Trắc nghiệm Kiểm tra Unit 3 Tiếng Anh 11 mới

Làm bài tập
Câu hỏi 1 :

I. Choose one word in each group that has the underlined part pronounced differently from the rest.

Câu 1.1
 • A

  decide

 • B

  decisive

 • C

  decision

 • D

  reliable

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Cách phát âm “-i”

Lời giải chi tiết :

decide /dɪˈsaɪd/                                              

decisive /dɪˈsaɪsɪv/     

decision /dɪˈsɪʒn                                             

reliable /rɪˈlaɪəbl/

Phần được gạch chân ở câu C được phát âm là /i/, còn lại là /aɪ /

Câu 1.2
 • A

  pyramid

 • B

  hygiene

 • C

  nylon

 • D

  lifestyle

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Cách phát âm “-y”

Lời giải chi tiết :

pyramid /ˈpɪrəmɪd/                 

hygiene /ˈhaɪdʒiːn/                  

nylon   /ˈnaɪlɒn/                      

lifestyle /ˈlaɪfstaɪl/

Phần được gạch chân ở câu A được phát âm là /ɪ/, còn lại là /aɪ /

Câu 1.3
 • A

  enquire

 • B

  quay

 • C

  quality

 • D

  quarter

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Cách phát âm “-qu”

Lời giải chi tiết :

enquire / ɪnˈkwaɪə(r)/             

quay /kiː/                    

quality /ˈkwɒləti/                    

quarter /ˈkwɔːtə(r)/

Phần được gạch chân ở câu B được phát âm là /k/, còn lại là /kw/

Câu 1.4
 • A

  wisely

 • B

  width

 • C

  wisdom

 • D

  confident

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Cách phát âm “-i”

Lời giải chi tiết :

wisely  /ˈwaɪzli/                       

width   /wɪdθ/ 

wisdom /ˈwɪzdəm/                 

confident  /ˈkɒnfɪdənt/

Phần được gạch chân ở câu A được phát âm là /aɪ/, còn lại là /ɪ/

Câu 1.5
 • A

  possession

 • B

  discussion

 • C

  profession

 • D

  decision

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Cách phát âm “-ion”

Lời giải chi tiết :

possession /pəˈzeʃn/                            

discussion  /dɪˈskʌʃn/              

profession /prəˈfeʃn/                           

decision  /dɪˈsɪʒn/

Phần được gạch chân ở câu D được phát âm là /ʒn/, còn lại là /ʃn/

Câu hỏi 2 :

II. Choose the word that has main stress placed differently from the others.

Câu 2.1
 • A

  international

 • B

  interpersonal

 • C

  intelligently  

 • D

  intellectually

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Trọng âm của từ có 4 âm tiết

Lời giải chi tiết :

international    /ˌɪntəˈnæʃnəl/                          

interpersonal    /ˌɪntəˈpɜːsənl/

intelligently     /ɪnˈtelɪdʒəntli/                         

intellectually /ˌɪntəˈlektʃuəli/

Câu C trọng  âm rơi vào âm tiết 2, còn lại rơi vào âm tiết 3

Câu 2.2
 • A

  determined

 • B

  examine

 • C

  reliant

 • D

  medicine

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Trọng âm của từ có 3 âm tiết

Lời giải chi tiết :

determined  /dɪˈtɜːmɪnd/                    

examine /ɪɡˈzæmɪn/                

reliant  /rɪˈlaɪənt/                                 

medicine /ˈmedɪsn/

Câu D trọng  âm rơi vào âm tiết 1, còn lại rơi vào âm tiết 2

Câu 2.3
 • A

  loneliness  

 • B

  management

 • C

  confident

 • D

  protective

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Trọng âm của từ có 3 âm tiết

Lời giải chi tiết :

loneliness  /ˈləʊnlinəs/                        

management    /ˈmænɪdʒmənt/

confident /ˈkɒnfɪdənt/                        

protective /prəˈtektɪv/

Câu D trọng  âm rơi vào âm tiết 2, còn lại rơi vào âm tiết 1

Câu 2.4
 • A

  difficulty

 • B

  community

 • C

  ability

 • D

  effectively

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Trọng âm của từ có 4 âm tiết

Lời giải chi tiết :

difficulty /ˈdɪfɪkəlti/                           

community /kəˈmjuːnəti/        

ability /əˈbɪləti/                                  

effectively /ɪˈfektɪvli/

Câu A trọng  âm rơi vào âm tiết 1, còn lại rơi vào âm tiết 2

Câu 2.5
 • A

  management

 • B

  protective

 • C

  respectful

 • D

  reliant

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Trọng âm của từ có 4 âm tiết

Lời giải chi tiết :

management /ˈmænɪdʒmənt/              

protective /prəˈtektɪv/             

respectful  /rɪˈspektfl/                         

reliant /rɪˈlaɪənt/

Câu A trọng  âm rơi vào âm tiết 1,  còn lại rơi vào âm tiết 2

Câu hỏi 3 :

III. Choose A, B, C, or D that best completes each sentence.

Câu 3.1

Parents should learn how to teach their children personal ______.

 • A

  time – management  

 • B

  time – consuming      

 • C

  timeline

 • D

  timekeeping

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Từ vựng

Lời giải chi tiết :

time – management (n): quản lý thời gian                 

time – consuming (n): tiêu tốn thời gian                               

timeline (n): thời khóa biểu                                       

timekeeping (n): đúng giờ

Parents should learn how to teach their children personal time – management

Tạm dịch: Cha mẹ nên học cách dạy con cái của họ quản lý thời gian cá nhân

Câu 3.2

_____ independence thinking skills at an early age will help your children build confidence and self-esteem.

 • A

  Enquiring

 • B

  Inquiring

 • C

  Acquiring

 • D

  Requiring

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Từ vựng

Lời giải chi tiết :

Enquiring = Inquiring (v): hỏi thăm,hỏi về gì

Acquiring (v): đạt được                                 

Requiring (v): đòi hỏi, quy định

Acquiring independence thinking skills at an early age will help your children build confidence and self-esteem.

Tạm dịch: Đạt được kỹ năng tư duy độc lập ngay từ khi còn nhỏ sẽ giúp trẻ xây dựng sự tự tin và lòng tự trọng.

Câu 3.3

It is important for children to leam self-sufficiency, develop high self-esteem and be _____ from early on in life.

 • A

  motivated

 • B

  motivation

 • C

  motive

 • D

  motivating

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Bị động: Công thức: be + Ved/ V3

Lời giải chi tiết :

motivated (v): được khuyến khích                 

motivation (n): sự thúc đẩy               

motive (v): khuyến khích                              

motivating (v): khuyến khích

Công thức: be + Ved/ V3

=> It is important for children to leam self-sufficiency, develop high self-esteem and be motivated from early on in life.

Tạm dịch: Điều quan trọng là trẻ em phải tự cung tự cấp, phát triển lòng tự trọng cao và được khuyến khích từ sớm trong cuộc sống.

Câu 3.4

Independent learners become ______ adults who have faith in their abilities to succeed, achieve and overcome challenges.

 • A

  confident

 • B

  over-confident

 • C

  confidential

 • D

  confidence

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Từ loại: Chỗ cần điền đứng trước danh từ nên cần tính từ

Lời giải chi tiết :

confident (adj): tự tin                                    

over-confident (adj): quá tự tin                     

confidential (adj): bí mật                              

confidence (n): sự tự tin

Chỗ cần điền đứng trước danh từ nên cần tính từ

=> Independent learners become confident adults who have faith in their abilities to succeed, achieve and overcome challenges.

Tạm dịch: Học viên độc lập trở thành người lớn tự tin mà có niềm tin vào khả năng của mình để thành công, đạt được và vượt qua thử thách.

Câu 3.5

Parents and teachers play a _______ role in helping children become independent.

 • A

  final

 • B

  quick

 • C

  determined

 • D

  decisive

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Từ vựng

Lời giải chi tiết :

final (adj): cuối cùng                                     

quick (adj): nhanh                              

determined (adj): quyết tâm                          

decisive (adj): quyết đoán

=> Parents and teachers play a decisive role in helping children become independent.

Tạm dịch: Phụ huynh và giáo viên đóng một vai trò quyết định trong việc giúp trẻ em trở nên độc lập.

Câu 3.6

When independence becomes your ______, it leads to the 4C’s: confidence, competence, creativity, and character.

 • A

  priority

 • B

  variety

 • C

  importance

 • D

  action

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Từ vựng

Lời giải chi tiết :

priority            (n): sự ưu tiên                                   

variety (n): sự đa dạng                      

importance (n): tầm quan trọng                     

action (n): hành động

=> When independence becomes your priority, it leads to the 4C’s: confidence, competence, creativity, and character.

Tạm dịch: Khi độc lập trở thành sự ưu tiên của bạn, nó dẫn đến 4C: sự tự tin, khả năng, sáng tạo và tính cách.

Câu 3.7

The natural desire to protect children can make parents _______.

 • A

  overprotection

 • B

  overprotective

 • C

  protectively

 • D

  protectiveness

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Cấu trúc: make sb + adj (khiến cho ai đó như nào)

Lời giải chi tiết :

over-protection (n): sự che chở không hợp lý               

over-protective (adj): bảo vệ quá mức cần thiết                  

protectively (adv): che chở                                           

protectiveness (n): sự bảo vệ

Cấu trúc: make sb + adj (khiến cho ai đó như nào)

=>The natural desire to protect children can make parents overprotective.

Tạm dịch: Mong muốn tự nhiên để bảo vệ trẻ em có thể làm cho cha mẹ bảo vệ quá mức cần thiết

Câu 3.8

A _______skilled person can work, leam and recreate collaboratively with others.

 • A

  sociable

 • B

  social

 • C

  socially

 • D

  society

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Chỗ cần điền đứng trước tính từ nên cần 1 trạng từ.

Lời giải chi tiết :

sociable (adj): hòa đồng                                 

social (adj): thuộc về xã hội                           

socially (adv): 1 cách hòa đồng                     

society (n): xã hội

Chỗ cần điền đứng trước tính từ nên cần 1 trạng từ.

=> A socially skilled person can work, leam and recreate collaboratively with others.

Tạm dịch: Một người có kỹ năng hòa đồng có thể làm việc, học hỏi và tạo cộng tác với người khác

Câu 3.9

I was _______ to recognize that I could work more effectively with my time log.

 • A

  willing

 • B

  fond

 • C

  determined

 • D

  amazed

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Từ vựng

Lời giải chi tiết :

willing (adj): sẵn sàng                                                   

fond (adj): thích           

determined (adj): quyết tâm                                         

amazed (adj): ngạc nhiên

=> I was amazed to recognize that I could work more effectively with my time log.

Tạm dịch: Tôi đã ngạc nhiên để nhận ra rằng tôi có thể làm việc hiệu quả hơn với nhật ký thời gian của tôi.

Câu 3.10

Breaks provide valuable rest _______ you to think creatively and work effectively.

 • A

  able

 • B

  enable

 • C

  enabling

 • D

  to enable

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Dùng “to – V” sau danh từ để chỉ mục đích.

Lời giải chi tiết :

able (adj): có thể                    

enable (v): làm cho có thể

Dùng “to – V” sau danh từ để chỉ mục đích.

=> Breaks provide valuable rest to enable you to think creatively and work effectively.

Tạm dịch: Giờ giải lao cung cấp sự nghỉ ngơi có giá trị để làm cho bạn có thể suy nghĩ sáng tạo và làm việc hiệu quả.

Câu 3.11

Setting money aside for emergencies helps you be sure _______ your rent and bills on time.

 • A

  to pay

 • B

  about paying

 • C

  that to pay      

 • D

  to be paid

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

be sure + to – V: chắc chắn làm gì

Lời giải chi tiết :

be sure + to – V: chắc chắn làm gì

=> Setting money aside for emergencies helps you be sure to pay your rent and bills on time.

Tạm dịch: Đặt tiền sang một bên cho trường hợp khẩn cấp giúp bạn chắc chắn để trả tiền thuê nhà và hóa đơn đúng hạn.

Câu 3.12

With a “To Do” list, you are less _______to forget to do tasks.

 • A

  like

 • B

  alike

 • C

  likely

 • D

  likely than

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

less + adj + to – V: ít … để làm gì

Lời giải chi tiết :

less + adj + to – V: ít … để làm gì

=> With a “To Do” list, you are less likely to forget to do tasks.

Tạm dịch: Với danh sách “Việc cần làm”, bạn ít có thể hơn để quên làm nhiệm vụ.

Câu 3.13

Messy desks and drawers take you much time _______ through piles of documents.

 • A

  search

 • B

  on searching   

 • C

  searching

 • D

  to search

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

take + O + time to – V: mất bao lâu làm gì

Lời giải chi tiết :

take + O + time to – V: mất bao lâu làm gì

=> Messy desks and drawers take you much time to search through piles of documents.

Tạm dịch: Bàn và ngăn kéo lộn xộn đưa bạn nhiều thời gian để tìm kiếm qua đống tài liệu.

Câu 3.14

We found it very difficult _______ with Gamma

 • A

  to work

 • B

  work

 • C

  working

 • D

  worked

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

find + O + adj + to – V: nhận thấy khó khăn để làm gì

Lời giải chi tiết :

find + O + adj + to – V: nhận thấy khó khăn để làm gì

=> We found it very difficult to work with Gamma

Tạm dịch: Chúng tôi nhận thấy khó khăn để làm việc với Gamma.

Câu 3.15

Please wait a minute. My boss is busy ___________ something.

 • A

  write

 • B

  writing

 • C

  to write           

 • D

  to writing

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

be busy + V_ing: bận rộn làm việc gì

Lời giải chi tiết :

be busy + V_ing: bận rộn làm việc gì

=> Please wait a minute. My boss is busy writing something.

Tạm dịch: Vui lòng đợi một chút. Ông chủ của tôi bận rộn viết một cái gì đó.

Câu hỏi 4 :

IV. Read the following passage and choose the best answer for each blank.

Building Confidence in Teens

Confidence is one's belief in their own ability. Confident people rationally believe they are (26) _______ of doing things well and therefore aren't afraid to do those things or even (27)_______new things. Teens who are confident to grow up have a good (28) _______ of self and become happy adults. Parents can help teens (29) ______  their confidence throughout their adolescence by following these tips:

Be trustworthy. Be there when your teen needs you. Provide a safe home environment and firm but fair discipline. This is a (30)_______that your teen's confidence can stand on.

Give your teen choices. One of the things that confidence helps teens do is making a decision. You can help teens make decision by (31) _______ them choices as often as possible.

(32)_______your teen to try new things. Be available to take them where they need to go and do so without complaining.

Become your teen’s biggest fan, (33) _______ it is in sports, or in school.

Allow your teen to fail, do not fix their problems for them. If they need you to help talk the problem through, ask open ended questions so that they (34) _______ to their own conclusions.

Praise your teen when praise is suitable. We know that too much praise is not good _______(35) , but suitable praise is necessary for your teen's self-confidence.

Câu 4.1

Confident people rationally believe they are (26) _______ of doing things well and …

 • A

  able

 • B

  capable

 • C

  suitable

 • D

  aware

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Xem kiến thức về từ vựng

Lời giải chi tiết :

able (adj): khả năng                           

capable (adj): có khả năng                             

suitable (adj): phù hợp                       

aware (adj): nhận thức

Confident people rationally believe they are capable of doing things well and …

Tạm dịch: Những người tự tin hợp lý tin rằng họ có khả năng làm những việc tốt và …

Câu 4.2

therefore aren't afraid to do those things or even (27)_______new things.

 • A

  try

 • B

  examine

 • C

  decide

 • D

  use  

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Xem kiến thức về từ vựng

Lời giải chi tiết :

try (v): cố gắng, thử                                       

examine (v): kiểm tra                        

decide (v): quyết định                                    

use (v): sử dụng

therefore aren't afraid to do those things or even try new things.

Tạm dịch: do đó không ngại làm những điều đó hoặc thử những điều mới.

Câu 4.3

Teens who are confident to grow up have a good (28) _______ of self and become happy adults.

 • A

  feeling

 • B

  state

 • C

  sense

 • D

  ability

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Xem kiến thức về từ vựng

Lời giải chi tiết :

feeling (n): cảm xúc                                       

state (n): trạng thái                             

sense (n): cảm giác                                        

ability (n): khả năng

Teens who are confident to grow up have a good sense of self and become happy adults.

Tạm dịch: Thanh thiếu niên tự tin lớn lên có ý thức tốt về bản thân và trở thành người lớn hạnh phúc.

Câu 4.4

Parents can help teens (29) ______  their confidence throughout their adolescence by following these tips

 • A

  create

 • B

  make

 • C

  lose

 • D

  build

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Xem kiến thức về từ vựng

Lời giải chi tiết :

create (v): tạo ra                                             

make (v): tạo ra                                  

lose (v): mất                                                   

build (v): xây dựng

Parents can help teens build  their confidence throughout their adolescence by following these tips

Tạm dịch: Cha mẹ có thể giúp thanh thiếu niên xây dựng sự tự tin của họ trong suốt thời niên thiếu của họ bằng cách làm theo các mẹo sau:

Câu 4.5

This is a (30)_______that your teen's confidence can stand on.

 • A

  foundation

 • B

  establishment

 • C

  layer

 • D

  basic

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Xem kiến thức về từ vựng

Lời giải chi tiết :

foundation (n): nền tảng                                

establishment (n): sự thành lập         

layer (n): người đặt, gài bẫy                          

basic (adj): cơ bản

This is a foundation that your teen's confidence can stand on.

Tạm dịch: Đây là một nền tảng mà sự tự tin của tuổi teen của bạn có thể đứng vững.

Câu 4.6

You can help teens make decision by (31) _______ them choices as often as possible.

 • A

  saying

 • B

  offering

 • C

  explaining

 • D

  making  

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Xem kiến thức về từ vựng

Lời giải chi tiết :

saying  (v): nói                                               

offering (v): đề nghị                           

explaining (v): giải thích                               

making (v): làm, tạo ra

You can help teens make decision by offering them choices as often as possible.

Tạm dịch: Bạn có thể giúp thanh thiếu niên đưa ra quyết định bằng cách cung cấp cho họ sự lựa chọn thường xuyên nhất có thể.

Câu 4.7

(32)_______your teen to try new things.

 • A

  Believe

 • B

  Prefer

 • C

  Like

 • D

  Encourage

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Xem kiến thức về từ vựng

Lời giải chi tiết :

Believe (v): tin tưởng                                    

Prefer (v): thích hơn                          

Like (v): thích                                                

Encourage (v): khuyến khích

Encourage your teen to try new things.

Tạm dịch: Khuyến khích con bạn thử những điều mới.

Câu 4.8

Become your teen’s biggest fan, (33) _______ it is in sports, or in school.

 • A

  either

 • B

  or

 • C

  whether

 • D

  but

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Xem kiến thức về từ vựng

Lời giải chi tiết :

either: hoặc cái này                                        

or: hoặc                                              

wether: được hay không                                

but: nhưng

Become your teen’s biggest fan, whether it is in sports, or in school.

Tạm dịch: Trở thành người hâm mộ lớn tuổi nhất của bạn, cho dù đó là thể thao hay ở trường.

Câu 4.9

If they need you to help talk the problem through, ask open ended questions so that they (34) _______ to their own conclusions.

 • A

  come

 • B

  reach

 • C

  draw

 • D

  bring  

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Xem kiến thức về từ vựng

Lời giải chi tiết :

come (v): đến                                                 

reach (v): chạm tới                            

draw (v): vẽ                                                    

bring (v): mang

If they need you to help talk the problem through, ask open ended questions so that they come to their own conclusions.

Tạm dịch: Nếu họ cần bạn để giúp nói chuyện vấn đề thông qua, hãy hỏi các câu hỏi mở để họ tự đi đến kết luận.

Câu 4.10

We know that too much praise is not good _______(35) , but suitable praise is necessary for your teen's self-confidence.

 • A

  neither

 • B

  together

 • C

  either

 • D

  whether

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Xem kiến thức về từ vựng

Lời giải chi tiết :

neither: không cái gì                                      

together: cùng nhau                           

either: hoặc cái gì                                          

whether: được hay không

Sử dụng “either” ở cuối câu để thể hiện sự đồng tình trong câu phủ định.

We know that too much praise is not good either, but suitable praise is necessary for your teen's self-confidence.

Tạm dịch: Chúng ta biết rằng quá nhiều lời khen ngợi cũng không tốt, nhưng lời khen ngợi phù hợp là cần thiết cho sự tự tin của con bạn.

Câu hỏi 5 :

V. Read the passage below and choose one correct answer for each question.

Learning The Basics of Essential Life Skills

Living on your own might be something that you dream of achieving some day, but at the same time, the thought can be scary. You need an income, and then after that you need the survival skills to take care of yourself without anyone there to support you.

This guide will help prepare you for that transition so that some day you can live independently.

First, create a support network. We need people to be there for us and to also be honest with us and tell us how we can improve ourselves. Preferably, this network will extend beyond family members and include at least one close friend that you trust. Ultimately, when you are living on your own, you might encounter many obstacles you have never thought of and you will want someone there to be supportive of you and to help you as you navigate a life of independence.

Second, master your weaknesses. It is a good idea to try and be aware of your weaknesses. If possible, have your close friend tell you what they feel are your biggest weaknesses. It Is also good to know your strengths, but it is your weaknesses that you need to work on. For instance, you might get very focused on playing video games for hours, maybe days at a time. While it is okay to play video games, playing them for days at a time when trying to live on your own can lead to you losing your job and also your house. So, it is important that you recognize your weaknesses and do your best to work with them.

Next, learn to balance your schedule. It is important to learn how to do multiple things in a day. You need to be flexible and willing to schedule time for activities, work, and social engagements.

Then, live a healthy lifestyle. You should exercise and try to eat healthy. You also have to maintain your hygiene or you might find yourself out of a job.

Last but not least, follow your dreams and make them come true. Look through the newspapers and online and find that apartment or house that you desire to live in. Decide that you are going to move out and make it happen. Ultimately, living on your own is something that you have to make happen for yourself. So, decide that is what you want and don’t allow anything to deter you from your goal.

Câu 5.1

In order to live independently, you should _______.

 • A

  dream of achieving some day

 • B

  need someone to support you in case of emergency

 • C

  have scary thought that no one is there to support you

 • D

  have a job and the necessary life skills

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Đọc hiểu

Lời giải chi tiết :

Để sống độc lập, bạn nên _______.

A. ước mơ một ngày nào đó đạt được điều đó

B. cần một ai đó để hỗ trợ bạn trong trường hợp khẩn cấp

C. có ý nghĩ đáng sợ mà không có ai ở đó để hỗ trợ bạn

D. có một công việc và các kỹ năng sống cần thiết

Thông tin: You need an income, and then after that you need the survival skills to take care of yourself without anyone there to support you.

=> In order to live independently, you should have a job and the necessary life skills.

Tạm dịch: Bạn cần một thu nhập, và sau đó bạn cần các kỹ năng sinh tồn để tự chăm sóc bản thân mà không cần bất cứ ai ở đó để hỗ trợ bạn.

Câu 5.2

The support network is very important because _______.

 • A

  we don’t have any family member to trust or rely on

 • B

  it helps us to improve ourselves and get over obstacles

 • C

  we may think of obstacles and we want someone to be supportive of us

 • D

  it can help us navigate a life of independence

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Đọc hiểu

Lời giải chi tiết :

Mạng lưới hỗ trợ rất quan trọng vì _______.

A. chúng ta không có bất kỳ thành viên gia đình nào để tin tưởng hoặc dựa vào

B. nó giúp chúng ta cải thiện bản thân và vượt qua chướng ngại vật

C. chúng ta có thể nghĩ về chướng ngại vật và chúng ta muốn ai đó ủng hộ chúng ta

D. nó có thể giúp chúng ta điều hướng một cuộc sống độc lập

Thông tin: We need people to be there for us and to also be honest with us and tell us how we can improve ourselves.

=> The support network is very important because it helps us to improve ourselves and get over obstacles

Tạm dịch: Chúng ta cần mọi người ở đó với chúng ta và cũng thành thật  và cho chúng ta biết cách chúng ta có thể cải thiện bản thân mình.

Câu 5.3

All of the following are correct about mastering your weaknesses EXCEPT that _______.

 • A

  you should know both your strengths and weaknesses

 • B

  being aware of your weaknesses helps you avoid big mistakes.

 • C

  your friends can’t recognize your weaknesses for you

 • D

  you should recognize your weaknesses and get rid of them

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Đọc hiểu

Lời giải chi tiết :

Tất cả những điều sau đây là chính xác về việc nắm vững điểm yếu của bạn NGOẠI TRỪ rằng _______.

A. bạn nên biết cả điểm mạnh và điểm yếu của bạn

B. nhận thức được điểm yếu của bạn sẽ giúp bạn tránh được những sai lầm lớn.

C. bạn bè của bạn không thể nhận ra điểm yếu của bạn cho bạn

D. bạn nên nhận ra điểm yếu của bạn và loại bỏ chúng

Thông tin: If possible, have your close friend tell you what they feel are your biggest weaknesses.

=> All of the following are correct about mastering your weaknesses EXCEPT that your friends can’t recognize your weaknesses for you

Tạm dịch: Nếu có thể, hãy để người bạn thân của bạn cho bạn biết những gì họ cảm thấy là điểm yếu lớn nhất của bạn.

Câu 5.4

Learning to balance your schedule helps you ______.

 • A

  complete your tasks at work, home and in society

 • B

  play video games for hours without worrying losing your job

 • C

  be flexible and willing to recognize your weaknesses

 • D

  learn how to do multiple things at work

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Đọc hiểu

Lời giải chi tiết :

Học cách để cân bằng lịch trình của bạn sẽ giúp bạn ______.

A. hoàn thành nhiệm vụ của bạn tại nơi làm việc, nhà và trong xã hội

B. chơi trò chơi video hàng giờ mà không phải lo mất việc

C. linh hoạt và sẵn sàng nhận ra điểm yếu của bạn

D. tìm hiểu cách làm nhiều việc trong công việc

Thông tin: You need to be flexible and willing to schedule time for activities, work, and social engagements.

=> Learning to balance your schedule helps you complete your tasks at work, home and in society

Tạm dịch: Bạn cần phải linh hoạt và sẵn sàng lên lịch cho các hoạt động, công việc và cam kết xã hội.

Câu 5.5

In order to make your dream of living independently come true, you have to _______.

 • A

  find an apartment online for your parents to move out

 • B

  live by yourself instead of living with your parents

 • C

  find yourself out of a job because of maintaining your hygiene

 • D

  never allow anything to deter you from your healthy lifestyle

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Đọc hiểu

Lời giải chi tiết :

Để làm cho giấc mơ của bạn sống độc lập trở thành sự thật, bạn phải _______.

A. tìm một căn hộ trực tuyến cho cha mẹ của bạn để di chuyển ra ngoài

B. sống một mình thay vì sống chung với bố mẹ bạn

C. tìm thấy chính mình ra khỏi một công việc bởi vì duy trì vệ sinh của bạn

D. không bao giờ cho phép bất cứ điều gì để ngăn cản bạn từ lối sống lành mạnh của bạn

Thông tin: Decide that you are going to move out and make it happen.

=> In order to make your dream of living independently come true, you have to live by yourself instead of living with your parents

Tạm dịch: Quyết định rằng bạn sẽ di chuyển ra ngoài và thực hiện nó.

Câu hỏi 6 :

VI. Choose the sentence which has the closest meaning to the original one.

Câu 6.1

We regret we cannot accept payment by credit card for sales of under $10.

 • A

  If you spend more than $10, you must pay by credit card.

 • B

  We make a charge if you pay by credit card.

 • C

  We prefer cash payment for large sales.

 • D

  If you spend less than $10, you cannot pay by credit card.

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Tìm câu đồng nghĩa với câu đã cho

Lời giải chi tiết :

Chúng tôi rất tiếc chúng tôi không thể chấp nhận thanh toán bằng thẻ tín dụng đối với hàng hóa dưới $ 10.

A. Nếu bạn chi tiêu nhiều hơn $ 10, bạn phải thanh toán bằng thẻ tín dụng. => sai nghĩa

B. Chúng tôi tính phí nếu bạn thanh toán bằng thẻ tín dụng. => sai nghĩa

C. Chúng tôi muốn thanh toán bằng tiền mặt cho doanh thu lớn. => sai nghĩa

D. Nếu bạn chi tiêu ít hơn $ 10, bạn không thể thanh toán bằng thẻ tín dụng.

Câu 6.2

There's no point in persuading him to do this.

 • A

  He is able to do this although he does not want to.  

 • B

  He is able to do this although he does not want to.  

 • C

  I enjoy persuading him to do this.                 

 • D

  It is useless to persuade him to do this.

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Tìm câu đồng nghĩa với câu đã cho

Lời giải chi tiết :

Thật vô ích để thuyết phục anh ta làm điều này.

A. Anh ấy có thể làm điều này mặc dù anh ấy không muốn. => sai nghĩa

B. Nó sẽ hữu ích để thuyết phục anh ta làm điều này. => sai nghĩa

C. Tôi thích thuyết phục anh ta làm điều này. => sai nghĩa

D. Thật là vô dụng để thuyết phục anh ta làm điều này.

Câu 6.3

Those students should be punished for what they have done.

 • A

  Those students should have done what they were punished for.

 • B

  What those students have done will give them some punishment.

 • C

  Those students can't get away with what they have done.

 • D

  The things those students have done are kinds of punishment.

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Tìm câu đồng nghĩa với câu đã cho

Lời giải chi tiết :

Những học sinh đó nên bị trừng phạt vì những gì họ đã làm.

A. Những học sinh đó lẽ ra nên làm những gì họ bị trừng phạt. => sai nghĩa

B. Những gì học sinh đã làm sẽ đưa cho họ một số hình phạt. => sai nghĩa

C. Những học sinh đó không thể thoát khỏi với những gì họ đã làm.

D. Những điều mà học sinh đã làm phần nào bị phạt. => sai nghĩa

Câu 6.4

Not many people attended the meeting.

 • A

  People didn't show up for the meeting.                                 

 • B

  There was a poor turn-out for the meeting.

 • C

  Too many people turned out at the meeting.

 • D

  Hardly did people come to the meeting.

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Tìm câu đồng nghĩa với câu đã cho

Lời giải chi tiết :

Không có nhiều người tham dự cuộc họp.

A. Mọi người không xuất hiện trong cuộc họp. => sai nghĩa

B. Có một sự xuất hiện thưa thớt cho cuộc họp. => sát nghĩa câu gốc

C. Quá nhiều người đã xuất hiện tại cuộc họp. => sai nghĩa

D. Hầu như mọi người không đến dự cuộc họp. => chưa sát nghĩa (gần như không có ai)

Câu 6.5

That young man is bound to fail in this test.

 • A

  There is no way that young man can succeed in this test.     

 • B

  Certainly, that young man will pass this test.

 • C

  It would be impossible for that young man to fail this test.

 • D

  That young man almost failed in this test.

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Tìm câu đồng nghĩa với câu đã cho

Lời giải chi tiết :

Người đàn ông trẻ đó chắc chắn trượt trong bài kiểm tra này.

A. Không có cách nào mà chàng trai trẻ có thể thành công trong bài kiểm tra này.

B. Chắc chắn, người đàn ông trẻ đó sẽ vượt qua bài kiểm tra này. => sai nghĩa

C. Sẽ không thể cho người đàn ông trẻ thất bại trong bài kiểm tra này. => sai nghĩa

D. Người đàn ông trẻ đó gần như thất bại trong bài kiểm tra này. => sai nghĩa

Câu hỏi 7 :

VII. Error Identification.

Câu 7.1

Students (A) in the United States often support (B)  themselves  (C) by baby sitting, working in restaurants or they drive  (D) taxicabs.

 • A

  Students

 • B

  often support

 • C

  themselves  

 • D

  they drive  

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Cấu trúc song song

Lời giải chi tiết :

Students (A) in the United States often support (B)  themselves  (C) by baby sitting, working in restaurants or they drive  (D) taxicabs.

Sau giới từ “by” động từ ở dạng V-ing;baby sitting, working” ở dạng V–ing nên động từ “drive” cũng phải đưa về dạng V-ing

=> cấu trúc song song

they drive => driving

Students in the United States often support  themselves  by baby sitting, working in restaurants or driving taxicabs.

Tạm dịch: Học sinh ở Hoa Kỳ thường hỗ trợ bản thân bằng chăm em bé, làm việc trong các nhà hàng hoặc lái xe taxi.

Câu 7.2

Bill was very young when they left, (A) and he could not (B) longer (C) remember living (D) in the house.

 • A

  left

 • B

  could not

 • C

  longer

 • D

  living

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Cụm từ

Lời giải chi tiết :

Bill was very young when they left, (A) and he could not (B) longer (C) remember living (D) in the house.

Cụm từ “no longer”: không còn nữa

could not => could no

Bill was very young when they left, and he could no longer remember living in the house.

Tạm dịch: Bill rất trẻ khi họ rời đi, và anh không còn nhớ sống trong nhà đó.

Câu 7.3

Hardly I had  (A) got onto the motorway when (B) I saw (C) two police cars following (D) me.

 • A

  I had  

 • B

  when

 • C

  saw

 • D

  following

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Công thức: Hardly + had + S + Ved/ V3 when + S + Ved/ V2: ngay khi... thì...

Lời giải chi tiết :

Hardly I had  (A) got onto the motorway when (B) I saw (C) two police cars following (D) me.

Công thức: Hardly + had + S + Ved/ V3 when + S + Ved/ V2: ngay khi... thì...

I had => had I

Hardly had I got onto the motorway when I saw  two police cars following me.

Tạm dịch: Ngay khi tôi đi lên đường cao tốc thì tôi thấy hai chiếc xe cảnh sát theo sau tôi.

Câu 7.4

Statistics are (A) now compulsory (B) for all students taking (C) a course in engineering (D).

 • A

  are

 • B

  compulsory

 • C

  taking

 • D

  engineering

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Công thức: S + tobe + adj + to – V

Lời giải chi tiết :

Statistics are (A) now compulsory (B) for all students taking (C) a course in engineering (D).

Công thức: S + tobe + adj + to – V

taking => to take

Statistics are now compulsory for all students to take a course in engineering.

Tạm dịch: Thống kê hiện là  bắt buộc đối với tất cả sinh viên tham gia một khóa học về kỹ thuật.

Câu 7.5

The organization (A) aim is to educate (B)the public (C) about the dangers (D) of smoking.  

 • A

  organization

 • B

  to educate

 • C

  public 

 • D

  dangers

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Khi muốn nói sở hữu của cái gì, ta thêm “ ’s” vào giữa 2 danh từ đó

Lời giải chi tiết :

The organization (A) aim is to educate (B)the public (C) about the dangers (D) of smoking.  

Khi muốn nói sở hữu của cái gì, ta thêm “ ’s” vào giữa 2 danh từ đó

organization => organization’s

The organization’s aim is to educate the public about the dangers of smoking.  

Tạm dịch: Mục đích của tổ chức là giáo dục công chúng về những nguy hiểm của việc hút thuốc lá

close