Trắc nghiệm Đọc điền từ Review 2 Tiếng Anh 11 mới

Đề bài

Câu 1 :

Read the passage and choose the best option to fill in each blank.

An important part of being an adult is becoming more independent from your parents. _____(1)_____ independent, you'll need to focus on your living situation, your financial resources, your budgeting behavior and possibly how you interact with your parents in your day-to-day life.

Make sure you are living somewhere other than your parents' house or in a residence that your parents have paid ____(2)____. If you want to be independent and make your own decisions about how you live, you will need to obtain your own housing that is completely separate from your parents both physically and financially.

One of the main challenges in becoming independent as an adult is acquiring a sufficient income to allow you to live without the financial ____(3)____of your parents. This can be particularly difficult if you are still a university student, but it is not impossible. Seek scholarships and part-time jobs. If you are ___(4)____ a student, find employment that offers a salary that can cover your expenses. Avoid relying on your parents as the first option for help of any kind. Although your parents will always be an important source of social support in your life, your parents should not be the first people you approach with requests for help, or requests for financial assistance. This means that you may never ask your parents for help again, it just means that as an independent adult, there should be ___(5)____ sources of support within your life that you can turn to when necessary.

Câu 1.1

(1)________ independent, you'll need to focus on your living situation, your financial resources, your budgeting behavior and possibly how you interact with your parents in your day-to-day life.

 • A.

  to becoming

 • B.

  becoming

 • C.

  to become

 • D.

  become

Câu 1.2

Make sure you are living somewhere other than your parents' house or in a residence that your parents have paid (2)____.

 • A.

  to

 • B.

  of

 • C.

  at

 • D.

  for

Câu 1.3

One of the main challenges in becoming independent as an adult is acquiring a sufficient income to allow you to live without the financial (3)_______ of your parents.

 • A.

  assist

 • B.

  assistance

 • C.

  assistence

 • D.

  assisted

Câu 1.4

If you are (4)______ a student, find employment that offers a salary that can cover your expenses.

 • A.

  no longer

 • B.

  not longer

 • C.

  no long

 • D.

  any longer

Câu 1.5

This means that you may never ask your parents for help again, it just means that as an independent adult, there should be (5)________sources of support within your life that you can turn to when necessary.

 • A.

  other’s

 • B.

  others

 • C.

  another

 • D.

  other

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Read the passage and choose the best option to fill in each blank.

An important part of being an adult is becoming more independent from your parents. _____(1)_____ independent, you'll need to focus on your living situation, your financial resources, your budgeting behavior and possibly how you interact with your parents in your day-to-day life.

Make sure you are living somewhere other than your parents' house or in a residence that your parents have paid ____(2)____. If you want to be independent and make your own decisions about how you live, you will need to obtain your own housing that is completely separate from your parents both physically and financially.

One of the main challenges in becoming independent as an adult is acquiring a sufficient income to allow you to live without the financial ____(3)____of your parents. This can be particularly difficult if you are still a university student, but it is not impossible. Seek scholarships and part-time jobs. If you are ___(4)____ a student, find employment that offers a salary that can cover your expenses. Avoid relying on your parents as the first option for help of any kind. Although your parents will always be an important source of social support in your life, your parents should not be the first people you approach with requests for help, or requests for financial assistance. This means that you may never ask your parents for help again, it just means that as an independent adult, there should be ___(5)____ sources of support within your life that you can turn to when necessary.

Câu 1.1

(1)________ independent, you'll need to focus on your living situation, your financial resources, your budgeting behavior and possibly how you interact with your parents in your day-to-day life.

 • A.

  to becoming

 • B.

  becoming

 • C.

  to become

 • D.

  become

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Kiến thức: to V/ Ving

Lời giải chi tiết :

Sử dụng to V đứng đầu câu để rút gọn mệnh đề chỉ mục đích

Sử dụng Ving đứng đầu câu để rút gọn mệnh đề chứa When ở thể chủ động

Dựa vào ngữ cảnh câu, đáp án C phù hợp nhất

=> To become independent, you'll need to focus on your living situation, your financial resources, your budgeting behavior and possibly how you interact with your parents in your day-to-day life.

Tạm dịch: Để trở nên độc lập, bạn cần tập trung vào hoàn cảnh sống, nguồn tài chính, hành động lập ngân sách và có thể là cách bạn tương tác với cha mẹ trong cuộc sống hàng ngày.

Câu 1.2

Make sure you are living somewhere other than your parents' house or in a residence that your parents have paid (2)____.

 • A.

  to

 • B.

  of

 • C.

  at

 • D.

  for

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Kiến thức: Cụm động từ

Lời giải chi tiết :

Ta có: pay for O: trả tiền cho thứ gì

Ở đây tân ngữ (O) chính là a residence được thay thế bằng đại từ quan hê that trong mệnh đề quan hệ

=> Make sure you are living somewhere other than your parents' house or in a residence that your parents have paid for.

Tạm dịch: Hãy chắc chắn rằng bạn đang sống ở một nơi nào đó không phải là nhà của cha mẹ bạn hoặc trong một nơi cư trú mà cha mẹ bạn đã trả tiền cho.

Câu 1.3

One of the main challenges in becoming independent as an adult is acquiring a sufficient income to allow you to live without the financial (3)_______ of your parents.

 • A.

  assist

 • B.

  assistance

 • C.

  assistence

 • D.

  assisted

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: Từ loại

Lời giải chi tiết :

assist (v) hỗ trợ

assistance (n) sự hỗ trợ

 assistence : sai chính tả, không tồn tại

assisted (adj) có thể hỗ trợ

=> One of the main challenges in becoming independent as an adult is acquiring a sufficient income to allow you to live without the financial assistance of your parents.

Tạm dịch: Một trong những thách thức chính trong việc trở nên độc lập khi trưởng thành là có được thu nhập đủ để cho phép bạn sống mà không cần sự hỗ trợ tài chính của cha mẹ

Câu 1.4

If you are (4)______ a student, find employment that offers a salary that can cover your expenses.

 • A.

  no longer

 • B.

  not longer

 • C.

  no long

 • D.

  any longer

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Kiến thức: Từ vựng 

Lời giải chi tiết :

Cấu trúc:

S+ no longer + V hiện tại đơn (không còn làm gì) = S + used to V (từng làm gì)

=> If you are no longer a student, find employment that offers a salary that can cover your expenses.

Tạm dịch: Nếu bạn không còn là sinh viên, hãy tìm việc làm với mức lương có thể trang trải chi phí của bạn.

Câu 1.5

This means that you may never ask your parents for help again, it just means that as an independent adult, there should be (5)________sources of support within your life that you can turn to when necessary.

 • A.

  other’s

 • B.

  others

 • C.

  another

 • D.

  other

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Kiến thức: other/ another/ others

Lời giải chi tiết :

Other (adj) + N(s,es): những cái khác

Others = Other + N (s,es)

Another + N (số ít): một cái khác

The other: 1 cái khác (còn lại)

Ta thấy sau vị trí cần điền là một danh từ số nhiều (resources) nên đáp án đúng là D

=> This means that you may never ask your parents for help again, it just means that as an independent adult, there should be other sources of support within your life that you can turn to when necessary.

Tạm dịch: Điều này có nghĩa là bạn có thể không bao giờ yêu cầu cha mẹ giúp đỡ nữa, nó chỉ có nghĩa là với tư cách là một người trưởng thành độc lập, cần có những nguồn hỗ trợ khác trong cuộc sống mà bạn có thể tìm đến khi cần thiết.

close