Trắc nghiệm Ngữ âm Review 1 Tiếng Anh 11 mới

Đề bài

Câu 1 :

Choose the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in the following questions.

 • A

  stopped

 • B

  expected

 • C

  finished

 • D

  faced

Câu 2 :

Choose the word that differs from the other three in the position of the primary stress in the following questions.

 • A

  legal

 • B

  obey

 • C

  forbid

 • D

  impose

Câu 3 :

Choose the correct answer to each of the following questions.

My parents don't let me get married until I graduate from university and they never ____ their mind about that.

 • A

  keep

 • B

  impose

 • C

  focus

 • D

  change

Câu 4 :

Choose the correct answer to each of the following questions.

I will lend you some money, but you ____ pay it back to me next week.

 • A

  should

 • B

  have to

 • C

  must

 • D

  mustn't

Câu 5 :

Choose the correct answer to each of the following questions.

A: "Which show would you like to watch, madam?"

B: ..........

 • A

  Here you are!

 • B

  No, thanks

 • C

  I am sorry

 • D

  Pardon?

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Choose the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in the following questions.

 • A

  stopped

 • B

  expected

 • C

  finished

 • D

  faced

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: Phát âm “ed”

Lời giải chi tiết :

A. stopped /stɒpt/

B. expected /ɪkˈspektɪd/

C. finished ˈfɪnɪʃt/

D. faced /feɪst/

Cách phát âm đuôi “-ed”:

- Đuôi “-ed” được phát âm là /ɪd/ khi động từ có phát âm kết thúc là /t/ hay /d/

- Đuôi “-ed” được phát âm là /t/ khi động từ có phát âm kết thúc là /s/,/f/,/p/,/ʃ/,/tʃ/,/k/

- Đuôi “-ed” được phát âm là /d/ với các trường hợp còn lại

Phần gạch chân phương án B được phát âm là /d/, còn lại là /t/.

Câu 2 :

Choose the word that differs from the other three in the position of the primary stress in the following questions.

 • A

  legal

 • B

  obey

 • C

  forbid

 • D

  impose

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Kiến thức: Trọng âm từ có 2 âm tiết

Lời giải chi tiết :

A. legal (adj) /ˈliːɡl/

B. obey (v) /əˈbeɪ/

C. forbid (v) /fəˈbɪd/

D. impose (v) /ɪmˈpəʊz/

Đa số trọng từ có 2 âm tiết => trọng âm rơi vào âm tiết 2.

Đa số tính từ & danh từ có 2 âm tiết => trọng âm rơi vào âm tiết 1.

Phương án A có trọng âm rơi vào âm tiết 1, còn lại là âm 2.

Câu 3 :

Choose the correct answer to each of the following questions.

My parents don't let me get married until I graduate from university and they never ____ their mind about that.

 • A

  keep

 • B

  impose

 • C

  focus

 • D

  change

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Kiến thức: Sự kết hợp từ

Lời giải chi tiết :

Cụm từ change one’s mind: thay đổi ý định, quan điểm

=> My parents don't let me get married until I graduate from university and they never change their mind about that.

Tạm dịch: Bố mẹ tôi không cho tôi kết hôn cho đến khi tôi tốt nghiệp đại học và họ không bao giờ thay đổi ý định về điều đó.

Câu 4 :

Choose the correct answer to each of the following questions.

I will lend you some money, but you ____ pay it back to me next week.

 • A

  should

 • B

  have to

 • C

  must

 • D

  mustn't

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Kiến thức: Động từ khuyết thiếu

Lời giải chi tiết :

should: nên

have to: phải (làm theo quy định, luật lệ nào đó)

must: phải (làm gì theo quan điểm cá nhân của ai đó)

mustn’t: không được phép (làm gì trái luật lệ)

=> I will lend you some money, but you must pay it back to me next week.

Tạm dịch: Tôi sẽ cho cậu mượn một số tiền, nhưng cậu phải trả lại cho tôi vào tuần sau.

Câu 5 :

Choose the correct answer to each of the following questions.

A: "Which show would you like to watch, madam?"

B: ..........

 • A

  Here you are!

 • B

  No, thanks

 • C

  I am sorry

 • D

  Pardon?

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Kiến thức: Ngôn ngữ giao tiếp

Lời giải chi tiết :

Bà muốn xem chương trình nào, thưa bà?

A. Của anh đây!

B. Không, cảm ơn.

C. Tôi xin lỗi.

D. Nhắc lại được không?

Phương án D phù hợp với ngữ cảnh nhất.

close