, S + V: tuy nhiên

While: trong khi đó

(3) While, you may prefer to go jogging or swimming if you’re happier on your own.

Tạm dịch: Trong khi đó, bạn có thể thích chạy bộ hoặc bơi lội nếu bạn vui vẻ hơn vơi bộ môn ấy.

Câu 5.4

If, on the other hand, (4) _______is not important to you

 • A

  winners

 • B

  winning

 • C

  win

 • D

  won

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: Từ loại

Lời giải chi tiết :

Trước động từ “isn’t” cần một danh từ hoặc V-ing làm chủ ngữ

winner (n): người chiến thắng

winning: sự chiến thắng

If, on the other hand, (4) winning is not important to you

Tạm dịch: Mặt khác, nếu chiến thắng không quan trọng đối với bạn

Câu 5.5

If, on the other hand, winning is not important to you, then activities like dancing can be an enjoyable (5) _______without the need to show you’re better than everyone else.

 • A

  challenge

 • B

  victory

 • C

  defeat

 • D

  score

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Kiến thức: Từ vựng

Lời giải chi tiết :

challenge (n): thử thách

victory (n): chiến thắng

defeat (n): sự thất bại

score (n): điểm số

If, on the other hand, winning is not important to you, then activities like dancing can be an enjoyable (5) challenge without the need to show you’re better than everyone else.

Tạm dịch: Mặt khác, nếu chiến thắng không quan trọng với bạn, thì các hoạt động như khiêu vũ có thể là một thử thách thú vị mà không cần phải thể hiện bạn giỏi hơn mọi người.

close