Trắc nghiệm Kĩ năng nghe Unit 8 Tiếng Anh 11 mới

Đề bài

Câu 1 : Con hãy tích vào ô đúng hoặc sai cho mỗi câu (khẳng định) dưới đây.

Listen to a nature radio programme and decide if the following sentences are True or False.

1. Phong Nha- Ke Bang National Park is one of the eight world heritage sites in Viet Nam.

Đúng
Sai

2. The national park is located between Quang Binh and Hanoi, the capital of Vietnam.

Đúng
Sai

3. Phong Nha - Bang is like a huge geological museum.

Đúng
Sai

4. Phong Nha- Ke Bang mountain can provide a lot of valuable information about the evolutions of human on Earth.

Đúng
Sai

5. There are many rivers and streams here thanks to the high average rainfall in this area.

Đúng
Sai

6. No discovered cave in the world is larger than Son Doong.

Đúng
Sai

7. Phong Nha-Ke Bang gained UNESCO’s recognition as a World Heritage Site in June 2003.

Đúng
Sai

8. Phong Nha-Ke Bang is not a suitable destination for adventurous climbers.

Đúng
Sai
Câu 2 :

Nitya talks about the Ganges River. Listen and to the tasks below.

Câu 2.1

What does she talk about?

 • A.

  The origins of the Ganges

 • B.

  The people of the Ganges

 • C.

  The habitat of the Ganges

 • D.

  Ø

Câu 2.2

Why is the river so famous in India?

 • A.

  Because its origin is from Himalayas

 • B.

  Because it flows to Himalayas

 • C.

  Because it flows around Himalayas

 • D.

  Ø

Câu 2.3

Shiva is a very famous_______

 • A.

  Hero

 • B.

  God

 • C.

  Ghost

 • D.

  Ø

Câu 2.4

The government has so many schemes,_________.

 • A.

  and finally they act

 • B.

  and the actions are going to be taken

 • C.

  but the actions are not taken

 • D.

  Ø

Lời giải và đáp án

Câu 1 : Con hãy tích vào ô đúng hoặc sai cho mỗi câu (khẳng định) dưới đây.

Listen to a nature radio programme and decide if the following sentences are True or False.

1. Phong Nha- Ke Bang National Park is one of the eight world heritage sites in Viet Nam.

Đúng
Sai

2. The national park is located between Quang Binh and Hanoi, the capital of Vietnam.

Đúng
Sai

3. Phong Nha - Bang is like a huge geological museum.

Đúng
Sai

4. Phong Nha- Ke Bang mountain can provide a lot of valuable information about the evolutions of human on Earth.

Đúng
Sai

5. There are many rivers and streams here thanks to the high average rainfall in this area.

Đúng
Sai

6. No discovered cave in the world is larger than Son Doong.

Đúng
Sai

7. Phong Nha-Ke Bang gained UNESCO’s recognition as a World Heritage Site in June 2003.

Đúng
Sai

8. Phong Nha-Ke Bang is not a suitable destination for adventurous climbers.

Đúng
Sai
Đáp án

1. Phong Nha- Ke Bang National Park is one of the eight world heritage sites in Viet Nam.

Đúng
Sai

2. The national park is located between Quang Binh and Hanoi, the capital of Vietnam.

Đúng
Sai

3. Phong Nha - Bang is like a huge geological museum.

Đúng
Sai

4. Phong Nha- Ke Bang mountain can provide a lot of valuable information about the evolutions of human on Earth.

Đúng
Sai

5. There are many rivers and streams here thanks to the high average rainfall in this area.

Đúng
Sai

6. No discovered cave in the world is larger than Son Doong.

Đúng
Sai

7. Phong Nha-Ke Bang gained UNESCO’s recognition as a World Heritage Site in June 2003.

Đúng
Sai

8. Phong Nha-Ke Bang is not a suitable destination for adventurous climbers.

Đúng
Sai
Phương pháp giải :

1. Phong Nha- Ke Bang National Park is one of the eight world heritage sites in Viet Nam.

Tạm dịch: Vườn quốc gia Phong Nha, Kẻ Bàng là một trong 8 di sản thế giới ở Việt Nam.

Thông tin: Today,  I'll talk about Phong Nha- Ke Bang National Park, one of the eight world heritage sites in Viet Nam. ( Hôm nay tôi sẽ nói về vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng, một trong 8 di sản thế giới ở Việt Nam.)

=> True

2. The national park is located between Quang Binh and Hanoi, the capital of Vietnam.

Tạm dịch: Vườn quốc gia Phong Nha- Kẻ Bàng nằm ở giữa tỉnh Quảng Bình và thành phố Hà Nội, thủ đô của Việt Nam).

Thông tin: It is located in the central of Quang Binh Province,... (Nó nằm ở giữa tỉnh Quảng Bình, cách Hà Nội 500km về phía Nam.)

=> False

3. Phong Nha - Bang is like a huge geological museum.

Tạm dịch: Phong Nha- Kẻ Bàng giống như một bảo tàng địa chất khổng lồ.

Thông tin: Thanks to its complex geological structure with different kinds of stone, Phong Nha - Ke Bang can be compared to a huge geological museum. (Có cấu trúc địa chất phức tạp với những loại đá khác nhau, Phong Nha- Kẻ Bàng được ví như là một bảo tàng địa chất khổng lồ.)

=> True

4. Phong Nha- Ke Bang mountain can provide a lot of valuable information about the evolutions of human on Earth.

Tạm dịch: Phong Nha - Kẻ Bàng cung cấp những thông tin giá trị về sự tiến hóa của loài người trên Trái Đất.

Thông tin: Phong Nha- Ke Bang mountain can provide a lot of valuable information about the Earth's geological development through various periods. (Phong Nha-Kẻ Bàng cung cấp những thông tin giá trị về sự hình thành địa chất trên Trái Đất qua từng giai đoạn.)

=> False

5. There are many rivers and streams here thanks to the high average rainfall in this area.

Tạm dịch: Có thể nhìn thấy nhiều sông và thác nước ở đây do vườn quốc gia nằm trong khu vực có lượng mưa trung bình lớn.

Thông tin: The park is in an area with a high average rainfall; however, few rivers and streams can be seen here because the water is absorbed inside the limestone mountains. (Vườn quốc gia nằm trong khu vực có lượng mưa trung bình lớn; tuy nhiên; không có nhiều sông và thác nước ở đây vì nước mưa đã bị ngấm vào các núi đá vôi.)

=> False

6. No discovered cave in the world is larger than Son Doong.

Tạm dịch: Không có hang động nào đã được khám phá trên thế giới lớn hơn Sơn Đòong

Thông tin: Son Doong Cave is considered to be the largest one in the world… (Sơn Đòong được xem là hang động lớn nhất trên thế giới)

=> True

7. Phong Nha-Ke Bang gained UNESCO’s recognition as a World Heritage Site in June 2003.

Tạm dịch: Phong Nha - Kẻ Bàng được UNESCO công nhận là di sản thế giới vào tháng 6 năm 2003.

Thông tin: Phong Nha- Ke Bang was recognised as a World Heritage Site by UNESCO in July 2003.

(Phong Nha-Kẻ Bàng được công nhận là di sản thiên nhiên bởi UNESCO vào tháng 7 năm 2003.)

=> False

8. Phong Nha-Ke Bang is not a suitable destination for adventurous climbers.

Tạm dịch: Phong Nha-Kẻ Bàng không phải là điểm đến thích hợp cho những người leo núi mạo hiểm.)

Thông tin: If you enjoy mountain climbing, there are some steep mountains over 1,000 metres high, which can be a real challenge for adventurous climbers. (Nếu bạn thích leo núi, ở đây có những ngọn núi thẳng đứng cao trên 1000m, điều mà là một thách thức với những nhà leo núi mạo hiểm.)

=> False

Welcome to Radio 3 Nature Programme. Today. I'll talk about Phong Nha- Ke Bang National Park, one of the eight world heritage sites in Viet Nam. It is located in the central of Quang Binh Province, about 500 km south of Ha Noi, the capital of Viet Nam. Thanks to its complex geological structure with different kinds of stone, Phong Nha - Ke Bang can be compared to a huge geological museum. Phong Nha- Ke Bang mountain can provide a lot of valuable information about the Earth's geological development through various periods. One geological characteristic to notice here is the system of underground rivers, grottos, and caves in the limestone mountains.

The park is in an area with a high average rainfall; however, few rivers and streams can be seen here because the water is absorbed inside the limestone mountains. As a result, tens of millions of years, water has been eroding the rocks, creating numerous grottos and caves. Phong Nha- Ke Bang is famous for its caves such as Phong Nha, Tien Son and Thien Duong Caves. Son Doong Cave is considered to be the largest one in the world with 200 metres in height, 200 metres in width, and at least 8.5 kilometres in length.

Because of its geological value, Phong Nha- Ke Bang was recognised as a World Heritage Site by UNESCO in July 2003. I strongly recommend that you find time to visit Phong Nha- Ke Bang National Park. It'd be worthwhile exploring its caves and grottos, and seeing the diversity of its flora and fauna. If you enjoy mountain climbing, there are some steep mountains over 1,000 metres high, which can be a real challenge for adventurous climbers.

Thank you for joining me today! And don't forget to tune in tomorrow at the same time.

Chào mừng đến với kênh Radio số 3 Chương trình Thiên nhiên. Hôm nay. Tôi sẽ nói về Vườn Quốc Gia Phong Nha-Kẻ Bàng, một trong 8 di sản văn hoá thế giới tại Việt Nam. Nó nằm ở trung tâm của tỉnh Bình Thuận, cách Hà Nội khoảng 500 km về phía nam. thủ đô của Việt Nam. Nhờ cấu trúc địa chất phức tạp của nó với các loại đá khác nhau, Phong Nha - Kẻ Bàng có thể so sánh với một bảo tàng địa chất lớn. Phong Nha - Kẻ Bàng có thể cung cấp rất nhiều thông tin giá trị về sự phát triển địa chất của Trái đất qua nhiều thời kỳ. Một đặc điểm địa chất nổi bật ở đây là hệ thống sông ngầm ngầm, hang động và hang động trên núi đá vôi.

Công viên nằm trong khu vực có lượng mưa trung bình cao; tuy nhiên, có ít dòng sông và suối ở đây bởi vì nước được hấp thụ bên trong các ngọn núi đá vôi. Trong hàng chục triệu năm trở lại đây, nước đã làm xói mòn các tảng đá, tạo ra nhiều hang động hẻo lánh]. Phong Nha - Kẻ Bàng nổi tiếng với những hang động như Động Phong Nha, Động Tiên Sơn và Động Thiên Đường. Động Sơn Đoòng được coi là hang động lớn nhất trong quần đảo với chiều cao 200 mét, chiều rộng 200 mét, và có chiều dài ít nhất 8,5 km.

Vì giá trị địa chất, Phong Nha - Kẻ Bàng đã được UNESCO công nhận là di sản thế giới vào năm 2003. Tôi khuyên bạn nên dành thời gian để ghé thăm Công viên Phong Nha - Kẻ Bàng. Bạn sẽ được khám phá hang động tuyệt vời này và thấy sự đa dạng của hệ thực vật và động vật của nó. Nếu bạn thích leo núi, có một số dãy núi cao trên 1.000 mét, có thể là một thách thức thực sự cho những người leo núi phiêu lưu.

Cảm ơn bạn đã tham gia cùng tôi hôm nay! Và đừng quên giờ này ngày mai mở kênh này.

Câu 2 :

Nitya talks about the Ganges River. Listen and to the tasks below.

Câu 2.1

What does she talk about?

 • A.

  The origins of the Ganges

 • B.

  The people of the Ganges

 • C.

  The habitat of the Ganges

 • D.

  Ø

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Thông tin: "the Ganges River's origin is from Himalayas...they say in Himalayas, there was a Shiva there and this Ganges river origins from his head..."

Lời giải chi tiết :

What does she talk about?

Thông tin: Nytia: "the Ganges River's origin is from the Himalayas...they say in the Himalayas, there was a Shiva there and this Ganges river origins from his head..." 

Tạm dịch: "nguồn gốc của Sông Hằng (Ganges) là từ dãy Himalaya...người ta nói rằng ở dãy Himalaya, thần Shiva đã ngự trị ở đó và sông Hằng bắt nguồn từ chính đầu của vị thần"

=> Nytia talks about the origins of the Ganges. (Nytia nói về nguồn gốc của sông Hằng.)

Câu 2.2

Why is the river so famous in India?

 • A.

  Because its origin is from Himalayas

 • B.

  Because it flows to Himalayas

 • C.

  Because it flows around Himalayas

 • D.

  Ø

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Thông tin: 

Nitya: "I guess most reason because the Ganges River's origin is from the Himalayas..."

Lời giải chi tiết :

Why is the river so famous in India?

Thông tin: Nitya: "I guess most reason because the Ganges River's origin is from the Himalayas..."

Tạm dịchNitya: "tôi đoán lí do là vì sông Hẳng bắt nguồn từ dãy Himalaya..."

=> Because its origin is from Himalayas. 

 

Câu 2.3

Shiva is a very famous_______

 • A.

  Hero

 • B.

  God

 • C.

  Ghost

 • D.

  Ø

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Thông tin: Todd: "And Shiva is a very famous God."

Lời giải chi tiết :

Shiva is a very famous_____

Thông tin: Todd: "And Shiva is a very famous God."

Tạm dịch: Todd: "Shiva là một vị thần nổi tiếng."

=> Shiva is a very famous God.

Câu 2.4

The government has so many schemes,_________.

 • A.

  and finally they act

 • B.

  and the actions are going to be taken

 • C.

  but the actions are not taken

 • D.

  Ø

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Todd: Nitya, now in India, the Ganges river is very famous. Why is the river so famous in India?

Nitya: I guess most reason because, the Ganges River's origin is from Himalayas and it's considered very pure because it's basically by the melting of the ice by the Himalayas, and it's, the whole 12 months and 24 hours flowing river, I mean, it's, there's no time in the whole year that it dries up and people say the Ganges River dries up, it's like throughout the year, the river is there, and water is there, the water level is maintained and it's considered wholly because of the religious reasons I guess because they say in Himalayas, there was a Shiva there and this Ganges river origins from his head, (Oh, I see) Yeah, so this is...

Todd: And Shiva is a very famous God.

Nitya: Yeah, exactly.

Todd: In Hinduism.

Nitya: Yeah, religion, yeah.

Todd: So, you said that the river comes from glaciers or from ice from the Himalayas, so is the river super clean?

Nitya: Super clean I guess, when it starts from there but by the time it reaches the land, I don't think it's super clean.

Todd: Does the river have a problem with pollution?

Nitya: I guess so, because it's, it's usually, like, like all the cities which are on the bank of this rivers, I guess this problem is all over not only in Ganges River because there no infrastructure about this cleaning environment so much, still not in action. There are so many schemes from the government, but the actions are not taken.

Todd: Well, that's the same everywhere in the world.

Nitya: Yeah, but it's a little too much in India because, first thing, there are still a lot of standard problems which are to be solved in India, rather than these things, there are people still dying out of hunger, so a country who has, which has still people who don't get one meal a day, I think they got to look at that first, and then look at anything else, so people have very different way of opinions on these issues (right) so, yeah

Todd: Well, actually, just recently in America, with the hurricane that we had, it was the same thing. It was very eye-opening about many people that are in poverty.

Nitya: Exactly.

Todd: Yeah, now back to the river, people bathe in the river, is that correct?

Nitya: Yeah, Yep.

Todd: Now is it wholly or is it just a routine thing?

close