Trắc nghiệm Kiểm tra Unit 6 Tiếng Anh 11 mới

Làm bài tập
Câu hỏi 1 :

I. Choose one word in each group that has the underlined part pronounced differently from the rest.

Câu 1.1
 • A

  change

 • B

  preparation

 • C

  climate

 • D

  related

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Cách phát âm “-a”

Lời giải chi tiết :

change  /tʃeɪndʒ/                                

preparation    /ˌprepəˈreɪʃn/    

climate /ˈklaɪmət/                                    

related      /rɪˈleɪtɪd/

Phần được gạch chân ở câu C được phát âm là /ə/, còn lại là /eɪ/

Câu 1.2
 • A

  infectious

 • B

  chemical

 • C

  electronic

 • D

  species

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Cách phát âm “-e”

Lời giải chi tiết :

infectious  /ɪnˈfekʃəs/                                      

chemical    /ˈkemɪkl/  

electronic  /ɪˌlekˈtrɒnɪk/                                  

species      /ˈspiːʃiːz/

Phần được gạch chân ở câu D được phát âm là /i/, còn lại là /e/

Câu 1.3
 • A

  capture     

 • B

  catastrophic

 • C

  atmosphere

 • D

  shortage

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Cách phát âm “-a”

Lời giải chi tiết :

capture    /ˈkæptʃə(r)/                                    

catastrophic  /ˌkætəˈstrɒfɪk/   

atmosphe /ˈætməsfɪə(r)/                                             

shortage /ˈʃɔːtɪdʒ/

Phần được gạch chân ở câu D được phát âm là /i/, còn lại là /æ/

Câu 1.4
 • A

  drought

 • B

  brought

 • C

  doubt

 • D

  boundary

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Cách phát âm “-ou”

Lời giải chi tiết :

drought    /draʊt/                                                    

brought  /brɔːt/

doubt /daʊt/                                                         

boundary  /ˈbaʊndri/

Phần được gạch chân ở câu B được phát âm là /ɔː/, còn lại là /aʊ/

Câu 1.5

global

 • A

  impact

 • B

  balance

 • C

  global

 • D

  man-made

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Cách phát âm “-a”

Lời giải chi tiết :

impact    /ˈɪmpækt/                                                     

balance  /ˈbæləns/

global /ˈɡləʊbəl/                                                     

man-made  /ˌmæn ˈmeɪd/

Phần được gạch chân ở câu C được phát âm là /ə/, còn lại là /æ/

Câu hỏi 2 :

II. Choose the word that has main stress placed differently from the others.

Câu 2.1
 • A

  catastrophic

 • B

  fertilizer

 • C

  preservation

 • D

  electronic

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Trọng âm của từ có 4 âm tiết

Lời giải chi tiết :

catastrophic    /ˌkætəˈstrɒfɪk/                                         

fertilizer  /ˈfɜːtəlaɪzə(r)/

preservation /ˌprezəˈveɪʃn/                                         

electronic  /ɪˌlekˈtrɒnɪk/

Câu B trọng âm rơi vào âm tiết 1 , còn lại là âm tiết 3

Câu 2.2
 • A

  diversity

 • B

  ecosystem

 • C

  ecology

 • D

  industrial

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Trọng âm của từ có 4 âm tiết

Lời giải chi tiết :

diversity   /daɪˈvɜːsəti/                                               

ecosystem  /ˈiːkəʊsɪstəm/

ecology /iˈkɒlədʒi/                                               

industrial  /ɪnˈdʌstriəl/

Câu B trọng âm rơi vào âm tiết 1 , còn lại là âm tiết 2

Câu 2.3
 • A

  consequence

 • B

  atmosphere

 • C

  chemical

 • D

  infectious

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Trọng âm của từ có 3 âm tiết

Lời giải chi tiết :

consequence /ˈkɒnsɪkwəns/                                           

atmosphere   /ˈætməsfɪə(r)/

chemical  /ˈkemɪkl/                                                   

infectious  /ɪnˈfekʃəs/

Câu D trọng âm rơi vào âm tiết 2, còn lại là âm tiết 1

Câu 2.4
 • A

  greenhouse

 • B

  climate

 • C

  upset

 • D

  footprint

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Trọng âm của từ có 2 âm tiết

Lời giải chi tiết :

greenhouse /ˈɡriːnhaʊs/                                          

climate   /ˈklaɪmət/

upset  /ʌpˈset/                        

footprint  /ˈfʊtprɪnt/

Câu C  trọng âm rơi vào âm tiết 2, còn lại là âm tiết 1

Câu 2.5
 • A

  catastrophe

 • B

  academic

 • C

  education

 • D

  elementary

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Trọng âm của từ có 4 âm tiết

Lời giải chi tiết :

catastrophe /kəˈtæstrəfi/

academic /ˌækəˈdemɪk/

education /ˌedʒuˈkeɪʃn/

elementary /ˌelɪˈmentri/

Câu A  trọng âm rơi vào âm tiết 2, còn lại là âm tiết 3.

Câu hỏi 3 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose A, B, C, or D that best completes each sentence.

Sea level rise is usually regarded as Viet Nam’s main _______: a one-meter rise would submerge 40 percent of the country and make millions homeless.

disaster

hope

destruction

concern

Đáp án của giáo viên lời giải hay

concern

Phương pháp giải :

disaster (n): thảm họa                                   

hope (n): hy vọng                   

destruction (n): sự phá hủy                                 

concern (n): mối lo ngại

Lời giải chi tiết :

disaster (n): thảm họa                                   

hope (n): hy vọng                   

destruction (n): sự phá hủy                                 

concern (n): mối lo ngại

=> Sea level rise is usually regarded as Viet Nam’s main concern: a one-meter rise would submerge 40 percent of the country and make millions homeless.

Tạm dịch: Mực nước biển dâng thường được coi là mối lo ngại chính của Việt Nam: tăng một mét sẽ làm ngập 40% đất nước và làm cho hàng triệu người mất nhà cửa.

Câu hỏi 4 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose A, B, C, or D that best completes each sentence.

All of the disasters resulted from_______ will continue to have a devastating effect on socio-economic development.

floods

climate change

ecological balance

footprint

Đáp án của giáo viên lời giải hay

climate change

Phương pháp giải :

Từ vựng

Lời giải chi tiết :

floods (n.pl): lũ lụt                                                         

climate change (n): thay đổi khí hậu

ecological balance (n): cân bằng hệ sinh thái            

footprint (n): dấu chân

=> All of the disasters resulted from climate change will continue to have a devastating effect on socio-economic development.

Tạm dịch: Tất cả các thảm hoạ do biến đổi khí hậu sẽ tiếp tục có ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển kinh tế xã hội.

Câu hỏi 5 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose A, B, C, or D that best completes each sentence.

The low _______ in the Mekong Delta leads to acute saline intrusion much deeper than the traditional 30 to 40km of mainland that is contaminated with saltwater.

water currents

sea level

water level      

salt water

Đáp án của giáo viên lời giải hay

water level      

Phương pháp giải :

water currents (n.pl): dòng nước                       

sea level (n): mực nước biển            

water level (n): mực nước                             

salt water (n): nước mặn

Lời giải chi tiết :

water currents (n.pl): dòng nước                       

sea level (n): mực nước biển            

water level (n): mực nước                             

salt water (n): nước mặn

=> The low water level in the Mekong Delta leads to acute saline intrusion much deeper than the traditional 30 to 40km of mainland that is contaminated with saltwater.

Tạm dịch: Mực nước thấp ở đồng bằng sông Cửu Long dẫn đến xâm nhập mặn ăn sâu hơn nhiều so với mức bình thường là 30-40km đất liền bị nhiễm mặn.

Câu hỏi 6 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose A, B, C, or D that best completes each sentence.

Methane is a far more active _______ than carbon dioxide, but also one which is much less abundant in the atmosphere.

greenhouse gas

greenhouse effect

climate change

emission

Đáp án của giáo viên lời giải hay

greenhouse gas

Phương pháp giải :

greenhouse gas (n): khí nhà kính                   

greenhouse effect (n): hiệu ứng nhà kính

climate change (n): biến đổi khí hậu            

emission (n): sự phát thải

Lời giải chi tiết :

greenhouse gas (n): khí nhà kính                   

greenhouse effect (n): hiệu ứng nhà kính

climate change (n): biến đổi khí hậu            

emission (n): sự phát thải

=> Methane is a far more active greehouse gas than carbon dioxide, but also one which is much less abundant in the atmosphere.

Tạm dịch: Khí mê-tan là một loại khí nhà kính hoạt động nhiều hơn so với khí carbon dioxide, nhưng cũng là một loại khí ít phổ biến hơn trong khí quyển.

Câu hỏi 7 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose A, B, C, or D that best completes each sentence.

The next dry season will be extremely severe _______ further saltwater intrusion, water  and rain shortages, and heat waves.

because

although

due to

thanks to

Đáp án của giáo viên lời giải hay

due to

Phương pháp giải :

Liên từ

Lời giải chi tiết :

because + S + V = due to + N/ V – ing: bởi vì                      

although + S + V : mặc dù                

thanks to + N/ V – ing: nhờ có

Tạm dịch: Mùa khô tiếp theo sẽ cực kỳ nghiêm trọng do tiếp tục xâm nhập mặn, thiếu nước và mưa, và sóng nhiệt.

Câu hỏi 8 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose A, B, C, or D that best completes each sentence.

Viet Nam has been named among the 12 countries most _______ for climate change by the World Bank.

at risk

at danger

in risk

ready

Đáp án của giáo viên lời giải hay

at risk

Phương pháp giải :

Từ vựng

Lời giải chi tiết :

Cụm từ: at risk (có nguy cơ)   

=> Viet Nam has been named among the 12 countries most at risk for climate change by the World Bank.                      Tạm dịch: Việt Nam đã được liệt kê là một trong số 12 quốc gia có nguy cơ cao nhất về biến đổi khí hậu theo Ngân hàng Thế giới.

Câu hỏi 9 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose A, B, C, or D that best completes each sentence.

A layer of greenhouse gases - primarily water vapor, and carbon dioxide - acts as a _______  blanket for the Earth, absorbing heat and warming the surface.

thermal

hot

heat

heating

Đáp án của giáo viên lời giải hay

thermal

Phương pháp giải :

thermal (adj):thuộc về nhiệt                              

hot (adj): nóng                                   

heat (n): nhiệt  

Lời giải chi tiết :

thermal (adj):thuộc về nhiệt                              

hot (adj): nóng                                   

heat (n): nhiệt  

=> A layer of greenhouse gases - primarily water vapor, and carbon dioxide - acts as a thermal blanket for the Earth, absorbing heat and warming the surface.

Tạm dịch: Một tầng khí nhà kính - chủ yếu là hơi nước, và carbon dioxide - hoạt động như một tấm chăn giữ nhiệt cho Trái đất, hấp thụ nhiệt và làm bề mặt nóng lên.

Câu hỏi 10 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose A, B, C, or D that best completes each sentence.

Most climate scientists agree the main cause of the current global warming trend is human expansion of the greenhouse _______.

causes

effect

gas

damage

Đáp án của giáo viên lời giải hay

effect

Phương pháp giải :

causes  (n): nguyên nhân                    

effect (n): ảnh hưởng            

gas (n): khí                                         

damage (n): thiệt hại

Lời giải chi tiết :

causes  (n): nguyên nhân                    

effect (n): ảnh hưởng            

gas (n): khí                                         

damage (n): thiệt hại

greenhouse effect: hiệu ứng nhà kính 

=> Most climate scientists agree the main cause of the current global warming trend is human expansion of the greenhouse effect.

Tạm dịch: Hầu hết các nhà nghiên cứu khí hậu đều đồng ý rằng nguyên nhân chính của xu hướng nóng lên toàn cầu hiện nay là việc con người làm tăng hiệu ứng nhà kính.

Câu hỏi 11 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose A, B, C, or D that best completes each sentence.

Certain _______  in the atmosphere, such as carbon dioxide, methane and nitrous oxide, block heat from escaping.

effects

emissions

gases

layers

Đáp án của giáo viên lời giải hay

gases

Phương pháp giải :

effects (n): ảnh hưởng                        

emissions (n):  sự phát thải           

gases (n): khí                                      

layers (n): tầng, địa tầng

Lời giải chi tiết :

effects (n): ảnh hưởng                        

emissions (n):  sự phát thải           

gases (n): khí                                      

layers (n): tầng, địa tầng

=> Certain gases in the atmosphere, such as carbon dioxide, methane and nitrous oxide, block heat from escaping.

Tạm dịch: Một số khí nhất định trong khí quyển, chẳng hạn như carbon dioxide, mêtan và oxit nitơ, ngăn nhiệt thoát ra ngoài.

Câu hỏi 12 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose A, B, C, or D that best completes each sentence.

Carbon dioxide is released through _______  processes such as respiration and volcano eruptions and through                        activities such as deforestation, land use changes, and burning fossil fuels.

human - natural

natural - human

man-made - ordinary

ordinary - man-made

Đáp án của giáo viên lời giải hay

natural - human

Phương pháp giải :

human (adj): của con người = man-made (adj): do con người gây ra 

natural (adj):  tự nhiên

ordinary (adj): bình thường

 

 

Lời giải chi tiết :

human (adj): của con người = man-made: do con người gây ra 

natural (adj):  tự nhiên

ordinary (adj): bình thường

=> Carbon dioxide is released through natural processes such as respiration and volcano eruptions and through human activities such as deforestation, land use changes, and burning fossil fuels.

Tạm dịch: Khí CO2 được thải ra từ các quá trình tự nhiên như hô hấp và phun trào núi lửa và thông qua các hoạt động của con người như tàn phá rừng, thay đổi cách sử dụng đất, và đốt nhiên liệu hóa thạch.

Câu hỏi 13 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose A, B, C, or D that best completes each sentence.

Humans_______ atmospheric carbon dioxide concentration by a third since the Industrial Revolution began.

increase

have increased

had increased

were increasing

Đáp án của giáo viên lời giải hay

have increased

Phương pháp giải :

Dấu hiệu: since + mệnh đề thì QKĐ/ mốc tg trong quá khứ: kể từ...

=> dùng thì hiện tại hoàn thành

Chú ý: phân biệt với since (bởi vì)

Lời giải chi tiết :

Dấu hiệu: since + mệnh đề thì QKĐ/ mốc tg trong quá khứ: kể từ...

=> dùng thì hiện tại hoàn thành

Chú ý: phân biệt với since (bởi vì)

=> Humans have increased atmospheric carbon dioxide concentration by a third since the Industrial Revolution began.

Tạm dịch: Con người đã tăng nồng độ khí CO2 trong khí quyển lên 1/3 kể từ khi Cách mạng công nghiệp bắt đầu.

Câu hỏi 14 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose A, B, C, or D that best completes each sentence.

_______ the desalination plant, the company could offer an effective solution to the problem of water scarcity.

To build

Having built

Being built

Having been built

Đáp án của giáo viên lời giải hay

Having built

Phương pháp giải :

Hành động “see” nói về lý do cho hành động trong mệnh đề chính (the company could offer…) nên sử dụng phân từ hoàn thành.

Ở đây mệnh đề được dùng ở thể chủ động.

Lời giải chi tiết :

Hành động “see” nói về lý do cho hành động trong mệnh đề chính (the company could offer…) nên sử dụng phân từ hoàn thành.

Ở đây mệnh đề được dùng ở thể chủ động.

=> Having built the desalination plant, the company could offer an effective solution to the problem of water scarcity.

Tạm dịch: Nhờ xây dựng được nhà máy khử muối, công ty đã có thể cung cấp một giải pháp hiệu quả cho vấn đề khan hiếm nước.

Câu hỏi 15 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose A, B, C, or D that best completes each sentence.

The public praised the local farmers for _______      millions of trees on the surrounding hills.

plant

being planted

being planting

having planted

Đáp án của giáo viên lời giải hay

having planted

Phương pháp giải :

Cấu trúc: praise sb for having + V.p.p: ca ngợi ai vì đã làm điều gì đó

Lời giải chi tiết :

Cấu trúc: praise sb for having + V.p.p: ca ngợi ai vì đã làm điều gì đó

=> The public praised the local farmers for having planned millions of trees on the surrounding hills.

Tạm dịch: Công chúng ca ngợi những người nông dân địa phương vì đã trồng hàng triệu cây xanh trên những ngọn đồi xung quanh.

Câu hỏi 16 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose A, B, C, or D that best completes each sentence.

We admired the Japanese _______ the city of Fukushima after the disaster.

to rebuild

of having rebuilt

to being rebuilt

for having rebuilt

Đáp án của giáo viên lời giải hay

for having rebuilt

Phương pháp giải :

Cấu trúc: admire sb for having + V.p.p: ngưỡng mộ ai vì đã làm điều gì đó

Lời giải chi tiết :

Cấu trúc: admire sb for having + V.p.p: ngưỡng mộ ai vì đã làm điều gì đó

=> We admired the Japanese for having rebuilt the city of Fukushima after the disaster.

Tạm dịch: Chúng ta ngưỡng mộ người Nhật vì đã xây dựng lại được thành phố Fukushima sau thảm họa.

Câu hỏi 17 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose A, B, C, or D that best completes each sentence.

They don’t forget _______ a short vacation in Cuc Phuong National Park last year.

to spend

having spent

being spent

having been spent

Đáp án của giáo viên lời giải hay

having spent

Phương pháp giải :

Cấu trúc: forget + having + V.p.p: quên đã làm gì

Lời giải chi tiết :

Cấu trúc: forget + having + V.p.p: quên đã làm gì

=> They don’t forget having spent a short vacation in Cuc Phuong National Park last year.

Tạm dịch: Họ không quên việc đã trải qua một kỳ nghỉ ngắn ở Vườn quốc gia Cúc Phương năm ngoái.

Câu hỏi 18 :

IV. Read the following passage and choose the best answer for each blank.

Viet Nam is listed by the World Bank among the countries most (26) _______by rising waters brought about by higher global temperatures. Such a rise of one meter (27) _______ a third of the Mekong Delta underwater and lead to mass internal migration and devastation in a region (28) _______ produces nearly half of Viet Nam's rice.

The vast, humid expanse of the delta is home to more than 17 million people, who (29)_______ for generations on its thousands of river arteries. But rising sea water caused by global warming is now increasing the salt content of the river water and (30) _______the livelihoods of millions of poor farmers and fishermen. Climate change is (31) _______the rivers of the Mekong Delta salty.

In Ben Tre, salt water reached as far as 35 miles inland, causing significant (32) _______to crops and livestock, with rice production particularly affected. It is said that there are three grams of salt per litre of fresh water in the rivers now. Gradually, more and more people are affected: (33) _______nearest the sea are the most affected now, but soon the whole province will be (34) _______. The salinity of the water has (35) _______ a point where many locals have been forced to abandon their traditional rice cultivation.

Câu 18.1

Viet Nam is listed by the World Bank among the countries most (1) _______by rising waters brought about by higher global temperatures.

 • A

  hurt

 • B

  destroyed 

 • C

  threatened

 • D

  changed  

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

hurt (v, v2, v3): bị tổn thương                    

destroyed  (v-ed): bị phá hủy                  

threatened (v-ed): bị đe dọa                                    

changed (v-ed): bị thay đổi

Lời giải chi tiết :

hurt (v, v2, v3): bị tổn thương                    

destroyed  (v-ed): bị phá hủy                  

threatened (v-ed): bị đe dọa                                    

changed (v-ed): bị thay đổi

=> Viet Nam is listed by the World Bank among the countries most threatened by rising waters brought about by higher global temperatures.

Tạm dịch: Việt Nam được liệt kê bởi Ngân hàng Thế Giới trong số các quốc gia bị đe dọa nhiều nhất bởi nước dâng do nóng lên toàn cầu.

Câu 18.2

Such a rise of one meter (2) _______ a third of the Mekong Delta underwater …

 • A

  can leave

 • B

  could leave

 • C

  can result        

 • D

  could result

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Câu diễn tả một giả thiết không có thật ở hiện tại

Lời giải chi tiết :

Câu diễn tả một giả thiết không có thật ở hiện tại, can=> could 

=> Such a rise of one meter could leave a third of the Mekong Delta underwater …

Tạm dịch: Mực nước tăng lên đến một mét có thể để lại một phần ba của đồng bằng sông Cửu Long dưới nước

Câu 18.3

...in a region (3) _______ produces nearly half of Viet Nam's rice.

 • A

  that

 • B

  what

 • C

  it

 • D

  there

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Dùng đại từ quan hệ thay thế cho danh từ " a region"

Lời giải chi tiết :

Sử dụng đại từ quan hệ “that” thay thế cho danh từ chỉ vật “region” (vùng)

=> ...in a region that  produces nearly half of Viet Nam's rice.

Tạm dịch: ...một khu vực sản xuất gần một nửa số gạo của Việt Nam.

Câu 18.4

The vast, humid expanse of the delta is home to more than 17 million people, who (4)_______ for generations on its thousands of river arteries.

 • A

  rely

 • B

  relies

 • C

  has relied

 • D

  have relied  

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Câu diễn tả hành động xảy ra trong quá khứ kéo dài đến hiện tại => dùng thì hiện tại hoàn thành

Lời giải chi tiết :

Câu diễn tả hành động xảy ra trong quá khứ kéo dài đến hiện tại => dùng thì hiện tại hoàn thành

17 million people là danh từ đếm được số nhiều 

=> The vast, humid expanse of the delta is home to more than 17 million people, who have relied for generations on its thousands of river arteries.

Tạm dịch: Các vùng đồng bằng trải rộng với độ ẩm cao là nơi sinh sống của hơn 17 triệu dân, những người mà hàng thế hệ qua vẫn sinh sống trên hàng ngàn động mạch sông. 

Câu 18.5

But rising sea water caused by global warming is now increasing the salt content of the river water and (5) _______the livelihoods of millions of poor farmers and fishermen.

 • A

  threatens

 • B

  threaten

 • C

  threatening

 • D

  threatened

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Cấu trúc song song đi với liên từ “and”

Lời giải chi tiết :

Động từ “increase” chia ở thì hiện tại tiếp diễn nên động từ “threaten” cũng chia ở thì hiện tại tiếp diễn

But rising sea water caused by global warming is now increasing the salt content of the river water and (30) _______the livelihoods of millions of poor farmers and fishermen.

Tạm dịch: Nhưng nước biển tăng do sự nóng lên toàn cầu hiện đang làm tăng hàm lượng muối của nước sông và đang đe dọa sinh kế nhai của hàng triệu nông dân và ngư dân nghèo.

Câu 18.6

Climate change is (6) _______the rivers of the Mekong Delta salty.

 • A

  turning

 • B

  making

 • C

  causing

 • D

  damaging

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

turn (v): chuyển                                          

make (v): làm, tạo ra         

cause (v): gây ra                                         

damage (v): thiệt hại 

Lời giải chi tiết :

turn (v): chuyển                                          

make (v): làm, tạo ra         

cause (v): gây ra                                         

damage (v): thiệt hại 

make sth adj: khiến cho cái gì đó như thế nào

=> Climate change is making the rivers of the Mekong Delta salty.

Tạm dịch: Biến đổi khí hậu đang làm cho các con sông của đồng bằng sông Cửu Long mặn.

Câu 18.7

In Ben Tre, salt water reached as far as 35 miles inland, causing significant (7) _______to crops and livestock, with rice production particularly affected.

 • A

  damage

 • B

  destruction

 • C

  disaster

 • D

  loss

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

damage (n): thiệt hại                                      

destruction (n): sự phá hủy                

disaster  (n): thảm hoạ                                   

loss (n): sự mất mát

Lời giải chi tiết :

damage (n): thiệt hại                                      

destruction (n): sự phá hủy                

disaster  (n): thảm hoạ                                   

loss (n): sự mất mát

=> In Ben Tre, salt water reached as far as 35 miles inland, causing significant damage to crops and livestock, with rice production particularly affected.

Tạm dịch: Ở Bến Tre, nước mặn đã từng đạt tới 35 dặm đất liền, gây thiệt hại nghiêm trọng cho cây trồng và vật nuôi, với sản xuất lúa bị ảnh hưởng nặng nề.

Câu 18.8

Gradually, more and more people are affected: (8) _______nearest the sea are the most affected now, …

 • A

  it

 • B

  that

 • C

  those

 • D

  who

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Đại từ chỉ định

Lời giải chi tiết :

those nearest the sea = people nearest the sea: Những người gần biển nhất 

=> Gradually, more and more people are affected: those nearest the sea are the most affected now, …

Tạm dịch: Dần dần, ngày càng có nhiều người bị ảnh hưởng: những người gần biển nhất bị ảnh hưởng nhiều nhất hiện nay,…

Câu 18.9

...but soon the whole province will be (9) _______.

 • A

  attacked

 • B

  hit

 • C

  touched

 • D

  swept

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

attack (v): tấn công

hit (v): đổ bộ, chạm tới             

touch  (v): chạm vào                                  

sweep (v): quét đi 

Lời giải chi tiết :

attack (v): tấn công

hit (v): đổ bộ, chạm tới             

touch  (v): chạm vào                                  

sweep (v): quét đi 

...but soon the whole province will be hit.

Tạm dịch: ...nhưng chẳng mấy chốc toàn tỉnh sẽ bị ảnh hưởng.

Câu 18.10

The salinity of the water has (10) _______ a point where many locals have been forced to abandon their traditional rice cultivation.

 • A

  reached

 • B

  come

 • C

  gone

 • D

  become  

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Kiến thức: collocations

Lời giải chi tiết :

reach the point (where): đạt đến ngưỡng mà khiến điều gì đó diễn ra

=> The salinity of the water has reached a point where many locals have been forced to abandon their traditional rice cultivation.

Tạm dịch: Độ mặn của nước đạt đến ngưỡng mà nhiều người dân địa phương buộc phải bỏ nghề trồng lúa truyền thống của họ.

Câu hỏi 19 :

V. Read the passage below and choose one correct answer for each question.

Global warming and cooling have occurred naturally throughout history. But in the last 200 years, humans’ uses of fossil fuels and clear cutting of forests have increased the amount of carbon dioxide and other gases in the atmosphere. These gases trap some of the radiation from the sun which then increases the Earth’s temperature. Given the current state of environmental pollution caused by human activities, scientists believe the average temperature of the earth may increase 1-2 degrees Celsius which put simply, means some places will get much hotter and some much colder. At the same time, this overall warming effect means more frequent and more intense weather systems, especially in terms of flooding and drought.    

Viet Nam is one of the most vulnerable environments due to its location on the planet. It is already subject to some of the earth’s most powerful weather systems and the increased frequency and intensity of storms will affect it often and directly, especially in coastal areas where most people live. Various estimates have been made as to the possible impacts. The most directly affected sector will be agriculture, which is very sensitive to flooding and the effects of extreme weather.

Viet Nam has the advantage of coming relatively late into the industrialization, urbanization, and modernization process. This means it can avoid many of the mistakes made by wealthier industrial countries. For example, wireless communication networks can be built from the start rather than installing lines that can easily be destroyed in extreme weather. Cities can be designed and located in less vulnerable locations. Climate-friendly building codes and standards can be created that are both more efficient and less prone to heat stress, wind damage, and flooding. Climate friendly transport systems, especially public transport, can be adopted.

Câu 19.1

The causes of global warming come from _________.

 • A

  the rise in the radiation from the sun

 • B

  human activities that result in pollution

 • C

  the difference in temperatures among regions

 • D

  the increase in the average temperature of the earth

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Thông tin: But in the last 200 years, humans’ uses of fossil fuels and clear cutting of forests have increased the amount of carbon dioxide and other gases in the atmosphere.

Lời giải chi tiết :

Thông tin: But in the last 200 years, humans’ uses of fossil fuels and clear-cutting of forests have increased the amount of carbon dioxide and other gases in the atmosphere.

"carbon dioxide and other gases in the atmosphere" là nguyên nhân của "global warming" (These gases trap some of the radiation from the sun which then increases the Earth’s temperature)

=> The causes of global warming come from _________. 

B. human activities that result in pollution

Tạm dịch: Nhưng trong 200 năm qua, việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch của con người và chặt phá rừng đã làm tăng lượng khí carbon dioxide và các khí khác trong khí quyển.

Câu 19.2

All of the following may result in global warming EXCEPT   ______.

 • A

  more intense weather systems

 • B

  humans’ uses of fossil fuels

 • C

  clear cutting of forests

 • D

  the increasing greenhouse gas emissions

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Thông tin: humans’ uses of fossil fuels and clear-cutting of forests have increased the amount of carbon dioxide and other gases in the atmosphere...These gases trap some of the radiation from the sun which then increases the Earth’s temperature.

Lời giải chi tiết :

Thông tin: humans’ uses of fossil fuels and clear-cutting of forests have increased the amount of carbon dioxide and other gases in the atmosphere...These gases trap some of the radiation from the sun which then increases the Earth’s temperature.

All of the following may result in global warming EXCEPT ______.

A. more intense weather systems => không được đề cập

B. humans’ uses of fossil fuels=> nguyên nhân gián tiếp, humans’ uses of fossil fuels => increase the amount of carbon dioxide and other gases in the atmosphere => global warming

C. clear cutting of forests=> nguyên nhân gián tiếp, clear cutting of forests => increase the amount of carbon dioxide and other gases in the atmosphere => global warming

D. the increasing greenhouse gas emissions => nguyên nhân trực tiếp của global warming

Tạm dịch: việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch của con người và chặt phá rừng đã làm tăng lượng khí carbon dioxide và các khí khác trong khí quyển.

Câu 19.3

Coastal areas in Viet Nam are often and directly affected by______          .

 • A

  its vulnerable location on the planet

 • B

  subject to the earth’s most powerful weather systems

 • C

  storms with increased frequency and power

 • D

  the overpopulation in coastal areas

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Thông tin: It is already subject to some of the earth’s most powerful weather systems and the increased frequency and intensity of storms will affect it often and directly, especially in coastal areas where most people live.

Lời giải chi tiết :

Thông tin: It is already subject to some of the earth’s most powerful weather systems and the increased frequency and intensity of storms will affect it often and directly, especially in coastal areas where most people live.

=> Coastal areas in Viet Nam are often and directly affected by______.

C. storms with increased frequency and power

Tạm dịch: Đất nước này dễ bị ảnh hưởng bởi một số hệ thống thời tiết mạnh nhất của trái đất và tần suất và cường độ bão tăng lên sẽ ảnh hưởng đến nó thường xuyên và trực tiếp, đặc biệt là ở các vùng ven biển nơi hầu hết mọi người sống.

Câu 19.4

In preparing for climate change, Viet Nam should take all of the following measures EXCEPT_______.

 • A

  developing wireless communication networks

 • B

  setting climate-friendly building codes and standards

 • C

  adopting public transport systems

 • D

  coming late into the modernization process

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Thông tin: This means it can avoid many of the mistakes made by wealthier industrial countries. For example, wireless communication networks can be built from the start rather than installing lines that can easily be destroyed in extreme weather. Cities can be designed and located in less vulnerable locations. Climate-friendly building codes and standards can be created that are both more efficient and less prone to heat stress, wind damage, and flooding. Climate-friendly transport systems, especially public transport, can be adopted.

Lời giải chi tiết :

Thông tin: This means it can avoid many of the mistakes made by wealthier industrial countries. For example, wireless communication networks can be built from the start rather than installing lines that can easily be destroyed in extreme weather. Cities can be designed and located in less vulnerable locations. Climate-friendly building codes and standards can be created that are both more efficient and less prone to heat stress, wind damage, and flooding. Climate-friendly transport systems, especially public transport, can be adopted.

 In preparing for climate change, Viet Nam should take all of the following measures EXCEPT_______.

A. developing wireless communication networks

B. setting climate-friendly building codes and standards

C. adopting public transport systems

D. coming late into the modernization process => không được đề cập

Tạm dịch: Điều này có nghĩa rằng Việt Nam có thể tránh khỏi những lỗi lầm mà các nước đi trước đã gặp phải. Bằng cách là các mạng truyền thông không dây có thể được xây dựng ngay từ đầu thay vì cài đặt các mạng có dây có thể dễ dàng bị đứt khi thời tiết khắc nghiệt. Các thành phố có thể được thiết kế và đặt ở những vị trí ít bị ảnh hưởng hơn. Các mã và tiêu chuẩn xây dựng thân thiện với khí hậu có thể được tạo ra có hiệu quả hơn và ít bị ảnh hưởng hơn bởi nhiệt, hư hại do gió và lũ lụt. Hệ thống giao thông thân thiện với khí hậu, đặc biệt là giao thông công cộng, có thể được áp dụng.

Câu 19.5

The word “vulnerable” in paragraph 2 is closest in meaning to_______.

 • A

  too weak to attack

 • B

  safe from danger

 • C

  able to be easily hurt

 • D

  easy to take away

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

vulnerable: dễ bị tổn hại 

Lời giải chi tiết :

vulnerable = able to be easily hurt: dễ bị tổn hại/ hư hại 

Câu hỏi 20 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

VI. Choose the answer that is nearest in meaning to the printed before it.

Why not participate in the English Speaking Contest

He asked me to take part in the English Speaking Contest.

He suggested taking part in the English Speaking Contest.

He offered us to take part in the English Speaking Contest.

He told me not to participate in the English Speaking Contest.

Đáp án của giáo viên lời giải hay

He suggested taking part in the English Speaking Contest.

Phương pháp giải :

ask sb to V: yêu cầu ai đó làm gì

suggest V-ing: đề nghị, gợi ý làm gì

offer sb to V=> sai cấu trúc, chỉ có:  offer to V hoặc offer + N

tell sb not to V: bảo ai đừng làm gì 

 

Lời giải chi tiết :

Dấu hiệu: Khi trong câu trực tiếp là các câu hỏi như "what about/ how about...?" (thế còn....?), "Why don't we (you)/ why not....? (Tại sao không...?)

Câu tường thuật dùng động từ "suggest" để diễn tả sự đề nghị, gợi ý 

=> He suggested taking part in the English Speaking Contest

Tạm dịch: Anh ấy đề nghị tham gia vào cuộc thi hùng biện tiếng Anh . 

Câu hỏi 21 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

VI. Choose the answer that is nearest in meaning to the printed before it.

Please watch your steps as you get off.

Please look at the steps while getting off.

Go down the steps in order to get off.

Please have a look at the steps as you get off.

Be careful not to tumble while getting off.

Đáp án của giáo viên lời giải hay

Be careful not to tumble while getting off.

Phương pháp giải :

watch one's steps: thận trọng kẻo ngã 

Lời giải chi tiết :

be careful not to stumble: cẩn thận để không bị trượt chân 

=> Watch one's step = be careful not to stumble 

 

Be careful not to stumble while getting off

Tạm dịch: Cẩn thận đừng để bị trượt chân khi bạn xuống xe. 

 

Câu hỏi 22 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

VI. Choose the answer that is nearest in meaning to the printed before it.

'Let me pay for the coffee. I really want.'

Jenny is asked to pay for the coffee.

Jenny suggested paying for the coffee.

Jenny insisted on paying for the coffee.

Jenny told me to pay for the coffee

Đáp án của giáo viên lời giải hay

Jenny insisted on paying for the coffee.

Phương pháp giải :

be asked to V: được yêu cầu làm gì

suggest  V-ing:  đề nghị/ gợi ý làm gì 

insist on V-ing: khăng khăng đòi làm gì

tell some body to V: bảo ai đó làm gì 

 

Lời giải chi tiết :

'Hãy để tôi trả tiền cà phê. Tôi thực sự muốn.'

=> dùng cấu trúc "insist on Ving": khăng khăng làm gì 

=> Jenny insisted on paying for the coffee. 

Tạm dịch: Jenny khăng khăng đòi trả tiền cà phê. 

Câu hỏi 23 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

VI. Choose the answer that is nearest in meaning to the printed before it.

'Would you mind if I brought a friend to the party?' said Peter.

Peter wanted me to bring my friend to his party.

Peter encouraged me to bring my friend to the party.

Peter asked for permission to bring his friend to the party.

Peter promised to bring a friend to the party.

Đáp án của giáo viên lời giải hay

Peter asked for permission to bring his friend to the party.

Phương pháp giải :

want sb to do sth: muốn ai đó làm gì

encourage sb to do sth: khuyến khích ai đó làm gì

ask for permission to do sth: hỏi xin sự cho phép để làm gì 

promise to do something: hứa làm gì

Lời giải chi tiết :

'Bạn có phiền không nếu tôi dẫn theo một người bạn đến dự tiệc?' Peter nói.

=> hỏi xin sự cho phép, dùng cấu trúc "ask for permission to do something"

=> Peter asked for permission to bring his friend to the party. 

Tạm dịch: Peter hỏi xin sự cho phép về việc dẫn theo một người bạn đến bữa tiệc. 

Câu hỏi 24 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

VI. Choose the answer that is nearest in meaning to the printed before it.

'Don't be so disappointed Jane. You can take the driving test again,' said Helen.

Helen told Jane not to be disappointed and take the driving test again.

Helen asked Jane not to be disappointed and offered her another driving test.

Helen warned Jane not to be disappointed in order to take the driving test again.

Helen encouraged Jane to take the driving test again

Đáp án của giáo viên lời giải hay

Helen encouraged Jane to take the driving test again

Phương pháp giải :

told (V2): bảo 

asked (Ved): yêu cầu 

warned (V-ed): cảnh báo

encouraged (V-ed): khuyến khích 

Lời giải chi tiết :

'Đừng thất vọng quá Jane. Cậu có thể thi lái xe lại lần nữa, ”Helen nói.

=> Câu mang nghĩa khuyến khích, khích lệ, dùng "encourage" 

Cấu trúc: encourage sb to do something 

=> Helen encouraged Jane to take the driving test again. 

Tạm dịch: Helen khuyến khích Jane thi lái xe lại. 

Câu hỏi 25 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

VII. Identify the one underlined word or phrase. A, B, C or D - that must be changed for the sentence to be correct.

Richard said (A) the play was very entertaining (B)  and he recommended  (C) to see (D) it

said

entertaining

recommended  

to see

Đáp án của giáo viên lời giải hay

to see

Phương pháp giải :

recommend +V-ing: đề nghị làm gì

[Phân biệt với: recommend + O + to V: đề nghị ai làm gì]

 

Lời giải chi tiết :

recommend +V-ing: đề nghị làm gì

[Phân biệt với: recommend + O + to V: đề nghị ai làm gì]

to see => seeing

=> Richard said the play was very entertaining and he recommended seeing it.

Tạm dịch: Richard nói vở kịch rất thú vị và đề nghị xem nó.

Câu hỏi 26 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

VII. Identify the one underlined word or phrase. A, B, C or D - that must be changed for the sentence to be correct.

Some of (A) my friends have (B) considered not going to (C) college because (D) the cost.

Some of

have

not going to

because

Đáp án của giáo viên lời giải hay

because

Phương pháp giải :

Because + S + V

Khác với: Because of + N/ V-ing (bởi vì)

Lời giải chi tiết :

"the cost" là danh từ nên cần dùng "because of "

=> Some of my friends have considered not going to college because of the cost.

Tạm dịch: Một số bạn bè của tôi không cân nhắc việc đi học đại học vì vấn đề về chi phí.

Câu hỏi 27 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

VII. Identify the one underlined word or phrase. A, B, C or D - that must be changed for the sentence to be correct.

It is difficult to imagine (A)  him accepting (B) the decision without (C) any objection (D).

to imagine

him accepting

without

objection

Đáp án của giáo viên lời giải hay

him accepting

Phương pháp giải :

imagine something +V-ing/having V.p.p

dùng danh động từ hoàn thành having V.p.p khi nhấn mạnh một hành động đã xảy ra trong quá khứ 

 

Lời giải chi tiết :

imagine something +V-ing/having V.p.p

dùng danh động từ hoàn thành having V.p.p khi nhấn mạnh một hành động đã xảy ra trong quá khứ 

him accepting => him having accepting 

=> It's difficult to imagine him having accepted the decision without any objection.

Tạm dịch: Thật khó có thể tượng tượng được anh ta đã chấp chận quyết định đó mà không hề phản đối.

Câu hỏi 28 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

VII. Identify the one underlined word or phrase. A, B, C or D - that must be changed for the sentence to be correct.

The highway patrol advises to take  (A) the old route through (B) the city because the interstate highway is under (C) major repairs (D)

to take  

through

is under

repairs

Đáp án của giáo viên lời giải hay

to take  

Phương pháp giải :

advise + V-ing: khuyên làm gì

[phân biệt với: advise + O + to V: khuyên ai làm gì]

Lời giải chi tiết :

advise + V-ing: khuyên làm gì

[phân biệt với: advise + O + to V: khuyên ai làm gì]

to take => taking

=> The highway patrol advises taking the old route through the city because the interstate highway is under major repairs.

Tạm dịch: Đội tuần tra đường cao tốc khuyên đi tuyến đường cũ qua thành phố vì đường cao tốc liên tiểu bang đang trong giai đoạn sửa chữa quan trọng.

Câu hỏi 29 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Identify an error in each sentence.

Joyce thanked us inviting (A) them to dinner (B) and said (C) that they wanted to have us over (D) for dinner next week.

inviting

to dinner

said

have us over

Đáp án của giáo viên lời giải hay

inviting

Phương pháp giải :

Cấu trúc: thank sb for doing sth: cảm ơn ai đó vì điều gì

 

Lời giải chi tiết :

Cấu trúc: thank sb for doing sth: cảm ơn ai đó vì điều gì

thanked us inviting => thanked us for inviting

=> Joyce thanked us for inviting them to dinner and said that they wanted to have us over for dinner next week.

Tạm dịch: Joyce đã cảm ơn chúng tôi vì mời họ ăn tối và nói rằng họ muốn mời chúng tôi ăn tối vào tuần tới.

close