Trắc nghiệm Kĩ năng đọc Unit 5 Tiếng Anh 11 mới

Làm bài tập
Câu hỏi 1 :

Fill in each numbered blank with one suitable word or phrase.

The Jakarta International Java Jazz Festival is one of the largest jazz festivals in the world and brings together the incredible musical (1) _______ of Indonesia as well as international artists who have made their  (2) _______ in the world of jazz. Held annually for 3 days in early March since 2005, the festival has been packing in the crowds from Australia, New Zealand, Europe and other Southeast Asian countries.

The Sabah International Folklore Festival was created in 2001 to coincide with the state’s biggest cultural event, the Harvest Festival, (3) _______ music and dance is an (4) _______ part of the celebration. Folk dancers from 11 countries as diverse as Poland, Taiwan and Argentina come together to join with their musical (5) _______ in Malaysia.

Sarawak has two annual music festivals covering two very different music (6)_______. The Miri

International Jazz Festival will be held in Miri in May. (7)_______by the Sarawak Tourism Board, the festival enters its 5th year highlighting performances from jazz bands from various countries and their (8) _______ form of jazz which includes blues, fusion, smooth and Latino beats. Event organizers are trying to (9) _______over 8,000 jazz lovers to the festival this year. Another music festival is the Rainforest World Music Festival to be staged at picturesque Sarawak Cultural Village next to the mystical mountain Santubong. Bands from USA, Portugal, Tanzania, New Zealand, Poland, France and Korea are lined up to perform as well as local Malaysian bands. World music (10) _______together with the locals, and a growing number of tourists are expected to turn up.

Câu 1.1

The Jakarta International Java Jazz Festival is one of the largest jazz festivals in the world and brings together the incredible musical (1) _______ of Indonesia as well as international artists…

 • A

  attractions

 • B

  entertainment

 • C

  talents

 • D

  instruments

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Từ vựng

Lời giải chi tiết :

attractions (n): hấp dẫn                                  

entertainment (n): giải trí      

talents (n): tài năng                                        

instruments (n): dụng cụ

The Jakarta International Java Jazz Festival is one of the largest jazz festivals in the world and brings together the incredible musical talents of Indonesia as well as international artists…

Tạm dịch: Lễ hội Jazz Java quốc tế Jakarta là một trong những lễ hội nhạc jazz lớn nhất trên thế giới và tập hợp những tài năng âm nhạc đáng kinh ngạc của Indonesia cũng như các nghệ sĩ quốc tế…

Câu 1.2

who have made their  (2) _______ in the world of jazz.

 • A

  displays

 • B

  quality

 • C

  features

 • D

  level

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Từ vựng

Lời giải chi tiết :

displays (n): trưng bày                                   

quality (n): chất lượng                                   

features (n): đặc trưng                                   

level (n): trình độ

who have made their  levels in the world of jazz.

Tạm dịch: người mà đã đạt được trình độ của họ trong thế giới nhạc jazz.

Câu 1.3

The Sabah International Folklore Festival was created in 2001 to coincide with the state’s biggest cultural event, the Harvest Festival, (3) _______ music and dance…

 • A

  where

 • B

  which

 • C

  that

 • D

  what

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Đại từ quan hệ

Lời giải chi tiết :

“the state’s biggest cultural event”: sự kiện văn hóa lớn nhất của bang

Sử dụng đại từ quan hệ “where” để diễn tả nơi mà sự kiện diễn ra

The Sabah International Folklore Festival was created in 2001 to coincide with the state’s biggest cultural event, the Harvest Festival, where music and dance…

Tạm dịch: Lễ hội Văn hóa Dân gian Quốc tế Sabah được thành lập vào năm 2001 trùng với sự kiện văn hóa lớn nhất của tiểu bang, Lễ hội Thu hoạch, nơi mà  âm nhạc và khiêu vũ …

Câu 1.4

… is an (4) _______ part of the celebration.

 • A

  including

 • B

  integral

 • C

  easy

 • D

  available

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Từ vựng

Lời giải chi tiết :

including (adj): liên quan                   

integral (adj): không thể thiếu                                   

easy (adj): dễ dàng                             

available (adj): sẵn sàng

… is an integral part of the celebration.

Tạm dịch: là 1 phần không thể thiếu của lễ kỷ niệm.

Câu 1.5

Folk dancers from 11 countries as diverse as Poland, Taiwan and Argentina come together to join with their musical (5) _______ in Malaysia.

 • A

  voices

 • B

  relatives

 • C

  counterparts

 • D

  folklore

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Từ vựng

Lời giải chi tiết :

voices (n): giọng nói                          

relatives (n): người thân                                

counterparts (n): đối tác                     

folklore (n): văn hóa dân gian

Folk dancers from 11 countries as diverse as Poland, Taiwan and Argentina come together to join with their musical counterparts in Malaysia.

Tạm dịch: Các vũ công dân gian đến từ 11 quốc gia đa dạng như Ba Lan, Đài Loan và Argentina đến với nhau để tham gia với các đối tác âm nhạc của họ ở Malaysia.

Câu 1.6

Sarawak has two annual music festivals covering two very different music (6) _______.

 • A

  stages

 • B

  bands

 • C

  characters

 • D

  types

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Từ vựng

Lời giải chi tiết :

stages (n): sân khấu                           

bands (n): nhóm nhạc            

characters (n): nhân vật                     

types (n): loại, kiểu

Sarawak has two annual music festivals covering two very different music types.

Tạm dịch: Sarawak có hai lễ hội âm nhạc hàng năm bao gồm hai loại âm nhạc rất khác nhau.

Câu 1.7

(7) _______by the Sarawak Tourism Board, the festival enters its 5th year highlighting performances from jazz bands from various countries…

 • A

  Organize

 • B

  Organizing

 • C

  Organized

 • D

  Being organized

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Rút gọn động từ

Lời giải chi tiết :

Khi câu đồng chủ ngữ của 2 vế trong câu, ta được quyền bỏ đi chủ ngữ đầu tiên đưa về dạng V – ing (chủ động) hoặc Ved/ V3 (bị động )

Chủ ngữ là “the festival” (lễ hội) không được hiện được hành động “organize” (tổ chức) nên ta rút về Ved/V3

Organized by the Sarawak Tourism Board, the festival enters its 5th year highlighting performances from jazz bands from various countries…

Tạm dịch: Được tổ chức bởi Hội đồng Du lịch Sarawak, lễ hội bước vào năm thứ 5 làm nổi bật các buổi biểu diễn từ các ban nhạc jazz đến từ nhiều quốc gia …

Câu 1.8

and their (8) _______ form of jazz which includes blues, fusion, smooth and Latino beats.

 • A

  unique

 • B

  uniform

 • C

  equal

 • D

  strange

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Từ vựng

Lời giải chi tiết :

unique (adj): độc đáo                         

uniform (adj): đồng phục                               

equal (adj): công bằng                       

strange (adj): mới lạ

and their unique form of jazz which includes blues, fusion, smooth and Latino beats.

Tạm dịch: dạng jazz độc đáo bao gồm nhạc blues, fusion, smooth và Latino beats.

Câu 1.9

Event organizers are trying to (9) _______over 8,000 jazz  lovers to the festival this year.

 • A

  invite

 • B

  ask

 • C

  take

 • D

  attract

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Từ vựng

Lời giải chi tiết :

invite  (v): mời                                   

ask (v): hỏi                                         

take (v): cầm                                      

attract (v): thu hút

Event organizers are trying to attract over 8,000 jazz  lovers to the festival this year.

Tạm dịch: Các nhà tổ chức sự kiện đang cố gắng thu hút hơn 8.000 người yêu nhạc jazz đến lễ hội năm nay.

Câu 1.10

World music (10) _______together with the locals, and a growing number of tourists are expected to turn up.

 • A

  people

 • B

  listeners

 • C

  enthusiasts

 • D

  teams

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Từ vựng

Lời giải chi tiết :

people (n): con người                        

listeners (n): người nghe                                

enthusiasts (n): người đam mê           

teams (n): nhóm

World music enthusiasts together with the locals, and a growing number of tourists are expected to turn up.

Tạm dịch: Những người đam mê âm nhạc thế giới cùng với người dân địa phương, và một số lượng ngày càng tăng của khách du lịch được mong đợi xuất hiện.

Câu hỏi 2 :

Read the passage carefully and choose the correct answer.

THE ASEAN UNIVERSITY NETWORK

It is clear that the Association of Southeast Asian Nations, or ASEAN, established in 1967, has achieved remarkable progress in strengthening the ties and promoting cooperation among countries in Southeast Asia, especially in terms of cultural, economic, and social collaborations. However, it was not until the Fourth ASEAN Summit in 1992 that cooperation in the fields of higher education and human resource development became the point of attention of the ASEAN leaders.

The idea was later developed into the ASEAN University Network (AUN). The network was founded in November 1995 with the original number of 13 universities in ASEAN member countries. After the enlargement of ASEAN by the ASEAN Charter in 1997 and 1999, the AUN membership increased to 20 member universities, with the addition of two universities from Myanmar, three from Laos, Malaysia, and Cambodia, and two from Indonesia.

The main objective of the AUN is to strengthen the existing network of cooperation among universities in ASEAN by promoting collaborative studies and research programmes. Furthermore, the AUN attempts to promote cooperation and solidarity among scientists and scholars in the region and to develop academic and professional human resources as well as to spread scientific knowledge and information among the universities in the region.

Câu 2.1

Not until the Fourth ASEAN Summit in 1992 did the ASEAN leaders pay attention to _________.

 • A

  cultural, economic, and social collaborations

 • B

  the fields of higher education and human resources

 • C

  the establishment of the ASEAN Charter

 • D

  the university network in each member nation

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Đọc hiểu

Lời giải chi tiết :

Mãi cho đến khi Hội nghị thượng đỉnh ASEAN lần thứ tư năm 1992 các nhà lãnh đạo ASEAN mới chú ý đến _________.

A. hợp tác văn hóa, kinh tế và xã hội

B. các lĩnh vực giáo dục đại học và nguồn nhân lực

C. thành lập Hiến chương ASEAN

D. mạng lưới đại học ở mỗi quốc gia thành viên

Thông tin: However, it was not until the Fourth ASEAN Summit in 1992 that cooperation in the fields of higher education and human resource development became the point of attention of the ASEAN leaders.

Tạm dịch: Tuy nhiên, không phải cho đến khi Hội nghị thượng đỉnh ASEAN lần thứ tư năm 1992 hợp tác trong các lĩnh vực giáo dục đại học và phát triển nguồn nhân lực trở thành điểm chú ý của các nhà lãnh đạo ASEAN.

Câu 2.2

The ASEAN University Network ______.

 • A

  took 2 years to establish from the original idea

 • B

  has increased the number of universities in ASEAN

 • C

  has developed its membership since its establishment

 • D

  led to the enlargement of ASEAN by the ASEAN Charter

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Đọc hiểu

Lời giải chi tiết :

Mạng lưới Đại học ASEAN ______.

A. mất 2 năm để thiết lập từ ý tưởng ban đầu

B. tăng số lượng các trường đại học trong ASEAN

C. đã phát triển hội viên từ khi thành lập

D. dẫn đến việc mở rộng ASEAN theo Hiến chương ASEAN

Thông tin: The network was founded in November 1995 with the original number of 13 universities in ASEAN member countries.

Tạm dịch: Mạng lưới này được thành lập vào tháng 11 năm 1995 với số lượng ban đầu là 13 trường đại học ở các nước thành viên ASEAN.

Câu 2.3

The statement to which the author would most probably disagree is that _______.

 • A

  ASEAN’s growth is significant and pretty fast

 • B

  there are noticeable improvements in several fields in ASEAN

 • C

  cooperation and collaborations are the key to success

 • D

  giving higher education a low priority is reasonable

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Đọc hiểu

Lời giải chi tiết :

Câu nào mà tác giả có lẽ sẽ không đồng ý nhất là _______.

A. Tăng trưởng của ASEAN là đáng kể và khá nhanh

B. có những cải thiện đáng chú ý trong một số lĩnh vực trong ASEAN

C. hợp tác và hợp tác là chìa khóa để thành công

D. cho giáo dục đại học một ưu tiên thấp là hợp lý

Thông tin: to develop academic and professional human resources as well as to spread scientific knowledge and information among the universities in the region.

Tạm dịch:  phát triển nguồn nhân lực học thuật và chuyên nghiệp cũng như truyền bá kiến ​​thức và thông tin khoa học giữa các trường đại học trong khu vực.

Câu 2.4

All of the following could be strategies of the AUN to achieve its goals EXCEPT _______.

 • A

  national training programmes for developing human resources

 • B

  conferences on education and science

 • C

  the transfer of scientific knowledge and information among its members

 • D

  exchange programmes for students and professors

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Đọc hiểu

Lời giải chi tiết :

Tất cả những điều sau đây có thể là chiến lược của AUN để đạt được mục tiêu của nó NGOẠI TRỪ.

A. Chương trình đào tạo quốc gia về phát triển nguồn nhân lực

B. hội nghị về giáo dục và khoa học

C. chuyển giao kiến thức khoa học và thông tin giữa các thành viên

D. chương trình trao đổi cho sinh viên và giáo sư

Thông tin: The main objective of the AUN is to strengthen the existing network of cooperation among universities in ASEAN by promoting collaborative studies and research programmes. Furthermore, the AUN attempts to promote cooperation and solidarity among scientists and scholars in the region and to develop academic and professional human resources as well as to spread scientific knowledge and information among the universities in the region.

Tạm dịch: Mục tiêu chính của AUN là tăng cường mạng lưới hợp tác hiện có giữa các trường đại học trong ASEAN bằng cách thúc đẩy các nghiên cứu cộng tác và các chương trình nghiên cứu. Hơn nữa, AUN nỗ lực thúc đẩy hợp tác và đoàn kết giữa các nhà khoa học và học giả trong khu vực và phát triển nguồn nhân lực học thuật và chuyên nghiệp cũng như truyền bá kiến ​​thức và thông tin khoa học giữa các trường đại học trong khu vực.

Câu 2.5

The word “existing” in paragraph 3 could best be replaced by ________.

 • A

  officially recognized

 • B

  currently in operation

 • C

  struggling for survival

 • D

  facing extinction

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Từ vựng

Lời giải chi tiết :

Từ "existing" trong đoạn 3 có thể được thay thế bằng ________.

A. chính thức được nhận ra

B. hiện đang hoạt động

C. đấu tranh cho sự sống còn

D. phải đối mặt với tuyệt chủng

existing = currently in operation

close