Trắc nghiệm Ngữ âm Review 3 Tiếng Anh 11 mới

Đề bài

Câu 1 :

Pick out the word whose underlined and bold part is pronounced differently from that of the other words.

 • A

  maps 

 • B

  clubs

 • C

  stops

 • D

  shops

Câu 2 :

Pick out the word whose underlined and bold part is pronounced differently from that of the other words.

 • A

  swing

 • B

  swallow

 • C

  answer

 • D

  swim

Câu 3 :

Mark the letter A, B, C or D to indicate the word that differs from the rest in the position of the main stress in each of the following questions.

 • A

  advance  

 • B

  arrive

 • C

  respect  

 • D

  comment

Câu 4 :

Mark the letter A, B, C or D to indicate the word that differs from the rest in the position of the main stress in each of the following questions.

 • A

  deepen

 • B

  aquatic  

 • C

  discharge

 • D

  advance

Câu 5 :

Choose the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in the following question

 • A

  happy

 • B

  dirty

 • C

  energy

 • D

  supply

Câu 6 :

Choose the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in the following question

 • A

  facsimile

 • B

  transfer

 • C

  fan

 • D

  spacious

Câu 7 :

Choose the answer that differs from the other three in the position of primary stress in the following question.

 • A

  service

 • B

  courteous

 • C

  subscribe

 • D

  candies

Câu 8 :

Choose the answer that differs from the other three in the position of primary stress in the following question.

 • A

  disappear

 • B

  interfere

 • C

  influence

 • D

  introduce

Câu 9 :

Choose the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in the following question

 • A

  windmill

 • B

  prohibit

 • C

  infinite

 • D

  subscribe

Câu 10 :

 Choose the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in the following question

 • A

  sure

 • B

  safe

 • C

  solar

 • D

  sun

Câu 11 :

Choose the word that differs from the other three in the position of primary stress in the following question

 • A

  distribute

 • B

  stimulate

 • C

  subscribe

 • D

  affect

Câu 12 :

Choose the word that differs from the other three in the position of primary stress in the following question

 • A

  renewable

 • B

  alternative

 • C

  potential

 • D

  infinite

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Pick out the word whose underlined and bold part is pronounced differently from that of the other words.

 • A

  maps 

 • B

  clubs

 • C

  stops

 • D

  shops

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: Phát âm “-s”

Lời giải chi tiết :

A. maps/mæps/

B. clubs /klʌbz/

C. stops/stɒps/

D. shops /ʃɒps/

Quy tắc: Có 3 cách phát âm phụ âm cuối “s”:

- /s/: Khi từ có phát âm tận cùng là các phụ âm vô thanh /p/, k/, /f/, /ð/, /t/

- /ɪz/: Khi từ có phát âm tận cùng là các âm /s/, /ʃ/, /tʃ/, /z/, /ʒ/, /dʒ/ (thường có tận cùng là các chữ cái ce, x, z, sh, ch, s, ge, ss)

- /z/: Khi từ có tận cùng là các nguyên âm và các phụ âm còn lại.

Phần gạch chân đáp án B được phát âm là /z/, còn lại được phát âm là /s/.

Câu 2 :

Pick out the word whose underlined and bold part is pronounced differently from that of the other words.

 • A

  swing

 • B

  swallow

 • C

  answer

 • D

  swim

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Kiến thức: Phát âm “-w”

Lời giải chi tiết :

A. swing /swɪŋ/

B. swallow /ˈswɒləʊ/

C. answer /ˈɑːnsə(r)/

D. swim /swɪm/

Phần gạch chân đáp án C là âm câm, còn lại được phát âm là /w/.

Câu 3 :

Mark the letter A, B, C or D to indicate the word that differs from the rest in the position of the main stress in each of the following questions.

 • A

  advance  

 • B

  arrive

 • C

  respect  

 • D

  comment

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Kiến thức: Trọng âm từ có 2 âm tiết

Lời giải chi tiết :

A. advance /ədˈvɑːns/

B. arrive /əˈraɪv/

C. respect /rɪˈspekt/

D. comment /ˈkɒment/

Trọng âm đáp án D rơi vào âm tiết thứ nhất, còn lại rơi vào âm tiết thứ hai.

Câu 4 :

Mark the letter A, B, C or D to indicate the word that differs from the rest in the position of the main stress in each of the following questions.

 • A

  deepen

 • B

  aquatic  

 • C

  discharge

 • D

  advance

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Kiến thức: Trọng âm từ có 2, 3 âm tiết

Lời giải chi tiết :

A. deepen /ˈdiːpən/

B. aquatic /əˈkwætɪk/

C. discharge /dɪsˈtʃɑːdʒ/

D. advance /ədˈvɑːns/

Trọng âm đáp án A rơi vào âm tiết thứ nhất, còn lại rơi vào âm tiết thứ hai.

Câu 5 :

Choose the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in the following question

 • A

  happy

 • B

  dirty

 • C

  energy

 • D

  supply

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Kiến thức: Phát âm “y”

Lời giải chi tiết :

happy /ˈhæpi/

dirty /ˈdɜːrti/

energy /ˈenərdʒi/

supply /səˈplaɪ/

Phần gạch chân phương án D được phát âm là /aɪ/, còn lại phát âm là /i/.

Câu 6 :

Choose the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in the following question

 • A

  facsimile

 • B

  transfer

 • C

  fan

 • D

  spacious

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Kiến thức: Phát âm “a”

Lời giải chi tiết :

facsimile /fækˈsɪməli/

transfer /trænsˈfɜːr/

fan /fæn/

spacious /ˈspeɪʃəs/

Phần gạch chân phương án D được phát âm là /eɪ/, còn lại phát âm là /æ/.

Câu 7 :

Choose the answer that differs from the other three in the position of primary stress in the following question.

 • A

  service

 • B

  courteous

 • C

  subscribe

 • D

  candies

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Kiến thức: Trọng âm từ có 2 âm tiết

Lời giải chi tiết :

service /ˈsɜːrvɪs/

courteous /ˈkɜːrtiəs/

subscribe /səbˈskraɪb/

candies /ˈkændiz/

Phương án C có trọng âm rơi vào âm tiết 2, còn lại là âm tiết 1.

Câu 8 :

Choose the answer that differs from the other three in the position of primary stress in the following question.

 • A

  disappear

 • B

  interfere

 • C

  influence

 • D

  introduce

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Kiến thức: Trọng âm từ có 3 âm tiết

Lời giải chi tiết :

disappear /ˌdɪsəˈpɪr/

interfere /ˌɪntərˈfɪr/

influence /ˈɪnfluəns/

introduce /ˌɪntrəˈduːs/

Phương án C có trọng âm rơi vào âm tiết 1, còn lại là âm tiết 3.

Câu 9 :

Choose the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in the following question

 • A

  windmill

 • B

  prohibit

 • C

  infinite

 • D

  subscribe

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Kiến thức: Phát âm “i”

Lời giải chi tiết :

windmill /ˈwɪndmɪl/

prohibit /prəˈhɪbɪt/

infinite /ˈɪnfɪnət/

subscribe /səbˈskraɪb/

Phần gạch chân phương án D được phát âm là /aɪ/, còn lại là /ɪ/.

Câu 10 :

 Choose the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in the following question

 • A

  sure

 • B

  safe

 • C

  solar

 • D

  sun

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Kiến thức: Phát âm “s”

Lời giải chi tiết :

sure /ʃʊə(r)/

safe /seɪf/

solar /ˈsəʊlə(r)/

sun /sʌn/

Phần gạch chân phương án A được phát âm là /ʃ/, còn lại là /s/.

Câu 11 :

Choose the word that differs from the other three in the position of primary stress in the following question

 • A

  distribute

 • B

  stimulate

 • C

  subscribe

 • D

  affect

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: Trọng âm từ có 2, 3 âm tiết

Lời giải chi tiết :

distribute /dɪˈstrɪbjuːt/

stimulate /ˈstɪmjuleɪt/

subscribe /səbˈskraɪb/

affect /əˈfekt/

Trọng âm phương án B rơi vào âm 1, còn lại là âm 2.

Câu 12 :

Choose the word that differs from the other three in the position of primary stress in the following question

 • A

  renewable

 • B

  alternative

 • C

  potential

 • D

  infinite

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Kiến thức: Trọng âm từ có 3, 4 âm tiết

Lời giải chi tiết :

renewable /rɪˈnjuːəbl/

alternative /ɔːlˈtɜːnətɪv/

potential /pəˈtenʃl/

infinite /ˈɪnfɪnət/

Trọng âm phương án D rơi vào âm 1, còn lại là âm 2.

close