Trắc nghiệm Kĩ năng nghe Unit 9 Tiếng Anh 11 mới

Đề bài

Câu 1 :

Six people answer the following question: Is the world becoming a better place to live? 

Answer the following questions about the interview.Câu 1.1

How does Eucharia think the world is improving?

 • A.

  It has better weather now

 • B.

  People are more connected

 • C.

  Ø

 • D.

  Ø

Câu 1.2

What problems does Jeannie think the world has?

 • A.

  There is more violence

 • B.

  People are more superficial

 • C.

  Ø

 • D.

  Ø

Câu 1.3

Jim thinks the world seems worse now ______.

 • A.

  because there are more people

 • B.

  because we know what's happening

 • C.

  Ø

 • D.

  Ø

Câu 1.4

In what ways does Kate think the world is better?

 • A.

  There are cures for sickness

 • B.

  Now we can travel easily

 • C.

  Ø

 • D.

  Ø

Câu 1.5

Why does Rina think the world is worse now?

 • A.

  Problems with the environment

 • B.

  People are more selfish

 • C.

  Ø

 • D.

  Ø

Câu 1.6

What does Simon think causes problems?

 • A.

  Differences between people

 • B.

  Improvements in communication

 • C.

  Ø

 • D.

  Ø

Câu 1.7

What do many people think is a positive change?

 • A.

  Better transportation

 • B.

  Better education

 • C.

  Better technology

 • D.

  Better lifestyles

Câu 2 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Listen to a talk on predictions about our future cities and then fill in the numbered blanks with ONE word.

People have very different opinions about the cities of the future. Those who are (1)

think that's our cities will become more and more polluted, so they will no longer be safe and healthy places to live in. Pessimists point out that both global warming and (2)

have increased rapidly over the past twenty years, but (3)

have no effective ways to control them. There are no signs that this (4)

will be solved in the future. In addition, more and more people are leaving the countryside and moving to big cities to look for work As a result, cities will become (5)

. This means there will be more people, more waste and heavier traffic. All these factors will lead to more pollution.


On the other hand, (6)

people believe that city dwellers will have a better life thanks to important achievements in technology and medicine. Modern (7)

and well-equipped hospitals in cities will provide better, quicker and more effective treatment for people. How about environmental problems? Optimists also think that scientists will find ways to cut down the cost of (8)

energy sources and make them available to everybody. They hope that these energy sources will step by step replace (9)

fuels such as gas, coal and oil in the next twenty years. Then city dwellers will live in a cleaner and healthier (10)

.

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Six people answer the following question: Is the world becoming a better place to live? 

Answer the following questions about the interview.Câu 1.1

How does Eucharia think the world is improving?

 • A.

  It has better weather now

 • B.

  People are more connected

 • C.

  Ø

 • D.

  Ø

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Từ vựng

Lời giải chi tiết :

Eucharia nghĩ thế giới đang tiến bộ như thế nào?

A. Bây giờ thế giới có thời tiết tốt hơn

B. Mọi người được kết nối nhiều hơn

Thông tin: I do think so because of influences such as the internet and globalization and growing interest in intercultural communication so people are more interested in each other where as before people were more introverted and inward looking especially in island countries.

Tạm dịch: Tôi nghĩ như vậy vì những ảnh hưởng ví dụ như internet và toàn cầu hóa và sự quan tâm ngày càng tăng trong giao tiếp văn hóa, vì vậy mọi người quan tâm hơn đến nhau trong khi trước đây mọi người sống nội tâm và hướng nội hơn đặc biệt ở các quốc đảo.

Câu 1.2

What problems does Jeannie think the world has?

 • A.

  There is more violence

 • B.

  People are more superficial

 • C.

  Ø

 • D.

  Ø

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Thông tin: It seems like, you know, weapons are becoming more advanced and people aren't getting along any better so with every one having access to all these advanced weapons maybe things will come to a head and we probably won't be here much longer.

Lời giải chi tiết :

Jeannie nghĩ thế giới đang đối mặt với những vấn đề gì?

A. Có nhiều bạo lực hơn

B. Mọi người hời hợt hơn

Thông tin: It seems like, you know, weapons are becoming more advanced and people aren't getting along any better so with every one having access to all these advanced weapons maybe things will come to a head and we probably won't be here much longer.

Tạm dịch: Nó có vẻ như, bạn biết đấy, vũ khí đang trở nên hiện đại hơn và mọi người không còn thân thiện với nhau nữa, với tất cả những người có thể tiến cận những vũ khí tiên tiến, có thể mọi thứ sẽ tồi tệ và chúng ta sẽ không thể ở đây lâu dài được nữa.

Câu 1.3

Jim thinks the world seems worse now ______.

 • A.

  because there are more people

 • B.

  because we know what's happening

 • C.

  Ø

 • D.

  Ø

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Thông tin: … one thing I am sure of is that because of the increases in communications and technology far more people are aware of bad events that happen in the world, compared to say, a hundred years ago, so maybe it seems like a worse place, but maybe that's just because we are better informed.

Lời giải chi tiết :

Jim nghĩ rằng hiện nay thế giới có vẻ tồi tệ hơn ______.

A. bởi vì có nhiều người hơn

B. bởi vì chúng ta biết những gì đang xảy ra

Thông tin: … one thing I am sure of is that because of the increases in communications and technology far more people are aware of bad events that happen in the world, compared to say, a hundred years ago, so maybe it seems like a worse place, but maybe that's just because we are better informed.

Tạm dịch: một điều tôi chắc chắn là bởi vì sự gia tăng về truyền thông và công nghệ, nhiều người nhận thức được các sự kiện xấu xảy ra trên thế giới, so với một trăm năm trước, vì vậy có lẽ nó có vẻ tồi tệ hơn, nhưng có lẽ đó chỉ là vì chúng tôi được tiếp cận thông tin tốt hơn.

Câu 1.4

In what ways does Kate think the world is better?

 • A.

  There are cures for sickness

 • B.

  Now we can travel easily

 • C.

  Ø

 • D.

  Ø

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Thông tin: I think this world is becoming somewhat a better place in respect to technology advancements. And with the technology advancements, medications and diseases can be cured a lot faster and better.

Lời giải chi tiết :

Eucharia nghĩ thế giới đang tiến bộ như thế nào?

A. Bây giờ thế giới có thời tiết tốt hơn

B. Mọi người được kết nối nhiều hơn

Thông tin: I think this world is becoming somewhat a better place in respect to technology advancements. And with the technology advancements, medications and diseases can be cured a lot faster and better.

Tạm dịch: Tôi nghĩ rằng thế giới này đang trở thành một nơi tốt hơn đối với tiến bộ công nghệ. Và với những tiến bộ công nghệ, thuốc men và bệnh tật có thể được chữa khỏi nhanh hơn và tốt hơn nhiều.

Câu 1.5

Why does Rina think the world is worse now?

 • A.

  Problems with the environment

 • B.

  People are more selfish

 • C.

  Ø

 • D.

  Ø

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Thông tin: When it comes to humanity and being better people, I think in a lot of areas it's getting worse. I think a lot of people are more concerned about themselves than other people’s welfare.

Lời giải chi tiết :

Tại sao Rina nghĩ thế giới lại tệ hơn?

A. Các vấn đề với môi trường

B. Mọi người ích kỷ hơn

Thông tin: When it comes to humanity and being better people, I think in a lot of areas it's getting worse. I think a lot of people are more concerned about themselves than other people’s welfare.

Tạm dịch: Khi nói đến nhân loại và trở thành những người tốt hơn, tôi nghĩ ở rất nhiều nơi đang trở nên tồi tệ hơn. Tôi nghĩ rất nhiều người quan tâm đến bản thân họ hơn là phúc lợi của người khác.

Câu 1.6

What does Simon think causes problems?

 • A.

  Differences between people

 • B.

  Improvements in communication

 • C.

  Ø

 • D.

  Ø

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Thông tin: I think unfortunately the world is becoming a worse place to live in. I wish it were becoming better and that people would get on with each other and forget about differences but I think we're going in the opposite direction.

Lời giải chi tiết :

Simon nghĩ điều gì gây ra vấn đề?

A. Sự khác biệt giữa con người

B. Những tiến bộ về thông tin

Thông tin: I think unfortunately the world is becoming a worse place to live in. I wish it were becoming better and that people would get on with each other and forget about differences but I think we're going in the opposite direction.

Tạm dịch: Tôi nghĩ thật không may là thế giới đang trở thành một nơi tồi tệ hơn để sống. Tôi ước rằng nó đã trở nên tốt hơn và mọi người sẽ hòa thuận với nhau và quên đi sự khác biệt nhưng tôi nghĩ chúng ta đang đi theo hướng ngược lại.

Câu 1.7

What do many people think is a positive change?

 • A.

  Better transportation

 • B.

  Better education

 • C.

  Better technology

 • D.

  Better lifestyles

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Thông tin:

- Eucharia, Ireland: Is the world a better place, well, I do think so because of influences such as the internet and globalization

- Kate, New Zealand: I think this world is becoming somewhat a better place in respect to technology advancements.

- Rina, Canada: I think the world is becoming a better place in some areas and a worse place in some areas. When it comes to technology, and advancements, definitely better.

Lời giải chi tiết :

Điều gì nhiều người nghĩ là một sự thay đổi tích cực?

A. Vận chuyển tốt hơn

B. Giáo dục tốt hơn

C. Công nghệ tốt hơn

D. Lối sống tốt hơn

Thông tin:

- Eucharia, Ireland: Is the world a better place, well, I do think so because of influences such as the internet and globalization

- Kate, New Zealand: I think this world is becoming somewhat a better place in respect to technology advancements.

- Rina, Canada: I think the world is becoming a better place in some areas and a worse place in some areas. When it comes to technology, and advancements, definitely better.

Tạm dịch:

- Eucharia, Ireland: Thế giới có tốt hơn không, tôi nghĩ vậy vì những ảnh hưởng như internet và toàn cầu hoá

- Kate, New Zealand: Tôi nghĩ thế giới này đang trở thành một nơi tốt hơn đối với tiến bộ công nghệ.

- Rina, Canada: Tôi nghĩ rằng thế giới đang trở thành một nơi tốt hơn ở một số khu vực và một nơi tồi tệ hơn ở một số khu vực. Khi nói đến công nghệ, và tiến bộ, chắc chắn tốt hơn.

Eucharia, Ireland

Is the world a better place, well, I do think so because of influences such as the internet and globalization and growing interest in intercultural communication so people are more interested in each other where as before people were more introverted and inward looking especially in island countries.

Jeannie, United States

I think the world is becoming a worse place. It seems like, you know, weapons are becoming more advanced and people aren't getting along any better so with every one having access to all these advanced weapons maybe things will come to a head and we probably won't be here much longer.

Jim, England

Is the world becoming a better or worse place? That's a very, very difficult question, and I'm not really sure of the answer, but one thing I am sure of is that because of the increases in communications and technology far more people are aware of bad events that happen in the world, compared to say, a hundred years ago, so maybe it seems like a worse place, but maybe that's just because we are better informed.

Kate, New Zealand

I think this world is becoming somewhat a better place in respect to technology advancements. And with the technology advancements, medications and diseases can be cured a lot faster and better. However we still have the wars going on, Iraq wars and many, maybe civil wars as well, which is not so good, but I think we can overcome then and the world will become a better place.

Rina, Canada

I think the world is becoming a better place in some areas and a worse place in some areas. When it comes to technology, and advancements, definitely better. When it comes to humanity and being better people, I think in a lot of areas it's getting worse. I think a lot of people are more concerned about themselves than other peoples welfare.

Simon, Canada

I think unfortunately the world is becoming a worse place to live in. I wish it were becoming better and that people would get on with each other and forget about differences but I think we're going in the opposite direction. I don't know what we can do to change it. It seems like people want a better world but too few people are willing to actually stand up and do something about what they believe in.

Câu 2 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Listen to a talk on predictions about our future cities and then fill in the numbered blanks with ONE word.

People have very different opinions about the cities of the future. Those who are (1)

think that's our cities will become more and more polluted, so they will no longer be safe and healthy places to live in. Pessimists point out that both global warming and (2)

have increased rapidly over the past twenty years, but (3)

have no effective ways to control them. There are no signs that this (4)

will be solved in the future. In addition, more and more people are leaving the countryside and moving to big cities to look for work As a result, cities will become (5)

. This means there will be more people, more waste and heavier traffic. All these factors will lead to more pollution.


On the other hand, (6)

people believe that city dwellers will have a better life thanks to important achievements in technology and medicine. Modern (7)

and well-equipped hospitals in cities will provide better, quicker and more effective treatment for people. How about environmental problems? Optimists also think that scientists will find ways to cut down the cost of (8)

energy sources and make them available to everybody. They hope that these energy sources will step by step replace (9)

fuels such as gas, coal and oil in the next twenty years. Then city dwellers will live in a cleaner and healthier (10)

.

Đáp án

People have very different opinions about the cities of the future. Those who are (1)

think that's our cities will become more and more polluted, so they will no longer be safe and healthy places to live in. Pessimists point out that both global warming and (2)

have increased rapidly over the past twenty years, but (3)

have no effective ways to control them. There are no signs that this (4)

will be solved in the future. In addition, more and more people are leaving the countryside and moving to big cities to look for work As a result, cities will become (5)

. This means there will be more people, more waste and heavier traffic. All these factors will lead to more pollution.


On the other hand, (6)

people believe that city dwellers will have a better life thanks to important achievements in technology and medicine. Modern (7)

and well-equipped hospitals in cities will provide better, quicker and more effective treatment for people. How about environmental problems? Optimists also think that scientists will find ways to cut down the cost of (8)

energy sources and make them available to everybody. They hope that these energy sources will step by step replace (9)

fuels such as gas, coal and oil in the next twenty years. Then city dwellers will live in a cleaner and healthier (10)

.

Phương pháp giải :

(1) chỗ cần điền đứng sau động từ tobe (are) => cần điền 1 tính từ, 1 danh từ số nhiều hoặc Ving/Ved/V3

(2) "and' dùng để nối 2 từ/cụm từ có cùng từ loại, "global warming" là danh từ => chỗ cần điền là danh từ

(3) chỗ cần điền đứng trước động từ => cần một danh từ làm chủ ngữ cho câu

(4) sau đại từ chỉ định (this) cần một danh từ 

(5) become + tính từ 

(6) chỗ cần điền đứng trước danh từ (people) => cần 1 tính từ bổ nghĩa 

(7) "and" nối 2 từ có cùng từ loại, "hospital" là danh từ => chỗ cần điền là 1 danh từ 

(8) chỗ cần điền đứng trước danh từ (energy sources) => cần 1 tính từ bổ nghĩa 

(9) chỗ cần điền đứng trước danh từ (fuels) => cần 1 tính từ bổ nghĩa 

(10) trước chỗ cần điền là 1 tính từ (healthier) => cần 1 danh từ để tạo thành cụm danh từ 

Lời giải chi tiết :

(1) chỗ cần điền đứng sau động từ tobe (are) => cần điền 1 tính từ, 1 danh từ số nhiều hoặc Ving/Ved/V3

(2) "and' dùng để nối 2 từ/cụm từ có cùng từ loại, "global warming" là danh từ => chỗ cần điền là danh từ

(3) chỗ cần điền đứng trước động từ => cần một danh từ làm chủ ngữ cho câu

(4) sau đại từ chỉ định (this) cần một danh từ 

(5) become + tính từ 

(6) chỗ cần điền đứng trước danh từ (people) => cần 1 tính từ bổ nghĩa 

(7) "and" nối 2 từ có cùng từ loại, "hospital" là danh từ => chỗ cần điền là 1 danh từ 

(8) chỗ cần điền đứng trước danh từ (energy sources) => cần 1 tính từ bổ nghĩa 

(9) chỗ cần điền đứng trước danh từ (fuels) => cần 1 tính từ bổ nghĩa 

(10) trước chỗ cần điền là 1 tính từ (healthier) => cần 1 danh từ để tạo thành cụm danh từ 

Mọi người có ý kiến rất khác nhau về các thành phố trong tương lai. Những người bi quan nghĩ rằng các thành phố của chúng ta ngày càng trở nên ô nhiễm, vì vậy đó sẽ không còn là những nơi an toàn và lành mạnh để sinh sống. Những người bi quan chỉ ra rằng cả hai sự nóng lên toàn cầu và ô nhiễm đều tăng nhanh trong 20 năm qua, nhưng chính phủ không có cách nào hiệu quả để kiểm soát chúng. Không có dấu hiệu cho thấy vấn đề này sẽ được giải quyết trong tương lai. Thêm vào đó, ngày càng có nhiều người rời bỏ nông thôn và di chuyển đến các thành phố lớn để tìm việc làm. Kết quả là các thành phố sẽ trở nên quá tải. Điều này có nghĩa là sẽ có nhiều người hơn, lãng phí nhiều hơn và giao thông nhiều hơn. Tất cả những yếu tố này sẽ dẫn đến tình trạng ô nhiễm nhiều hơn.

Mặt khác, những người lạc quan cho rằng người dân thành thị sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn nhờ những thành tựu quan trọng trong công nghệ và y học. Các máy móc hiện đại và các bệnh viện được trang bị tốt tại các thành phố sẽ cung cấp phương pháp điều trị tốt hơn, nhanh hơn và hiệu quả hơn cho người dân. Làm thế nào về các vấn đề môi trường? Những người lạc quan cũng cho rằng các nhà khoa học sẽ tìm cách giảm chi phí của các nguồn năng lượng tái tạo và sẵn sàng cho mọi người. Họ hy vọng những nguồn năng lượng này sẽ từng bước thay thế các nhiên liệu hoá thạch như khí đốt, than đá và dầu trong vòng 20 năm tới. Sau đó, cư dân thành phố sẽ sống trong một môi trường sạch sẽ và lành mạnh hơn.

close