Trắc nghiệm Ngữ âm Review 2 Tiếng Anh 11 mới

Đề bài

Câu 1 :

Choose one word whose underlined part is pronounced differently

 • A

  different                    

 • B

  interest

 • C

  evening                    

 • D

  prefer

Câu 2 :

Choose one word whose underlined part is pronounced differently

 • A

  mutual 

 • B

  question

 • C

  confidential  

 • D

  future

Câu 3 :

Choose one word whose stress pattern is different from others

 • A

  respect 

 • B

  viewpoint

 • C

  wheelchair

 • D

  nuclear

Câu 4 :

Choose one word whose stress pattern is different from others

 • A

  celebrate 

 • B

  disabled

 • C

  barrier  

 • D

  poverty

Câu 5 :

Mark A, B, C or D to indicate the word whose main stress differs from the rest.

 • A

  information

 • B

  entertainment

 • C

  discovery

 • D

  scientific

Câu 6 :

Mark A, B, C or D to indicate the word whose main stress differs from the rest.

 • A

  environment 

 • B

  particular

 • C

  situation

 • D

  expectedly

Câu 7 :

Mark A,B,C or D  to indicate the word pronounced differently from the rest.

 • A

  enough 

 • B

  through

 • C

  cough

 • D

  laugh 

Câu 8 :

Mark A,B,C or D  to indicate the word pronounced differently from the rest.

 • A

  destroy

 • B

  etiquette

 • C

  vegetable

 • D

  infect

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Choose one word whose underlined part is pronounced differently

 • A

  different                    

 • B

  interest

 • C

  evening                    

 • D

  prefer

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Kiến thức: Phát âm

Lời giải chi tiết :

A. different /ˈdɪfrənt/                    

B. interest /ˈɪntrɪst/

C. evening /ˈiːvnɪŋ/                    

D. prefer /priˈfɜː/

Đáp án D đọc là /ɜː/, các đáp án còn lại chữ “e” bị câm

Câu 2 :

Choose one word whose underlined part is pronounced differently

 • A

  mutual 

 • B

  question

 • C

  confidential  

 • D

  future

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Kiến thức: Phát âm

Lời giải chi tiết :

A. mutual  /ˈmjuːtjʊəl/                     

B. question /ˈkwɛsʧən/

C. confidential /ˌkɒnfɪˈdɛnʃəl/               

D. future /ˈfjuːʧə/

Đáp án C đọc là /ʃ/, các đáp án còn lại đọc là /ʧ/

Câu 3 :

Choose one word whose stress pattern is different from others

 • A

  respect 

 • B

  viewpoint

 • C

  wheelchair

 • D

  nuclear

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Kiến thức: Trọng âm từ 2 âm tiết

Lời giải chi tiết :

A. respect /rɪsˈpɛkt/                      

B. viewpoint  /ˈvjuːpɔɪnt/

C. wheelchair /ˈwiːlʧeə/                 

D. nuclear /ˈnjuːklɪə/

Đáp án A trọng âm rơi âm thứ 2, các đáp án còn lại rơi âm thứ nhất

Chú ý: Trọng âm của danh từ 2 âm tiết thường rơi âm thứ nhất

Trọng âm của động từ 2 âm tiết thường rơi âm thứ hai

Trọng âm của danh từ ghép 2 âm tiết thường rơi âm thứ nhất

Câu 4 :

Choose one word whose stress pattern is different from others

 • A

  celebrate 

 • B

  disabled

 • C

  barrier  

 • D

  poverty

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: Trọng âm từ 3 âm tiết

Lời giải chi tiết :

A. celebrate /ˈsɛlɪbreɪt/                

B. disabled /dɪsˈeɪbld/

C. barrier /ˈbærɪə/                     

D. poverty /ˈpɒvəti/

Đáp án B trọng âm rơi âm thứ 2, các đáp án còn lại rơi âm thứ nhất

Câu 5 :

Mark A, B, C or D to indicate the word whose main stress differs from the rest.

 • A

  information

 • B

  entertainment

 • C

  discovery

 • D

  scientific

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Kiến thức; Trọng âm từ 4 âm tiết

Lời giải chi tiết :

A. information /ˌɪnfəˈmeɪʃən/                

B. entertainment /ˌɛntəˈteɪnmənt/

C. discovery /dɪsˈkʌvəri/                   

D. scientific  /ˌsaɪənˈtɪfɪk/   

Đáp án D có trọng âm rơi âm thứ 3, các đáp án còn lại rơi âm thứ 2

Câu 6 :

Mark A, B, C or D to indicate the word whose main stress differs from the rest.

 • A

  environment 

 • B

  particular

 • C

  situation

 • D

  expectedly

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Kiến thức: Trọng âm

Lời giải chi tiết :

A. environment /ɪnˈvaɪərənmənt/               

B. particular /pəˈtɪkjʊlə/

C. situation /ˌsɪtjʊˈeɪʃən/                     

D. expectedly  /ɪksˈpɛktɪdli/

Đáp án C có trọng âm rơi âm thứ 3, các đáp án còn lại rơi âm thứ 2

Câu 7 :

Mark A,B,C or D  to indicate the word pronounced differently from the rest.

 • A

  enough 

 • B

  through

 • C

  cough

 • D

  laugh 

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: Phát âm “gh”

Lời giải chi tiết :

A. enough /ɪˈnʌf/ 

B. through /θruː/

C. cough /kɒf/    

D. laugh /lɑːf/ 

Đáp án B âm “gh” câm, các đáp án còn lại đọc là /f/

Câu 8 :

Mark A,B,C or D  to indicate the word pronounced differently from the rest.

 • A

  destroy

 • B

  etiquette

 • C

  vegetable

 • D

  infect

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Kiến thức; Phát âm “e”

Lời giải chi tiết :

A. destroy /dɪsˈtrɔɪ/                       

B. etiquette /ˈɛtɪkɛt/

C. vegetable /ˈvɛʤtəb(ə)l/ 

D. infect /ɪnˈfɛkt/

Đáp án A đọc là /ɪ/, các đáp án còn lại đọc là /ɛ/

close