Trắc nghiệm Kĩ năng đọc Unit 1 Tiếng Anh 11 mới

Làm bài tập
Câu hỏi 1 :

Read the following passage and mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct word or phrase for  each of the blanks

Generation gap refers to the difference in the ways of thinking and perception in the people of two different generations which results in behavioral differences, and sometimes, (1)______between them. In other words, it is the difference in the thinking of the people of the older and younger generations that creates the (2)_______ of understanding between them. The most common example of generation gap is seen in the family between parents and their children. It is not only because of the gap in age but also because of the way parents (3)________ to a particular situation.

Advancement technology has led to the generation gap in this modern world. Children tend to spend most of their time with their digital devices and busy with social media that they do not discuss their problems with their parents. The Internet (4)________ solutions to most of the problems that children needn’t ask their own parents for help, (5)_______ the communication and leads to a generation gap.

Generation gap occurs not only between parents and children but also between teachers and students.  Students are likely to enjoy the classes of an open-minded teacher, who shows mutual (6)______ to the students. The teachers, who tend to keep their students under unnecessary strict disciplines and practise hard ways to make them obey the orders, are usually disliked by the students. This narrows minded thinking, especially (7)______ in the teachers of the older generation, eventually creates a gap between the students and teachers.

Another difference is the use of technology. Young teachers tend to use more digital devices in class for their lessons that has a good (8)______ on the students. Students take more interest and participate actively in the class discussion. An old teacher has (9)________frequent use of electronic devices that makes lessons boring, which is not enjoyed by the students and it creates a gap between them.

To (10)_______ the generation gap, parents or teachers must be close to their children. They should show interest and give time to the children, have open communication, and allow the child to feel free in all the situations.

Câu 1.1

Generation gap refers to the difference in the ways of thinking and perception in the people of two different generations which results in behavioral differences, and sometimes, (1)______between them.

 • A

  opposition

 • B

  wars

 • C

  conflicts

 • D

  sympathy

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Tra cứu nghĩa của từ 

Lời giải chi tiết :

opposition (n): sự chống đối                          

wars (n): chiến tranh              

conflicts (n): xung đột                                    

sympathy (n): đồng cảm

Generation gap refers to the difference in the ways of thinking and perception in the people of two different generations which results in behavioral differences, and sometimes, conflicts between them.

Tạm dịch: Khoảng cách thế hệ dùng để chỉ sự khác biệt trong cách suy nghĩ và nhận thức của hai thế hệ khác nhau dẫn đến sự khác biệt về hành vi, thậm chí có khi gây ra xung đột giữa họ. 

Câu 1.2

In other words, it is the difference in the thinking of the people of the older and younger generations that creates the (2)_______ of understanding between them.

 • A

  lack

 • B

  scarity

 • C

  failure

 • D

  miss

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Tra cứu nghĩa của từ 

Lời giải chi tiết :

lack (n): thiếu hụt                                           

scarity  (n): sự khan hiếm       

failure (n): thất bại                                         

miss (n): lỡ, trượt

Cụm từ: lack of + noun (thiếu cái gì)

In other words, it is the difference in the thinking of the people of the older and younger generations that creates the lack of understanding between them.

Tạm dịch: Nói cách khác, đó là sự khác biệt trong suy nghĩ của những người thuộc thế hệ già và trẻ hơn, tạo ra sự thiếu hiểu biết giữa họ.

Câu 1.3

The most common example of generation gap is seen in the family between parents and their children. It is not only because of the gap in age but also because of the way parents (3)________ to a particular situation.

 • A

  behave

 • B

  react

 • C

  change

 • D

  experience

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Tra cứu nghĩa của từ 

Lời giải chi tiết :

behave (v): cư xử                                           

react (v): phản ứng                 

change (v): thay đổi                                      

experience (v): trải nghiệm

It is not only because of the gap in age but also because of the way parents react to a particular situation.

Tạm dịch: Nó không chỉ vì khoảng cách về tuổi tác mà còn vì cách mà cha mẹ phản ứng với một tình huống cụ thể.

Câu 1.4

Advancement technology has led to the generation gap in this modern world. Children tend to spend most of their time with their digital devices and busy with social media that they do not discuss their problems with their parents. The Internet (4)________ solutions to most of the problems that children needn’t ask their own parents for help,...

 • A

  sets

 • B

  allows

 • C

  shows

 • D

  provides

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Tra cứu nghĩa của từ 

Lời giải chi tiết :

sets (v): đặt                                                     

allows (v): cho phép  

shows (v): thể hiện, chỉ ra                              

provides (v): cung cấp            

The Internet provides solutions to most of the problems…

Tạm dịch: Internet cung cấp giải pháp cho hầu hết các vấn đề…

Câu 1.5

The Internet ________ solutions to most of the problems that children needn’t ask their own parents for help, (5)_______ the communication and leads to a generation gap.

 • A

  reduces

 • B

  to reduce

 • C

  which reduces 

 • D

  reducing 

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Tra cứu nghĩa của từ 

Lời giải chi tiết :

Dùng đại từ which để làm chủ ngữ thay thế cho mệnh đề trước nó "children needn’t ask their own parents for help"

=> ...children needn’t ask their own parents for help which reduces communication and leads to a generation gap.

Tạm dịch: trẻ em không cần phải nhờ cha mẹ giúp đỡ, điều mà làm giảm đi giao tiếp và dẫn đến khoảng cách thế hệ.

Câu 1.6

Generation gap occurs not only between parents and children but also between teachers and students.  Students are likely to enjoy the classes of an open-minded teacher, who shows mutual (6)______ to the students.

 • A

  respect

 • B

  politeness

 • C

  benefit

 • D

  friends

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Tra cứu nghĩa của từ 

Lời giải chi tiết :

respect (n): tôn trọng                                      

politeness (n): lễ phép            

benefit (n): lợi ích                                          

friends (n): bạn bè

Students are likely to enjoy the classes of an open-minded teacher, who shows mutual respect to the students.

Tạm dịch: Học sinh thường thích những tiết học với giáo viên cởi mở, người thể hiện sự tôn trọng lẫn nhau đối với học sinh.

Câu 1.7

The teachers, who tend to keep their students under unnecessary strict disciplines and practise hard ways to make them obey the orders, are usually disliked by the students. This narrows minded thinking, especially (7)______ in the teachers of the older generation, eventually creates a gap between the students and teachers.

 • A

  watched

 • B

  met

 • C

  seen

 • D

  considered

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Tra cứu nghĩa của từ 

Lời giải chi tiết :

watched (v): xem                                           

met (v): gặp gỡ                                   

seen (v): nhìn                                                  

considered (v): cân nhắc

This narrows minded thinking, especially seen in the teachers of the older generation, eventually creates a gap between the students and teachers.

Tạm dịch: Điều này thu hẹp suy nghĩ, đặc biệt là được nhìn thấy trong các thế hệ cũ của giáo viên, cuối cùng tạo ra một khoảng cách giữa các học sinh và giáo viên.

Câu 1.8

Another difference is the use of technology. Young teachers tend to use more digital devices in class for their lessons that has a good (8)______ on the students.

 • A

  impact

 • B

  force

 • C

  power

 • D

  act

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Tra cứu nghĩa của từ 

Lời giải chi tiết :

impact (n): tác động                                       

force (n): sự bắt buộc 

power (n): sức mạnh                                      

act (n): hành động

Young teachers tend to use more digital devices in class for their lessons that has a good impact on the students.

Tạm dịch: Giáo viên trẻ có xu hướng sử dụng nhiều thiết bị kỹ thuật số trong lớp học cho các bài học mà có tác động tốt đến học sinh.

Câu 1.9

Students take more interest and participate actively in the class discussion. An old teacher has (9)________frequent use of electronic devices that makes lessons boring, which is not enjoyed by the students and it creates a gap between them.

 • A

  fewer

 • B

  more

 • C

  less

 • D

  much

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

phân biệt cách dùng của các tính từ so sánh hơn

Lời giải chi tiết :

fewer + danh từ số nhiều đếm được (fewer books, fewer trees,...)

less+ danh từ không đếm được  (less money, less water) 

more + danh từ số nhiều đếm được/ danh từ không đếm được (more books,..., more money,...)                     

much + danh từ số nhiều không đếm được (much love, much time,...)

"Frequent use" (việc sử dụng thường xuyên) là danh từ không đếm được => less, much, more đúng ngữ pháp.

Theo nghĩa của câu => "less" phù hợp

=> An old teacher has less frequent use of electronic devices that makes lessons boring, which is not enjoyed by the students and it creates a gap between them.

Tạm dịch: Những giáo viên lớn tuổi mà ít sử dụng các thiết bị điện tử hơn khiến cho tiết học nhàm chán, điều làm học sinh không hứng thú vào tiết học và tạo ra khoảng cách giữa giáo viên và học sinh. 

Câu 1.10

To (10)_______ the generation gap, parents or teachers must be close to their children. They should show interest and give time to the children, have open communication, and allow the child to feel free in all the situations.

 • A

  give up                       

 • B

  reduce

 • C

  make

 • D

  leave

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Tra cứu nghĩa của từ 

Lời giải chi tiết :

give up (v): từ bỏ                                           

reduce (v): giảm         

make  (v): chế tạo                                           

leave (v): rời bỏ

To reduce the generation gap, parents or teachers must be close to their children.

Tạm dịch: Để giảm khoảng cách thế hệ, cha mẹ hoặc giáo viên phải gần gũi với con cái của họ.

Câu hỏi 2 :

Read the passage carefully and choose the correct answer.

Family conflict

The generation gap, which refers to a broad difference between one generation and another, especially  between young people and their parents, usually leads to numerous conflicts. Such family conflicts can seriously threaten the relationship between parents and children at times. It goes without saying that, however old their children are, parents still regard them as small kids and keep in mind that their offspring are too young to protect themselves cautiously or have wise choices. Therefore, they tend to make a great attempt to help their children to discover the outside world. Nevertheless, they forget that as children grow up, they want to be more independent and develop their own identity by creating their own opinions, thoughts, styles and values about life.

One common issue that drives conflicts is the clothes of teenagers. While teens are keen on wearing fashionable clothes which try to catch up with the youth trends, parents who value traditional clothes believe that those kinds of attire violate the rules and the norms of the society. It becomes worse when the expensive brand name clothes teens choose seem to be beyond the financial capacity of parents. Another reason contributing to conflicts is the interest in choosing a career path or education between parents and teenagers. Young people are told that they have the world at their feet and that dazzling future opportunities are just waiting for them to seize. However, their parents try to impose their choices of university or career on them regardless of their children's preference. Indeed, conflicts between parents and children are the ever lasting family phenomena. It seems that the best way to solve the matter is open communication to create mutual trust and understanding.

Câu 2.1

Why do most parents still treat their teenage children like small kids?

 • A

  Because children usually make mistakes

 • B

  Because they think that children are too young to live independently.

 • C

  Because they think that children can't protect themselves well.

 • D

  X

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Thông tin: It goes without saying that, however old their children are, parents still regard them as small kids and keep in mind that their offspring are too young to protect themselves cautiously or have wise choices.

Lời giải chi tiết :

Giải thích:

Tại sao hầu hết các bậc cha mẹ vẫn đối xử với con cái tuổi vị thành niên như những đứa trẻ nhỏ?

A. Vì trẻ thường mắc lỗi

B. Bởi vì họ nghĩ rằng trẻ em quá nhỏ để tự lập.

C. Bởi vì họ nghĩ rằng trẻ em không thể tự bảo vệ mình tốt.

Thông tin: It goes without saying that, however old their children are, parents still regard them as small kids and keep in mind that their offspring are too young to protect themselves cautiously or have wise choices.

Tạm dịch: Không cần phải nói rằng, dù con cái có bao nhiêu tưởi đi chăng nữa, cha mẹ vẫn coi chúng như những đứa trẻ nhỏ và hãy nhớ rằng con của chúng còn quá nhỏ để bảo vệ bản thân một cách thận trọng hoặc có những lựa chọn sáng suốt.

Câu 2.2

The word offspring in the second paragraph refers to________.

 • A

  parents

 • B

  children

 • C

  mind

 • D

  X

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: Từ vựng

Lời giải chi tiết :

Giải thích:

Từ “offspring” trong đoạn thứ hai suy ra từ_________.

A. parent: cha mẹ

B. children: trẻ em

C. mind: tâm trí

offspring = children

Câu 2.3

What do parents usually do to help their children as they are young?

 • A

  They prepare everything for their children.

 • B

  They take care of their children carefully.

 • C

  They encourage their children to explore the outside world.

 • D

  X

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Kiến thức: Đọc hiểu

Lời giải chi tiết :

Cha mẹ thường làm gì để giúp con cái của họ khi họ còn trẻ?

A. Họ chuẩn bị mọi thứ cho con cái của họ.

B. Họ chăm sóc con cái một cách cẩn thận.

C. Họ khuyến khích con cái của họ khám phá thế giới bên ngoài.

Thông tin: Therefore, they tend to make a great attempt to help their children to discover the outside world.

Tạm dịch: Do đó, họ có xu hướng nỗ lực rất lớn để giúp con cái họ khám phá thế giới bên ngoài.

Câu 2.4

According to the passage, what are parents' viewpoints about the teenagers' clothes?

 • A

  Teenagers' clothes get the latest teen fashion trends.

 • B

  Teenagers' clothes are too short and ripped.

 • C

  Teenagers' clothes are contrary to the accepted standards and values ofthe society.

 • D

  X

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Kiến thức: Đọc hiểu

Lời giải chi tiết :

Theo đoạn văn, quan điểm của cha mẹ về quần áo của thanh thiếu niên là gì?

A. Quần áo thiếu niên có xu hướng thời trang tuổi vị thành niên mới nhất.

B. Quần áo thiếu niên quá ngắn và bị xé toạc.

C. Quần áo thiếu niên ngược với các tiêu chuẩn và giá trị được chấp nhận của xã hội.

Thông tin: While teens are keen on wearing fashionable clothes which try to catch up with the youth trends, parents who value traditional clothes believe that those kinds of attire violate the rules and the norms of the society.

Tạm dịch: Trong khi thanh thiếu niên thích mặc quần áo thời trang, cố gắng bắt kịp xu hướng trẻ, cha mẹ coi trọng trang phục truyền thống tin rằng những loại trang phục đó vi phạm các quy tắc và tiêu chuẩn của xã hội.

Câu 2.5

Which can be the best title for the passage?

 • A

  Where do parent-child conflicts come from?

 • B

  How are children different from their parents?

 • C

  How do we bridge the generation gap?

 • D

  X

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Kiến thức: Đọc hiểu

Lời giải chi tiết :

Tiêu đề nào sau đây là tốt nhất cho đoạn văn?

A. Các xung đột giữa cha mẹ và con đến từ đâu?

B. Trẻ em khác với bố mẹ như thế nào?

C. Làm thế nào để chúng ta thu hẹp khoảng cách thế hệ?

close