Trắc nghiệm Kĩ năng viết Review 3 Tiếng Anh 11 mới

Đề bài

Câu 1 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Rewrite these following sentences as directed.

The man was very kind. I talked to him last night. (using preposition + whom or which)

Câu 2 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Rewrite these following sentences as directed.

Do you know the woman who is waiting for us? (Reduce relative pronoun)

Câu 3 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Rewrite these following sentences as directed.

A building was destroyed in the fire. It is now being rebuilt. (using “which” )


The building

Câu 4 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Rewrite these following sentences as directed.

We've all met Michael Jackson. He has visited us for three days. (using “who”)


We've all met

Câu 5 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Rewrite these following sentences as directed.

We didn’t hurry, so we missed the train.  


If

Câu 6 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Finish each of the following sentences in such a way that it means the same as the sentence printed before it:

Peter watches video film by night. Therefore, he feels asleep by day.

If

Câu 7 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Finish each of the following sentences in such a way that it means the same as the sentence printed before it:

They felt tired because the meeting was so long.


If

Câu 8 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Finish each of the following sentences in such a way that it means the same as the sentence printed before it:

"I must have made a mistake in the calculations."


Mr. Forest admitted

Câu 9 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Finish each of the following sentences in such a way that it means the same as the sentence printed before it:

I was introduced to a man. I had seen his brother on TV the evening before. (Rewrite, using a Relative pronoun).

Câu 10 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Finish each of the following sentences in such a way that it means the same as the sentence printed before it:

Gary Byrn is the best co-worker I’ve ever met. You worked with him last year in PDT cooperation.

(Rewrite, using a preposition and a relative pronoun)

Câu 11 :

Choose the sentence that is CLOSEST in meaning to the following sentence.

I am not 16 years old, so my parents don't allow me to ride a motorbike.

 • A

  Unless I am 16 years old, my parents wouldn’t allow me to ride a motorbike.

 • B

  If I am 16 years old, my parents will allow me to ride a motorbike.

 • C

  Unless I were 16 years, old my parents would allow me to ride a motorbike.

 • D

  If I were 16 years old, my parents would allow me to ride a motorbike.

Câu 12 :

Choose the sentence that is CLOSEST in meaning to the following sentence.

Nam refused to go to the cinema with me. He hated action films.

 • A

  Nam, that hated action films, refused to go to the cinema with me.

 • B

  Nam, of whom hated action films, refused to go to the cinema with me.

 • C

  Nam, who hated action films, refused to go to the cinema with me.

 • D

  Nam, whose hated action films, refused to go to the cinema with me.

Câu 13 :

Choose the sentence that is CLOSEST in meaning to the following sentence.

The boy is standing in the yard. He was punished by his teacher.

 • A

  The teacher who was punished the boy is standing in the yard.

 • B

  Standing in the yard, the teacher punished the boy.

 • C

  The boy punished by his teacher is standing in the yard.

 • D

  The boy was standing in the yard was punished by his teacher.

Câu 14 :

Choose the sentence that is CLOSEST in meaning to the following sentence.

Explosives are used for catching fish and other sea animals.

 • A

  People use explosives to catch fish and other sea animals.

 • B

  People catch fish and other sea animals by use explosives.

 • C

  Fish and other sea animals are caught explosives used.

 • D

  Fish and other sea animals are caught to use explosives.

Câu 15 :

Choose the sentence that is CLOSEST in meaning to the following sentence.

The police caught the burglar climbing over the garden wall.

 • A

  The police caught the burglar and they climbed over the garden wall.

 • B

  The police caught the burglar who is climbing over the garden wall.

 • C

  The police were catching the burglar who was climbing over the garden wall.

 • D

  The burglar who was climbing over the garden wall was caught by the police.

Lời giải và đáp án

Câu 1 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Rewrite these following sentences as directed.

The man was very kind. I talked to him last night. (using preposition + whom or which)

Đáp án

The man was very kind. I talked to him last night. (using preposition + whom or which)

Phương pháp giải :

Kiến thức: Đại từ quan hệ

Lời giải chi tiết :

Trong mệnh đề quan hệ:

- whom: thay thế cho danh từ chỉ người đóng vai trò làm tân ngữ (có thể đứng sau giới từ)

- which: thay thế cho danh từ chỉ vật, đóng vai trò chủ ngữ hoặc tân ngữ (có thể đứng sau giới từ)

“the man” là từ chỉ người => dùng “whom”

Đáp án: The man to whom I talked last night was very kind. 

Tạm dịch: Người đàn ông rất tốt bụng. Tôi đã nói chuyện với anh ấy đêm qua.

= Người đàn ông mà tôi đã nói chuyện đêm qua rất tốt bụng.

Câu 2 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Rewrite these following sentences as directed.

Do you know the woman who is waiting for us? (Reduce relative pronoun)

Đáp án

Do you know the woman who is waiting for us? (Reduce relative pronoun)

Phương pháp giải :

Kiến thức: Rút gọn mệnh đề quan hệ

Lời giải chi tiết :

Mệnh đề quan hệ được rút gọn về dạng Ving khi mệnh đề dạng chủ động, having Ved/V3: khi hành động được rút gọn xảy ra trước hành động ở mệnh đề chính

Đáp án: Do you know the woman waiting for us?

Tạm dịch: Bạn có biết người phụ nữ đang đợi chúng ta không?

Câu 3 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Rewrite these following sentences as directed.

A building was destroyed in the fire. It is now being rebuilt. (using “which” )


The building

Đáp án

A building was destroyed in the fire. It is now being rebuilt. (using “which” )


The building

Phương pháp giải :

Kiến thức: Đại từ quan hệ

Lời giải chi tiết :

Cấu trúc: S1 + which + V + V1

Đáp án: which was destroyed in the fire is now being rebuilt.

Tạm dịch: Một tòa nhà bị phá hủy trong đám cháy. Bây giờ, nó đang được xây dựng lại.

= Tòa nhà bị phá hủy trong trận hỏa hoạn hiện đang được xây dựng lại.

Câu 4 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Rewrite these following sentences as directed.

We've all met Michael Jackson. He has visited us for three days. (using “who”)


We've all met

Đáp án

We've all met Michael Jackson. He has visited us for three days. (using “who”)


We've all met

Phương pháp giải :

Kiến thức: Mệnh đề quan hệ không xác định

Lời giải chi tiết :

Ta lấy câu 1 làm mệnh đề chính. Khi biến đổi câu 2 thành mệnh đề quan hệ, ta thay chủ ngữ bằng who và giữ nguyên phần còn lại rồi viết liền vào câu 1. 

Vì danh từ Michael Jackson xác định nên phải có dấu phẩy ngă cách 2 mệnh đề

=> We've all met Michael Jackson, who has visited us for three days.

Tạm dịch: Tất cả chúng tôi đã gặp Michael Jackson. Anh ấy đã đến thăm chúng tôi trong ba ngày.

= Tất cả chúng tôi đã gặp Michael Jackso, người đã đến thăm chúng tôi trong ba ngày.

Câu 5 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Rewrite these following sentences as directed.

We didn’t hurry, so we missed the train.  


If

Đáp án

We didn’t hurry, so we missed the train.  


If

Phương pháp giải :

Kiến thức: Câu điều kiện loại 3

Lời giải chi tiết :

Dấu hiệu: câu gốc có các động từ chia thì quá khứ => dùng câu điều kiện không có thật ở quá khứ

Câu điều kiện loại 3 dùng để diễn tả một giả thiết trái ngược với thực tế đã xảy ra trong quá khứ nếu có một điều kiện nào đó.

Công thức: If S + had Ved/V3, S + would/could have Ved/V3.

=> If we had hurried, we wouldn't have missed the train.

Tạm dịch: Chúng tôi đã không nhanh, vì vậy chúng tôi đã bị lỡ chuyến tàu.

= Nếu chúng tôi nhanh, thì chúng tôi đã không bị lỡ chuyến tàu.

Câu 6 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Finish each of the following sentences in such a way that it means the same as the sentence printed before it:

Peter watches video film by night. Therefore, he feels asleep by day.

If

Đáp án

Peter watches video film by night. Therefore, he feels asleep by day.

If

Phương pháp giải :

Kiến thức: Câu điều kiện loại 2

Lời giải chi tiết :

Cách dùng: Câu điều kiện loại 2 dùng để diễn tả điều kiện trái với hiện tại dẫn đến kết quả trái với hiện tại

Cấu trúc: If + S + V_ed/ didn’t + V_nguyên thể, S + would(n’t) + V_nguyên thể

Đáp án: If Peter didn’t watch video film by night, he wouldn’t be asleep by day.

Tạm dịch: Peter xem phim vào ban đêm. Do đó cậu ấy cảm thấy buồn ngủ vào ban ngày.

= Nếu Peter không xem phim vào ban đêm, cậu ấy sẽ không thấy buồn ngủ vào ban ngày.

Câu 7 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Finish each of the following sentences in such a way that it means the same as the sentence printed before it:

They felt tired because the meeting was so long.


If

Đáp án

They felt tired because the meeting was so long.


If

Phương pháp giải :

Kiến thức: Câu điều kiện loại 3

Lời giải chi tiết :

Cách dùng: Câu điều kiện loại 3 dùng để diễn tả điều kiện trái với quá khứ dẫn đến kết quả trái với quá khứ

Cấu trúc: If + S + had(n’t) P2, S + would(n’t) + have P2

Đáp án: If the meeting hadn’t been so long, they wouldn’t have felt tired.

Tạm dịch: Họ đã cảm thấy mệt bởi vì cuộc họp quá dài.

= Nếu cuộc họp không quá dài, họ sẽ không cảm thấy mệt.

Câu 8 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Finish each of the following sentences in such a way that it means the same as the sentence printed before it:

"I must have made a mistake in the calculations."


Mr. Forest admitted

Đáp án

"I must have made a mistake in the calculations."


Mr. Forest admitted

Phương pháp giải :

Kiến thức: to V/ V_ing

Lời giải chi tiết :

admit + V_ing: thừa nhận đã làm gì

Câu trực tiếp dùng “have made” => câu tường thuật: admitted having made

Đáp án: Mr. Forest admitted having made a mistake in the calculations.

Tạm dịch: “Tôi chắc hẳn đã mắc lỗi trong tính toán.”

= Ông Forest đã thừa nhận đã mắc lỗi trong tính toán.

Câu 9 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Finish each of the following sentences in such a way that it means the same as the sentence printed before it:

I was introduced to a man. I had seen his brother on TV the evening before. (Rewrite, using a Relative pronoun).

Đáp án

I was introduced to a man. I had seen his brother on TV the evening before. (Rewrite, using a Relative pronoun).

Phương pháp giải :

Kiến thức: Mệnh đề quan hệ

Lời giải chi tiết :

Trong mệnh đề quan hệ, dùng ... whose + N + S + V: cái gì của người mà ... để thay thế cho tính từ sở hữu hoặc sở hữu cách (mang tính sở hữu)

Đáp án: I was introduced to a man whose brother I had seen on TV the evening before.

Tạm dịch: Tôi đã được giới thiệu tới một người đàn ông. Tôi đã nhìn thấy anh trai của anh ấy trên ti vi buổi tối hôm trước.

= Tôi đã được giới thiệu tới một người đàn ông mà anh trai của anh ấy tôi đã nhìn thấy trên ti vi tối qua.

Câu 10 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Finish each of the following sentences in such a way that it means the same as the sentence printed before it:

Gary Byrn is the best co-worker I’ve ever met. You worked with him last year in PDT cooperation.

(Rewrite, using a preposition and a relative pronoun)

Đáp án

Gary Byrn is the best co-worker I’ve ever met. You worked with him last year in PDT cooperation.

(Rewrite, using a preposition and a relative pronoun)

Phương pháp giải :

Kiến thức: Mệnh đề quan hệ

Lời giải chi tiết :

Trong mệnh đề quan hệ, dùng:

...giới từ + whom + S + V: người mà ...                               

...giới từ + which + S + V: người mà ...

Vì “Gary Byrn” chỉ người => dùng “giới từ + whom”

Đáp án: Gary Byrn with whom you worked last year in PDT cooperation is the best co-worker I’ve met.

Tạm dịch: Gary Byrn là đồng nghiệp tốt nhất mà tôi từng gặp. Bạn đã làm việc với anh ấy năm ngoái khi hợp tác làm PDT.

= Gary Byrn người mà bạn làm việc với năm ngoái khi hợp tác làm PDT là đồng nghiệp tốt nhất mà tôi từng gặp.

Câu 11 :

Choose the sentence that is CLOSEST in meaning to the following sentence.

I am not 16 years old, so my parents don't allow me to ride a motorbike.

 • A

  Unless I am 16 years old, my parents wouldn’t allow me to ride a motorbike.

 • B

  If I am 16 years old, my parents will allow me to ride a motorbike.

 • C

  Unless I were 16 years, old my parents would allow me to ride a motorbike.

 • D

  If I were 16 years old, my parents would allow me to ride a motorbike.

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Kiến thức: Câu điều kiện – các từ thay thế cho “if”

Lời giải chi tiết :

Câu điều kiện loại 2: If + S + V-quá khứ đơn, S + would (not) + V-nguyên thể: Nếu .. thì ..

Unless + S + were (not) / didn’t V-nguyên thể, S + would (not) + V-nguyên thể: Nếu … không … thì …

Tạm dịch: Tôi chưa đủ 16 tuổi nên bố mẹ không cho đi xe máy.

A. Nếu tôi không phải 16 tuổi, bố mẹ tôi sẽ không cho phép tôi đi xe máy. => sai nghĩa

B. Sai câu điều kiện.

C. Nếu tôi không phải 16 tuổi, bố mẹ tôi sẽ cho phép tôi đi xe máy. => sai nghĩa (vì “nếu tôi không phải 16 tuổi” = tôi 10 tuổi, 11 tuổi, 12 tuổi, v.v. mà bố mẹ lại cho phép đi xe máy => sai nghĩa so với câu gốc)

D. Nếu tôi 16 tuổi, bố mẹ sẽ cho phép tôi đi xe máy.=> sát nghĩa câu gốc

Câu 12 :

Choose the sentence that is CLOSEST in meaning to the following sentence.

Nam refused to go to the cinema with me. He hated action films.

 • A

  Nam, that hated action films, refused to go to the cinema with me.

 • B

  Nam, of whom hated action films, refused to go to the cinema with me.

 • C

  Nam, who hated action films, refused to go to the cinema with me.

 • D

  Nam, whose hated action films, refused to go to the cinema with me.

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Kiến thức: Mệnh đề quan hệ

Lời giải chi tiết :

refuse to V: từ chối làm gì

S1, who + V, V1: …, người mà …

of whom: của người mà …

B. Nam, của người mà ghét phim hành động, đã từ chối đi xem phim cùng tôi. => sai nghĩa

C. Nam, người ghét phim hành động, đã từ chối đi xem phim cùng tôi. => sát nghĩa câu gốc

A sai vì không dùng “that” sau dấu phẩy.

D sai vì sau “whose” phải danh từ.

Tạm dịch: Nam từ chối đi xem phim cùng tôi. Anh ghét phim hành động.

Câu 13 :

Choose the sentence that is CLOSEST in meaning to the following sentence.

The boy is standing in the yard. He was punished by his teacher.

 • A

  The teacher who was punished the boy is standing in the yard.

 • B

  Standing in the yard, the teacher punished the boy.

 • C

  The boy punished by his teacher is standing in the yard.

 • D

  The boy was standing in the yard was punished by his teacher.

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Kiến thức: Mệnh đề quan hệ rút gọn.

Lời giải chi tiết :

Rút gọn mệnh đề quan hệ mang nghĩa bị động: dùng quá khứ phân từ (bỏ đại từ quan hệ, bỏ tobe).

Câu đầy đủ: The boy who was punished by his teacher is standing in the yard.

Câu rút gọn: The boy punished by his teacher is standing in the yard.

=> C. Cậu bé mà bị cô giáo phạt thì đang đứng dưới sân.

Các phương án khác:

A. Cô giáo bị phạt cậu bé đang đứng dưới sân. => sai nghĩa

B. Đứng dưới sân, cô giáo phạt cậu bé. (rút gọn mệnh đề đồng chủ ngữ => chủ ngữ vế đầu cũng là “cô giáo”: Cô giáo đứng dưới sân, cô giáo phạt cậu bé => sai nghĩa so với câu gốc)

D. Sai ngữ pháp (có 2 động từ trong câu mà không có từ liên kết chúng)

Tạm dịch: Cậu bé đang đứng dưới sân. Cậu ta đã bị phạt bởi giáo viên của mình.

Câu 14 :

Choose the sentence that is CLOSEST in meaning to the following sentence.

Explosives are used for catching fish and other sea animals.

 • A

  People use explosives to catch fish and other sea animals.

 • B

  People catch fish and other sea animals by use explosives.

 • C

  Fish and other sea animals are caught explosives used.

 • D

  Fish and other sea animals are caught to use explosives.

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Kiến thức: Câu bị động

Lời giải chi tiết :

Cấu trúc câu chủ động thì hiện tại đơn: S + V + O.

Cấu trúc câu bị động tương ứng: O + is/are/am + P2 (by S).

A. Người ta dùng chất nổ để đánh bắt cá và các động vật biển khác.=> sát nghĩa câu gốc

B. Sai ngữ pháp (by + V-ing).

C. Sai ngữ pháp (explosives used => by using explosives)

D. Cá và các động vật biển khác được đánh bắt để sử dụng chất nổ. => sai nghĩa

=> A. People use explosives to catch fish and other sea animals.

Tạm dịch: Chất nổ được sử dụng để đánh bắt cá và các động vật biển khác.

Câu 15 :

Choose the sentence that is CLOSEST in meaning to the following sentence.

The police caught the burglar climbing over the garden wall.

 • A

  The police caught the burglar and they climbed over the garden wall.

 • B

  The police caught the burglar who is climbing over the garden wall.

 • C

  The police were catching the burglar who was climbing over the garden wall.

 • D

  The burglar who was climbing over the garden wall was caught by the police.

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Kiến thức: Mệnh đề quan hệ

Lời giải chi tiết :

Dùng “who + V” để thay thế cho từ chỉ người trước đó.

A. Cảnh sát bắt được tên trộm và họ cùng nhau trèo qua bức tường vườn. => sai nghĩa

B. Sai thì của động từ (is climbing).

C. Sai thì của động từ (were catching).

D. Tên trộm đang trèo qua tường vườn thì bị cảnh sát bắt quả tang. => đúng nghĩa câu

=> D. The burglar who was climbing over the garden wall was caught by the police.

Tạm dịch: Cảnh sát đã bắt được tên trộm trèo qua tường vườn.

close