Trắc nghiệm Kiểm tra Unit 5 Tiếng Anh 11 mới

Làm bài tập
Câu hỏi 1 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

III. Choose the best answer.

The capital still______ considerable charm with plenty to see.

insists

expresses

continues

maintains

Đáp án của giáo viên lời giải hay

maintains

Phương pháp giải :

Từ vựng

Lời giải chi tiết :

insists (v): nài nỉ                                

expresses (v): bày tỏ              

continues (v): tiếp tục                                    

maintains (v): duy trì

Tạm dịch: Thủ đô vẫn duy trì được sự quyến rũ đáng kể với rất nhiều thứ để xem.

Câu hỏi 2 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

III. Choose the best answer.

They try to promote active collaboration and mutual ______ on matters of common interest.

easiness

association

assistant

assistance

Đáp án của giáo viên lời giải hay

assistance

Phương pháp giải :

Từ vựng

Lời giải chi tiết :

easiness (n): sự dễ dàng                    

association (n): hiệp hội                    

assistant (n): trợ lý                             

assistance (n): giúp đỡ

Tạm dịch: Họ cố gắng thúc đẩy hợp tác tích cực và giúp đỡ lẫn nhau về các vấn đề quan tâm chung.

Câu hỏi 3 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

III. Choose the best answer.

The two decades of Vietnam’s participation in the bloc have seen the country’s maturity in ______.

mixture

combination

integration

separation

Đáp án của giáo viên lời giải hay

integration

Phương pháp giải :

Từ vựng

Lời giải chi tiết :

mixture (n): trộn lẫn                           

combination (n): sự kết hợp  

integration (n): hội nhập                    

separation (n): sự chia rẽ

Tạm dịch: Sự tham gia của Việt Nam hai thập kỷ trong khối đã chứng kiến sự trưởng thành của đất nước trong sự hội nhập

Câu hỏi 4 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

III. Choose the best answer.

The countries of Southeast Asia should prevent external intervention and______ .

assistance

interruption

interference

aid

Đáp án của giáo viên lời giải hay

interference

Phương pháp giải :

Từ vựng

Lời giải chi tiết :

assistance (n): giúp đỡ                                   

interruption (n): gián đoạn                             

interference (n): sự can thiệp                        

aid (n): viện trợ

Tạm dịch: Các nước Đông Nam Á nên ngăn chặn sự xen vào và can thiệp từ bên ngoài .

Câu hỏi 5 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

III. Choose the best answer.

ASEAN is a dynamic and harmonious community that is aware and proud of its______, culture, and heritage.

characteristic

identity

state

variety

Đáp án của giáo viên lời giải hay

identity

Phương pháp giải :

Từ vựng

Lời giải chi tiết :

characteristic (n): đặc trưng               

identity (n): bản sắc               

state (n): trạng thái                             

variety (n): đa dạng

Tạm dịch: ASEAN là một cộng đồng năng động và hài hòa, ý thức và tự hào về bản sắc, văn hóa và di sản.

Câu hỏi 6 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

III. Choose the best answer.

The ASEAN Community demonstrates the awareness, shared ______as well as the political will of the member states to strengthen integration.

vision

view

sight

visibility

Đáp án của giáo viên lời giải hay

view

Phương pháp giải :

Từ vựng

Lời giải chi tiết :

vision (n): tầm nhìn                           

view (n): quan điểm               

sight (n): khả năng nhìn                     

visibility (n): có thể thấy được

Tạm dịch: Cộng đồng ASEAN thể hiện ý thức, chia sẻ quan điểm cũng như mong muốn về chính trị của các nước thành viên để tăng cương hội nhập.

Câu hỏi 7 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

III. Choose the best answer.

Their aims and purposes were about______in the economic, social, cultural, technical, educational and other fields.

coordination

cooperation

promotion

determination

Đáp án của giáo viên lời giải hay

cooperation

Phương pháp giải :

Từ vựng

Lời giải chi tiết :

coordination (n): sự kết hợp              

cooperation (n): sự hợp tác                

promotion (n): sự thúc đẩy                

determination (n): sự xác định

Tạm dịch: Mục đích và mục đích của họ là hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, xã hội, văn hóa, kỹ thuật, giáo dục và các lĩnh vực khác.

Câu hỏi 8 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

III. Choose the best answer.

One of the purposes of ASEAN is to promote regional peace and______.

conflict

stability

stabilization

disturbance

Đáp án của giáo viên lời giải hay

stability

Phương pháp giải :

Từ vựng

Lời giải chi tiết :

conflict (n): xung đột                                    

stability (n): sự ổn định                      

stabilization (n): sự làm cho ổn định            

disturbance (n): sự nhiễu loạn

Tạm dịch: Một trong những mục đích của ASEAN là thúc đẩy hòa bình và ổn định khu vực.

Câu hỏi 9 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

III. Choose the best answer.

The ASEAN Leaders on the 30th Anniversary of ASEAN agreed on a shared ______ of ASEAN, living in peace, stability and prosperity.

dream

vision

imagination

image

Đáp án của giáo viên lời giải hay

vision

Phương pháp giải :

Từ vựng

Lời giải chi tiết :

dream (n): giấc mơ                                        

vision (n): tầm nhìn               

imagination (n): sự tưởn tượng                     

image (n): hình ảnh

Tạm dịch: Các nhà lãnh đạo ASEAN kỷ niệm 30 năm ASEAN đã nhất trí về tầm nhìn chung của ASEAN, sống trong hòa bình, ổn định và thịnh vượng.

Câu hỏi 10 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

III. Choose the best answer.

One of the ASEAN fundamental principles is mutual respect for the independence, sovereignty, equality, and national______of all nations.

similarity

belief

identity

equality

Đáp án của giáo viên lời giải hay

identity

Phương pháp giải :

Từ vựng

Lời giải chi tiết :

similarity (n): tương tự                                  

belief (n): niềm tin     

identity (n): bản sắc                                       

equality (n): sự công bằng

Tạm dịch: Một trong những nguyên tắc cơ bản của ASEAN là tôn trọng lẫn nhau cho sự độc lập, chủ quyền, bình đẳng và bản sắc quốc gia của tất cả các quốc gia.

Câu hỏi 11 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

III. Choose the best answer.

My brother ______ taking a course on the Malay language in order to work in Malaysia in the near future.

considered

be considering

was considered

is considering

Đáp án của giáo viên lời giải hay

is considering

Phương pháp giải :

Thì của động từ

Lời giải chi tiết :

“in the near future” (trong tương lai gần) => loại A và C

Loại luôn đáp án B vì không có công thức chủ ngữ số ít + động từ nguyên thể

Thì hiện tại tiếp diễn diễn tả hành động đang xảy ra: S + am/ is/ are + V-ing

Tạm dịch: Anh tôi đang cân nhắc việc tham gia khóa học tiếng Malay để làm việc tại Ma-lai-xi-a trong tương lai gần.

Câu hỏi 12 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

III. Choose the best answer.

I regret             able to attend your birthday party yesterday

not to be

to not be

not be

not being

Đáp án của giáo viên lời giải hay

not being

Phương pháp giải :

Cách dùng To V hoặc V.ing

Lời giải chi tiết :

Regret to V: tiếc khi phải làm gì (thường dùng khi thông báo, nói với ai điều không may)

Regret Ving: tiếc đã làm điều gì

Tạm dịch: Tôi rất tiếc khi không thể tham dự bữa tiệc sinh nhật của bạn ngày hôm qua.

Câu hỏi 13 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

III. Choose the best answer.

Thank you for ........................ me such a warm message.

send

to send

sending

sent

Đáp án của giáo viên lời giải hay

sending

Phương pháp giải :

Cách dùng V.ing

Lời giải chi tiết :

Giới từ + V.ing

Tạm dịch: Cảm ơn bạn đã gửi cho tôi một tin nhắn ấm áp như vậy.

Câu hỏi 14 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer

Mrs. Green prefers ................... TV to ................ to the cinema.

watching/ go

to watch/ going

watching/ going

watches/ go

Đáp án của giáo viên lời giải hay

watching/ going

Phương pháp giải :

Cấu trúc: prefer doing sth TO doing sth: thích làm gì hơn

 

Lời giải chi tiết :

Cấu trúc: prefer doing sth TO doing sth: thích làm gì hơn

=> Mrs. Green prefers watching TV to going to the cinema.

Tạm dịch: Bà Green thích xem TV hơn là đi xem phim ở rạp.

Câu hỏi 15 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer

American women have got used to ................. independently recently.

live

to live

living

lives

 

Đáp án của giáo viên lời giải hay

living

Phương pháp giải :

Cấu trúc: get used to + V-ing/ cụm danh từ: trở nên quen với việc gì

Lời giải chi tiết :

Cấu trúc: get used to + V-ing/ cụm danh từ: trở nên quen với việc gì

=> American women have got used to living independently recently.

Tạm dịch: Ngày nay, phụ nữ Mỹ trở nên quen với việc sống một cách độc lập.

Câu hỏi 16 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

VI. Choose the sentence which is closest in meaning to the printed one.

Jane ran into her old friend downtown last week.

Jane went downtown to meet her old friend.

Jane had to drive her old friend downtown last week.

Jane met her old friend downtown unexpectedly.

Jane's car crashed into her friend's last week.

Đáp án của giáo viên lời giải hay

Jane met her old friend downtown unexpectedly.

Phương pháp giải :

Tìm câu đồng nghĩa với câu đã cho

Lời giải chi tiết :

Jane tình cờ gặp người bạn cũ của mình ở thị trấn vào tuần trước.

A. Jane đi trung tâm thành phố để gặp người bạn cũ của mình. => sai nghĩa

B. Jane phải lái xe đến trung tâm người bạn cũ của cô vào tuần trước. => sai nghĩa

C. Jane gặp người bạn cũ của mình ở trung tâm thành phố bất ngờ.

D. Xe của Jane đâm vào xe bạn mình vào tuần trước. => sai nghĩa

Câu hỏi 17 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

VI. Choose the sentence which is closest in meaning to the printed one.

You should have persuaded him to change his mind.

It was essential to persuade him to change his mind but you didn't.

You persuaded him to change his mind but he didn't listen.

You didn't persuade him to change because he didn't mind.

It was difficult to persuade him to change his mind.

Đáp án của giáo viên lời giải hay

It was essential to persuade him to change his mind but you didn't.

Phương pháp giải :

Động từ khuyết thiếu giả định

Lời giải chi tiết :

should have Ved/ V3: đáng lẽ ra nên (làm gì trong quá khứ nhưng đã không làm)

Bạn lẽ ra đã nên thuyết phục anh ta thay đổi suy nghĩ.

A. Nó là điều cần thiết để thuyết phục anh ta để thay đổi tâm trí của mình nhưng bạn đã không.

B. Bạn thuyết phục anh ta để thay đổi tâm trí của mình, nhưng ông đã không lắng nghe. => sai nghĩa

C. Bạn đã không thuyết phục anh ta thay đổi bởi vì anh ta không phiền. => sai nghĩa

D. Thất khó để thuyết phục anh ta thay đổi suy nghĩ của mình. => sai nghĩa

Câu hỏi 18 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

VI. Choose the sentence which is closest in meaning to the printed one.

I would never have lent Mike my car if I had known that he had a past record of driving violations.

I refused to lend Mike my car.

Mike got a speeding ticket while driving my car.

I knew nothing about Mike's driving record, so I lent him my car.

Mike drove my car without his driver's license.

Đáp án của giáo viên lời giải hay

I knew nothing about Mike's driving record, so I lent him my car.

Phương pháp giải :

Câu điều kiện loại 3

Lời giải chi tiết :

Câu điều kiện loại 3 diễn tả sự việc ngược lại với quá khứ

Cấu trúc: S + would have Ved/ V3 if S + had Ved/ V3

Tạm dịch: Tôi sẽ không bao giờ cho Mike mượn xe của tôi nếu tôi biết rằng anh ta có hồ sơ vi phạm lái xe trong quá khứ.

A. Tôi từ chối cho Mike mượn xe của tôi. => sai nghĩa

B. Mike có một vé phạt quá tốc độ trong khi lái xe của tôi. => sai nghĩa

C. Tôi không biết gì về hồ sơ lái xe của Mike, vì vậy tôi cho anh mượn xe của tôi.

D. Mike lái xe của tôi mà không có bằng lái xe của anh ta. => sai nghĩa

Câu hỏi 19 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

VI. Choose the sentence which is closest in meaning to the printed one.

The court found the man innocent of murdering his wife.

The man was judged not guilty of killing his wife.

The man was found murdered by his wife.

The court found a murdered man and his wife.

The court decided that the man had killed his wife.

Đáp án của giáo viên lời giải hay

The man was judged not guilty of killing his wife.

Phương pháp giải :

Tìm câu đồng nghĩa với câu đã cho

Lời giải chi tiết :

Tòa án nhận thấy người đàn ông vô tội trong vụ án giết vợ mình.

A. Người đàn ông được xét xử là không phạm tội giết vợ.

B. Người đàn ông này bị giết bởi vợ anh ta. => sai nghĩa

C. Tòa án đã tìm thấy một người đàn ông bị giết và vợ của anh ta. => sai nghĩa

D. Tòa quyết định rằng người đàn ông đã giết vợ mình. => sai nghĩa

Câu hỏi 20 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

VI. Choose the sentence which is closest in meaning to the printed one.

Had I known more about computer programming, I would have worked for a computer company.

A better knowledge of computer programming will help me find a job in a computer company.

I didn't know much about computer programming, so I didn't work for a computer company.

I wish I knew more about computer programming and could work for a computer company.

Knowing more about computer programming, I would find a job in a computer company.

Đáp án của giáo viên lời giải hay

I didn't know much about computer programming, so I didn't work for a computer company.

Phương pháp giải :

Rút gọn câu điều kiện loại 3

Lời giải chi tiết :

Câu điều kiện loại 3 diễn tả sự việc ngược lại với quá khứ

Cấu trúc: Had + S + Ved/ V3, S + would have + Ved/ V3

Tạm dịch: Nếu tôi biết nhiều hơn về lập trình máy tính, tôi đã làm việc cho một công ty máy tính.

A. Một kiến thức tốt hơn về lập trình máy tính sẽ giúp tôi tìm được việc làm trong một công ty máy tính. => sai nghĩa

B. Tôi không biết nhiều về lập trình máy tính, vì vậy tôi không làm việc cho một công ty máy tính.

C. Tôi ước tôi biết nhiều hơn về lập trình máy tính và có thể làm việc cho một công ty máy tính. => sai nghĩa

D. Biết thêm về lập trình máy tính, tôi sẽ tìm được việc làm trong một công ty máy tính. => sai nghĩa

Câu hỏi 21 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

VII. Identify the one underlined word or phrase. A, B, C or D - that must be changed for the sentence to be correct.

Before (A) the nineteenth century, it (B) was rarely (C) to find organized systems (D) of adult education.

Before

it

rarely

systems

Đáp án của giáo viên lời giải hay

rarely

Phương pháp giải :

Từ loại

Lời giải chi tiết :

Cấu trúc: tobe + adj + to – V

rarely => rare

Tạm dịch: Trước thế kỷ XIX, thật hiếm để tìm kiếm các hệ thống có tổ chức của giáo dục người lớn.

Câu hỏi 22 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

VII. Identify the one underlined word or phrase. A, B, C or D - that must be changed for the sentence to be correct.

Only (A) when the famine gets (B) worse world governments will (C) begin to act (D).

Only

the famine gets

world governments will

to act

Đáp án của giáo viên lời giải hay

world governments will

Phương pháp giải :

Đảo ngữ

Lời giải chi tiết :

Cấu trúc: Only when + S + V, will + S + V

world governments will => will world governments

Tạm dịch: Chỉ khi nạn đói tồi tệ hơn, các chính phủ trên thế giới sẽ bắt đầu hành động.

Câu hỏi 23 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

VII. Identify the one underlined word or phrase. A, B, C or D - that must be changed for the sentence to be correct.

On some streets, it has (A) against the law (B) to ride (C) a motorcycle without a (D) helmet.

has

the law

to ride

without a

Đáp án của giáo viên lời giải hay

has

Phương pháp giải :

Sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ

Lời giải chi tiết :

Cụm từ: tobe against (chống lại)

has => is

Tạm dịch: Trên một số đường phố, vẫn có người chống lại luật đi xe máy mà không có mũ bảo hiểm.

Câu hỏi 24 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

VII. Identify the one underlined word or phrase. A, B, C or D - that must be changed for the sentence to be correct.

Members of high school (A) clubs learn to participation (B) in teams through their involvement (C) in community projects (D).

of high school

participation

involvement

community projects

Đáp án của giáo viên lời giải hay

participation

Phương pháp giải :

Từ loại

Lời giải chi tiết :

Cấu trúc: learn to – V (học để làm gì)

participation => participate

Tạm dịch: Các thành viên của các câu lạc bộ trung học học cách tham gia theo nhóm thông qua sự tham gia trong các dự án cộng đồng.

Câu hỏi 25 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

VII. Identify the one underlined word or phrase. A, B, C or D - that must be changed for the sentence to be correct.

Special education is intended help(A)  both (B) handicapped and gifted children to reach (C) their learning (D) potentials.

help

both

to reach

learning

Đáp án của giáo viên lời giải hay

help

Phương pháp giải :

Dạng động từ sau “intended”

Lời giải chi tiết :

Cấu trúc: tobe intended  to – V (có ý định làm gì)

help => to help

Tạm dịch: Giáo dục đặc biệt nhằm mục đích giúp đỡ cả những đứa trẻ khuyết tật và có năng khiếu để đạt được tiềm năng học tập của họ.

Câu hỏi 26 :

I. Choose one word in each group that has the underlined part pronounced differently from the rest.

Câu 26.1
 • A

  partnership

 • B

  charter

 • C

  hard

 • D

  scholarship

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Cách phát âm “-a”

Lời giải chi tiết :

partnership   /ˈpɑːtnəʃɪp/                                               

charter    /ˈtʃɑːtə(r)/

hard  /hɑːd/                                                                 

scholarship    /ˈskɒləʃɪp/

Phần được gạch chân ở câu D được phát âm là /ə/, còn lại là /ɑː/.

Câu 26.2
 • A

  bloc

 • B

  confident

 • C

  policy

 • D

  cooperation

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Cách phát âm “-o”

Lời giải chi tiết :

bloc    /blɒk/                                                            

confident    /ˈkɒnfɪdənt/  

policy   /ˈpɒləsi/                                              

cooperation     /kəʊˌɒpəˈreɪʃn/

Phần được gạch chân ở câu D được phát âm là /əʊ/, còn lại là /ɒ/.

Câu 26.3
 • A

  bloc

 • B

  govern

 • C

  scholarship

 • D

  motto

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Cách phát âm “-o”

Lời giải chi tiết :

bloc    /blɒk/                                                                      

govern    /ˈɡʌvn/

scholarship /ˈskɒləʃɪp/                                               

motto     /ˈmɒtəʊ/

Phần được gạch chân ở câu B được phát âm là /ʌ/, còn lại là /ɒ/.

Câu 26.4
 • A

  stability

 • B

  stable

 • C

  association

 • D

  state

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Cách phát âm “-a”

Lời giải chi tiết :

stability    /stəˈbɪləti/                                                          

stable /ˈsteɪbl/

association /əˌsəʊʃiˈeɪʃn/                                                 

state  /steɪt/

Phần được gạch chân ở câu A được phát âm là /ə /, còn lại là /eɪ/.

Câu 26.5
 • A

  charter

 • B

  chance

 • C

  charity

 • D

  brochure 

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Cách phát âm “-ch”

Lời giải chi tiết :

charter    /ˈtʃɑːtə(r)/                                                          

chance    /tʃɑːns/

charity /ˈtʃærəti/                                                                 

brochure   /ˈbrəʊʃə(r)/

Phần được gạch chân ở câu D được phát âm là /ʃ/, còn lại là /tʃ/.

Câu hỏi 27 :

II. Choose the word that has main stress placed differently from the others.

Câu 27.1
 • A

  solidarity

 • B

  cooperation

 • C

  opportunity

 • D

  popularity

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Trọng âm của từ có 4 âm tiết

Lời giải chi tiết :

solidarity     /ˌsɒlɪˈdærəti/                                              

cooperation    /kəʊˌɒpəˈreɪʃn/

opportunity      /ˌɒpəˈtjuːnəti/                                         

popularity   /ˌpɒpjuˈlærəti/

Câu B trọng âm rơi vào âm tiết 4, còn lại rơi vào âm tiết 3.

Câu 27.2
 • A

  hitage

 • B

  integrate

 • C

  intervene

 • D

  principle

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Trọng âm của từ có 3 âm tiết

Lời giải chi tiết :

heritage     /ˈherɪtɪdʒ/                                                     

integrate     /ˈɪntɪɡreɪt/

intervene /ˌɪntəˈviːn/                                                       

principle   /ˈprɪnsəpl/

Câu C trọng âm rơi vào âm tiết 3, còn lại rơi vào âm tiết 1.

Câu 27.3
 • A

  visible 

 • B

  develop

 • C

  currency

 • D

  populous

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Trọng âm của từ có 3 âm tiết

Lời giải chi tiết :

visible   /'vizəbl/                                               

develop    /dɪˈveləp/

currency /ˈkʌrənsi/                                                         

populous  /ˈpɒpjələs/

Câu B trọng âm rơi vào âm tiết 2, còn lại rơi vào âm tiết 1.

Câu 27.4
 • A

  Manila

 • B

  Singapore

 • C

  Malaysia

 • D

  Cambodia

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Trọng âm của từ có 3 âm tiết trở lên

Lời giải chi tiết :

Manila      /məˈnɪlə/                                               

Singapore   /ˈsɪŋəpɔːr/

Malaysia  /məˈleɪziə/                                      

Cambodia  /kæmˈbəʊdiə/

Câu B trọng âm rơi vào âm tiết 1, còn lại rơi vào âm tiết 2.

Câu 27.5
 • A

  calculation

 • B

  integrate

 • C

  cooperation

 • D

  population

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Trọng âm của từ có 3 âm tiết trở lên

Lời giải chi tiết :

calculation /ˌkælkjuˈleɪʃn/                               

integrate /ˈɪntɪɡreɪt/                                                      

cooperation /kəʊˌɒpəˈreɪʃn/

population /ˌpɒpjuˈleɪʃn/

Câu B trọng âm rơi vào âm tiết 1, còn lại rơi vào âm tiết 3.

Câu hỏi 28 :

IV. Read the following passage and choose the best answer for each blank.

S.E.A. WRITE AWARD

The S.E.A. Write Award, or Southeast Asian Writers Award, is an award that has been (26) ________ annually since 1979 to poets and writers in Southeast Asia with the (27)________to encourage writers in ASEAN countries through (28) ________of the region’s creative literary talents and to bring together the many talents of ASEAN writers.

The award is given to a writer from each of the (29) ________ countries of the ASEAN. An author may receive the award for a(n) (30) ________ work of literature or their lifetime achievement. The types of works that are honoured are (31) ________ poetry, short stories, novels, plays, folklore, and (32) ________ or religious works.

The award ceremony is held in Bangkok every year, in the presence of the Thai Royal family and distinguished guest speakers who are leading figures in the literary (33) ________. Nguyen Nhat Anh was honoured in 2010 for his most well-known novel “Kinh van hoa” (Kaleidoscope), which contained 54 volumes and has recently been (34) ________ into three drama series of the same name. He is regarded as one of the most successful writers for teens. Viet Nam has participated in the awards since 1996 and 18 Vietnamese writers and poets (35) ________laureates so far.

Câu 28.1

The S.E.A. Write Award, or Southeast Asian Writers Award, is an award that has been (26) ________ annually since 1979…

 • A

  selected

 • B

  established

 • C

  examined

 • D

  presented  

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Từ vựng

Lời giải chi tiết :

selected (v): được chọn                                 

established (v): được thành lập                      

examined (v):  được kiểm tra                         

presented (v): được trao tặng

The S.E.A. Write Award, or Southeast Asian Writers Award, is an award that has been (26) presented annually since 1979…

Tạm dịch: Giải thưởng S.E.A. Write, hoặc Giải thưởng Nhà văn Đông Nam Á, là giải thưởng được trao tặng hàng năm từ năm 1979 …

Câu 28.2

… poets and writers in Southeast Asia with the (27)________ to encourage writers in ASEAN countries…

 • A

  aim

 • B

  achievement

 • C

  intention

 • D

  plan  

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Từ vựng

Lời giải chi tiết :

aim (n): mục đích                                           

achievement (n): thành tựu    

intention (n): ý định                                       

plan (n): kế hoạch

… poets and writers in Southeast Asia with the (27)aim to encourage writers in ASEAN countries…

Tạm dịch: cho các nhà thơ và nhà văn ở Đông Nam Á với mục đích để khuyến khích các nhà văn ở các nước ASEAN

Câu 28.3

… through (28) ________of the region’s creative literary talents and to bring together the many talents of ASEAN writers.

 

 • A

  realization

 • B

  recommendation

 • C

  recognition

 • D

  consideration

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Từ vựng

Lời giải chi tiết :

realization (n):  sự thực hiện                          

recommendation (n): sự giới thiệu    

recognition (n): sự công nhận                        

consideration (n): sự cân nhắc

… through (28) recognition of the region’s creative literary talents and to bring together the many talents of ASEAN writers.

Tạm dịch: thông qua sự công nhận tài năng văn học sáng tạo của khu vực và tập hợp nhiều tài năng của các nhà văn ASEAN.

Câu 28.4

The award is given to a writer from each of the (29) ________ countries of the ASEAN.

 • A

  native

 • B

  foreign

 • C

  dependent

 • D

  member  

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Từ vựng

Lời giải chi tiết :

native (adj): bản ngữ                                      

foreign (adj): nước ngoài                   

dependent (adj): phụ thuộc                            

member (n): thành viên

The award is given to a writer from each of the (29) member countries of the ASEAN.

Tạm dịch: Giải thưởng được trao cho một nhà văn từ mỗi quốc gia thành viên của ASEAN.

Câu 28.5

An author may receive the award for a(n) (30) ________ work of literature or their lifetime achievement.

 • A

  ordinary

 • B

  specific

 • C

  hard

 • D

  active  

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Từ vựng

Lời giải chi tiết :

ordinary (adj): thông thường                         

specific (adj): cụ thể              

hard (adj): khó                                               

active (adj): năng động

An author may receive the award for a(n) (30) specific work of literature or their lifetime achievement.

Tạm dịch: Một tác giả có thể nhận được giải thưởng cho một tác phẩm cụ thể của văn học hoặc thành tích cuộc đời của họ.

Câu 28.6

The types of works that are honoured are (31) ________ poetry, short stories, novels, plays, folklore, …

 

 • A

  hardly

 • B

  seriously

 • C

  mostly

 • D

  really  

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Từ vựng

Lời giải chi tiết :

hardly (adv): hầu như không             

seriously (adv): nghiêm trọng                        

mostly (adv): hầu hết, chủ yếu          

really (adv): thực sự

The types of works that are honoured are (31) mostly poetry, short stories, novels, plays, folklore, …

Tạm dịch: Các loại tác phẩm được vinh danh chủ yếu là thơ, truyện ngắn, tiểu thuyết, kịch, văn hóa dân gian,…

Câu 28.7

and (32) ________ or religious works.

 • A

  academic

 • B

  industrial

 • C

  scientific

 • D

  technological

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Từ vựng

Lời giải chi tiết :

academic (adj): học thuật                              

industrial (adj): công nghiệp              

scientific (adj): thuộc về khoa học                

technological (adj): thuộc về công nghệ

and (32) academic or religious works.

Tạm dịch: và các tác phẩm học thuật hay tôn giáo.

Câu 28.8

The award ceremony is held in Bangkok every year, in the presence of the Thai Royal family and distinguished guest speakers who are leading figures in the literary (33) ________.

 • A

  existence

 • B

  history

 • C

  group 

 • D

  world

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Từ vựng

Lời giải chi tiết :

existence (n): sự tồn tại                     

history (n): lịch sử                 

group (n): nhóm                                 

world (n): thế giới

The award ceremony is held in Bangkok every year, in the presence of the Thai Royal family and distinguished guest speakers who are leading figures in the literary (33) world.

Tạm dịch: Lễ trao giải được tổ chức tại Bangkok hàng năm, với sự hiện diện của gia đình Hoàng gia Thái Lan và các vị khách mời nổi tiếng, những người dẫn đầu trong thế giới văn học.

Câu 28.9

… which contained 54 volumes and has recently been (34) ________ into three drama series of the same name.

 • A

  conducted

 • B

  made

 • C

  composed

 • D

  done  

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Từ vựng

Lời giải chi tiết :

conducted (v): hướng dẫn                 

made (v): tạo ra          

composed (v): soạn                            

done (v): làm

… which contained 54 volumes and has recently been (34) made into three drama series of the same name.

Tạm dịch: gồm 54 tập và gần đây đã được làm thành ba bộ phim truyền hình cùng tên.

Câu 28.10

Viet Nam has participated in the awards since 1996 and 18 Vietnamese writers and poets (35) ________laureates so far.

 • A

  have been      

 • B

  are

 • C

  were

 • D

  had been

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Thì hiện tại hoàn thành  

Lời giải chi tiết :

Trạng từ: “so far” (cho đến nay)

Công  thức: S + have/has + Ved/ V3

Viet Nam has participated in the awards since 1996 and 18 Vietnamese writers and poets (35) have been laureates so far.

Tạm dịch: Việt Nam đã tham gia các giải thưởng từ năm 1996 và 18 nhà văn và nhà thơ Việt Nam đã được trao tặng cho đến nay.

Câu hỏi 29 :

V. Read the passage below and choose one correct answer for each question.

Silk Weaving in the ASEAN Region

            For the silk textile lover, the ASEAN region contains a treasure trove of the most beautiful hand-woven fabrics found anywhere in the world. These textiles are surprising in their diversity: from the ikats of Cambodia and Thailand, to the golden songket of Indonesia and Malaysia, to the Philippine pina silk and the Vietnamese silk shantung – each country offers its own century-old weaving traditions to visitors.

Weaving at the household and village level is done on large wooden frame looms, often under stilt houses. Intricate Cambodian ikats are world-renowned. It can take up to several days or more to produce one meter of an intricate ikat pattern. Ikat patterns were traditionally passed from generation to generation by memory; prior to the war, more than 200 different patterns were known to be in existence, but it is unclear how many have survived. Artisans Angkor, located in both Siem Reap and Phnom Penh, trains young Cambodians from rural areas in the art of weaving and other Cambodian crafts.

In Thailand, the cultivation of silkworms and weaving can be traced back thousands of years. Weaving patterns of  Thailand’s finest weaving, including mudmee, or ikat, are rich anddiverse thanks to the influence of the different ethnic groups, including Khmer and Lao peoples. Mudmee is woven throughout the northeast, with each local community having its own distinct styles and designs, incorporating everything from nagas to elephants and peacocks. While chemical dyes are widely available, some weavers continue to practice traditional dyeing methods passed down through the generations.

Viet Nam has become a center for large-scale silk worm and thread production in Southeast Asia, including handloomed silk shantung and jacquards, supplying its neighbors where sericulture is limited or disappeared entirely during the war years. Vietnam has 54 different ethnic groups, each with their own distinct weaving traditions. Among the Black Thai in northwest Vietnam’s Son La province, for example, young girls are expected to learn how to raise silk worms and make natural dyes using indigo.

Câu 29.1

What is the most distinguished feature of the silk textile in ASEAN?

 • A

  It helps foreign visitors look for treasures of valuable things.

 • B

  You can find different types of silk from anywhere in the world.

 • C

  Each ASEAN country has its own type of silk which is different from any other.

 • D

  It is the diversity of beautiful, traditional hand-woven materials.

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Đọc hiểu

Lời giải chi tiết :

Đặc điểm nổi bật nhất của dệt lụa ở ASEAN là gì?

A. Nó giúp du khách nước ngoài tìm kiếm kho báu của những thứ quý giá.

B. Bạn có thể tìm thấy các loại lụa khác nhau từ bất kỳ đâu trong thế giới.

C. Mỗi quốc gia ASEAN có loại lụa riêng của nó khác với loại tơ khác.

D. Đó là sự đa dạng của các vật liệu dệt tay truyền thống đẹp.

Thông tin: For the silk textile lover, the ASEAN region contains a treasure trove of the most beautiful hand-woven fabrics found anywhere in the world.

Tạm dịch: Đối với người yêu dệt lụa, khu vực ASEAN chứa đựng một kho tàng những loại vải dệt tay đẹp nhất được tìm thấy ở bất cứ đâu trên thế giới.

Câu 29.2

Which of the following is true about silk weaving in Cambodia?

 • A

  The well-known ikat patterns have been passed down for a couple of years.

 • B

  It is done on large wooden frame looms in families or in communities.

 • C

  The arts of ikats were taught in schools in the past.

 • D

  More than 200 different patterns of ikats are known to be in existence.

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Đọc hiểu

Lời giải chi tiết :

Điều nào sau đây là đúng về dệt lụa ở Campuchia?

A. Các mẫu ikat nổi tiếng đi xuống trong một vài năm.

B. Nó được thực hiện trên khung gỗ lớn trong gia đình hoặc trong cùng 1 khu.

C. Nghệ thuật của ikats được dạy trong các trường học trước đó.

D. Hơn 200 mẫu khác nhau của ikats được biết là tồn tại.

Thông tin: Weaving at the household and village level is done on large wooden frame looms, often under stilt houses.

Tạm dịch: Dệt ở cấp hộ gia đình và làng được thực hiện trên khung khung gỗ lớn, thường là dưới những ngôi nhà sàn.

Câu 29.3

All of the following are true about silk weaving in Thailand EXCEPT that    _______.

 • A

  mudmee is woven throughout the northeast by Khmer and Lao peoples

 • B

  the trade of silkworms and weaving has lasted thousands of years

 • C

  the different ethnic groups have contributed to the richness and diversity of weaving patterns

 • D

  some local communities have their own distinct styles and designs, incorporating images from nature or legends

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Từ vựng

Lời giải chi tiết :

Tất cả những điều sau đây là đúng về dệt lụa ở Thái Lan ngoại trừ _______.

A. mudmee được dệt ở khắp phía đông bắc bởi người Khmer và Lào

B. việc buôn bán tằm và dệt đã kéo dài hàng ngàn năm

C. các nhóm dân tộc khác nhau đã góp phần vào sự phong phú và đa dạng của nghề dệt mẫu

D. một số cộng đồng địa phương có kiểu dáng và kiểu dáng riêng biệt, kết hợp hình ảnh từ thiên nhiên hoặc truyền thuyết

Thông tin: Weaving patterns of  Thailand’s finest weaving, including mudmee, or ikat, are rich anddiverse thanks to the influence of the different ethnic groups, including Khmer and Lao peoples

Tạm dịch:  Các mẫu dệt dệt tốt nhất của Thái Lan, bao gồm mudmee hoặc ikat, rất phong phú và đa dạng nhờ ảnh hưởng của các nhóm sắc tộc khác nhau, bao gồm cả người Khmer và người Lào.

Câu 29.4

What is the common feature of Vietnamese and Thailand silk weaving?

 • A

  They have the same type of silk with diverse styles and designs.

 • B

  Viet Nam and Thailand were the centres of silk worm production during the war.

 • C

  The ethnic groups play an important role and they use natural dyes.

 • D

  Young girls are expected to learn how to raise silk worms and make natural dyes using indigo.

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Từ vựng

Lời giải chi tiết :

Đặc điểm chung của nghề dệt lụa Việt Nam và Thái Lan là gì?

A. Họ có cùng loại lụa với phong cách và kiểu dáng đa dạng.

B. Việt Nam và Thái Lan là trung tâm sản xuất sâu tơ trong chiến tranh.

C. Các dân tộc đóng một vai trò quan trọng và họ sử dụng thuốc nhuộm tự nhiên.

D. Các cô gái trẻ được dự kiến sẽ học cách nuôi tơ lụa và làm thuốc nhuộm tự nhiên bằng cách sử dụng chàm.

Thông tin: Vietnam has 54 different ethnic groups, each with their own distinct weaving traditions.

Tạm dịch: Việt Nam có 54 nhóm sắc tộc khác nhau, mỗi nhóm có truyền thống dệt riêng biệt.

Câu 29.5

The word “sericulture” in paragraph 4 is closest in meaning to________.

 • A

  the wide cultural collection of ethnic silk costumes

 • B

  a series of cultural events of ethnic groups and silk weaving

 • C

  a center of handloomed silk shantung and jacquards

 • D

  the rearing of silkworms for the production of raw silk.

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Từ vựng

Lời giải chi tiết :

Từ "sericulture" trong đoạn 4 gần nhất có nghĩa là ________.

A. bộ sưu tập văn hóa rộng của trang phục lụa dân tộc

B. một loạt các sự kiện văn hóa của các nhóm dân tộc và dệt lụa

C. một trung tâm của shantung lụa handloomed và jacquards

D. việc nuôi tằm để sản xuất tơ thô.

sericulture = the rearing of silkworms for the production of raw silk

close