Trắc nghiệm Ngữ âm Unit 3 Tiếng Anh 11 mới

Đề bài

Câu 1 :

I. Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

Câu 1.1
 • A.

  candle

 • B.

  cake

 • C.

  decorate

 • D.

  celebration

Câu 1.2
 • A.

  adult

 • B.

  candle

 • C.

  talk

 • D.

  flower

Câu 1.3
 • A.

  hour

 • B.

  honest

 • C.

  vehicle

 • D.

  happy

Câu 1.4
 • A.

  weather

 • B.

  cream

 • C.

  friend

 • D.

  wedding

Câu 1.5
 • A.

  birthday

 • B.

  although

 • C.

  together

 • D.

  clothing

Câu 1.6
 • A.

  question 

 • B.

  mutual 

 • C.

  situation 

 • D.

  action

Câu 1.7
 • A.

  honest

 • B.

  honour 

 • C.

  honey 

 • D.

  ghost

Câu 1.8
 • A.

  rumour 

 • B.

  humour 

 • C.

  mutual 

 • D.

  duty

Câu 1.9
 • A.

  calf      

 • B.

  climb                

 • C.

  world              

 • D.

  glass

Câu 1.10
 • A.

  home    

 • B.

  hour                

 • C.

  how                

 • D.

  hear

Câu 2 :

II. Choose the word that has main stress placed differently from the others.

Câu 2.1
 • A.

  cetebrating

 • B.

  anniversary

 • C.

  marriage

 • D.

  gathering

Câu 2.2
 • A.

  finish

 • B.

  prefer

 • C.

  invite

 • D.

  enjoy

Câu 2.3
 • A.

  organize

 • B.

  decorate

 • C.

  divorce

 • D.

  promise

Câu 2.4
 • A.

  party

 • B.

  birthday

 • C.

  happy

 • D.

  activity

Câu 2.5
 • A.

  refreshment

 • B.

  horrible

 • C.

  exciting

 • D.

  intention

Câu 2.6
 • A.

  appreciate          

 • B.

  experience            

 • C.

  embarrassing            

 • D.

  situation

Câu 2.7
 • A.

  excited              

 • B.

  interested                

 • C.

  confident                  

 • D.

  memorable

Câu 2.8
 • A.

  floppy              

 • B.

  embrace                  

 • C.

  cotton                        

 • D.

  idol

Câu 2.9
 • A.

  complain          

 • B.

  destroy                    

 • C.

  terrify                          

 • D.

  imagine

Câu 2.10
 • A.

  carefully            

 • B.

  correctly                

 • C.

  seriously                      

 • D.

  personally

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

I. Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

Câu 1.1
 • A.

  candle

 • B.

  cake

 • C.

  decorate

 • D.

  celebration

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Cách phát âm /æ/ và /eɪ/

Lời giải chi tiết :

candle /ˈkændl/

cake  /keɪk/     

decorate  /ˈdekəreɪt/

celebration /ˌselɪˈbreɪʃn/

Phần được gạch chân ở câu A được phát âm là /æ/, còn lại là /eɪ/

Câu 1.2
 • A.

  adult

 • B.

  candle

 • C.

  talk

 • D.

  flower

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Cách phát âm “-l”

Lời giải chi tiết :

adult /ˈædʌlt/                          

candle  /ˈkændl/

talk /tɔːk/                                

flower /ˈflaʊə(r)/

Phần được gạch chân ở câu C được không được phát âm (âm câm), còn lại là /l/

Câu 1.3
 • A.

  hour

 • B.

  honest

 • C.

  vehicle

 • D.

  happy

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Cách phát âm “-h”

Lời giải chi tiết :

hour  /ˈaʊə(r)/                                      

honest /ˈɒnɪst/

vehicle  /ˈviːəkl/                                  

happy /ˈhæpi/

Phần được gạch chân ở câu D được phát âm là /h/ còn lại không được phát âm (âm câm)

Câu 1.4
 • A.

  weather

 • B.

  cream

 • C.

  friend

 • D.

  wedding

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Cách phát âm /i:/ và /e/

Lời giải chi tiết :

weather /ˈweðə(r)/                  

cream  /kriːm/

friend   /frend/                        

wedding /ˈwedɪŋ/

Phần được gạch chân ở câu B được phát âm là /i:/, còn lại là /e/

Câu 1.5
 • A.

  birthday

 • B.

  although

 • C.

  together

 • D.

  clothing

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Cách phát âm /θ/ và /ð/

Lời giải chi tiết :

birthday / /ˈbɜːθdeɪ/                

although /ɔːlˈðəʊ/                    

together  /təˈɡeðə(r)/              

clothing /ˈkləʊðɪŋ/

Phần được gạch chân ở câu A được phát âm là /θ/, còn lại là /ð/

Câu 1.6
 • A.

  question 

 • B.

  mutual 

 • C.

  situation 

 • D.

  action

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Cách phát âm /ʃ / và /tʃ/

Lời giải chi tiết :

question  /ˈkwestʃən/              

mutual  /ˈmjuːtʃuəl/                 

situation  /ˌsɪtʃuˈeɪʃn/               

action /ˈækʃn/

Phần được gạch chân ở câu D được phát âm là /ʃ /, còn lại là /tʃ/

Câu 1.7
 • A.

  honest

 • B.

  honour 

 • C.

  honey 

 • D.

  ghost

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Cách phát âm “-h”

Lời giải chi tiết :

honest /ˈɒnɪst/                         

honour  /ˈɒnə(r)/                     

honey  /ˈhʌni/                          

ghost /ɡəʊst/

Phần được gạch chân ở câu C được phát âm là /h/, còn lại không được phát âm (âm câm).

Câu 1.8
 • A.

  rumour 

 • B.

  humour 

 • C.

  mutual 

 • D.

  duty

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Cách phát âm /u:/ và /juː/

Lời giải chi tiết :
 1. rumour  /ˈruːmə(r)/                  

humour  /ˈhjuːmə(r)/               

mutual  /ˈmjuːtʃuəl/                 

duty  /ˈdjuːti/

Phần được gạch chân ở câu A được phát âm là /u:/, còn lại là /juː/

Câu 1.9
 • A.

  calf      

 • B.

  climb                

 • C.

  world              

 • D.

  glass

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Cách phát âm “-l”

Lời giải chi tiết :

calf   /kɑːf/                            

climb     /klaɪm/                      

world   /wɜːld/                        

glass /ɡlɑːs/

Phần được gạch chân ở câu A không được phát âm (âm câm), còn lại là /l/

Câu 1.10
 • A.

  home    

 • B.

  hour                

 • C.

  how                

 • D.

  hear

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Cách phát âm “-h”

Lời giải chi tiết :

home   /həʊm                         

hour   /ˈaʊə(r)/             

how  /haʊ/                               

hear /hɪə(r)/

Phần được gạch chân ở câu B không được phát âm (âm câm), còn lại là /h/

Câu 2 :

II. Choose the word that has main stress placed differently from the others.

Câu 2.1
 • A.

  cetebrating

 • B.

  anniversary

 • C.

  marriage

 • D.

  gathering

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Trọng âm của từ nhiều hơn 3 âm tiết

Lời giải chi tiết :

cetebrating /ˈselɪbreɪtɪŋ/                     

anniversary /ˌænɪˈvɜːsəri/                   

marriage /ˈmærɪdʒ/                             

gathering /ˈɡæðərɪŋ/

Câu B trọng  âm rơi vào âm tiết 3, còn lại rơi vào âm tiết 1

Câu 2.2
 • A.

  finish

 • B.

  prefer

 • C.

  invite

 • D.

  enjoy

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Trọng âm của từ có 2 âm tiết

Lời giải chi tiết :

finish  /ˈfɪnɪʃ/                          

prefer   /prɪˈfɜː(r)/        

invite /ɪnˈvaɪt/                         

enjoy  /ɪnˈdʒɔɪ/

Câu A trọng  âm rơi vào âm tiết 1, còn lại rơi vào âm tiết 2

Câu 2.3
 • A.

  organize

 • B.

  decorate

 • C.

  divorce

 • D.

  promise

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Trọng âm của từ nhiều hơn 2 âm tiết

Lời giải chi tiết :

organize /ˈɔːɡənaɪz/                

decorate /ˈdekəreɪt/                

divorce  /dɪˈvɔːs/                     

promise  /ˈprɒmɪs/

Câu C trọng  âm rơi vào âm tiết 2, còn lại rơi vào âm tiết 1

Câu 2.4
 • A.

  party

 • B.

  birthday

 • C.

  happy

 • D.

  activity

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Trọng âm của từ có 2 âm tiết

Lời giải chi tiết :

party    /ˈpɑːti/                         

birthday /ˈbɜːθdeɪ/                  

happy /ˈhæpi/                         

activity /ækˈtɪvəti/

Câu D trọng  âm rơi vào âm tiết 2, còn lại rơi vào âm tiết 1

Câu 2.5
 • A.

  refreshment

 • B.

  horrible

 • C.

  exciting

 • D.

  intention

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Trọng âm của từ có 3 âm tiết

Lời giải chi tiết :

refreshment /rɪˈfreʃmənt/        

horrible /ˈhɒrəbl/                    

exciting /ɪkˈsaɪtɪŋ/                  

intention /ɪnˈtenʃn/

Câu B trọng  âm rơi vào âm tiết 1, còn lại rơi vào âm tiết 2

Câu 2.6
 • A.

  appreciate          

 • B.

  experience            

 • C.

  embarrassing            

 • D.

  situation

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Trọng âm của từ có 4 âm tiết

Lời giải chi tiết :

appreciate  /əˈpriːʃieɪt/                        

experience    /ɪkˈspɪəriəns/                 

embarrassing   /ɪmˈbærəsɪŋ                

situation /ˌsɪtʃuˈeɪʃn/

Câu D trọng  âm rơi vào âm tiết 3 còn lại rơi vào âm tiết 2

Câu 2.7
 • A.

  excited              

 • B.

  interested                

 • C.

  confident                  

 • D.

  memorable

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Trọng âm của từ có 3 âm tiết

Lời giải chi tiết :

excited    /ɪkˈsaɪtɪd/                            

interested    /ˈɪntrəstɪd/            

confident     /ˈkɒnfɪdənt/                    

memorable /ˈmemərəbl/

Câu A trọng  âm rơi vào âm tiết 2, còn lại rơi vào âm tiết 1

Câu 2.8
 • A.

  floppy              

 • B.

  embrace                  

 • C.

  cotton                        

 • D.

  idol

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Trọng âm của từ có 2 âm tiết

Lời giải chi tiết :

floppy  /ˈflɒpi/                                    

embrace   /ɪmˈbreɪs/                

cotton  /ˈkɒtn/                                     

idol  /ˈaɪdl/

Câu B trọng  âm rơi vào âm tiết 2, còn lại rơi vào âm tiết 1

Câu 2.9
 • A.

  complain          

 • B.

  destroy                    

 • C.

  terrify                          

 • D.

  imagine

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Trọng âm của từ có 2 âm tiết

Lời giải chi tiết :

complain  /kəmˈpleɪn/                        

destroy     /dɪˈstrɔɪ/                 

terrify /ˈterɪfaɪ/                                                

imagine /ɪˈmædʒɪn/

Câu C trọng  âm rơi vào âm tiết 1, còn lại rơi vào âm tiết 2

Câu 2.10
 • A.

  carefully            

 • B.

  correctly                

 • C.

  seriously                      

 • D.

  personally

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Trọng âm của từ có 3 âm tiết

Lời giải chi tiết :

carefully /ˈkeəfəli/                             

correctly   /kəˈrektli/             

seriously  /ˈsɪəriəsli/                            

personally /ˈpɜːsənəli/

Câu B trọng  âm rơi vào âm tiết 2, còn lại rơi vào âm tiết 1

close