Trắc nghiệm Kĩ năng đọc Unit 4 Tiếng Anh 11 mới

Làm bài tập
Câu hỏi 1 :

Fill in each numbered blank with one suitable word or phrase.

Visiting Special Schools In Ho Chi Minh City

For disabled children, special education and care is an essential need.  A special school may not be spacious, but it will become their second homes and families, helping unfortunate children to (1) _______  knowledge and skills as well as self-confidence in order to (2) _______ better into the community.

The Future School, a semi-boarding school, now has 40 handicapped children, from ages 6 to 16. The principal of Future School said, “Most of the students here have difficulties with language and life skills. So I (3) _______ great importance to improving their life skills and developing their language skills as much as possible.

Ms. Thu Huong, who has worked in the school for a many years, is also interested in teaching life skills to students. I (4)  _______  them with my heart and try to develop suitable learning programmes for them. Teaching them is very difficult because of the (5) _______ between school and family. So, I always recommend families help students review what I taught during the day, so that the day after we can receive the students’ (6) _______  from home about the lessons”, said she.

The Glow Blind Center has been (7) _______  for 29 years to teach and care (8) ______ the blind.  About 30 blind students have been sponsored by the center, most of them from difficult backgrounds. Every morning, the center’s Sisters (9) _______children to Nguyen Dinh Chieu School, a special school for the handicapped, and pick them up in the afternoon for after-school help and to feed them. (10) _______  they are not blind themselves, the Sisters all want to learn Braille to be closer to their children.

Câu 1.1

A special school may not be spacious, but it will become their second homes and families, helping unfortunate children to (26) _______  knowledge and skills…

 • A

  win

 • B

  gain

 • C

  benefit

 • D

  increase

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Từ vựng

Lời giải chi tiết :

win (v): chiến thắng                           

gain (v): đạt được                  

benefit  (n): lợi ích                             

increase (v): tăng

=> A special school may not be spacious, but it will become their second homes and families, helping unfortunate children to gain knowledge and skills…

Tạm dịch: Một trường đặc biệt có thể không rộng rãi, nhưng nó sẽ trở thành ngôi nhà thứ hai và gia đình của họ, giúp trẻ em không may đạt được kiến ​​thức và kỹ năng …

Câu 1.2

as well as self-confidence in order to (2) _______ better into the community.

 • A

  integrate

 • B

  combine

 • C

  mix

 • D

  suit  

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Từ vựng

Lời giải chi tiết :

integrate (v): hội nhập                       

combine (v): kết hợp             

mix (v): trộn                                       

suit (v): phù hợp

=> as well as self-confidence in order to integrate better into the community.

Tạm dịch: cũng như sự tự tin để hòa nhập tốt hơn vào cộng đồng.

Câu 1.3

So I (3) _______  great importance to improving their life skills and developing their language skills as much as possible.

 • A

  attack

 • B

  attach

 • C

  put

 • D

  offer  

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Từ vựng

Lời giải chi tiết :

attack (v): tấn công                            

attach (v): đính kèm   

put (v): đặt                                         

offer (v): đề nghị

attach importance to one’s study: coi trọng việc học hành

=>So I attach  great importance to improving their life skills and developing their language skills as much as possible.

Tạm dịch: Vì vậy, tôi chú trọng cải thiện kỹ năng sống và phát triển kỹ năng ngôn ngữ của họ càng nhiều càng tốt.

Câu 1.4

I (4)  _______  them with my heart and try to develop suitable learning programmes for them.

 • A

  get

 • B

  come

 • C

  approach

 • D

  reach to

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Từ vựng

Lời giải chi tiết :

get (v): nhận được, trở nên                                        

come (v): đến             

approach (v): đến gần                                                

reach to (v): chạm đến

=> I approach  them with my heart and try to develop suitable learning programmes for them.

Tạm dịch: Tôi tiếp cận họ với trái tim của tôi và cố gắng phát triển các chương trình học phù hợp cho họ.

Câu 1.5

Teaching them is very difficult because of the (5) _______ between school and family.

 • A

  holes

 • B

  space

 • C

  misses

 • D

  gaps  

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Từ vựng

Lời giải chi tiết :

holes (n): lỗ                                        

space (n): khoảng trống         

misses (n): trượt                                 

gaps (n): khoảng cách

=>Teaching them is very difficult because of the gaps between school and family.  

Tạm dịch: Giảng dạy chúng rất khó khăn vì khoảng cách giữa trường học và gia đình.

Câu 1.6

So, I always recommend families help students review what I taught during the day, so that the day after we can receive the students’ (6) _______  from home about the lessons”, said she.

 • A

  advice

 • B

  criticism

 • C

  feedback

 • D

  information

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Từ vựng

Lời giải chi tiết :

advice (n): lời khuyên                        

criticism (n): phê phán                       

feedback (n): phản hồi                       

information (n): thông tin

=>So, I always recommend families help students review what I taught during the day, so that the day after we can receive the students’ feedback  from home about the lessons”, said she.

Tạm dịch: Vì vậy, tôi luôn khuyên các gia đình giúp sinh viên xem lại những gì tôi đã dạy trong ngày, để ngày sau khi chúng tôi có thể nhận được phản hồi của học sinh từ gia đình về các bài học ”, cô nói.

Câu 1.7

The Glow Blind Center has been (7) _______  for 29 years to teach…

 • A

  set

 • B

  established

 • C

  installed

 • D

  worked

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Từ vựng

Lời giải chi tiết :

set (v): đặt, để                        

established (v): thành lập       

installed (v): lắp đặt               

worked (v): làm việc

=> The Glow Blind Center has been established  for 29 years to teach…

Tạm dịch: Trung tâm dành cho người mù đã được thành lập trong 29 năm để dạy …

Câu 1.8

… and care (8) ______ the blind.   

 • A

  for

 • B

  of

 • C

  to

 • D

  with

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Cụm danh từ

Lời giải chi tiết :

care for st: quan tâm đến cái gì

=>… and care for the blind.   

Tạm dịch: … chăm sóc cho người mù.

Câu 1.9

Every morning, the center’s Sisters (9) _______children to Nguyen Dinh Chieu School, a special school for the handicapped, and pick them up in the afternoon for after-school help and to feed them.

 • A

  show

 • B

  go

 • C

  move

 • D

  lead  

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Từ vựng

Lời giải chi tiết :

show (v): chỉ ra                                  

go (v): đi                                

move (v): chuyển động                      

lead (v): dẫn

=>Every morning, the center’s Sisters lead children to Nguyen Dinh Chieu School, a special school for the handicapped, and pick them up in the afternoon for after-school help and to feed them.

Tạm dịch: Mỗi buổi sáng, các cô của trung tâm hướng dẫn trẻ em đến trường Nguyễn Đình Chiểu, một ngôi trường đặc biệt dành cho người khuyết tật, và đón chúng vào buổi chiều để được giúp đỡ sau giờ học và cho chúng ăn.

Câu 1.10

(10) _______  they are not blind themselves, the Sisters all want to learn Braille to be closer to their children.

 • A

  Because

 • B

  Athough

 • C

  If

 • D

  But

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Liên từ

Lời giải chi tiết :

Because: Bởi vì                      

Athough: Mặc dù                   

If : Nếu                                   

But: Nhưng

=> Athough they are not blind themselves, the Sisters all want to learn Braille to be closer to their children.

Tạm dịch: Mặc dù họ không mù, các cô đều muốn học chữ nổi để gần gũi hơn với bọn trẻ.

Câu hỏi 2 :

Read the passage carefully and choose the correct answer.

One of the most amazing developments I’ve seen in education over the past ten years is the way that technology has created a revolution in possibilities for disabled learners.

Text-to-Speech software helps students with visual impairments by allowing them to listen to the text that appears on a computer screen. This is a huge improvement over Braille because once the programme is installed on the computer, it can read anything on the screen, no matter what format it is in - pdf or website - with no waiting for a Braille translation. This enables students to participate in online activities, use email and text, and have immediate access to course materials.

Visual aids include screen magnification software that enlarges portions of the screen where the reader directs the mouse, screen reader software that translates screen text to Braille, text-to-speech programmes, or audio texts. All of these can be used by students of many different kinds of visual disabilities.

Audio aids include alerting devices that use flashing lights or icons on the computer screen rather than sounds to signal users, close-captioning for videos, TDD also known as Telecommunication for the Deaf, and phones with Voice-Carry-Over technologies that allow students with hearing difficulties to communicate over the phone with their own voice.

For students with physical disabilities, several technologies are available to assist them in completing their schoolwork, including audio books for students who cannot physically handle books, keyboard adapters such as keyguards to prevent mistyping from tremors or loss of control, or voice recognition software for students who cannot type.

Online education also helps disabled students because some of them study better in an environment with limited distractions and more accessibility than might be available in many classrooms or on very large campuses.

Câu 2.1

With Text-to-Speech software, students with visual impairments can _______.

 • A

  read the texts that appear on the computer screen in any format - pdf or website

 • B

  participate in online activities with the help of a Braille expert or teacher

 • C

  create a revolution in possibilities for disabled learners in their study and daily life

 • D

  recognize anything inserted in the computer and have better telecommunication

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Đọc hiểu

Lời giải chi tiết :

Với phần mềm Text-to-Speech, học sinh khiếm thị có thể _______.

A. đọc các văn bản xuất hiện trên màn hình máy tính ở bất kỳ định dạng nào - pdf hoặc trang web

B. tham gia các hoạt động trực tuyến với sự giúp đỡ của một chuyên gia hoặc giáo viên chữ nổi

C. tạo ra một cuộc cách mạng trong khả năng cho người học bị khuyết tật trong nghiên cứu của họ và cuộc sống hàng ngày

D. nhận ra bất cứ thứ gì được lắp vào máy tính và có viễn thông tốt hơn

Thông tin: This is a huge improvement over Braille because once the programme is installed on the computer, it can read anything on the screen, no matter what format it is in - pdf or website - with no waiting for a Braille translation.

=> With Text-to-Speech software, students with visual impairments can recognize anything inserted in the computer and have better telecommunication

Tạm dịch: Đây là một cải tiến lớn về chữ nổi vì một khi chương trình được cài đặt trên máy tính, nó có thể đọc bất cứ thứ gì trên màn hình, bất kể định dạng của nó là gì - pdf hoặc trang web - không chờ đợi bản dịch chữ nổi.

Câu 2.2

Visual aids can offer all of the following services EXCEPT that _______.

 • A

  it can enlarge portions of the screen where the reader directs the mouse

 • B

  it can magnify the Braille text so that the student can read it more easily

 • C

  it can translate screen text to Braille so that the student can read it

 • D

  it can transform normal texts into audio texts so that the student can hear them

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Đọc hiểu

Lời giải chi tiết :

Hỗ trợ trực quan có thể cung cấp tất cả các dịch vụ sau đây NGOẠI TRỪ _______.

A. nó có thể phóng to các phần của màn hình mà người đọc chỉ đạo chuột

B. nó có thể phóng to chữ nổi để học sinh có thể đọc nó dễ dàng hơn

C. nó có thể dịch văn bản màn hình sang chữ nổi để học sinh có thể đọc nó

D. nó có thể chuyển đổi văn bản bình thường thành văn bản âm thanh để học sinh có thể nghe thấy chúng

Thông tin: Visual aids include screen magnification software that enlarges portions of the screen where the reader directs the mouse, screen reader software that translates screen text to Braille, text-to-speech programmes, or audio texts.

=> Visual aids can offer all of the following services EXCEPT that it can magnify the Braille text so that the student can read it more easily

Tạm dịch: Hỗ trợ trực quan bao gồm phần mềm phóng đại màn hình mở rộng các phần của màn hình mà người đọc hướng chuột, phần mềm trình đọc màn hình dịch văn bản màn hình sang chữ nổi, chương trình chuyển văn bản thành giọng nói hoặc văn bản âm thanh.

Câu 2.3

With audio aids, students with hearing impairments can ________.

 • A

  have very little telecommunication

 • B

  give sounds to signal other users

 • C

  have more chances to read texts

 • D

  hear conversations on the phone

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Từ vựng

Lời giải chi tiết :

Với thiết bị trợ thính, học sinh khiếm thính có thể ________.

A. có rất ít thông tin liên lạc

B. cung cấp âm thanh để báo hiệu người dùng khác

C. có nhiều cơ hội hơn để đọc văn bản

D. nghe cuộc hội thoại trên điện thoại

Thông tin: Audio aids include alerting devices that use flashing lights or icons on the computer screen rather than sounds to signal users, close-captioning for videos …

=> With audio aids, students with hearing impairments can have more chances to read texts

Tạm dịch: Thiết bị hỗ trợ âm thanh bao gồm thiết bị cảnh báo sử dụng đèn nhấp nháy hoặc biểu tượng trên màn hình máy tính thay vì âm thanh để báo hiệu người dùng, phụ đề đóng cho video,…

Câu 2.4

Modern technologies can help_______.

 • A

  disabled students get over their drawbacks and improve their study

 • B

  students with physical disabilities use the keyboard easily

 • C

  students with hearing impairments complete their schoolwork with their own voice

 • D

  students study better despite distractions in many classrooms

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Từ vựng

Lời giải chi tiết :

Công nghệ hiện đại có thể giúp_______.

A. học sinh khuyết tật vượt qua những hạn chế của họ và cải thiện việc học của họ

B. học sinh khuyết tật thể chất sử dụng bàn phím dễ dàng

C. học sinh khiếm thính hoàn thành bài tập ở trường với giọng nói của chính họ

D. sinh viên học tốt hơn mặc dù phiền nhiễu trong nhiều lớp học

Thông tin: Online education also helps disabled students because some of them study better in an environment with limited distractions and more accessibility than might be available in many classrooms or on very large campuses.

=> Modern technologies can help disabled students get over their drawbacks and improve their study

Tạm dịch: Giáo dục trực tuyến cũng giúp học sinh khuyết tật vì một số em học tốt hơn trong một môi trường với sự xao lãng hạn chế và khả năng tiếp cận nhiều hơn có thể có trong nhiều lớp học hoặc trong các khuôn viên rất lớn.

Câu 2.5

The word “tremor” in paragraph 5 is closest in meaning to _______.

 • A

  an act of tying

 • B

  a movement

 • C

  a slight shaking

 • D

  using the keyboard

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Từ vựng

Lời giải chi tiết :

Từ " tremor " trong đoạn 5 là có nghĩa gần nhất với _______.

A. một hành động ràng buộc

B.  một phong trào

C. một chút lắc

D.  bằng cách sử dụng bàn phím

The word “tremor” in paragraph 5 is closest in meaning to a slight shaking

tremor = a slight shaking

close