Trắc nghiệm Ngữ âm Unit 5 Tiếng Anh 11 mới

Đề bài

Câu 1 :

I. Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

Câu 1.1
 • A.

  minority

 • B.

  literacy

 • C.

  primary

 • D.

  library

Câu 1.2
 • A.

  eradicate

 • B.

  campaign

 • C.

  vacation

 • D.

  transport

Câu 1.3
 • A.

  struggle

 • B.

  maturity

 • C.

  student

 • D.

  education

Câu 1.4
 • A.

  please

 • B.

  decrease

 • C.

  speech

 • D.

  realistic

Câu 1.5
 • A.

  ethnic

 • B.

  northern

 • C.

  healthy

 • D.

  south

Câu 2 :

II. Choose the word that has main stress placed differently from the others.

Câu 2.1
 • A.

  illiterate

 • B.

  eradicate

 • C.

  voluntary

 • D.

  minority

Câu 2.2
 • A.

  combat

 • B.

  ethnic

 • C.

  province

 • D.

  campaign

Câu 2.3
 • A.

  volunteer

 • B.

  struggle

 • C.

  promise

 • D.

  concentrate

Câu 2.4
 • A.

  education

 • B.

  universal

 • C.

  eradication

 • D.

  population

Câu 2.5
 • A.

  considerable

 • B.

  effective

 • C.

  relevant

 • D.

  maturity

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

I. Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

Câu 1.1
 • A.

  minority

 • B.

  literacy

 • C.

  primary

 • D.

  library

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Cách phát âm /ɪ/ & /aɪ/

Lời giải chi tiết :

minority  /maɪˈnɒrəti/

literacy   /ˈlɪtərəsi/ 

primary  /ˈpraɪməri/

library  /ˈlaɪbrəri/

Phần gạch chân ở câu B được phát âm là /ɪ/, còn lại là /aɪ/.

Câu 1.2
 • A.

  eradicate

 • B.

  campaign

 • C.

  vacation

 • D.

  transport

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Cách phát âm /eɪ/ & /æ/

Lời giải chi tiết :

eradicate /ɪˈrædɪkeɪt/ 

campaign /kæmˈpeɪn/

vacation /veɪˈkeɪ.ʃən/

transport /ˈtrænspɔːt/

Phần gạch chân ở câu C được phát âm là /eɪ/, còn lại là /æ/.

Câu 1.3
 • A.

  struggle

 • B.

  maturity

 • C.

  student

 • D.

  education

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Cách phát âm /ʌ/ & /juː/

Lời giải chi tiết :

struggle  /ˈstrʌɡ.əl/

university /ˌjuː.nɪˈvɜː.sə.ti/

student /ˈstjuː.dənt/

museum /mjuːˈziː.əm/

Phần gạch chân ở câu A được phát âm là /ʌ/, còn lại là /juː/.

Câu 1.4
 • A.

  please

 • B.

  decrease

 • C.

  speech

 • D.

  realistic

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Cách phát âm /ɪə/ & /i:/

Lời giải chi tiết :

please  /pliːz/

decrease /dɪˈkriːs/    

speech /spiːtʃ/

realistic /ˌrɪəˈlɪs.tɪk/

Phần gạch chân ở câu D được phát âm là /ɪə/, còn lại được phát âm là /i:/

Câu 1.5
 • A.

  ethnic

 • B.

  northern

 • C.

  healthy

 • D.

  south

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Cách phát âm /ð/ & /θ/

Lời giải chi tiết :

ethnic  /ˈeθnɪk/

northern /ˈnɔːðən/

healthy /ˈhelθi/

south /saʊθ/

Phần gạch chân ở câu B được phát âm là /ð/, còn lại là /θ/

Câu 2 :

II. Choose the word that has main stress placed differently from the others.

Câu 2.1
 • A.

  illiterate

 • B.

  eradicate

 • C.

  voluntary

 • D.

  minority

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Trọng âm của từ có 4 âm tiết

Lời giải chi tiết :

illiterate   /ɪˈlɪtərət/                                 

eradicate    /ɪˈrædɪkeɪt/

voluntary   /ˈvɒləntri/                              

minority  /maɪˈnɒrəti/

Câu C trọng âm rơi vào âm tiết 1, còn lại rơi vào âm tiết 2.

Câu 2.2
 • A.

  combat

 • B.

  ethnic

 • C.

  province

 • D.

  campaign

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Trọng âm của từ có 2 âm tiết

Lời giải chi tiết :

combat   /ˈkɒmbæt/                                

ethnic    /ˈeθnɪk/       

province   /ˈprɒvɪns/                                  

campaign  /kæmˈpeɪn/

Câu D trọng âm rơi vào âm tiết 2, còn lại rơi vào âm tiết 1.

Câu 2.3
 • A.

  volunteer

 • B.

  struggle

 • C.

  promise

 • D.

  concentrate

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Trọng âm của từ có 2 âm tiết trở lên

Lời giải chi tiết :

volunteer   /ˌvɒlənˈtɪə(r)/                               

struggle    /ˈstrʌɡl/

promise  /ˈprɒmɪs/                                      

concentrate   /ˈkɒnsntreɪt/

Câu A trọng âm rơi vào âm tiết 3, còn lại rơi vào âm tiết 1.

Câu 2.4
 • A.

  education

 • B.

  universal

 • C.

  eradication

 • D.

  population

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Trọng âm của từ có 4 âm tiết trở lên

Lời giải chi tiết :

education   /ˌedʒuˈkeɪʃn/                                          

universal     /ˌjuːnɪˈvɜːsl/  

eradication   /ɪˌrædɪˈkeɪʃn/                                     

population   /ˌpɒpjuˈleɪʃn/

Câu C trọng âm rơi vào âm tiết 4, còn lại rơi vào âm tiết 3.

Câu 2.5
 • A.

  considerable

 • B.

  effective

 • C.

  relevant

 • D.

  maturity

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Trọng âm của từ có 3 âm tiết trở lên

Lời giải chi tiết :

considerable   /kənˈsɪdərəbl/                                          

effective    /ɪˈfektɪv/  

relevant   /ˈreləvənt/                                                     

maturity    /məˈtʃʊərəti/

Câu C trọng âm rơi vào âm tiết 1, còn lại rơi vào âm tiết 2.

close